అనువాదలహరి

పాత – కొత్త… అజ్ఞాత చీనీ కవి

ఆమె కొండమీద దొరికే వనమూలికలు ఏరుకుందికి వెళ్లింది.
దిగి వస్తున్నప్పుడు దారిలో తన మాజీ భర్త ఎదురయ్యాడు.
సంప్రదాయంగా ముణుకులు వంచి నమస్కరించి అడిగింది
“నూతన వధువుతో మీ జీవితం ఇప్పుడెలా ఉంది?” అని.

“నా భార్య చాలా తెలివిగా మాటాడుతుంది గాని,
నా మొదటి భార్య అలరించినట్టుగా అలరించలేదు.
అందంలో ఎవరూ ఎవరికీ తీసిపోరు,
కానీ ఉపయోగపడడంలో ఇద్దరికీ పోలిక లేదు.
నా భార్య నన్ను కలవడానికి వీధిలోనికి వస్తే
నా మాజీ భార్య ఎప్పుడూ అంతర గృహంలోంచి వచ్చేది.
నా నూత్న వధువు పట్టు బుటేదారు పనిలో మంచి నేర్పరి.
నా మాజీ భార్యకి సాదా సీదా కుట్టు పనిలో ప్రావీణ్యం ఉంది.
పట్టు బుటేదారు పనితో రోజుకి ఒక అంగుళం నేతపని చెయ్యొచ్చు
అదే సీదాసాదా కుట్టుపనితో ఐదు అడుగుల మేర నెయ్యవచ్చు.
ఆమెకున్న నైపుణ్యాన్ని నీ కుట్టుపనితో సరిపోల్చినపుడు

నా నూతన వధువు మాజీ భార్యకు సాటిరాదని తెలుస్తుంది.
.

అనువాదం: ఆర్థర్ వాలీ.

అజ్ఞాత చీనీ కవి
క్రీ.పూ. 1 వ శతాబ్దం.

Old and New

.

She went up the mountain to pluck wild herbs

She came down the mountain and met her former husband.

She knelt down and asked her former husband

“What do you find your new wife like?”


“My new wife, although her talk is clever,

Cannot charm me as my old wife could.

In beauty there is not much to choose,

But in usefulness they are not at all alike.

My new wife comes in from the road to meet me;

My old wife always came down from her tower.

My new wife is clever at embroidering silk;

My old wife was good at plain sewing.

Of silk embroidery one can do an inch a day;

Of plain sewing, more than five feet.

Putting her skills by the side of your sewing

I see that the new wife will not compare with the old.

.

Anonymous Chinese Poet

1st  Century BC

Translation: Arthur Waley.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/12/mode/1up

జపనీస్ సంకలనం Shūi Wakashū నుండి రెండు కవితలు

ఇప్పటికీ మంచు పూర్తిగా కరుగని
ఆ కొండమీది పల్లె
ఆ కోకిల కుహుకుహూలకు తప్ప
వసంతం అడుగుపెట్టిందని
ఎలా గ్రహించగలిగి ఉండేది?
.
నకత్సుకాసా
9వ శతాబ్దం.
జపనీస్ కవి

కొండ మొదలుని
మరుగుపరుస్తున్న నదిమీది పొగమంచు
పైకి తేలిపోతుంటే
హేమంతప్రభావానికి ఆ కొండ
ఆకాసానికి వ్రేలాడుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది.
.
కొయొవారా ఫుకుయాబు
900-930
జపనీస్ కవి

Selections from Shūi Wakashū

If it were not for the voice

Of the Nightingale,

How would the mountain-village

Where the snow is still unmelted

Know the spring?

.

Nakatsukasa

C.900

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/46/mode/1up

Because river-fog

Hiding the mountain base

Has risen,

The autumn mountain looks

As though it hung in the sky.

.

Kiyowara Fukuyabu

C 900 – 930

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/47/mode/1up

(Translation: Arthur Waley)

The Shūi Wakashū (Collection of Gleanings), often abbreviated as Shūishū, is the third imperial anthology of waka from Heian period Japan. It was compiled by Emperor Kazan in about 1005. Its twenty volumes contain 1,351 poems. The details of its publication and compilation are unclear.

The Shūishū was an expansion of Fujiwara no Kintō‘s earlier anthology, the Shūishō (Selection of Gleanings), compiled between 996 and 999. Until the early nineteenth century, it was mistakenly believed that the Shūishō was a selection of the best poems from the Shūishū, and so the former was more highly regarded.

The Shūi Wakashū  is the first imperial anthology to include tan-renga  (short linked verse),  or waka composed by two poets – the earliest form of renga recorded.
(Courtesy: Wikipedia)

Treasure Trove-1 Matilda

My uncle late RS Krishna Moorthy and I wanted to translate hundred good short stories from Telugu to English. We could bring out the first volume The Palette while he was alive.
Later, I published The Easel, The Canvas and The Painting but all the stories put together came to only seventy-eight.

I selected Twenty-two short stories from the pioneers of Telugu short story from the beginning. I wanted to bring it out under the title The Panorama.

I asked Mr. Afsar, one of the editors of Saaranga web magazine if he could accommodate these stories in the English version so that I can have some feedback from people that would be of immense help when I bring it out as a book. He kindly consented and published the first story “Matilda ” by Gurajada Appa Rao.
His more well-known stories “దిద్దుబాటు” (Emendation) and “మీ పేరేమిటి?” (What’s Your Name?” appeared in The Palette and The Painting, respectively.

Here is the link to Matilda

The Vagabond

This is such a droughty land

like the highseas

where you don’t get

even a drop of water to drink.

But, dear friend!

For truth, this wandering through

is but just an excuse.

The glorious elation in flying high

enduring the pain under the wings,

is beyond the idiom and trope of any language.

.

Iqbalchand

Telugu Poet

దేశ దిమ్మరి

.

నడి సముద్రంలో

వొక్కటంటే వొక్కటైనా

తాగునీటిబొట్టుకు నోచని

కరువుసీమ ఇది-

నిజానికి

దేశాలు పట్టుకుని తిరగడం

వొఠ్ఠి నెపం మాత్రమే, మిత్రమా! 

ఎగురుతున్నంత సేపు

రెక్కల్లోని నొప్పిని భరించడంలోనే

అలంకారాలకు అందని మహత్తర మత్తు దాగుంది.

A Bamboo Bush- Subrahmanyam Mula

Don’t turn me into a flute!

A big no for the concerts.

Rounds of applause

Break my coveted silence.

And in the forests

Of traceless trails,

Leave me alone

To remain a bamboo.

Let me hum in ecstasy

At the occasional

Caress of hilly breeze.

.

Subrahmanyam Mula

Dr. Subrahmanyam Mula ia a graduate in electronics and communication engineering from Andhra University, Visakhapatnam. he did his M.Tech. and Ph.D.IIT Kharagpur. From 2003 to 2014, he was with Intel, Bengaluru and is presently working as Asst Professor at IIT, Palakkad, Kerala. A poet of very fine sensibilities, he brought out a collection of his Telugu poems “selayEtTi savvaDi” in 2020. he also brought out a novel “Atmamoka divvegA” in 2019.

వెదురుపొద

వేణువుగా మలచొద్దు
కచేరీలసలే వద్దు
చప్పట్లు నా మౌనాన్ని
భగ్నం చేస్తాయి

అడుగుజాడల్లేని
అడవిలో
వెదురుగానే
ఉండిపోనీ

ఎప్పుడో వీచే
ఏ కొండగాలి స్పర్శకో
పరవశించి పాడుతూ
.
మూలా సుబ్రహ్మణ్యం
“వెదురుపొద” – సెలయేటి సవ్వడి నుండి

A Nascent Song… Vadrevu Chinaveerabhadrudu, Telugu Poet, Indian

.

Day did not break yet

A wake up song echoes from the foot of the hill

The city afloat in the morning mist.

Lest it should sink under the weight of its dreams

A spinning melody lugs it back to the bank.

The sky and earth

Are deep asleep on the horizon.

The houses and trees

Breathing heavy in REM

Before long, all homes will be abuzz

And the city lights shall sink in the dazzling waters

I will be watching this aubade

And dearly wish the dawn to delay.

The day begins. Letters,

Greetings, instructions, delegation

The buck shall not stop with me

Nor anything sinks in.

As night deepens,

And all the letters are out, from in-box

I recall the morning song

Like I read and reread

The letter of an intimate friend.

And the vine that hooked to me

In the wee hours of the day,

Blossoms late in the night.

And I wait through the night

Savoring its scents to find what it is.

.

V. Chinaveerabhadrudu. 

పొద్దుటికి పరిమళించే పాట

.

ఇంకా తెల్లవారని అయిదుగంటలవేళ

కొండకింద గుడిలోంచి సుప్రభాతకీర్తన.

పడవలాగా మంచులో తేలుతున్న పట్టణం

కలల బరువుకి కిందకి ఒరిగిపోకుండా

తాడు కట్టి ఒడ్డుకి లాగుతున్న పాట.

అకాశమూ, భూమీ ఒకదానిమీద ఒకటి చేతులు వేసుకుని

ఆదమరిచి నిద్రపోతున్నాయి

ఇళ్ళూ, చెట్లూ గాఢనిద్రలో

బరువుగా ఊపిరి తీస్తున్నాయి.

ఇప్పటికో మరికాసేపటికో ఇళ్ళు మేల్కొంటాయి

వెలుగునీటిలో విద్యుద్దీపాలు కుంకిపోతాయి.

బాల్కనీలో నిలబడి

నేనా పాటనే పరికిస్తుంటాను.

తెల్లవారడం మరికొంత సేపు వాయిదా పడితే

బాగుండనుకుంటాను.

రోజు మొదలవుతుందిఉత్తరాలు

పలకరింపులు, పనులు, పురమాయింపులు

ఏ ఒక్క సమాచారమూ నా దగ్గర ఆగదు

ఏ ఒక్కటీ నాలోకి ఇంకదు.

రాత్రయ్యేటప్పటికి

అన్ని ఉత్తరాలూ, ఫైళ్ళూ

నా ఇన్ బాక్సులోంచి వెళ్ళిపోయేక

అప్పుడు తలుచుకుంటాను

ఆ పొద్దుటిపాటని-

ఆత్మీయురాలి ఉత్తరం

మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకున్నట్టు.

ఇంకా తెల్లవారని వేళ

నాలోకి కుసుమించిన ఆ తీగ

రాత్రయ్యేటప్పటికి

పువ్వు పూస్తుంది.

ఆ పరిమళమేమిటో పోల్చుకోడానికి

మళ్ళా పొద్దుటిదాకా ప్రతీక్షిస్తాను.

.

వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

తెలుగు కవి

Inspiration… Sri Sudha Modugu, Telugu, Indian

There comes a feeling of someone moving around

Whisking the lips a gentle breeze passes by

A brief lightening drizzle ensues, and then a clear sky.

Umm! The nascent smell of freshly-wet earth suddenly sieges me.

Poor lips! How long have they been parched!

They were all smiles in rapture and goosebumps.

We never really know how dearly we love this earth.

Even when it curses … going dry, desiccated and cracked

Abuses… going soggy, damp and wet; or,

Embraces … with its intoxicating jasmine fragrance,

We never feel wan, weary and satiated.

I don’t dispute the uniqueness of the ether

But the earth, that can retain any number of cloud tears

Is so dear to me!

You know! The soul of earth is the essence of life!

.

Sri Sudha Modugu

Sri Sudha Modugu is in medical field, working in Kingston, Jamaica.  She has 2 Poetry collections, అమోహం and విహారి, and a short story collection ‘రెక్కలపిల్ల‘ to her credit.   

ప్రేరణ

.

ఎవరో సన్నగా కదిలినట్లనిపించింది

చిన్నగాలి పెదాలపై వీచి

నాలుగు చినుకులు మెరుపులా కురిసి వెళ్ళాయి

ఒక్కసారిగా మట్టివాసన అద్భుతంగా చుట్టుకుంది

ఎంతగా ఎండిపోయి ఉన్నాయో పెదాలు

పులకరించి పరవశించి నవ్వుకున్నాయి

మట్టిని ఎంతగా ప్రేమిస్తామో ఎప్పుడూ తెలీదు

అది బీటలు  బారి పగుళ్ళిచ్చి శపించినా

చిత్తడై బురదలేసి తిట్టిపోసినా

మల్లెలంత మృదువుగా మత్తుగా హత్తుకున్నా

ఎందుకో ఎప్పుడూ విసుగురాదు

ఆకాశం అనన్యం అని ఒప్పుకుంటా కానీ

ఎన్ని చినుకులనైనా రహస్యంగా దాచుకునే

మట్టంటే ప్రాణమే అనిపిస్తది

‘You know, the soul of earth is the essence of life’

.

శ్రీ సుధ మోదుగు 

తెలుగు కవయిత్రి

A Self-exile … Bandi Satyanarayana, Telugu, Indian

Everyone lives on his own

carrying overhead

his own firmaments,

dragging body with one hand

and life with another,

Poor chap! He is so innocent.

just breathing life

jettisoning all cares.

  
He entertains no fears

of ‘how to live?’

He doesn’t hurry,

veils no grief,

never burns with envy,

Or, never falters

missing his own footfalls

Never accuses the world

Nor commits suicide.


strangely,

he enjoys everything,

even his grief. 


He yields 

to no fancies

And to illusions.


Making each experience a steppingstone

He steadily climbs up

A man so confident of himself,

Loves himself, and 


A self-exile.

.

Dr. Bandi Satyanarayana 

Dr. Bandi Satyanarayana is a Senior Announcer at AIR Visakhapatnam by profession but is a poet by passion.  He has ten volumes of poetry to his credit already.  His biography of Sri Puripanda Appalaswamy was published by Visalandhra Publishers.  His radio play on the lives of fishermen titled “Darijere Daari (The way to reach ashore) won AIR’s Annual National Award. And his long poem “Punarapi JananaM (Cycle of Birth…)” was well received in poetry circles.  He also wrote a five-footed Satakam (a centum of poems) titled “Tamasoma Jyotirgamaya (Lead Kindly Light).

స్వాంతర వాసి.

అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళఆకాశాల్ని నెత్తిన పెట్టుకొనిబతుకుతుంటారు

ఒక చేత్తో దేహాన్ని

మరో చేత్తో జీవితాన్ని

ఈడ్చుకుంటూ పోతుంటే

ఇతనెవరోఅమాయకుడిలా వున్నాడు

రవంత గాలి పీల్చుకునిబతికేస్తున్నాడు

ఇతను బతకడానికిభయపడడు

కంగారు పడడు

దుఃఖాన్ని కప్పుకోడు

ఈర్ష్యతో కాలిపోడు

పాదాల్ని కోల్పోయి తప్పుటడుగులు వేయడు

లోకాన్ని తిట్టి పోసేయేడు

విసిగి అసువులు బాయడు

అన్నిటనీఆస్వాదిస్తాడు

దుఃఖాన్నీ కూడా

ఇతను వూహలకిలోనవని వాడుభ్రమలకి లొంగని వాడుఇతను అనుభవాలనుమెట్లుగా చేసుకుంటూఒక్కొక్కటిగా ఎక్కిపోతుంటాడు ఇతను తనకి తాను బాగా తెలిసినవాడుఇతను తనని తానే ప్రేమించుకున్నవాడుఇతనొక స్వాంతరవాసి.. బండి  సత్యనారాయణ

Triflers… Bhaskar Kondreddy, Telugu Poet, Indian

4

Some people say

Love is a very small thing in life.

What else, perhaps,

Can the people say

Who see life as but a well?

she said hiding him in her embrace.

10

“Just as this body is made up of bones

Life is an amalgam of experiences,” he said

With a philosophical touch in his eyes.

Savoring the taste of

Boneless labia oris,  she said

Neither bones are experiences,

and experiences could be romanced,

Nor this body … a paradigm of life. 

.

Bhaskar Kondreddy

బేకారీలు 

4

కొంతమంది అంటారు

ప్రేమ చాలా చిన్న అంశమని, జీవితంలో

బహుశా ఈ ప్రపంచం వాళ్ళకి

ఓ చిన్న బావిలా కనిపిస్తే

ఇక అంతకంటే ఏం చెప్పగలరు?

అంటుందామె, అతన్ని తనలో దాచుకుంటూ.

10

దేహం ఎముకలతో నిర్మితమైనట్లు

జీవితం అనుభవాలతో అంటున్నాడతను

కళ్ళకు ఫిలసాఫికల్ టచ్ ఇచ్చుకుంటూ

ఎముకలు లేని పెదాల రుచిని

ఆస్వాదిస్తూ అంటుందామె

ఎముకలు అనుభవాలు కావు

అనుభవాలు నిర్మితాలు కావు

దేహం జీవితమూ కాదు అని.

.

భాస్కర్ కొండ్రెడ్డి

Curfew… Bharati Kode, Telugu Poet, Indian

Sometimes it happens like that…

There will be a ban on greetings and consolations.

A writ soon issues that

That dreams should not cross the threshold of eyelids

And even a film of tear should not blur the eyeball.

It perplexes who the criminal is, and who gets sentence.

Spring visits innocently at its appointed hour

But the woods refuse to go abloom

Poor Clouds! They come together to quench the thirst

But people turn to statues that have no longing for it.

God knows which divine curse befell them!

The interdiction continues amidst doubts and ambiguity.

It confounds whether one would survive through

Or live as if every breath is his last.

Yet, heart pretends to beat as though everything was all right…

Bharati Kode

ఒక్కోసారి అలాగే జరుగుతుందిపలకరింపులు

పరామర్శలునిషేధించబడతాయి

స్వప్నాలేవీ రెప్పలు దాటకూడదనీ

కన్నీళ్లు కంటనే పడకూడదనీఆజ్ఞలు జారీ అవుతాయి

నేరమెవరిదో శిక్షెవరికో అర్ధం కాదు

ఏమీ తెలియని వసంతంఎప్పటిలాగే అమాయకంగా వచ్చేస్తుంది

చెట్లేమో పూయడానికి నిరాకరిస్తుంటాయి

దాహం తీర్చాలని మబ్బులన్నీ ఏరులవుతాయి

మనుషులేమో దప్పిక లేని శిలలుగా మారిపోతారు

ఏ గంధర్వుడు ఏ శాపమిచ్చాడో తెలియదు

సందేహాలు సందిగ్ధాల నడుమ

నిషేధాజ్ఞలు అమలవుతూనే ఉంటాయి

ఊపిరి అందుతుందో ఆగుతుందో తెలియని

ఆ నిర్బంధ సమయాలలో కూడా

గుండెలు కొట్టుకుంటున్నట్లు నటిస్తూనే ఉంటాయి.

.

భారతి కోడె

A Deep Sigh… Gurraam Jashua, Telugu Indian Poet

As a tribute to  Mahakavi Jashua  on his 125th BirthdaY

Over the deep serene interior places of diamond-hard fortes

built by the Pride of Telugu, royal warrior Krishnaraya,

inhabit colonies of pregnant bats meditating upside-down!

What a pity! The glorious history looks hazy in the overcast.

Plantations of banana, jasmine patios, private rose gardens

Of Chinnadevi that bathed in crystalline waters… withered.

Fever nut, Datura, and Balsam shrubs shrouded Tungabhadra,

And the poetic graces of Mohanangi have lost their sheen.

In the aftermath of Nagamma’s vile pernicious warfare, the heroics

Of Palanadu had ceased, grass grows on the tiger-streaked throne,

But over the sheets of Naguleru water gold-washed by sunset

The lotus maids still compose the romances of Balachandra’s bravery.

దీర్ఘనిశ్వాసము

తెలుగుం బాసకు వన్నె దెచ్చిన జగద్వీరుండు మా కృష్ణరా

యలు గట్టించిన వజ్రదుర్గముల, శుద్ధాంత ప్రదేశంబులన్ 

దలక్రిందై, తపమాచరించెడిని సంతానార్థలై, గబ్బిగ

బ్బిలపుం గుబ్బెత లక్కటా మొయిలుగప్పెం బూర్వమర్యాదకున్.

పన్నీటన్ దలసూపి కాపుగొను రంభా మల్లికావాటికల్

జిన్నాదేవి గులాబి తోటలు నశించె; న్గచ్చ, లుమ్మెత్తలున్,

గన్నేరుం బొద లావరించినవి రంగత్తుంగభద్రానదిన్,

బన్నుండె న్మనమోహనాంగి కవితాప్రాగల్భ్య సౌరభ్యముల్.

నాయకురాలి మాయకదనంబున మా పలనాటి పౌరుష

శ్రీయడుగంటె, గడ్డిమొలిచెం బులిచారల గద్దెమీద, గెం

జాయ మొగాన గ్రమ్మ జలజప్రమదామణి నాగులేటిపై

వ్రాయుచునున్న దిప్పటికి, బాలుని శౌర్య కథాప్రబంధముల్.

I am the Verdure… Raghuseshabhattar, Telugu poet

Words flow from head to tips of fingers

As subtly as larvae of fish from water, or,

The seeds of Crossandra disperse at the touch of moisture.

They haunt like the lines

From a coveted book lost.

Over the beds of enduring vison to its limits

The sky steps on delicately.

Rattled, Silence breaks like the marble of the Banta Soda.

I cannot savor the inflammable hours with bread

Nor make flowery hedges of the earthly thews.

Every time the scattered evenings

Congeal to vermillion hues,

I shall be the word behind the quondam verdure of the paper.

Raghu Seshabhattar
(Born 18.11.1970)

Born and brought up in Khammam, Mr. Raghu is a versatile poet bringing out  6 Volumes of poetry . 

He is currently working as  Senior Legal Manager with IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Ltd.  Hyderabad.

నేనొక హరితం

.

నీళ్ళ గుండెలో చేప పిల్లలు పుట్టినట్టు

కనకాంబరం గింజలు నీరుతగిలి చిట్లినట్టు

తల నుండి చేతుల్లోకి మాటలు తంత్రుల్లా మారుతాయి

పారేసుకున్న పుస్తకంలోని పంక్తుల్లా

నాలుక మీద అతుకుతాయి

ఇక కంటి పరుపుల మీద పెండ్యులంలా

ఆకాశం అడుగులు వేస్తుంది

నిశ్శబ్దం ఉలికిపడి గోలీసోడాలా అరుస్తుంది

జ్వలన పుంజాల్లాంటి రోజుల్ని రొట్టె ముక్కల్లో ముంచలేను

ఈ మట్టి కండల్నిక పూలకంచెల్లా మార్చలేను

చెదిరిన సాయంత్రాలు కుంకుమరేఖల్లా

చిక్కనైన ప్రతిసారి

కాగితాన్ని పత్రహరితంతో కలిపే వాక్యం నేను !

.

రఘు

%d bloggers like this: