అనువాదలహరి

లుసీల్… ఓవెన్ మెరెడిత్, ఇంగ్లీషు

మనం కవిత్వం, సంగీతం, లలితకళలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం మనసూ, హృదయం లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం స్నేహితులూ, పుస్తకాలూ లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

కానీ నాగరిక మానవుడు వంటవాళ్ళు లేకుండా బ్రతకలేడు.

పుస్తకాలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు… వేదన తప్ప జ్ఞానం ఏమి మిగులుస్తుంది?

ఆశలేకుండా బ్రతకొచ్చు… ఆశ అంటే మోసం తప్ప మరేమిటి?

ప్రేమ లేకుండా బ్రతకొచ్చు… చింతించడానికి తప్ప ఆవేశం దేనికి పనికొస్తుంది?

కానీ అన్నం తినకుండా బ్రతకగలిగిన మనిషెక్కడున్నాడో చూపించండి?

.

ఓవెన్ మెరెడిత్

9 August 1876 – 25 October 1947

ఇంగ్లీషు

 

.

Lucile: Part 1, Canto 2

 We may live without poetry, music and art;

 We may live without conscience and live without heart;

 We may live without friends; we may live without books;

 But civilized man cannot live without cooks.

 He may live without books, — what is knowledge but grieving?

 He may live without hope, — what is hope but deceiving?

 He may live without love, — what is passion but pining?

 But where is the man that can live without dining?

.

Owen Meredith (Pen name of Victor Alexander George Robert Bulwer-Lytton, 2nd Earl of Lytton KG GCSI GCIE PC DL)

9 August 1876 – 25 October 1947

English

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/search/label/Poet%3A%20Owen%20Meredith

ల్యూసైల్… ఓవెన్ మెరెడిత్, ఇంగ్లీషు కవి

మనం కవిత్వం సంగీతం, కళలూ లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

మనం హృదయమూ, అంతః కరణా లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

స్నేహితులు లేకుండా, పుస్తకాలు లేకుండా బ్రతకొచ్చు;

కానీ ఏ నాగరీకుడూ వంటవాళ్లు (కుక్స్) లేకుండా బ్రతకలేడు.

అతను పుస్తకలు లేకున్నా బ్రతకొచ్చు… జ్ఞానానిదేముంది, వగవడం తప్ప?

ఏ ఆసలూ లేకుండ బ్రతకొచ్చు… ఆశదేముంది, మోసగించడం తప్ప?

అతను ప్రేమలేకుండాకూడా బ్రతకొచ్చు, అనురాగానిదేముంది, కోరికతో కృశించడం తప్ప?


కానీ భోజనం అవసరం లెకుండా బ్రతికే మనిషిని చూపెట్టండి?

.

.
ఓవెన్ మెరెడిత్

8 November 1831 – 24 November 1891

ఇంగ్లీషు కవీ, రాజదూత (భారతదేశంలో 1876-80 ల మధ్య వైస్రాయి)
.

 

.

Lucile: Part 1, Canto 2 Owen Meredith

 

We may live without poetry, music and art;

We may live without conscience and live without heart;

We may live without friends; we may live without books;

But civilized man can not live without cooks.

He may live without books, — what is knowledge but grieving?

He may live without hope, — what is hope but deceiving?

He may live without love, — what is passion but pining?

But where is the man that can live without dining?

.

Owen Meredith

(Owen Meredith is the pseudonym of Edward Robert Bulwer-Lytton, son of Edward George Bulwer-Lytton the novelist.)

Edward Robert Lytton Bulwer-Lytton, 1st Earl of Lytton, GCB, GCSI, GCIE, PC (8 November 1831 – 24 November 1891) was an English statesman and poet. He served as Viceroy of India between 1876 and 1880, including during the Second Anglo-Afghan War, 1878–1880 and the Great Famine of 1876–78.

%d bloggers like this: