అనువాదలహరి

మరణించిన కవి… టిమొతీ మర్ఫీ , అమెరికను కవి

ఎలాగైతేనేం చివరకి, అతని జీర్ణకుటీరం నుండి
త్రోవ తిన్నగా స్వర్గానికి పోతుంది
గడియపెట్టబడిన స్వర్గపు
పెరటిద్వారం దగ్గర దేవతలు
కొన్ని వేలమంది అర్హత పరీక్షిస్తూ
అదేమిటో, కొందరిని అల్పమైన కవితకే
స్వర్గంలోకి అనుమతిస్తారు.
.

టిమొతీ మర్ఫీ
జననం 1951
అమెరికను .

.

The Dead Poet

At last the path runs straight

from his hovel to the skies

and the bolted postern gate

of the Western Paradise

where seven times seven

Immortals judge a throng,

admitting some to heaven

for the pittance of a song.

Timothy Murphy

 Born: 1951

American

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/DeadPoet.htm

%d bloggers like this: