అనువాదలహరి

ఆశావాదికి … ఏంటోనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

                Beautiful Sunset

Wall Paper Courtesy: http://www.modafinilsale.com/beautiful-sunset-wallpapers.html 

నీ జీవితం నాకెప్పుడూ ఒక అందమైన సూర్యాస్తమయంలా కనిపిస్తుంది:-
ఆకాశంలో వేలాడే ప్రతి పేలవమైన మేఘశకలాన్నీ నీ రసవాద నైపుణి
ఒక అద్భుతమైన మణిగా మార్చివేస్తుంది; వాటినుండి వెలువడే
రంగురంగుల కిరణాలు నినుదర్శించేవారికి నయనానందం కలుగజేస్తాయి.
.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్
1866- 1925
అమెరికను కవయిత్రి

To an Optimist

Thy life like some fair sunset ever seems:-

Each dull grey cloud thy subtle alchemy

Transmutes into a jewel, whose beams

Gladden the eyes of all who look on thee.

.

Antoinette De Coursey Patterson

1866- 1925

American

From

Sonnets & Quatrains by Antoinette De Coursey Patterson

H W Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCCXIII

స్వాప్నికుడు… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

కలల కనుమల్లో ఒక స్వాప్నికుడు

అతన్ని పిచ్చివాడిగా పరిగణిస్తారు; అతనికి అదొకవెర్రి;

బక్కచిక్కి, వంగిన శరీరాన్ని కప్పి ఉంచిన

అతని ఉడుపుల మాసికలనుబట్టి అతన్ని విలువకడతారు.

ప్రతిరోజూ సూర్యుడు పడమటికొండ దిగగానే,

తీరికలేని నగర పొలిమేరలుదాటి, నింగీ నేలా కలిసే చోట

వంపులుతిరిగి, తీరికగా, సడిచేయక పారే సెలయేటి తీరాన

ఆ వింత మనిషి ప్రశాంతంగా అటూఇటూ తిరుగుతుంటాడు.

అతని చెవులబడే సంగీతం గురించి, ఆహ్!  ఏమని చెప్పను?!

ఆ కన్నులాలోకించే అద్భుతదృశ్యాలను ఏమని వర్ణించను?! 

అతనా పేదవాడు? ఎన్నటికీ కాదు. అతనికై మీరేడవకండి!

మేఘమాలికలూ, సెలయేళ్ళూ అతనికీదలచిన వరాలకై ఆలోచిస్తాయి

వాటి అపారమైన సంపదకి ప్రతిరోజూ అతను వారసుడు,

మరణిస్తున్న సూర్యుడు, తన బంగారాన్నతనికి వారసత్వంగా ఇస్తాడు.

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

1866-1925

అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి 

 

The Dreamer

A Dreamer ever in the vale of dreams,

Poor was he called, so poor, and wholly mad;-

They judged him by the garment’s rusty seams

With which the bent and shrunken frame was clad.

And every evening as the sun sunk low,

Outside the busy town where earth met sky,

Near where a stream meandered soft and slow

That same strange form would wander slowly by.

And ah, the music heard by those keen ears,-

The wondrous pictures seen by those deep eyes!-

A pauper? – No. – Save not for him your tears.

The clouds and streams to him their gifts devise,

And he is heir each night to wealth untold,-

The dying sun bequeaths him all his gold.

.

Antoinette De Coursey Patterson

1866-1925

American

Poem Courtesy:

https://archive.org/stream/sonnetsquatrains00patt#page/8/mode/2up

HW Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCCXIII

Page 8

 

 

ఒక చిన్ని పక్షికి… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను

ఒక రోజు నువ్వు గూడునుండి రాలిపడడం చూసేను
నీ రెక్కకి గాయమై, నువ్వు బెదురుచూపులు చూస్తున్నావు.
నీ గాయాన్ని నయం చేసి నెమ్మదిగా నీ భయంపోగొట్టాను
అప్పుడు నువ్వు ధైర్యంగా కూస్తూ పాడటం మొదలెట్టావు.
నిన్ను పెంచుకుందామని నీకొక పంజరం తెచ్చాను
నీకిక్కడ అడవి అంతగా తెలియదు కనుక
నువ్వు కొద్దికాలంలోనే ఆ విషయం మరిచిపోయి
నాతో కలిసి ఉండటానికి నిశ్చయించుకుంటావని అనుకున్నాను.
కానీ వేసవి రాగానే, నీలో ఆశలు మోసులువేశాయి
ఎక్కడికో అలా దూరదూరంగా ఎగరడానికి. ఆ సంగతి నువ్వు
మౌనంగా నీలాకాశం వంక తదేకంగా చూస్తూ తెలియజేశావు…
నీ కోరిక నాకు అర్థమై నిన్ను విడిచిపెట్టాను.

ఓ చిన్ని పికమా! బ్రతుకుపంజరం నన్ను గట్టిగా కట్తి పడేసింది.
చివరకి ఏదో ఒకరోజు ఒక ఆర్ద్రహస్తం నాకూ విముక్తి కలిగిస్తుందిలే!
.

ఏంటోనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

(1866-1925)

అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి

.

To A Bird

I found you fallen from your nest one day,

With little frightened eyes and wounded wing;

I healed the hurt and coaxed the fear away,

Then you bravely tried to chirp and sing.

I bought a cage to keep you for a pet:

So little of the woodland you had known

I felt assured you would in time forget,

And be content to stay with me alone.

But when the summer came, a longing grew

To fly far, far, far,- you even told me so

In your mute way, with eyes fixed on the blue—

I understood the wish, and let you go.

Ah little bird, life’s cage still holds me fast

But a kind hand will free me, too, at last!

.

Antoinette De Coursey Patterson

1866-1925

American Poetess, Translator and Painter

Poem Courtesy:

Sonnets and Quatrains

https://archive.org/stream/sonnetsquatrains00patt#page/6/mode/2up

 

 

https://refer.wordpress.com/r/719/wordpress-com/

హృదయంలేని ప్రియురాలు … ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను

ఓ ప్రకృతి కాంతా! నీ పాదాలముందు మోకరిల్లే వాడిని

పాపాత్ముడివా, పుణ్యాత్ముడివా అని అడగవు.

మనస్ఫూర్తిగా ఎవడు నిన్ను సేవిస్తూ గీతాలు పాడినా,

గీతలు గీసినా విషాదంనుండి వినోదంవరకూ

స్పష్టంగా మోహనంగా రూపుకట్టే అసంఖ్యాక ఛాయల

నీ సౌందర్యవిలాసాన్ని పదిలంగా దాచుకుంటాడు.

అతని స్తోత్రపాఠాల పరిమళ ధూపం నిను చుట్టుముట్టుతుంది

ఒకవంక అతను నీ పాదాలముందు మోకరిల్లుతూంటే.

నీవే గనక హృదయంలేని ప్రియురాలిగా మారినట్టయితే

పాపం అతని పేద హృదయం మనశ్శాంతికై వెంపర్లాడుతుంది.

అపుడు అతనికి నీమీద పూర్వపు విశ్వాసమూ, శ్రద్ధా తిరోగమించి

సులభంగా తీర్చుకోగల అల్పప్రేమలవైపు మరలుతాడు.

అప్పుడతనికి నిన్ను కోల్పోడంలోని బాధ తెలిసొస్తుంది…

అతని ఆశలూ, ఆందోళనలూ కళావిహీనమైపోతాయి గనుక…

ఒకప్పుడు నీ పొందు పొంది, తర్వాత అల్పప్రేమలకు ప్రాకులాడే వాళ్ళు

ఒంటరిగా శేషజీవితం గడపవలసి వస్తుందని గ్రహిస్తాడు.

.

ఏంటోనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

(1866-1925)

అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి

.

A Jealous Mistress

.

Thou askest not of him who kneels before thee,

O Nature, if he sinner be or saint,

But that with all his soul he shall adore thee,

And keep what gifts are his to sing or paint

Thy loveliness in all its myriad phases

Of sorrow or of laughter clear and sweet:

But only will the incense of his praises

Ascend to thee while he lies at thy feet.

And shouldst thou prove a mistress too exacting

For a poor human soul that seeks its ease,

So that, his one-time faith and creed retracting,

He turns to loves less difficult to please,

Ah then he‘ll know the pain of having missed thee—

So colourless are now all hopes and fears—

And he shall find that those who once have kissed thee

With lesser loves walk lonely all their years.

.

Antoinette De Coursey Patterson

(1866-1925)

American Poetess, Translator and Artist

Poem Courtesy:

The son of Merope, and other poems, Philadelphia HW Fisher& Co

MDCCCCXVI, P29

జ్ఞాపిక… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను

ఉత్తమోత్తమమైన పింగాణీ, ఎంచెంచి వేసినట్టున్న రంగుతో

రాబిన్ పక్షి గూట్లో దొరికిన ఈ చిన్న గుడ్డును చూసి

నెత్తిమీద బోర్లించినట్టు నీలం మూకుడుందిగదా, ఆకాశం అంటాం,

దాని ముక్క ఒకటి తెగి భూమి గుండెలమీద పడిందేమో ననుకున్నాను.

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే  పాటర్సన్

అమెరికను

 అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి

 

The Souvenir

.

Of finest porcelain and of choicest dye,

This bit of egg shell from a robin’s nest;

I thought at first I’d found upon earth’s breast

A chip from that blue bowl we call the sky!

 

.

Antoinette De Coursey Patterson

(1866-1925)

American Poetess, Translator and Artist

Contemporary Verse

Poem Courtesy:

http://www.bartleby.com/273/23.html

%d bloggers like this: