అనువాదలహరి

నీ పరోక్షంలో … షెర్నాజ్ వాడియా, భారతీయ కవయిత్రి

ఇకనుండీ నన్ను వివశను చేసే నీ బుంగమూతీ,

నవ్వితే సొట్టలుపడే నీ చిరునవ్వూ కనరావు కదా!

చుట్టూ ఉన్న రణగొణధ్వనినిసైతం ఛేదించుకుని

దాని ప్రతిధ్వనులు రహస్యంగా నా చెవుల్లో ఊసులాడుతూ

నా ఒంటరి విషాదాశ్రులు తుడిచి నన్నూరడించే

నీ కమనీయ కంఠధ్వని… ఉహూఁ, వినిపించదు.

నీ కరస్పర్శలోని ఇంద్రజాలం నేను పోగొట్టుకున్నాను.

నీ లాలనలో ఎంత మహిమ ఉందంటే

అది నాలో ఇంకా జీవితేచ్ఛని రగిలించేది.

ఉద్వేగభరితమైన నా జీవిత గమకాన్ని

అలవోకగా అర్థంచేసుకుని నన్నలరించే

నీ కనుల దయార్ద్రరుచి … ఇక ఎన్నటికీ కరువే.

అన్నిటినీ మించి, నే నొంటరిగా దిగులుతో పొగులునపుడు

ప్రియాతిప్రియ నేస్తమా!చెంత నీ సాన్నిధ్యం లభించదుకదా!

.

షెర్నాజ్ వాడియా

సమకాలీన భారతీయ కవయిత్రి

 

 

Now That You Are No More

.

All the while I miss your alluring smile

the way  your mouth crinkled and your cheeks dimpled…

I miss the sound of your comforting voice

its echoes pierce the surrounding noise

and linger softly in my ears

wiping away my tears…

I miss the magic of your touch.

The power of your cares was such

that it imbues in me the will to live…

I miss the sympathy of your soft eyes

and the quiet understanding which discerned

the emotional tumult of my life…

But most of all when I am lonely and blue

Dearest love, I miss sweet you!

.

October 23, 2005

Shernaz Wadia

Contemporary Indian Poetess 

మృతనగరి… Shernaz Wadia

ఆ మృతనగరిలో
నదులు రక్తరంజితాలై ప్రవహించేయి.
తునకలైన పుర్రెలు,
మాడిపోయిన ఎముకల గుట్టల క్రింద
ప్రేతాత్మలు మంటల్లో లుంగలుచుట్టుకుంటున్నాయి.
దీనంగా మూలుగుతూ, అరుస్తూ
అవి నా  త్రోవలోకి జరజరా ప్రాకి
ఆలశ్యంగా కలిగిన పశ్చాత్తాపంతో
గద్గదంగా బుసలుకొట్టేయి…

నువ్వు నీ మర్త్యలోకంలోకి తిరిగె వెళ్ళినపుడు
మా  మాటలుగా  వాళ్ళకీ కబురందించు…

ద్వేషానికీ- హింసకీ
ప్రతినిధులుగా నిలిచిన మేము
మేం చేసిన ఘోరనేరాల అగ్నికీలల్లో
శాశ్వతంగా వ్రేలేలా శాఫగ్రస్తులమైనాము.

కనుక మీరు మీ పంథాలు మార్చుకోవలసిందే…
మీ విద్వేషాలని ప్రేమచెలమల్లో నిమజ్జనం చెయ్యండి
వినాశకరమైన మీ ఆయుధాల్ని నిర్మూలించండి
శాంతి, సౌభ్రాతృత్వాలను నెలకొననివ్వండి!

English Original: Shernaz Wadia

City of the Dead

In the City of the dead
where rivers run red
Neath mounds of splintered skulls
and blackened bones
hideous souls  writhe in flames.
Moaning and groaning piteously
they slithered onto my path
and hissed in voices chokes
by repentance too late…

When you return to the land of the Living
Take  forth our message to them…

“We, the agents of
hatred and violence
are everlastingly doomed
to sizzle in the inferno
of our heinous crimes

But you must alter your course…
drown your rancor in founts of compassion
demolish your arsenals of mad destruction
Let Peace and Brotherhood

నితాంత ప్రేమ…Shernaz Wadia

తమ యుగళనృత్యపుహేలతో
ఒక అపూర్వమైన జాడను విడిచివెళ్ళారు వారు
ఆ త్రోవ విపరీత భావనల సమ్మేళనం
సంతోషం / సంతాపం, ఆవేదన / ఆనందం
నవ్వూ / కన్నీరూ, అన్యోన్యత / గౌరవం…
వినీల ప్రేమాకాశంలో
వింతవన్నెలరంగుల ఉల్కాపాతం

విధి వాళ్ళ అద్భుతగాథను కాలాతీతం చేసింది…
ఉంచిందామె చేతిలో ఒక పరాయి చెయ్యి
“తప్పదు” అందామె.
ఏకాకిగా నిలబడిపోయాడతడు
అంతుచిక్కని అగాథంలోకి తొంగి చూస్తూ…
కళ్ళుమూసుకుని పిడికిలిబిగించి
ఒక్కసారి ఎగిరేడు
రెక్కలు తొడుగుకుని, విశ్వాసపు వీచికలమీద
రెక్కలార్చుకుంటూ…

ఆశగా వీక్షించిందామె
తన ప్రియుని విధురవియద్యానం
గుర్తుకొచ్చింది– అతనిచ్చిన వీడ్కోలు బహుమతి
తమ స్ఫటికాశ్రువులు
పదిలపరుచుకుందికొక పైడిగిన్నె.
ఆ గాజుతొడుగు నడుమ భద్రంగా-
నాజూకుగా పెనవేసుకున్న ఆమె గుండెమధ్యనుండి
అతని రాగరంజిత హృదయం నవ్వింది.

ఆ తీయని హృదయాశ్లేషనుండి
అతని హృదయం పలికింది
మనప్రేమ  అమరం…

Eternal Love

They blazed a trail

in their dance of togetherness

The path a bitter-sweet expression

of joy/ sorrow, pain/ pleasure

Laughter / tears,  empathy / respect…

Colourful starbursts

on the firmament of love.

Destiny warped the fairytale…

Put a stranger’s hand in hers!

“inevitable” said she.

Alone stood he

Gazing down a bottomless abyss.

Eyes shut, fists clenched,

He leaped

Sprouted wings and drifted off

on the wind of Faith.

Wistfully she watched

her love gliding away

Then remembered his parting gift –

A golden receptacle to hold

their crystallized tears.

Encased in that glass orb

His ruby-red heart smiled

Tenderly clasped by her own

And, inscribed on their sweet embrace

He read

Our Love is Forever.

Original: Shernaz Wadia

అసంగత ఆకాంక్షలు… Shernaz Wadia

ఈ అనువాదం చదివిన తర్వాత ఇంతకంటే బాగా చెయ్యొచ్చునని మీలో కొందరికైనా అనిపించకపోదు. అప్పుడు మూలం కోసం వెతక నక్కర లేకుండా ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను:

శాపగ్రస్తుడనై, అచేతనంగా, దిక్కుతోచక

నాతీరంలో నేనుంటూనే

దిశాంత తీరాల నపేక్షిస్తుంటాను

ఆదరి చేర్చగల సరంగు రాకకై నిరీక్షిస్తూ…

రికామీగా, అశక్తుడనై, తప్పటడుగులేస్తూ,

నేలమీద తడబడుతున్నా, నేను

ఊహలస్వర్గంకోసం ఉవ్విళ్ళూరుతుంటాను

నన్నటకు చేర్చగల ఐంద్రజాలికుడికై ఎదురుచూస్తూ…

నైరాశ్యంతో, జీవితంతో రాజీపడి, ధైర్యం కోల్పోయి,

ఆనవాళ్ళు లేని శవాకృతిగా మిగిలిన నేను

మితిలేని ప్రశంసలకు తపిస్తుంటాను

రాబోయే తరాలు నా అపకీర్తిని కీర్తించాలని 

——————————————–

Doomed, bewildered, directionless

On my own home-shore

I hanker for ultimate horizons

Awaiting the oarsman to pilot me ashore

Vagrant, faltering, ineffectual

Doddering on the terra firma

I pine for some Shangri-la

Anticipating a sorcerer to spirit me there

Languid, resigned, gutless

A cadaver sculptured in anonymity

I seek lavish praise

Expecting posterity laud ignominy

———————————————————–

English Original: Shernaz Wadia

నీ జ్ఞాపకాలు…Shernaz Wadia, Indian Poet

ఇక నుండీ నన్ను వివశను చేసే నీ చిరునవ్వూ,
చూడు, అలా నవ్వితే చిన్నగా సొట్టలు పడే నీ బుగ్గలూ,
బుంగ మూతీ, కనుమరుగే కదా!

చుట్టూ ఉన్న రణగొణధ్వనిని కూడా ఛేదించుకుని,
రహస్యంగా నా చెవుల్లో నెమ్మదిగా ఊసులాడి
నా ఏకాంతపు విషాదాశ్రువులు తుడిచి నన్నూరడించే
నీ కమనీయ కంఠధ్వని, ఉహూ, ఇక ఎన్నటికీ దొరకదు కదా!!

ఇంద్రజాలం చేసే నీ కర స్పర్శ అందనంతదూరమైనా,
నీ లాలనలో ఎంత మహిమ ఉందంటే,
చిత్రంగా నా కింకా జీవించాలన్న లాలస రగిలిస్తూనే ఉంది.
ఉద్వేగ భరితమైన నా జీవిత గమకాల్ని
అలవోకగా అర్థంచేసుకుని నన్నలరించే
నీ కన్నుల దయార్ద్ర రుచి ఇక శాశ్వతంగా మృగ్యమేకదా!!!

అన్నిటినీ మించి,ఏకాంతం నన్ను చుట్టుముట్టి
దిగులుతో మనసు పొగులుతున్నప్పుడు,
ప్రియాతి ప్రియమైన నేస్తమా! నువ్వే నా చెంత నుండవు!!!

English Original: Shernaz Wadia

కృతజ్ఞతా భావన … Shernaz Wadia, Indian Poet

ఆ మాట ఇంకా ప్రచారంలోకి రాక ముందే

ఆ అద్వితీయ భావనని మాలోకి చొప్పించారు మీరు.

తనముక్కు చాలాపొడుగ్గా ఉందని ఒకరు విచారిస్తుంటే

మీరన్నారు: “నయం!అదింకా వాసనలు పసిగట్టగలుగుతోంది.

కుష్టురోగం అక్కడఒక ఒక గొయ్యి మిగులుస్తుంది తెలుసా?” అని.

తన పాదాలు అందంగాలేవని మరొకరు తపిస్తుంటే,

మీరు అభిశంసించేరు: “సంతోషించు! నీ కాళ్ళమీద నువ్వు నిలబడగలుగుతున్నందుకు.

ఒక వేలు పోగొట్టుకున్నవాళ్ళని అడిగిచూడు

దాని అవసరమెంతో తెలుస్తుంది.”

మూడవది తనగొంతులో కోకిలారవాలు పలకడంలేదని తపిస్తుంటే,

మీరు ఆదేశించారు : “కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి.

దిగమింగుకోలేని ఆ మూగ- చెముడు వేదన

మీకొక పట్టాన అర్థంకాదు.”

ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు గురించీ

ఏదో ఒకదానికి మా అసంతృప్తి ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాం.

అన్నిటికీ, మీ తిరుగులేని సమాధానం ఒకటే:

“పరిస్థితులు ఇంతకంటే దారుణంగా ఉండి ఉండేవి.

దేముడి కృప ఉండబట్టే ఇలా ఐనా ఉండగలుగుతున్నాం.

కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి.”

మొదట్లో దాన్ని ఆచరించడం చాలా కష్టంగా ఉండేది.

ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత తెలిసింది,

నిజంగా మేం ఎంత అదృష్టవంతులమో!

అమ్మా! నాన్నా!! మీ ఇద్దరూ- మాకు దేముడిచ్చిన అమూల్య వరాలు!!!

English Original: Shernaz Wadia

ఆప్త మిత్రుడికి… Shernaz Wadia, Indian Poet

మిత్రమా!
తీరని ఈహల నిర్జీవ హృదయాన్ని నీ కిచ్చాను.
లలితజీవన చుంబనాన్ని దానిపై నువ్వు ప్రసరించావు.
ఇపుడది కొంగ్రొత్త జవంతో కేరింతలు కొడుతోంది.

ఆప్తుడా!
తప్త కాంక్షల చితా భస్మాన్ని నీకిచ్చాను.
దాన్ని నీ ప్రేమ పేటికలో భద్రపరిచావు.
ఇపుడది పునరుజ్జీవనంతో కళకళలాడుతోంది.

నేస్తమా!
పీటముడులుపడిపోయిన ఆలోచనల పోగులను
నీ ముందుంచాను.
అవిఛ్ఛిన్న ప్రశాంతతతో చిక్కులు విప్పి
నాకు సాంత్వన నందించావు.

సహచరుడా!
రసహీనమైన నా జీవితాన్ని నీ ముందు పరిచాను.
దయార్ద్రహృదయంతో దానికి ప్రేమలేపనం పూసావు.
చూడు! ఇప్పుడది ఎన్ని సుగంధాలు వెదజల్లుతోందో!

ఆంగ్ల మూలం: Shernaz Wadia, Pune

చిరు దివ్వె … Shernaz Wadia

దివాకరుడు  రోజును వెలిగించినంత దేదీప్యంగా

నువ్వు నా జీవితాన్ని వెలిగించలేక  పోవచ్చు

కానీ,

చిరుదివ్వెలా

ఒక కాంతిపుంజాన్ని  విరజిమ్మి

మనసుని అలముకొన్న విషాదకరమైన

వెలితిని పటాపంచలు చేశావు.

 

ధ్రువనక్షత్రంలా

అచంచలమైన  నీ అనునయ సన్నిధి

ఎల్ల వేళలా

నా తప్పటడుగులని సరిదిద్దుతూ

నే పోగొట్టుకున్న నా  వ్యక్తిత్వం వైపు

నన్ను మరలిస్తూనే ఉంది.

 

నీ తీయందనపు వెలుగులు

నాలో నిబిడమైన శక్తిని వెలికితీసి

ఎ బంధనాలూ, బంధాలూ లేకుండానే

స్నేహమనే  అస్వతంత్ర స్వతంత్రంతో

నన్ను నీకు

కట్టి పడేస్తాయి.

 

English Original : Shernaz Wadia

 

 

 

 

చి’త్తరువు’ సౌందర్యం… Shernaz Wadia

ఏకాంత తరువు

విశాల వివర్ణ ప్రకృతి

నిస్సంగ నిరంబర   దేహం

అపర్ణ,   విభూతిశాఖీశాఖా

వియద్వీక్షణం

వాగామగోచర  విలాసం

వసంతాగమ నాభిలాష

అంతరాంతర  కృతజ్ఞతాంజలి .

English Original : Shernaz Wadia

కవిత ఎలా ఉండాలి ? … Shernaz Wadia

స్ఫటికం లా… అంది నిశ్చల సరస్సు మెరుస్తూ

నాలా ఉదాత్తంగా — గంభీరంగా పలికింది మహావృక్షం

నిరాఘాటం గా ప్రవహించాలి — గలగలలాడింది సెలయేరు

సద్యః స్ఫురణ కలిగిస్తూ  జీవం తొణికిసలాడాలి — కూని రాగాలు పోయింది పిట్ట

సువాసనలతో మత్తెక్కించాలి — ఝుంకరించింది తుమ్మెద

మనసు దోచుకోవాలి — నవ్వింది సీతాకోక చిలుక

రమణీయం గా ఉండాలంటేనో ? అడిగాయి పూలు

లోతుగా సారవంతంగా ఉండాలి — ఘోషించింది లోయ

కొంత రాజసం కూడా ఉండాలి — ప్రతిధ్వనించాయి కొండలు

ఆహ్లాద పరచాలి సుమా— గుసగుస లాడింది వేసవి తెమ్మెర

కరిగిపోతూ ఆలోచనలు గిలకొట్టాలి — గలగలమన్నాయి శిశిర పుటాలు

ఇకనేం అని రమణీయ ప్రకృతి నడుమ

భావావేశంతో గబగబా బరికేశాను

సగర్వంగా నా  కవిత్వాన్ని అంకితం ఇద్దామని.


ప్రకృతి ఒక్కసారి భళ్ళున పగలబడి నవ్వింది

ఓరి మూర్ఖాగ్రేసర చక్రవర్తీ !

ప్రకృతి అంతరంగాన్ని అవిష్కరించడం అంత సులువుట్రా?

శాశ్వతత్వపు  చిరు శ్వాస  అందులో ఏదిరా?


English Original : Shernaz Wadia

%d bloggers like this: