అనువాదలహరి

ఇంటి పైకప్పులు … జాయిస్ కిల్మర్, అమెరికను కవి

(ఎమీలియా జోసెఫ్ బర్ కి)

దారి విశాలమైనది, నక్షత్రాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి

ఈ నిశీధి ఊపిరులు సుగంధభరితంగా ఉన్నాయి.

కాళ్ళకి తిరిగాలన్న వ్యామోహం కలగడానికి ఇదే సరియైన తరుణం

కానీ, కనిపిస్తున్న ఖాళీ రాదారినుండీ, ముఖం మీదపడే చుక్కలవెలుగు నుండీ,

ఆరుబయలు అద్భుతంనుండీ వెనుదిరిగి, మానుష నివాసానికి మరలడమే ఇష్టం.

ఏ ఇల్లూ లేకుండా.  ప్రపంచపు రాదారులంట అటూ ఇటూ తిరగాలనుకునే

దేశదిమ్మరిని నేను నిజంగా ఇప్పటివరకు చూడనేలేదు.

నిన్న రాత్రి మీ కొట్టంలో పడుక్కుని పొద్దుటే వెళ్ళిపోయిన బాటసారి కూడా

తలదాచుకుందికి మరో ఇల్లు దొరికేదాకా మాత్రమే తిరుగుతాడు.

సంచారవాసి కూడా నెత్తిమీద గూడు ఉన్న బండిలోనే పడుక్కుంటాడు;

లేదా, నిద్రవేళ అయేసరికి తన గుడారంలోకి దూరుతాడు.

సూర్యుడు ఖణీగా కనిపిస్తున్నంతసేపే తను గడ్డిలో హాయిగా విశ్రమిస్తాడు

చీకటిపడగానే, ఆకాశాన్ని వదిలించుకుందికొక కప్పు వెతుక్కుంటాడు.

మీరు దేశ సంచారిని దేశదిమ్మరి అంటే మీరు అతనికి అపచారం చేస్తున్నట్టే,

ఎందుకంటే, తనతోపాటు ఎప్పుడూ గూడు మోసుకెళ్ళే అతను, సంచారజీవి కాడు.

రోడ్డు అంత అందంగా కనిపించడానికి ఏకైక కారణం ప్రతి సంచారికీ ఎరుకే:

ఎందుకంటే…  ప్రతి దారీ చివరకి చేరేది…  ఆ ఇంటికీ, ఈ ఇంటికీ, ఏదో ఒక ఇంటికి.

జీవితం ఒక రహదారి, ఏళ్ళు మైలు రాళ్ళు అని ఒక నానుడి; కానీ, అక్కడక్కడ

సుంకపు గేటు తగులుతుంది, కన్నీళ్ళతో నువ్వు నీ దారి కొనుక్కోవాలి.

అది గతకలరోడ్డో, మిట్ట రోడ్డో, దూరంగా విశాలంగా ఉండే రోడ్డో

ఏదయితేనేం, చివరకి  బంగారు వాకిళ్ళున్న హేమనగరికి దారితీస్తుంది.

.

జాయిస్ కిల్మర్,

December 6, 1886 – July 30, 1918

అమెరికను కవి.

.

.

Roofs

(For Amelia Josephine Burr)

.

The road is wide and the stars are out

and the breath of the night is sweet,

And this is the time when wanderlust should seize upon my feet.

But I’m glad to turn from the open road and the starlight on my face,

And to leave the splendour of out-of-doors for a human dwelling place.

 

I never have seen a vagabond who really liked to roam

All up and down the streets of the world and not to have a home:

The tramp who slept in your barn last night and left at break of day

Will wander only until he finds another place to stay.

 

A gypsy-man will sleep in his cart with canvas overhead;

Or else he’ll go into his tent when it is time for bed.

He’ll sit on the grass and take his ease so long as the sun is high,

But when it is dark he wants a roof to keep away the sky.

 

If you call a gypsy a vagabond, I think you do him wrong,

For he never goes a-travelling but he takes his home along.

And the only reason a road is good, as every wanderer knows,

Is just because of the homes, the homes, the homes to which it goes.

 

They say that life is a highway and its milestones are the years,

And now and then there’s a toll-gate where you buy your way with tears.

It’s a rough road and a steep road and it stretches broad and far,

But at last it leads to a golden Town where golden Houses are.

.

Joyce Kilmer

December 6, 1886 – July 30, 1918

American

Poem Courtesy:

http://www.eliteskills.com/analysis_poetry/Roofs_by_Joyce_Kilmer_analysis.php

 

 

దివ్య దృష్టి …జాయిస్ కిల్మర్

Image Courtesy: http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology

.

అంతా అంటుంటారు

“హోమరు” గ్రుడ్డివాడనీ,

అతని కళ్ళలోకి చూసి అతని కలల్ని ప్రతిఫలించే

ముఖాలను చూడలేకపోయేవాడనీ.

కానీ, అతనికి

దేవతలని వారి దివ్య క్షేత్రాలకు కూడా

అనుసరించగల దివ్యదృష్టి ఉన్నట్టు కనపడుతుంది.

.

నాకు ఏ దివ్యదృష్టీ లేదు.

పూలబాణాలు ధరించిన మన్మథుడిని  గాని,

విలయాన్ని సృష్టించగల ఇంద్రునిగాని,

అతని రాణి శచీదేవినిగాని చూడగలగడానికి.

అయినా,

ఒక అమాయకపు కన్నెహృదయంలో,

ఈ ప్రపంచంలోని ఆనందాన్నంతా

నేను చూడగలిగాను

.

జాయిస్ కిల్మర్

.

VISION

(For Aline)

Homer, they tell us, was blind and could not see the beautiful faces

Looking up into his own and reflecting the joy of his dream,

Yet did he seem

Gifted with eyes that could follow the gods to their holiest places.

I have no vision of gods, not of Eros with love-arrows laden,

Jupiter thundering death or of Juno his white-breasted queen,

Yet have I seen

All of the joy of the world in the innocent heart of a maiden.

.

Joyce Kilmer

కవులు … జాయిస్ కిల్మర్, అమెరికను కవి

Image Courtesy: http://theplanetd.com

.

జేగంటలు  విస్మృతిలోపడ్డపుడు,

అవి శిధిల దివ్య స్థలాలపై పారాడిన చిరుగాలి మోసుకొచ్చినా,

నిష్ప్రయోజనమే.

.

అంతరాంతరాల్లో

అమృతాశనముపై కాంక్షలేని వాని ప్రవచనం

అంతకంటే నిష్ఫలం.

.

భగవదేచ్ఛకులోబడని మన లొల్లాయిపదాలు,

ఊపిరితోపాటు పెదాలు దాటి వచ్చిన తక్షణమే

లయిస్తాయి.

.

మరణాన్ని చవిచూడనివారు

జీవితాన్ని చవిచూడలేరు.

.

విధివ్రాతకు కట్టుబడగలిగినవారుమాత్రమే,

సంకీర్తనను చెయ్యగలరు.

.

జాయిస్ కిల్మర్

(December 6, 1886 – July 30, 1918)  

ప్రముఖ అమెరికను కవి, సాహిత్య విమర్శకుడు, విలేఖరి, సంపాదకుడు.

“చెట్లు” అన్న కవిత ఇతనికి ఎనలేని కీర్తిని తెచ్చిపెట్టింది.

.

Poets

.
Vain is the chiming of forgotten bells
That the wind sways above a ruined shrine.
Vainer his voice in whom no longer dwells
Hunger that craves immortal Bread and Wine.
Light songs we breathe that perish with our breath
Out of our lips that have not kissed the rod.
They shall not live who have not tasted death.
They only sing who are struck dumb by God.
.
Joyce Kilmer
(December 6, 1886 – July 30, 1918)
American Poet, Literary Critic, Journalist and  Editor 

చెట్లు … జాయిస్ కిల్మర్

http://content2.clipmarks.com/blog_cache/www.thatsweird.net/img/5C6FC1DF-DA64-4827-8DD1-B286F018A01D
Image Courtesy: http://content2.clipmarks.com

.

చెట్టుకంటే అందమైన కవిత

ఎక్కడైనా ఉంటుందని నేననుకోను

.

పుడమితల్లి వెల్లువల స్తన్యానికి

ఆకొన్న నోటిని ఆబగా అదిమే …చెట్టు

.

ప్రతిరోజూ దేవుని దర్శిస్తూ,

తన పత్రహస్తాలను మోడ్చి ప్రార్థించే … చెట్టు

.

మండు వేసవిలో చెండులా తనతలలో

గొరవంక గూళ్లను ధరించే… చెట్టు

.

గుండెలపై మంచు గువ్వలా వాలే … చెట్టు

వర్షధారలలో మమేకమైన … చెట్టు

.

కవితకేముంది… నాలాంటి  మూర్ఖుడెవడైనా రాయగలడు,

కానీ, చెట్టుని మాత్రం ఒక్క దేవుడే సృష్టించగలడు.

.

జాయిస్ కిల్మర్ 

(6th Dec 1886 – 30th July 1918)

అమెరికను కవి, సైనికుడు

( జాన్సన్ & జాన్సన్ వారి బేబీ పౌడర్ కనిపెట్టిన డా. ఫ్రెడెరిక్ బార్నెట్ కిల్మర్ కుమారుడు)

.

TREES

I think that I shall never see
A poem as lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;

A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

JOYCE KILMER

(6th Dec 1886-  30th July 1918)
%d bloggers like this: