అనువాదలహరి

మోత సామాను… సామ్యూల్ మినాష్, అమెరికను కవి

(రషేల్ హాదాస్ కి )

పాత గాయాలు లోతైన శూన్యాన్ని విడిచిపెడతాయి.

వాటిగురించి తరచు ఆలోచించేవాళ్ళు

ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా ఏ మాత్రం చెక్కుచెదరని

ఒకప్పటి తమ శక్తి సామర్థ్యాలూ,

అందచందాల జ్ఞాపకాలలో ఓలలాడవచ్చు-

నా గాయాల మచ్చలే నన్ను ఆరోగ్యంగా ఉంచాయి.

కారణం, ఇప్పుడు నన్ను ఏది గాయపరచినా

అది ఇంతకు ముందు ఏర్పడిన గాయానికి పొడిగింపే;

అది నాకు ఏ కష్టమూ కలిగించకుండా నన్ను నా

ఆలోచనల అంతరాళంలోకి తీసుకుపోతుంది.

.

సామ్యూల్ మినాష్

(September 16, 1925 – August 22, 2011)

అమెరికను కవి

Cargo

(For Rachel Hadas)

.

Old wounds leave good hollows

Where one who goes can hold

Himself in ghostly embraces

Of former powers and graces

Whose domain no strife mars—

I am made whole by my scars

For whatever now displaces

Follows all that once was

And without loss stows

Me into my own spaces

.

Samuel Menashe 

(September 16, 1925 – August 22, 2011)

American

http://www.poemtree.com/poems/Cargo.htm

 

ఏడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే సమాధి దగ్గర… సామ్యూల్ మినాష్, అమెరికను కవి

ఇక్కడ పాతిన

అస్థికలశలో

నీ చితాభశ్మము

నాకు జీవితం పట్ల

మితిలేని ప్రేమ రగిల్చింది.

ఒకప్రక్క

కొవ్వొత్తి కరిగిపోతోంది.

మిత్రుడూ- శత్రువూ

కొవ్వూ- వత్తీ

పరిధుల్ని దాటి చీకటి శాశ్వతం.

.

సామ్యూల్ మినాష్

(September 16, 1925 – August 22, 2011)

అమెరికను కవి

 .

Edna St. Vincent Millay (February 22, 1892 – October 19, 1950) was an American poet and playwright. She received the Pulitzer Prize for Poetry in 1923, the third woman to win the award for poetry, and was also known for her feminist activism. She used the pseudonym Nancy Boyd for her prose work. The poet Richard Wilbur asserted, “She wrote some of the best sonnets of the century.”

***

At Millay’s Grave

.

Your ashes

In an urn

Buried here

Make me burn

For dear life

My candle

At one end—

Night outlasts

Wick and wax

Foe and friend

.

Samuel Menashe

(September 16, 1925 – August 22, 2011)

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/AtMillaysGrave.htm

 

%d bloggers like this: