అనువాదలహరి

11 వ కవిత, తావొ తే చింగ్ నుండి…

ముప్ఫై చువ్వలు చక్రానికున్న కన్నాలకు బిగించినపుడు

శూన్యమూ, పదార్థమూ జతకలుస్తాయి.

బండి నడుస్తుంది.

మట్టిని ఒక కూజా ఆకారంలోకి మలిచినపుడు

శూన్యమూ పదార్థమూ జతకలుస్తాయి.

కూజా పనిచేస్తుంది.

తలుపులూ కిటికీలూ గదికి దారి చేసినపుడు

శూన్యమూ పదార్థమూ జతకలుస్తాయి.

గది పనిచేస్తుంది.

నిజంగా అదంతే!

పదార్థం లాభపడుతుంది

శూన్యం దన్నుగా పనిచేస్తుంటే.

.

లావొ జు

చీనీ కవి

తావొ తే చింగ్ 

చీనీ గ్రంధము నుండి.

క్రీ. పూ. 4వ శతాబ్ది.

 

Poem Eleven from The Tao Te Ching

.

When thirty spokes join the wheel-hole

A void to matter paired.

The carriage functions.

When clay is thrown to form a vase:

A void to matter paired,

The vessel functions.

When door and window vent a room

A void to matter paired,

The chamber functions.

Surely is this so:

Materials avail,

Having void for function.

.

Lao-tzu

Chinese Poet 

Poem Courtesy:  https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/71/mode/1up

IV… లావో జూ: తావో తె చింగ్ నుండి

తోవ నిండైనది; వాడుకవల్ల అరిగిపోదు.

సంఖ్యాకమైన ఈ జీవరాశుల మాత్రిక గంభీరమైనది.

పదునైన దాని పదును మొక్కబోనీ,

చిక్కుముడులు విప్పు.

కాంతి తీక్ష్ణత తగ్గించు.

పాత దారులనే అనుసరించు.

నీడలతో నిండి అది అసలున్నట్టే తెలియదు.

ఈ దారి ఎవరు వేసారో నాకు తెలియదు.

ఇది చూడబోతే అనాదిగా ఉన్నట్టే ఉంది.

.

లావో జూ:

తావో తె చింగ్  నుండి

(అతి ప్రాచీన చినీ గ్రంధం)

.

IV

The Way is full: use won’t empty it.

Deep is the matrix of the myriad creatures.

Blunt the sharp:

Loosen the knots:

Dim the glare:

Follow old tracks.

Shadowy, it seems hardly there.

I don’t know whose child it is.

It seems like the ancestral form.

.

Lao Tzu

Tao Te Ching

(The Book of the Way and Virtue)

Translated by AS Kline

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm

II… లావొ జూ సంకలనం (చీనీ) నుండి

ప్రపంచానికి అందాన్ని అందంగానే తెలుసు

అందుకే అక్కడ కురూపితనం కూడా ఉంది.

ప్రపంచానికి మంచిని మంచిగానే తెలుసు

అందుకే అక్కడ చెడు కూడా ఉంది.

అస్తిత్వమూ, శూన్యమూ ఒకదాన్నొకటి సృష్టించుకుంటాయి

కష్టమూ, సుళువూ ఒకదాన్నొకటి నిర్వచించుకుంటాయి,

పొడవూ, పొట్టీ ఒకదానికొకటి హద్దులేర్పరచుకుంటాయి,

ఎత్తూ, పల్లమూ ఒకదానిమీద ఒకటి ఆధారపడతాయి.

గళమూ, స్వరమూ ఒకదాన్నొకటి శృతిలో ఉంచుకుంటాయి,

పాతదీ, కొత్తదీ ఒకదాన్నొకటి అనుసరిస్తాయి,

విజ్ఞులు  కర్మకి అకర్మ ద్వారా కట్టుబడి ఉంటారు,

మౌనంద్వారా చెప్పదలచుకున్నది వ్యక్తపరుస్తారు.

ఒక రీతిలో కొన్ని వేల జీవులు సృష్టించబడతాయి

అంతమాత్రం చేత దానిమీద అధికారం ముద్రించబడదు

ఏ ఆధిపత్యం లేకుండా జీవితం ప్రసాదిస్తుంది.

వాటికి ఉపకారం చేసినా కృతజ్ఞత ఆశించదు.

దాని పని అదిచేసుకుపోతూ, ఏ యోగ్యతా ప్రకటించదు.

అది యోగ్యత ప్రకటించనంత మాత్రం చేత

అందులో యోగ్యత లేదని అర్థం కాదు.

.

లావొ జూ 

Tao te Ching సంకలనం (చీనీ) నుండి

Autumn Storm on the River - Liu Songnian (16th century)
Autumn Storm on the River – Liu Songnian (16th century)

II

The world knows beauty as beauty,

So there is then ugliness.

The world knows good as good,

So there is then the bad.

As is and is-not create each other,

The hard and easy define each other,

The long and short delimit each other,

The high and low depend on each other,

Voice and music harmonise with each other,

Last and next follow each other.

So the wise adhere to action through non-action,

And communicate the teaching without words.

From the Way come the myriad creatures

Yet it imposes no authority.

It gives them life without possession.

It benefits them but asks no thanks.

It does its work but claims no merit.

Because it claims no merit

Merit is never lacking in it.

.

 Lao Tzu:

(From:

Tao Te Ching (The Book of The Way and its Virtue))

Translated by AS Kline

 

Poem Courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm#anchor_Toc42848702

The Tao Te Ching (or Daodejing, in pinyin) is a classic Chinese Taoist text dating from at least the fourth century BC. According to tradition it has its origins even earlier, around the sixth century BC. The title may be translated as Instruction regarding the Way of Virtue. Consisting of eighty-one short sections in a poetic style, the text ranges widely in content, from practical advice to universal wisdom, embracing politics, society and the personal. The emphasis is on the right view and understanding of existence, the Way of the cosmos, and the text sets out to transmit an informed awareness of being that leads to personal harmony. The Taoist inclination to refer to the natural background to human existence when considering the human is widely in evidence. The literary style is terse and often cryptic, so that multiple interpretations of the individual sections are often possible, but the essence of the work is clear, in communicating an approach to life which is in accord with the natural, and so conducive to spiritual tranquility and resilience.

 

Like the Homeric texts, the Tao Te Ching has been ascribed to a single author and to many. Traditionally the author was one Lao-Tzu (Laozi) which is an honorary title meaning the ‘Old Master’. In the earliest ‘biographies’ it is claimed that he was a contemporary of Confucius (551-479BC) or that he lived during the Warring States period of the fifth or fourth century BC, and in legend he departs for the western borders, to live there as a hermit, after first writing the text of the Way, leaving it behind for the instruction of others. Archaeological evidence continues to move the earliest evidence of the text further back in time, but as yet the claims as to single authorship or an effort of compilation by many writers cannot be resolved. Regardless of authorship, the text remains immensely influential in the later development of Taoist thought and practice.

V… లావొ జూ సంకలనం (చీనీ) నుండి

భూమీ ఆకాశమూ కనికరము లేనివి

అనేక జీవరాసుల్ని గడ్డిబొమ్మల్లా తొక్కిపడేస్తాయి.

మేధావులూ నిర్దాక్షిణ్యమైన వారే

మనుషులందరినీ గడ్డిబొమ్మలుగా జమకడతారు.

భూమికీ ఆకాశానికీ నడుమ

కొలిమి తిత్తిలా లేదూ?

అంతా శూన్యమే, కానీ ఎప్పుడూ ఖాళీ అవదు.

అది ఎంత పనిచేస్తుంటే, అంత బయటకి పోతుంటుంది.

అతిగా మాటాడడం చివరకి మౌనానికి దారి తీస్తుంది.

కనుక శూన్యాన్ని నమ్ముకుని ఉండడమే మంచిది.

.

V

 .

Heaven and earth are ruthless,

Trampling the myriad creatures like straw dogs.

The wise are ruthless,

Considering the people as straw dogs.

The space between earth and heaven,

Isn’t it like a bellows?

It’s empty but never exhausted.

The more it works the more flows out.

Much speech leads in the end to silence.

Better to hold fast to the Void.

.

(Translated by AS Kline)

 

Lao Tzu:

From Tao Te Ching

(The Book of The way and its Virtue)

Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm

 

57 వ కవిత, తావొ తే చింగ్ నుండి… చీనీ కవిత

నువ్వు గొప్ప నాయకుడివి కాదలచుకుంటే,

తావోని చదివి అనుసరించక తప్పదు.

నియంత్రించడానికిచేసే ప్రయత్నాలన్ని ఆపు.

స్థిరపడిపోయిన ప్రణాళికలూ, ఆలోచనలూ వదిలెయ్

ప్రపంచం దాన్ని అదే నడిపించుకుంటుంది. 

నువ్వు నిషేధాలు పెంచుతున్న కొద్దీ

ప్రజల నైతికతకూడా తగ్గుతుంది.

నీకు ఆయుధాలు ఎక్కువయినకొద్దీ

నీ ప్రజలకు అంత తక్కువ భద్రత ఉంటుంది.

నువ్వు రాయితీలు ఇస్తున్నకొద్దీ

ప్రజలు అంత స్వయం సమృద్ధిలేనివాళ్ళవుతారు.

అందుకనే గురువు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు:

చట్టాన్ని పక్కకి తప్పించాను,

ప్రజలు నిజాయితీపరులయ్యారు.

ఆర్థిక సూత్రాల్ని పక్కనబెట్టాను,

ప్రజలు భాగ్యవంతులైనారు,

మతాన్ని పక్కనబెట్టాను,

ప్రజలు నిష్కల్మషులైనారు.

విశ్వశ్రేయస్సుకి నా కోరికలని వదిలేసాను

మంచి ఎక్కడపడితే అక్కడ గడ్డిలా వ్యాపించింది.

.

లావొ జు

చీనీ కవి

తావొ తే చింగ్ 

చీనీ గ్రంధము నుండి.

క్రీ. పూ. 4వ శతాబ్ది.

.

.

Tao Te Ching: Verse 57

.

If you want to be a great leader,

you must learn to follow the Tao.

Stop trying to control.

Let go of fixed plans and concepts,

and the world will govern itself.

 

The more prohibitions you have,

the less virtuous people will be.

The more weapons you have,

the less secure people will be.

The more subsidies you have,

the less self-reliant people will be.

 

Therefore the Master says:

I let go of the law,

and people become honest.

I let go of economics,

and people become prosperous.

I let go of religion,

and people become serene.

I let go of all desire for the common good,

and the good becomes common as grass.

.

Lao-Tzu

From Tao te Ching, Chinese Classical Text

4th Century BC

 

%d bloggers like this: