అనువాదలహరి

శిలగా మరణించాను… రూమీ, పెర్షియన్ కవి

నేను శిలగా మరణించేను కానీ మొక్కనై తిరిగి మొలకెత్తాను

నేను చెట్టుగా మరణించేను కానీ జంతువుగా తిరిగి పుట్టేను.

నేను జంతువుగా మరణించేను కానీ మనిషిగా తిరిగి జన్మించేను.

భయం దేనికి? మరణంలో పోగొట్టుకున్నదేమిటిట?

.

రూమీ

13 వ శతాబ్దం

పెర్షియన్ సూఫీ కవి

 

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

A Stone I died

.

A stone I died and rose again a plant;

A plant I died and rose an animal;

I died an animal and was born a man.

Why should I fear? What have I lost by death?.

.

Rumi

13th Century

Persian Poet

Poem Courtesy:  https://allpoetry.com/A-Stone-I-died

వివేచనల కావల… జలాలుద్దీన్ రూమీ, పెర్షియన్ కవి

ఇది మంచీ అది చెడూ అన్న వివేచనల కావల

ఒక సీమ ఉంది. నిన్నక్కడ కలుసుకుంటాను.

అక్కడ పచ్చిక మీద ఆత్మ విశ్రమించినపుడు

మనసంతా నిండుగా ఉండి మాటాడబుద్ధి వెయ్యదు.

ఆలోచనలూ, భాష, చివరకి ఒకరినికరు పలకరించుకునే

మాటలకు కూడా ఏమీ అర్థం కనిపించదు.

.

జలాలుద్దీన్ రూమీ

పెర్షియను కవి

13 వ శతాబ్దం

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

 

Out Beyond Ideas …

.

Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,

there is a field.  I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

doesn’t make any sense.

.

Jalaluddin Rumi

Persian Mystic 

13th century

(From Essential Rumi

Tr. by Coleman Barks)

Poem Courtesy: http://peacefulrivers.homestead.com/rumipoetry1.html#anchor_13839

 

మార్మిక కవిత 2… రూమీ, పెర్షియను సూఫీ కవి

వివేకం అంది,”చూస్తుండు, అతన్ని నా వాదనతో వంచిస్తాను;”అని.
ప్రేమ అంది, “ఊరుకో! నేనతన్ని మనసుతో వంచిస్తాను.” అని

మనసు హృదయంతో అంది, “ఫో!నన్ను చూసీ,
నిన్ను చూసీ నవ్వకు. అతనిది కానిదేముందని
అది చూపి అతన్ని మోసగించడానికి?
అతనికి విచారంలేదు, ఆందోళన లేదు, అజ్ఞాతమే కొరుకుంటున్నాడు
పోనీ అతనికి మద్యాన్నీ, అధికమొత్తంలో ధనాన్నీ చూపి వంచిద్దామన్నా.
అతని చూపులతూపులు ఏ వింటినుండీ వెలువడటంలేదు
ప్రతిగా మరొక వింటినుండి చూపుల అమ్ములతో ఖండించడానికి.
అతనీ ప్రపంచానికి ఖైదీ కాడు, ఈ నేలకి ఏ సంకెళ్లతో
అతుక్కుపోలేదు అతనికి బంగారునిధులూ, రాజ్యాలూ ఇచ్చి వశపరచుకుందికి.
మనిషి రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అతనొక దేవదూత.
అతనికి ఏవ్యామోహమూ లేదు, స్త్రీలను ఎరవేసి మోసపుచ్చడానికి.
ఇటువంటి ఆకారం ఎక్కడ వసిస్తే, అది దేవదూతలకు స్థావరమౌతుంది
కనుక అతన్ని అటువంటి ఆకారాలూ రూపాలూ చూపి ఏం లోబరచుకోగలను?
అతను ఏ గుర్రాలమీదా స్వారీ చెయ్యడు అతను ఊహల్లో విహరిస్తాడు గనుక;
అతను తినేదే తక్కువ, ఇక ఏ విందుభోజనం ఆశపెట్టను?
ఈ ప్రపంచ విఫణుల్లో అతను బేహారీకాడు, వర్తకుడూ కాదు
పోనీ అతనికి లాభనష్టాల బేరీజు వేసి మోసగిద్దామన్నా.
అతనికి ఏ కపటవేషాలూ లేవు, నేను రోగిలా నటిస్తూ,
నిట్టూరుస్తూ, అతన్ని రోదనతో వంచించడానికి.
నేను నా తలని దగ్గరాకట్టుకుని ప్రణమిల్లుతాను దోవతప్పినందుకు;
అతని అనుకంపని రోగమనీ, మనోవ్యాధనీ మోసగించను
అతను నా వక్రబుద్ధిని, నటననీ ఒక్కొక్కకేశాన్నీ విడదీసి చూడగలడు.
అతనికి ఏది అందుబాటులోలేదని దాన్ని చూపి అతన్ని మోసపుచ్చడానికి?
అతనికి కీర్తి కాంక్షలేదు, కవులంటే వ్యామోహమున్న రాజూ కాదు,
పోనీ గీతాలతో, అద్భుతమైన కవిత్వంతో వశపరచుకుందికి.
ఆ నిరాకారస్వరూపపు తేజోమహిమ మరీ గొప్పది
వరమనుగ్రహించో, స్వర్గాన్ని ఎరచూపించో వంచించడానికి.
అయితే ఒక్కటి, షామె తబ్రీజ్(Shams-e Tabriz), అతనికి ఇష్టుడూ, గురువూ
అతని వేషం ధరించి మాత్రం నేను వంచించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
.
రూమీ

పెర్షియను సూఫీ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Mystical Poem 2

.

Reason says, “I will beguile him with the tongue;”

Love says, “Be silent. I will beguile him with the soul.”

The soul says to the heart, “Go, do not laugh at me

and yourself. What is there that is not his, that I may beguile him thereby?”

He is not sorrowful and anxious and seeking oblivion

that I may beguile him with wine and a heavy measure.

The arrow of his glance needs not a bow that I should

beguile the shaft of his gaze with a bow.

He is not prisoner of the world, fettered to this world

of earth, that I should beguile him with gold of the kingdom of the world.

He is an angel, though in form he is a man; he is not

lustful that I should beguile him with women.

Angels start away from the house wherein this form

is, so how should I beguile him with such a form and likeness?

He does not take a flock of horses, since he flies on wings;

his food is light, so how should I beguile him with bread?

He is not a merchant and trafficker in the market of the

world that I should beguile him with enchantment of gain and loss.

He is not veiled that I should make myself out sick and

utter sighs, to beguile him with lamentation.

I will bind my head and bow my head, for I have got out

of hand; I will not beguile his compassion with sickness or fluttering.

Hair by hair he sees my crookedness and feigning; what’s

hidden from him that I should beguile him with anything hidden.

He is not a seeker of fame, a prince addicted to poets,

that I should beguile him with verses and lyrics and flowing poetry.

The glory of the unseen form is too great for me to

beguile it with blessing or Paradise.

Shams-e Tabriz, who is his chosen and beloved – perchance

I will beguile him with this same pole of the age.

.

Rumi

“Mystical Poems of Rumi 2” A. J. Arberry

The University of Chicago Press, 1991

అసలు లేని వడ్డీ… రూమీ, పెర్షియన్ కవి

తినబొయేదానిమీద ఆశే, ప్రేమికుని నిలబెట్టేది;
చేతిలో రొట్టె ఉండనక్కరలేదు;
ప్రేమలో నిజాయితీ ఉన్నవాడు అస్తిత్వానికి బానిస కాడు.

ప్రేమికులకి అస్తిత్వంతో పనిలేదు.
ప్రేమికులు అసలు లేకుండా వడ్డీ గణిస్తారు.

రెక్కలులేకుండానే ప్రపంచం చుట్టివస్తారు; 
చేతులు లేకుండనే, పోలోబంతిని మైదానం బయటకి కొనిపోతారు.

వాస్తవం ఆచూకీ పట్టుకోగలిగిన డార్విష్
అతని చేతులు ఖండించబడినా, బుట్టలల్లగలిగేవాడు

ప్రేమికులు తమ డేరాలని శూన్యంలో నిలబెట్టేరు
వాటి లక్షణం, గుణం రెండూ శూన్యాన్నిపోలినవే.

.

రూమీ

పెర్షియను కవి

The lover’s food is the love of the bread;
no bread need be at hand:
no one who is sincere in his love is a slave to existence.

Lovers have nothing to do with existence;
lovers have the interest without the capital.
Without wings they fly around the world;
without hands they carry the polo ball off the field.

That dervish who caught the scent of Reality
used to weave basket even though his hand had been cut off.

Lover have pitched their tents in nonexistence:
they are of one quality and one essence, as nonexistence is.

.

Rumi

Persian Poet and Sufi

 

poem Courtesy:

http://www.rumi.org.uk/passion.htm

అంతా సంగీతమైన చోట… రూమీ, పెర్షియన్ కవి

ఈ గీతాల్ని భద్రపరచుకోవడమెలా? అని చింతించకు!
మన వాయిద్యాల్లో ఏది పగిలిపోయినా
ఫర్వా లేదు.

మనం ఇప్పుడు పడిన చోట
సర్వం సంగీతమయం.

తంత్రీ నినాదాలూ,పిల్లనగ్రోవి స్వరాలూ
వాతావరణంలో తేలియాడుతూనే ఉంటాయి
ప్రమాదవశాత్తూ ఈ విశ్వవీణియ
అగ్నికి ఆహుతైనా, ఇక్కడ ఇంకా చాలా
నిగూఢవాయిద్యాలుంటాయి … మ్రోగుతూ.

ఒక కొవ్వొత్తి మిణుకుమిణుకుమని చప్పున ఆరిపోతుంది.
అయినా, మన చెంత ఒక చెకుముకిరాయి, నిప్పురవ్వా ఉంటాయి.

ఈ సంగీత కళ ఒక సముద్రపు నురుగులాంటిది.
సముద్ర గర్భంలో ఎక్కడో దాగున్న
ముత్యపు చిప్పలోంచి ఆ సొగసైన గమకాలు దొరలి వస్తుంటాయి.

అలలమీద గాలి ఎగరెసే తుంపరలలా, తీరానికి
కొట్టుకొచ్చిన కర్రచెక్కల్లా … పదునులేని గీతం బయటకొస్తుంది.

మనకి అగోచరమైన
శక్తివంతమైన మూలాల్లోంచి అవి క్రమంగా సారం గ్రహిస్తాయి.

చాలు, ఇక మాటలు కట్టిపెట్టు.
నీ గుండె కవాటాన్ని బార్లా తెరువు.
బయటకీ లోపలకీ చైతన్యాన్ని ప్రసరించనీ.
.

జలాలుద్దీన్ రుమీ

Sept 30, 1207 – Dec17, 1273

పెర్షియన్ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Where Everything Is Music
.

Don’t worry about saving these songs!
And if one of our instruments breaks,
it doesn’t matter.

We have fallen into the place
where everything is music.

The strumming and the flute notes
rise into the atmosphere,
and even if the whole world’s harp
should burn up, there will still be
hidden instruments playing.

So the candle flickers and goes out.
We have a piece of flint, and a spark.

This singing art is sea foam.
The graceful movements come from a pearl
somewhere on the ocean floor.

Poems reach up like spin-drift and the edge
of driftwood along the beach, wanting!

They derive
from a slow and powerful root
that we can’t see.

Stop the words now.
Open the window in the center of your chest,
and let the spirits fly in and out.
.
Jalaluddin Rumi

Sept 30, 1207 – Dec17, 1273

Persian Poet, Sufi

courtesy:
http://wonderingminstrels.blogspot.com/2003/08/where-everything-is-music-jalaluddin.html

.

 

నీ ఉనికికి దోహదం చేసే వాళ్ళతో తిరుగు … రూమీ, పెర్షియను కవి

నీ అస్తిత్వానికి దోహదం చేసే వాళ్లతో తిరుగు
అంటీ ముట్టనట్టు ఉండేవాళ్లతో వొద్దు;
వాళ్ల ఊర్పులు నోటంట నీరసంగా వస్తాయి;
ఈ దృశ్య ప్రపంచంతో కాదు,
నీ బాధ్యత చాలా గంభీరమైనది.

గాలిలోకి ఎగరేసిన మట్టి  ముక్కలై రాలిపోతుంది.
నువ్వు ఎగరడానికి ప్రయత్నించకపోతే,
ఎగిరి నిన్ను అలా ఖండ్ఖండాలుగా చేసుకోకపోతే,
మృత్యువే నిన్ను ముక్కలుముక్కలు చేస్తుంది,
అప్పుడు నువ్వు ఏదవుదామనుకున్నా సమయం మించిపోతుంది.

ఆకులు పండిపోతాయి. చెట్టు కొత్త వేరులు తొడుగుతుంది
ఆకుల్ని పచ్చగా మార్చుకుంటుంది.
నీకింకా పండి పాలిపోయిన ప్రేమపట్ల సంతృప్తి ఎందుకు?
.
జలాలుద్దీన్ రూమీ

1207 – 17 December 1273

పెర్షియను కవి

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Be with those who help your being.

.

Be with those who help your being.
Don’t sit with indifferent people, whose breath
comes cold out of their mouths.
Not these visible forms, your work is deeper.

A chunk of dirt thrown in the air breaks to pieces.
If you don’t try to fly,
and so break yourself apart,
you will be broken open by death,
when it’s too late for all you could become.

Leaves get yellow. The tree puts out fresh roots
and makes them green.
Why are you so content with a love that turns you yellow?

.

Jalaluddin Rumi

1207 – 17 December 1273

Persian Poet

రుబాయీ- XVI, ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

ఒకటి తర్వాత ఒకటి పగలూ రాత్రీ ద్వారాలుగా ఉన్న

ఈ పాడుబడ్డ సత్రంలో, చూడు, సుల్తానులు

ఒకరి వెనక ఒకరు ఇక్కడ బసచేసిన ఆ గంటా, ఘడియా

తమ వైభవాల్ని ప్రదర్శించి, ఎవరిత్రోవన వాళ్ళు పోయారో!

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

18 May 1048 – 4 December 1131

పెర్షియను కవి

..

Rubaiyat – XVI

.

Think, in this battered Caravanserai

Whose doorways are alternate Nights and Day,

How Sultan after Sultan with his pomp

Abode his hour or two, and went his way

.

Omar Khayyam

18 May 1048 – 4 December 1131

Persian Poet, Philosopher, Mathematician, Astronomer

Click to access rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

ఏకేశ్వరత్వం… దారా షికోయ్, పెర్షియను

నువ్వెటుచూడదలుచుకుంటే అటు చూడు, అంతటా అతనే
దేముని ముఖం నీకెప్పుడూ ఎదురుగానే ఉంటుంది.
అతను కానిది నువ్వేదిచూసేవనుకున్నా అది కేవలం నీ ఊహ.
అతని కాని వస్తువుల ఉనికి ఎండమావి లాంటిది.
భగవంతుని ఉనికి అంతులేని సముద్రం లాంటిది.
మనుషులు ఆ నీటిమీది ప్రతిబింబాలూ, కెరటాలవంటివారు
అతనికంటే భిన్నంగా నన్ను నేను ఊహించుకోనప్పటికీ,   
నేను దేముణ్ణని మాత్రం అనుకోను.
నీటిబిందువుకి సముద్రంతో ఎటువంటి అనుబంధం ఉంటుందో
అది తప్ప, అంతకు మించి నా అనుబంధాన్ని తలపోయను .   
ఏ అణువునీ సూర్యుడినుండి వేరుచేసి చూడలేము.   
సముద్రంలోని ప్రతి నీటిబొట్టూ సముద్రంలోభాగమే
సత్యాన్ని ఏ పేరుపెట్టి మనం పిలవాలి?
ఉన్న పేర్లలో ప్రతీదీ దేమునికి చెందిందే.  
.
దారా షికో

చక్రవర్తి షాజహాన్ పెద్దకుమారుడు
20 మార్చి 1615 – 9 సెప్టెంబర్ 1659
పెర్షియను కవి, చిత్రకారుడు

 .

On Monotheism [tauhid]
.

Look where you can, All is He,
God’s face is ever face to face.

Whatever you behold except Him is the object of your fancy,
Things other than He have an existence like a mirage.
The existence of God is like a boundless ocean,

People are like forms and waves in its water.
Though I do not consider myself separate from Him,
Yet I do not consider myself God.
Whatever relation the drop bears with the ocean,
That I hold true in my belief, and nothing beyond.

We have not seen an atom separate from the Sun,
Every drop of water is the sea in itself.
With what name should one call the Truth?
Every name that exists is one of God’s names.

.

(From : the Diwan, also known as the Iksir-i ‘Azam.)

Translated from Persian.

.

Dara Shikoh, eldest son of  Emperor Shah Jahan

20 March 1615 – 9 September 1659

Persian

(Source: From: http://www.apnaorg.com/test/new/article_details.php?art_id=127)

 

 

.

 

 

రుబాయీ – 51… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్ కవి

ఆ రాసే చెయ్యి రాస్తూనే ఉంటుంది, ఎంతరాసినా ఆగదు;

ముందుకు పోతూనే ఉంటుంది; నీ ప్రార్థనలూ, మేధస్సూ

అందులో ఒక్క వాక్యాన్ని కూడా వెనక్కి వచ్చి సరిదిద్దేలా చెయ్యలేవు,

నువ్వు ఎన్ని కన్నీళ్ళు కార్చు; ఒక్క అక్షరంకూడా చెక్కుచెదరదు.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియను కవీ, తాత్త్వికుడూ, గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

(అనువాదం: ఫిజెరాల్డ్ )

Omar Khayyam
Omar Khayyam
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

Rubai- LI

The Moving Finger writes; and, having writ,

Moves on: nor all Thy Piety nor Wit

Shall lure it back to cancel half a Line,

Nor all Thy Tears wash out a Word of it

.

Omar Khayyam

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Poet and astronomer

Poem Courtesy: From the reprint of First Version of 75 Rubayat by Edward Firzerald

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

 

Source:

 

పద్యం -38… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

నిన్న రాత్రి ఊరంతా తిరుగుతూ

మట్టి కూజాలమ్మే దుకాణం దగ్గర ఆగేను,

వాటిపక్కన నిశ్శబ్దంగా నిల్చున్న నేను, అవి ఇలా అనడం విన్నాను:

ఎన్నో ఏళ్ళుగా మేము మా దారంట వచ్చిన లెక్కలేనంతమంది

కుమ్మరుల, వ్యాపారుల ఆప్యాయపు స్పర్శకు పులకించాము.

వాళ్ళందరూ అకస్మాత్తుగా నిష్క్రమించారు– మమ్మల్ని వదిలి

మరి వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళేరో ఏమో!

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియను కవీ, తాత్త్వికుడూ, గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

.

Omar KhayyamOmar Khayyam

.

Quatrain No. 38

Last night wandering in the town–

I stopped by the store of the vases of clay.

standing silent by their side, I heard them say:

Years, years we have spent in countless embrace

of the potters and merchants, the fellows coming our way.

Yet, all abruptly left and us unaware where they’re taken away.

.

Omar Khayyám

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Polymath, Philosopher, Astronomer Poet.

Translation: Maryam Dilmaghani,
November 2012, Halifax.
Poem Courtesy: http://www.persianpoetryinenglish.com/

%d bloggers like this: