అనువాదలహరి

మంచులో వేటగాళ్ళు… విలియం కార్లోస్ విలియమ్స్, అమెరికను కవి

This Poem is about this picture by Piter Brugel the elder (1525- 9th Sept 1569), the famous and most significant artist of Dutch and Flemish Renaissance Painting.  The Painting is  “Hunter In the Snow” … is an Oil on canvas, 46 inches x 63.75 inches displayed in Kunsthistorisches Museum, Vienna.

***

ఆ చిత్రం

శీతకాలంలో మంచుకొండలు.

నేపథ్యంలో వేటనుండి

తిరిగివస్తున్న ఆటగాళ్ళు. అది సాయంత్రవేళ.

ఎడమవైపునుండి ముందుకు నడుస్తూ బలిష్టులైన వేటగాళ్ళు

వాళ్ళని అనుసరిస్తూ వేటకుక్కలు.

విరగకుండా మిగిలిన రెండో కొక్కానికి

వసతిగృహం అన్న బోర్డు

దుప్పికొమ్ముకి శిలువలా వేలాడుతోంది.

అక్కడ మండుతున్న నెగడు మినహాయిస్తే

కొమ్ములమధ్యనుండీ కనిపిస్తున్న

ఆ వసతిగృహపు ముందు ఆవరణ నిర్మానుష్యంగా ఉంది.

ఆ నెగడుచుట్టూ స్త్రీలు

గుమిగూడి దాన్ని ఎగదోస్తుంటే

గాలివాటానికి అది ఎగసిపడుతోంది.

చిత్రానికి కుడిగా దూరంగా

కొండలు మంచుమీదజారుడుబండ

ఆడే ఆటగాళ్ళకి అనువుగా పరుచుకున్నట్టు ఉన్నాయి.

చిత్రానికి క్రిందిభాగంలో

మంచుతడిసిన పొద

చిత్రకారుడు పీటర్ బ్రూషెల్ దాన్ని ముగించాడు.

.

విలియం కార్లోస్ విలియమ్స్,

(September 17, 1883 – March 4, 1963)

అమెరికను కవి .

.

The Hunter in the Snow

.

The over-all picture is winter

icy mountains

in the background the return

from the hunt it is toward evening

from the left

sturdy hunters lead in

their pack the inn-sign

hanging from a

broken hinge is a stag a crucifix

between his antlers the cold

inn yard is

deserted but for a huge bonfire

that flares wind-driven tended by

women who cluster

about it to the right beyond

the hill is a pattern of skaters

Brueghel the painter

concerned with it all has chosen

a winter-struck bush for his

foreground to

complete the picture

.

William Carlos Williams

(September 17, 1883 – March 4, 1963)

American Poet

మంచు తుఫాను… విలియం కార్లోస్ విలియమ్స్, అమెరికను

విలియం కార్లోస్ విలియమ్స్ ప్రతీకాత్మక కవిత్వానికి ప్రసిద్ధివహించినవాడు. కనుక ఇక్కడ మంచుతుఫాను ఒక ప్రతీక మాత్రమే. “ఏళ్ళతరబడి నిగ్రహించిన” అన్నమాటను బట్టి, అది ధర్మాగ్రహం కావొచ్చు. ధర్మాగ్రహం అణచుకున్నంతసేపూ ఫర్వాలేదు గాని, ఒక సారి ప్రదర్శితమైతే, దాని పర్యవసానం  వినాశం కావొచ్చు. అప్పుడు మిగిలిన శిధిలాల్లోంచి మనిషి ఒంటరి ప్రయాణం చెయ్యవలసిందే.   “వెలుగునీడల హేల”  ఆశనిరాశల మానసిక స్థితి.

*

మంచు:
ఏళ్ళతరబడి నిగ్రహించుకున్న ఆగ్రహం
గంటలతరబడి తీరుబాటుగా కురుస్తుంది
ఈ మంచుతుఫాను
దాని ప్రభావం అలా ఎక్కడెక్కడికో
లోపల్లోపలికి మూడురోజులపాటో
అరవై ఏళ్ళపాటో, ఎవరికెరుక? తర్వాత
ఎండ! పసుపూ నలుపూ కలగలిసి
తెరలు తెరలుగా వెలుగునీడల హేల…
కనుచూపుమేర వ్యాపించిన నిర్జన నిరామయంలో
నిడుపైన వీధుల్లో భయపెడుతూ
ఎత్తుగా నిలుచుని సన్నని చెట్లు.
అదిగో మనిషి మళ్ళీ ప్రత్యక్షం
ఈ విశ్వరాదారిమీద
పరుచుకుంటూ అతని ఒంటరి కాలిబాట.
.
విలియం కార్లోస్ విలియమ్స్

(September 17, 1883 – March 4, 1963)

అమెరికను.

.

.

Blizzard

.

Snow:

Years of anger following

Hours that float idly down —

The blizzard

Drifts its weight

Deeper and deeper for three days

Or sixty years, eh? Then

The sun! a clutter of

Yellow and blue flakes —

Hairy looking trees stand out

In long alleys

Over a wild solitude.

The man turns and there —

His solitary track stretched out

Upon the world.

.

William Carlos Williams

(September 17, 1883 – March 4, 1963)

American

%d bloggers like this: