అనువాదలహరి

దేశ సంచారి … జో ఏకిన్స్, అమెరికను కవయిత్రి

ఓడలు రేవులో లంగరేసి ఉన్నాయి.

సీగల్స్ వాటి స్థంబాలచుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నాయి.

నా ఆత్మ వాటిలాగే అశాంతిగా ఎద్రుచూస్తోంది

ఎప్పుడెప్పుడు నక్షత్రసీమల్ని చేరుకుంటానా అని.

.

నాకు దేశాలు తిరగాలంటే ఎంత సరదానో!

సముద్రమన్నా, నీలాకాశమన్నా చెప్పలేనంత ఇష్టం.

కానీ, ఒక చిన్న సమాధిలో ఇలా కదలకుండా పడుక్కోడం

ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితి?

.

జో ఏకిన్స్

(30 October 1886 – 29 October 1958)

అమెరికను కవయిత్రి.

ఏ కవితకైనా మొదటి పాదాలూ, చివరి పాదాలూ చాలా ప్రాణం. సమర్థుడైన కవులు వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహిస్తారు. ఎందుకంటే, మొదటి పాదాలు కవితని చివరిదాకా చదవడానికి కుతూహలపరిస్తే, చివరి పాదాలు, కవిత పూర్తయిన కొంతసేపటి వరకూ పాఠకుడిని వెన్నాడుతాయి.  ఈ కవితలో,  ఆశకీ, నిరాశకీ మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ చివరి వరకూ, ఊహించలేనంత చక్కగా నడిపింది కవయిత్రి. చివరి పదాలు చదివేక జీవితం యొక్క అర్థం బోధపడుతుంది. జీవించడంలోని అదృష్టం కూడా బోధపడుతుంది. ఇందులో బలమైన ప్రతీక, రేవులో లంగరు వేసి ఉన్న ఓడలు. వాటిని సమాధిలోని శవంతో పోలుస్తోంది కవయిత్రి. ఓడలు ఉండవలసింది రేవులో కాదు… సముద్రం మీద; మనిషి ఉండవలసింది సమాధుల్లో కాదు… విశాల విశ్వంలో. ఎంత చక్కని భావవ్యక్తీకరణ. ఎంత రమణీయమైన సందేశం. మనం ప్రాణంతో ఉంటున్నందుకు నిజంగా చాలా సంతోషించాలి.

.

Zoë Akins
Zoë Akins (Photo credit: Wikipedia)

.

The Wanderer

.

The ships are lying in the bay,

The gulls are swinging round their spars;

My soul as eagerly as they

Desires the margin of the stars.

.

So much do I love wandering,

So much I love the sea and sky,

That it will be a piteous thing

In one small grave to lie.

.

Zoë Akins

(30 October 1886 – 29 October 1958)

American Poet, Playwright

Zoë Akins, was an artist who became successful as a Broadway playwright. For Akins, this was a hard earned title, which she achieved after years of false starts and near misses. She wrote over 40 plays, 18 of which appeared on the Broadway stage between 1919 and 1944. Also in her oeuvre are two novels, numerous short stories and essays, several film and television scripts, and two volumes of poetry…

Read the rest of the intro at:

http://rompedas.blogspot.com/2010/06/broadway-playwright.html

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/7.html

%d bloggers like this: