అనువాదలహరి

తనివి … లూ చీ, చీనీ కవి

రచయిత అనుభూతించే ఆనందం పూర్వం ఋషు లనుభవించినదే.

నిరాకారంనుండి ఆకార మావిర్భవిస్తుంది;

నిశ్శబ్దం నుండి కవి పాట పుట్టిస్తాడు.

ఒక గజం పొడవు పట్టుదారంలో అనంతమైన రోదసి దాగి ఉంది;

భాష గుండె మూలలనుండి పెల్లుబికే వరద ప్రవాహం.

ప్రతీకల వలల వలయాలు యథేచ్ఛగా విశాలంగా విరజిమ్మి ఉన్నవి.

ఆలోచనలు మరింతలోతుగా అధ్యయనంచేస్తున్నవి.

లెక్కలేనన్ని పూల, అరవిరిసినమొగ్గల నెత్తావులు కవి వెదజల్లుతున్నాడు

పిల్లగాలులు నవ్వుతూ ఉత్ప్రేక్షిస్తున్నాయి:

వ్రాయు కుంచియల వనభూమినుండి మేఘాలు మింటిదారి నధిరోహిస్తున్నాయి.

.

లూ చీ

(261 -303) CE

చీనీ కవి

From The Art of Writing

Satisfaction

.

The pleasure a writer knows is the pleasure all sages enjoy.

Out of non-being, being is born; out of silence, the writer produces a song.

In a single yard of silk, infinite space is found; language is a deluge from one corner of the heart.

The net of images is cast wider and wider; thoughts search more and more deeply.

The writer spreads the fragrance of new flowers, an abundance of sprouting buds.

Laughing winds lift up the metaphor; clouds rise from a forest of writing brushes.

.

Lu Chi

(261 -303) CE

Tr:   Sam Hamill

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

పదాలపొందిక… లూ చీ, చీనీ కవి

కవి తన ఆలోచనలని

సొగసైన పదాలలోకి ఒడుపుగా ఒదిగిస్తున్నప్పుడు

ప్రకృతిలో కనిపించే అనేకానేక ఆకారాలవలె

సాహిత్యంకూడ అనేక రూపాలు, శైలులు సంతరించుకుంటుంది.

కనుక కనులకింపైన చిత్రంలోని ఐదు రంగుల వలె

ఐదు ధ్వని* స్థాయిలను అంచెలంచెలుగా వాడుకోవాలి.

వాటి రాకపోకలు ఒక నిర్దిష్టక్రమంలో లేకపోయినా

తారస్థాయిని అందుకోవడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా

మీకు స్థాయీభేదాల క్రమం, తేడాల మౌలిక లక్షణాలు పట్టుబడితే

పంటకాలువల్లో పరిగెత్తే నదిలా మీ ఆలోచనలూ పరిగెడతాయి.

కానీ, మీరు ఉపయోగించే పదాల గతి తప్పిందా

తలను నడిపించడానికి తోకపట్టుకున్నట్టు అవుతుంది.

నల్లరంగు నేపధ్యంమీద పసుపువేస్తే ఏమవుతుందో, అలా

మీరు వ్రాసిన అంతస్పష్టమైన రచనా బురదమయం అవుతుంది.

.

లూ చీ

(261-  303) CE

చీనీ కవి

Note:

* (వయో, లింగ, మానసిక భేదాలనుబట్టి వ్యక్తిగతమైన ఇష్టాయిష్టాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వాలు, సందర్భోచితమైన వ్యాఖ్యలు, కవి చూసే కోణంలో కనిపించే దృశ్యాదృశ్యాలు, చివరగా, లౌకికమైన లేదా ఆ సమయానికి అందిన అలంకారాలూ, విశేషణాలూ మొదలైనవి. ) .

The Music of Words

.

Like shifting forms in the world

Literature takes on many shapes and styles

As the poet crafts ideas

Into elegant language.

Let the five tones be used in turn

Like five colours in harmony,

And though they vanish and reappear inconstantly

And though it seems a hard path to climb

If you know the basic laws of order and change

Your thoughts like a river will flow in channels.

But if your words misfire

It’s like grabbing the tail to lead the head:

Clear writing turns to mud

Like painting yellow on base of black.

.

Lu Chi

(261-  303) CE

Chinese Poet and Critic

Note:

Harmony of Colours

Wherein color harmony is a function (f) of the interaction between color/s (Col 1, 2, 3, …, n) and the factors that influence positive aesthetic response to color: individual differences (ID) such as age, gender, personality and affective state; cultural experiences (CE); contextual effects (CX) which include setting and ambient lighting; intervening perceptual effects (P); and temporal effects (T) in terms of prevailing social trends.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

Translation:

Tony Barnstone and Chou Ping

Read the Poetical Theories of Lu Chi  (in his Wen Fu)  and its comparison with Horace’s Ars Poetica at:

https://www.jstor.org/stable/429384?read-now=1&refreqid=excelsior%3A91a890973da07820152eea79b01c1e3b&seq=1#page_scan_tab_contents

by Sister Mary Gregory Knoerle.

పనలమీద ప్రయాణం … లూ చీ, చీనీ కవి

ఒక్కోసారి మీ రచన రసభరితమైన ఆలోచనల సమాహారమైనప్పటికీ

అవి ఒకదాన్నొకటి ఒరుసుకుంటూ ఇతివృత్తాన్ని మరుగుపరచవచ్చు.

మీరు శిఖరాగ్రానికి చేరుకున్న తర్వాత అధిరోహించగల వేరు చోటు ఉండదు.

మీరు రాసినదాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచాలని ప్రయత్నిస్తే అది తరుగుతుంది.

సరియైన సందర్భంలో వాడిన అద్భుతమైన పదబంధం,

రచనపై కొరడాఝళిపించి గుఱ్ఱంలా దౌడుతీయిస్తుంది.

తక్కిన పదాలన్నీ ఉండవలసిన చోట ఉన్నప్పటికీ

పాలుపోసుకున్న చేను రాజనాలకై ఎదురుచూసినట్టు ఎదురుచూస్తాయి.

కొరడా ఎప్పుడైనా చెడుకంటే మంచే ఎక్కువ చేస్తుంది.

ఒకసారి సరిగా దిద్దిన తర్వాత, ఇక దిద్దుబాట్లు చెయ్యవద్దు.

.

లూ చీ

(261 – 303)

చీనీ కవి.

.

The Riding Crop

.

Sometimes your writing is a lush web of fine thoughts

That undercut each other and muffle the theme;

When you reach the pole there’s nowhere else to go,

More becomes less if you try to improve what’s done.

A powerful phrase at the crucial point

Will whip the writing like a horse and make it gallop;

Though all the other words are in place

They wait for the crop to run a good race.

A whip is always more help than harm;

Stop revising when you’ve got it right.

.

Lu Chi

(261 – 303)

Cinese Poet and Critic

Tr. Tony Barnstone and Chou Ping

Poem courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/229/mode/1up

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

Part III: Post Classical World

2. China: The Three Kingdoms Period Through the T’ang Dynasty; Korea: Early Poetry in the Chinese Style.

%d bloggers like this: