అనువాదలహరి

ప్రయాణం-2 … షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి.

నేనీ క్షణాన్ని శాశ్వతం చెయ్యదలుచుకోలేదు
ఈ క్షణాన్ని ఉన్నదున్నట్టు స్వంతం చేసుకోవడమూ బాగుంటుంది
జారిపోతున్న క్షణాన్ని పట్టుకోగలిగే మార్గం ఉన్నా
సూర్యుడప్పుడే ముందుకి సాగిపోతున్నాడు.

ఈ మాటలన్నీ కేవలం
ఇసుకమీద రాయబడినవి
నా వేళ్ళతో కాదు
మరుక్షణంలో విషాదంలోకి జారిపోగల ఆహ్లాదమైన హృదయంతో.

నా పిల్లలకి నా పోలికలు ఉన్నా
నా పిల్లలకి నా పోలిక లేకపోయినా
రెండూ నాకు ఆనందదాయకమే.

గవ్వలూ, గులకరాళ్ళూ, గాజుపెంకులతో పాటు
ఈ గ్రహం అంచున నీటి ఒడ్డున నా హృదయాన్ని విడుస్తున్నాను
అది ఎంత కఠినమో అంత బలహీనము.

.
షున్ తారో తనికావా

(జననం డిశంబరు 15, 1931)

జపనీస్ కవి

Courtesy: Wikipedia.org
Courtesy:
Wikipedia.org

.

TOBA 2  (Journey)

I don’t want to make this moment eternal

It is fine to own this moment just as it is

Even I have a way to seize a transient moment

The sun is already moving on

.

.

.

.

[For complete poem Visit:

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/21382/auto/0/from-Journey-TOBA-2%5D

Shuntaro Tanikawa

Born Dec 15, 1931

Japanese Poet

 

తోబా 1… షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి

నాకు రాయడానికి విషయం ఏమీ లేదు
ఎండలో నా శరీరాన్ని ఆరబెట్టుకుంటున్నాను
నా భార్య అందంగా ఉంటుంది
నా పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు

నేను మీకో నిజం చెప్పాలి
నేను కవిని కాదు
నేను అలా నటిస్తున్నాను, అంతే!

సృష్టించి, ఇక్కడ వదిలివేయబడ్డాను నేను.
చూడండి, సూర్యుడు కొండల్లోంచి ఎలా జారుకుంటున్నాడో
సముద్రాన్ని చిక్కటి చీకటి సముద్రం చేస్తూ.

అద్భుతమైన ఈ సమయంలోని ప్రశాంతత గురించి తప్ప
మీకు నేను ఏదీ చెప్పదలుచుకో లేదు.
మీ దేశంలో ఎన్ని రక్తకల్లీలు జరగనీ,
ఆహా! ఈ వెలుగులు ఎంత శాశ్వతమో గదా!

.

షున్ తారో తనికావా

జపనీస్ కవి

.

TOBA 1

I have nothing to write about

My flesh is bared to the sun

My wife is beautiful

My children are healthy

Let me tell you the truth

I am not a poet

I just pretend to be one

I was created, and left here

Look, the sun cascades among the boulders

making the sea look darker

Other than this quiet at the height of the day

I have nothing I want to tell you about

even if you are bleeding in your country

Ah, this everlasting radiance!

.

[From: Tabi (Journey) Translation: Takako Lento]

Shuntaro Tanikawa (born Dec 15, 1931)

Japanese Poet

Poem Courtesy: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/21379/auto/0/from-Journey-TOBA-1

%d bloggers like this: