అనువాదలహరి

The Compassionate Resolute … Radhika, Telugu Indian.

.

The preserve of eyelids

could neither constrain the dreams,

nor contain the streaming tears.


Any number of moments

have been swept away by that ceaseless flow


Now, the heart is like the clear sky 

with its cloud cover unveiled . 


Just as meaning nestles into graphemes,

words dissolve in silence at this moment.

.

Radhika

Indian

Radhika
Radhika

Original From: http://snehama.blogspot.in/2009/08/blog-post.html

Radhika Rimmalapudi is a home maker living in Wisconsin, US. She is a blogger since 2008.

.

మనస్విని

.

కనురెప్పలకాపలా

కలలనూ ఆపలేకపోయింది

కన్నీళ్ళనూ ఆపలేకపోయింది


ఏకధాటిధారల్లో

కొట్టుకుపోయిన క్షణాలెన్నో


మబ్బువీడిన ఆకాశంలా హృదయం

 

ఆలోచనలు అక్షరాల్లో ఒదిగిపోయినట్టు

ఈక్షణం మాటలు మౌనంలో కరిగిపోతున్నాయి.

.

రాధిక

Bruised Convictions… Radhika, Indian

.

When

all that I prided over as mine own once

stare at me like a stranger

and question my identity;


When

those exciting moments and sweet memories

I regaled in recollecting over and over

jeer at me calling me crazy;


I stand on the familiar ground as an alien

cherishing the wakes of my past within.


This instant

 All treasured memories are dashed all of a sudden

and all convictions have reduced to mere fancies.

.

Radhika Rimmalapudi

Indian Poetess

.

 Radhika

Radhika

Image Courtesy:  Vaakili.com

.

గాయపడిన నమ్మకాలు …

.

నావని గర్వంగా చెప్పుకున్నవి

ఇప్పుడు నన్నే కొత్తగా చూస్తుంటే,

నువ్వెవరని ప్రశ్నిస్తుంటే……


తలచుకుని తలచుకుని మురిసిన జ్ఞాపకాలు,

ఉద్వేగపు క్షణాలు…అన్నీ

నాది పిచ్చితనమంటూ గేలిచేస్తుంటే…


గతపు ఆనవాళ్ళు గుండెల్లో మాత్రం మిగుల్చుకుని

అలవాటయినచోట అపరిచితురాలిలా నిలుచున్నాను


ఈక్షణంతో అందమయిన జ్ఞాపకాలన్నీ

ఒక్కసారిగా చెరిగిపోయాయి

నమ్మకాలన్నీ భ్రమలుగా మిగిలిపోయాయి

.

రాధిక రిమ్మలపూడి

My village … Radhika

Fig Tree 2 - Santa Barbara
Fig Tree 2 – Santa Barbara (Photo credit: gem66)

.

Maybe
She felt my absence
The Fig Tree in the midst of the village
Had shed its leaves…

Maybe, it thought it was no more relevant
The stone bench had showed up cracks.

The temple-steps and the banks of the village tank
Seemed eagerly waiting for me…

There was no trace of the creaking
Of the rope-swing laid on to the guava tree

Perhaps they might have thought that I won’t return,
Some close and dear
Had deserted the place.

Now, the village stands
A dilapidated testimony
To my history.

Oh! I shouldn’t have gone there.
It would, at least, have remained lively in my memories.

Radhika.
Image Courtesy: http://snehama.blogspot.in/

… Radhika

Original From: http://snehama.blogspot.in/2009/08/blog-post.html

(With apologies to Radhika garu for not taking her permission.)

As per the information available in her blog, she is a home maker living in Wisconsin, US. I will be thankful if any of the readers of this blog could communicate my sincere appreciation for some of her poems she published in her blog.

.

నా ఊరు …

నేనెళ్ళిపోయానన్న బాధేమో
ఊరి మధ్య రావిచెట్టు
ఆకురాల్చేసింది

తన అవసరం లేదనుకుందేమో
రచ్చబండ బీటలేసింది

గుడి మెట్టు,చెరువు గట్టు
నాకోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్టున్నాయి

జామచెట్టుకేసిన ఊయల
కిర్రు చప్పుళ్ళ ఊసేలేదు

ఇక రాననుకున్నారో ఏమో
అయినవాళ్ళు కొందరు
చెప్పకుండానే దాటిపోయారు

ఇపుడా ఊరు
నా చరిత్రకి
శిధిల సాక్ష్యంగా మాత్రమే మిగిలింది

తిరిగి వెళ్ళకపోయినా బాగుండును
జ్ఞాపకాల్లో అయినా సజీవంగా వుండేది నా ఊరు

.

రాధిక

%d bloggers like this: