అనువాదలహరి

The Seedless … Afsar

The seed

Has become unviable.

 

1

You and I

are a desert each now

A Thar…

A Sahara…

2

 

The path lays there like a tired breath

our path … in that wild.

The course smothered under our steps

is like a lone cob glistening through your mantle…

it is a smile dashed against the shores of my lips…

 

3

That land is no more,

With fields bowing under heavy harvest

And our hands grazing over them.

There is no more that scaffolding

nor the dreams we once dreamt lying there.

 

4

There’s no river

or our feet dunked in it

neither the ripples they created there

nor the fish that kissed them.

5

No,

There is not a drop in the river

And in our eye that anxiously follows it.

6

Is this reticence?!

.

Afsar

Image Courtesy: Kavisangamam

Mr Afsar is a Lecturer in Department of Asian Studies  at University of Texas at Austin.

Telugu Original:

The seedless

విత్తనం నిర్వీర్యమయిపోయింది.

1

నేనూ నువ్వూ ఇప్పుడొక ఎడారి

ఎడారి

ఎడారి .

2

అలసిపోయిన వూపిరిలా

పడి వుంది దారి-

అడవిలో మనిద్దరి ఈ దారి.

మనం నడిచెళ్లిన అడుగుల కింద మెత్తబడిన దారి

ఇప్పుడు నీ పైవస్త్రంలోంచి మెరుస్తున్నవొంటరి వెన్ను

నా పెదవి చివర్న చితికిపోయిన నవ్వు. …

3

నేల లేదు

విరగ్గాసి వొంగిపోయిన చేలు లేవు.

వాటి మీద వీచిన మన చేతులు లేవు.

మంచె లేదు

దాని మీద నిద్రించిన మన కలలు లేవు.

4

నది లేదు

అందులో తడిసిన మన పాదాలు లేవు

అవి కదిలించిన మెత్తని వలయాల్లేవు.

వాటిని ముద్దాడే చేపలూ లేవు.

5

లేదు

చుక్క నీరు లేదు నది వొంటి మీద.

దాన్ని ఆనుకుని ప్రవహిస్తున్న మన కంటి కింద.

6

ఇది నిశ్శబ్దమా?!

%d bloggers like this: