అనువాదలహరి

నాకు నక్షత్రగతులు తెలుసు, కానీ… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

నాకు పేరు పేరునా నక్షత్రాలు తెలుసు

ఆల్డెబరాన్ (రోహిణి), ఆల్టేర్ (శ్రవణం) …

విశాలమైన నీలాకాశపు నెచ్చెన

అవి ఎలా ఎక్కుతాయో కూడా తెలుసును.

వాళ్ళు చూసే చూపులనుబట్టి

మగవాళ్ళ రహస్యాలు పసిగట్టగలను

వారి వింత వింత, చీకటి ఆలోచనలు

బాధకలిగించడంతో పాటు జాగ్రత్తనీ బోధించాయి.

కానీ నీ కళ్ళే నా ఊహకి అందటం లేదు,

అవి పదే పదే పిలుస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నా…

నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావో లేదో తెలీదు

అలాగని, అసలు ప్రేమించటం లేదనీ చెప్పలేను.

నాకు చాలా విషయాలు తెలుసును. ఏం లాభం?

సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి,

చివరకి నేను తెలుసుకుందామని ఉబలాటపడేది

బహుశా తెలుసుకోకుండానే మరణిస్తాను.

.

సారా టీజ్డేల్

 (8 August 1884 – 29 January 1933)

అమెరికను కవయిత్రి

Sara Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

.

I Know the stars

.

I know the stars by their names

Aldebaran, Altair

And I know the path they take

Up the heaven’s broad blue stair

I know the secrets of men

By the look of their eyes

Their gray thoughts, their strange thoughts

Have made me sad and wise.

But your eyes are dark to me

Though they seem to call and call—

I cannot tell if you love me

Or do not love me at all.

I know many things,

But years come and go,

I shall die not knowing

The thing I long to know.

.

Sara Teasdale

(8 August 1884 – 29 January 1933)

American Lyrical Poet

ఋణగ్రస్తుడు… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను

ఈ బొందిలో ఊపిరి

ఇంకా కొట్టుమిట్టాడినంతవరకూ,

నల్లగా కాలుడు ఎదురైనపుడు

దాని గర్వపు పురులు విచ్చుకున్నపుడు;

ప్రేమా, ప్రఖ్యాతులపై అప్పటికీ

నాకు కోరిక సడలనప్పుడు;

కాలం దాన్ని లొంగదీసుకోకుండా

చాలా ఉన్నతంగా మనసుని నిలబెట్టినపుడు,

విధితో నేనెందుకు వాదులాడుతాను?

ఎందుకంటే, నాకు స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది:

నేను జీవితానికి ఋణపడి ఉన్నాను

నాకు జీవితం కాదు. 

.

సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

Image Courtesy: http://img.freebase.com
Image Courtesy: http://img.freebase.com

Debtor…
.
So long as my spirit still

Is glad of breath

And lifts its plumes of pride

In the dark face of death;

While I am curious still

Of love and fame,

Keeping my heart too high

For the years to tame,

How can I quarrel with fate

Since I can see

I am a debtor to life,

Not life to me?

.

Sara Teasdale

August 8, 1884 – January 29, 1933

American

Poem Courtesy: http://www.readbookonline.net/readOnLine/26326/

%d bloggers like this: