అనువాదలహరి

అంకితం… రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్, స్కాటిష్ కవి

ఇదే నీకు నా మొదటిదీ కడసారిదీ బహుమతి

ఈ చిన్ని కవితాగుచ్చాన్ని అంకితం ఇస్తున్నాను.

నా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆస్తి ఈ కవితలే

వాటిని ఉన్నవున్నట్టుగా నీకు సమర్పిస్తున్నాను.

నేను మత్తులో లేకుండా నిజం చెబుతున్నాను,

నీ దృష్టికి వీటిని ఎప్పుడో తీసుకురావలసింది

తీసుకువచ్చి, నా మనసుతో నింపిన ఈ కీర్తనలని

నువ్వు మెచ్చుకుంటే ఎంతో బాగుండేది

ఈ దయలేని ప్రపంచం అంతా, ముక్త కంఠంతో

నాకూ, నా కవితలకూ,

ఎంతకీ ఆగని కరతాళధ్వనులతో

గొప్ప ప్రశంసలు కురిపించే కంటే.

నా ప్రేమకి ఇక్కడ మంగళం పాడుతున్నాను.

ఇదే నా ప్రేమకి సమాధి, మృత్యుల్లేఖనమూను.

ఇక్కడతో దారి రెండుగా చీలిపోతుంది.

నేను నా త్రోవన, నీకు చాలా దూరంగా నిష్క్రమిస్తాను.

.

రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్

(13 November 1850 – 3 December 1894)

స్కాటిష్ కవి

 

RL Stevenson

Dedication

.

My first gift and my last, to you
I dedicate this fascicle of songs –
The only wealth I have:
Just as they are, to you.

I speak the truth in soberness, and say
I had rather bring a light to your clear eyes,
Had rather hear you praise
This bosomful of songs

Than that the whole, hard world with one consent,
In one continuous chorus of applause
Poured forth for me and mine
The homage of ripe praise.

I write the finis here against my love,
This is my love’s last epitaph and tomb.
Here the road forks, and I
Go my way, far from yours.

.

RL Stevenson

(13 November 1850 – 3 December 1894)

Scottish Novelist, Poet, Essayist and Travel writer.

రైలుపెట్టెలోంచి… రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్, స్కాటిష్ కవి

యక్షిణుల కన్నా వేగంగా, మంత్రగత్తెలకన్నా వడిగా,

గుట్టలూ, ఇళ్ళూ, కంచెలూ, కందకాలూ;

యుద్ద్ధంలో సేనలు దాడి చేస్తున్నట్టు

పొలాల్లోంచి, గుర్రాలు, పశువుల మధ్యలోంచి;

కొండలూ, మైదానాల వింతలన్నీ

తరుముకొస్తున్న చిక్కని వర్షంలా పరిగెడుతునాయి;

రెప్పపాటులో రంగులేసిన స్టేషన్లు

మళ్ళీ కనిపించకుండా మాయమౌతునాయి.

అక్కడో కుర్రాడు చూడానికి కష్టపడి ఎగబాకుతున్నాడు

ముళ్ళకంపల్ని తనొక్కడూ పక్కకి తొలగించుకుంటూ;

ఇక్కడొ దేశదిమ్మరి నిలబడి తేరిపారి చూస్తున్నాడు;

అడివిపూలని మాలలల్లడానికి పచ్చని తీగ అదిగో!

రోడ్డు మీద పరిగెత్తే గూడుబండి ఇదిగో

మనుషులతో బరువులతో తడబడుతూ కదుల్తూ

ఇక్కడిమిల్లూ, అక్కడి నదీ క్షణకాలం కనిపించి

శాశ్వతంగా కనుమరుగైపోతునాయి

.

రాబర్ట్ లూయీ స్టీవెన్సన్

(13 నవంబరు  1850 – 3 డిశంబరు 1894)

స్కాటిష్ కవి, నవలాకారుడూ, వ్యాసకర్త.

.

RL Stevenson

.

From a Railway Carriage

.

Faster than fairies, faster than witches,

ridges and houses, hedges and ditches;

And charging along like troops in a battle

All through the meadows the horses and cattle:

All of the sights of the hill and the plain

Fly as thick as driving rain;

And ever again, in the wink of an eye,

Painted stations whistle by.

Here is a child who clambers and scrambles,

All by himself and gathering brambles;

Here is a tramp who stands and gazes;

And here is the green for stringing the daisies!

Here is a cart runaway in the road

Lumping along with man and load;

And here is a mill, and there is a river:

Each a glimpse and gone forever!

.

Robert Louis Stevenson

(13 November 1850 – 3 December 1894)

Scottish Novelist, Poet & Essayist.

%d bloggers like this: