అనువాదలహరి

వెడల్పుకుంచె… ఆల్ఫ్రెడ్ నికోల్, అమెరికను కవి

(Vanity of vanities, says the Preacher; all is vanity. Eccl. 12:8)

ఈ కవిత శీర్షిక దిగువనుదహరించిన బైబిలు వాక్యంలోని తాత్పర్యం కవి ఎంత నిగూఢంగా వ్యక్తంచేస్తున్నాడో గమనించండి.

శీతకాలపు సంజె వెలుగు వాలుగా పడే వేళ

ఆ తెల్లమేడకి పనివాళ్ళు తెల్లరంగు వేస్తుంటే

వాళ్ళు నిల్చున్న నిచ్చెనల క్రీనీడలు ఎగబ్రాకుతున్నాయి

ముసురుకుంటున్న చీకటిని వేగంగా అందుకుందికి.

.

ఆల్ఫ్రెడ్ నికోల్

అమెరికను కవి.

Alfred Nicole

Photo by

George Disario

Wide Brush

(Vanity of vanities, says the Preacher; all is vanity. Eccl. 12:8)

Late afternoon, in the slant winter light,

Where men are painting the white buildings white,

The shadows of their ladders climb the walls

To meet the covering darkness as it falls.

.

Alfred Nicol

American Poet

Poem courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/WideBrush.htm

For Bio: https://www.alfrednicol.com/

%d bloggers like this: