అనువాదలహరి

జపనీస్ కవి బాషో 7 కవితలు…

1

ఓ జలజలా రాలుతున్న మంచు!

ఈ తుచ్ఛమైన జీవితాన్ని

నీలో ప్రక్షాళన చేసుకోనీ!

2

రోడ్డువార చిన్ని మొక్క

దారినపోతున్న వారిని చూడాలని ముందుకి వంగింది.

దారినపోతున్న ఓ గాడిద దాన్ని నమిలి మింగింది.

3

ఓ పిచ్చుక మిత్రమా! వేడుకుంటాను.

నా పూల రెమ్మల్లో రాగాలుతీస్తూ

ఆడుకుంటున్న కీటకాల జోలికి పోకేం?

4

ఎక్కడో దూరంగా, ఒంటరిగా ఉన్న తటాకం

అందులోకి చెంగున ఒక కప్ప దూకీ దాకా

నిశ్చలంగా, యుగాలనాటి నిర్వికల్ప సమాధిలో ఉంది.

5

ఇరవై వేలకు పైగా వీరులు హతులైన

ఆ యుద్ధభూమి ఏనాటిదో! ఆ కలకి స్మృతిచిహ్నంగా

ఇప్పుడక్కడ మిగిలింది వసంతశోభకు తిరిగి పూచిన పూలే!

6

పూర్వీకుల సమాధుల ముంగిట, పండు ముసళ్ళు

ఆ కుటుంబానికి చెందిన వారే అందరూ

ఇపుడు ఒంటరిగా ఎవరి పెట్టెల్లో వారు చేరబడి ఉన్నారు.

7

ఓ ఇలకోడీ! నీ కేకలూ, త్రుళ్ళింతలూ చూస్తూ

నువ్వు ఎంత తొందరలో గతించనున్నావో

ఎవరూ పసిగట్టలేరు సుమా!

.

బాషో
(1644- 1694)
జపనీస్ కవి

అనువాదం: కర్టిస్ హిడెన్ పేజ్ )

 

Seven Poems

Basho  (1644-1694)

1

Quick-falling dew,

Ah, let me cleanse in you

This wretched life.

2

The roadside thistle, eager

To see the travelers pass,

Was eaten by the passing ass.

3

Friend sparrow, do not eat, I pray

The little buzzing flies that play

Among my flowers

4

A lonely pond in age-old stillness sleeps…

Apart, unstirred by sound or motion… till

Suddenly into it a lithe frog leaps.

5

Old battle field, fresh with Spring flowers again-

All that is left of the dream

Of twice ten thousand warriors slain.

6

Old men, white-haired, beside the ancestral graves,

All of the household now

Stand lonesome, leaning on their staves.

7

O cricket, from your cheery cry

No one could ever guess

How quickly you must die.

.

Basho

(1644-1694)

Translated by: Curtis Hidden Page

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/51/mode/1up

చిరుగులు… షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి

పొద్దుపొడవకముందే
ఒక కవిత
నా దగ్గరకి వచ్చి నిలుచుంది

ఒంటినిండా
చిరుగులుపడ్డ
మాటలు కప్పుకుని.

తనకి ఇవ్వడానికి
నా దగ్గర ఏమీ లేదు
అయినా తను నాకు
అందించిన
విరిగిన సూది అందుకున్నాను

అది తన నగ్నత్వాన్ని
క్షణకాలం గమనించే
అవకాశాన్ని కల్పించింది.

అంతే! దానితో
మరొకమారు
చిరుగులకు అతుకు వెయ్యగలిగాను.
.
షున్ తారో తనికావా

Born: 15 Dec. 1931

జపనీస్ కవి

Courtesy:
Wikipedia.org

TATTERS

Before daybreak
Poem
came to me
 
robed in
tattered
words
 
I have nothing
to offer him        I just
gratefully receive his gift
 
a broken seam
allowed me a momentary peek at
his naked self
 
yet once again
I mend
his tatters

.

Shuntaro Tanikawa

Born: December 15, 1931 

Japanese poet and translator

From: Minimal

https://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/23050/auto/0/from-minimal-TATTERS

నేను నేనే… షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి

నే నెవరో నాకు తెలుసు
ఇప్పుడిక్కడున్నాను
నేను మరుక్షణంలో మాయమవొచ్చు
నేనిక్కడ మరి ఉండకపోయినా నేను నేనే
నిజం చెప్పొద్దూ, నేను నేనుగా ఉండక్కర్లేదు.

నేనో మొక్కని, కొంతవరకు
నేను చేపనుకూడా … చాలవరకు
నేనో కాంతిహీనమైన ఖనిజాన్ని…
దానిపేరైతే నాకు తెలియదుగాని.
ఆమాటకొస్తే, నేను అచ్చం మీలా ఉంటాను.

నన్ను మరిచిపోయినంతమాత్రంచేత పోలేను గనుక
నేను నాలుకమీద ఆదే పల్లవిలోని లయని
నేను సూక్ష్మమైన కెరటాన్నీ, కణాన్నీ కూడా
ఎలాగూ వచ్చేను గనుక, గర్వంగా చెప్పాలంటే,
కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరం నుండి
మీ గుండె లయమీద నాట్యం చేస్తున్నాను.

నేనెవరినో నాకు తెలుసు
కనుక మీరెవరోకూడా నాకు తెలుసు
మీ పేరేమిటో నాకు తెలియకపోయినా.
ఇక్కడ ఏ జనాభా లెక్కల వివరాలు లేకపోయినా
నేను సరిగ్గా మీమీదకే వాలుతున్నాను.

వర్షంలో తడిసినందుకు ఆనందిస్తున్నాను
చుక్కల ఆకాశంలో ఇంట్లో ఉన్నంతసుఖంగా ఉంది
మొరటు హాస్యపు మాటలకు పగలబడి నవ్వుతూ
నేను నేనే,
“నేను నే”నన్న పునరుక్తికి అతీతంగా.
.
షున్ తారో తనికావా
జపనీస్ కవి

Courtesy: Wikipedia.org
Courtesy:
Wikipedia.org

I AM ME, MYSELF

I know who I am

I am here now

but I may be gone in an instant

even if I am no longer here I am me, myself

but in truth I do not have to be me

I am a plant at least a little

I may be a fish more or less

I am also an ore with a dull sheen

though I don’t know its name

and of course I am almost you

Because I cannot disappear after being forgotten

I am a rhythm in a refrain

I am a subtle wave and a particle

having arrived, if I may be so conceited,

riding on your heart’s beating rhythm

from the light years of distance

I know who I am

so I know who you are

even if I don’t know your name

even if there is no census record

I am crowding out into you

Feeling happy being wet in rain

feeling at home with the starry sky

cackling at crude jokes

I am me

beyond the tautology of “I am me”

.

Shuntaro Tanikawa

Contemporary Japanese Poet

 

Poem Courtesy:

http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/21408/auto/0/from-I-Myself-I-AM-ME-MYSELF

సానెట్ 38… షున్ తారో తనికావా, జపనీస్ కవి

(దూరం అన్న ప్రాథమిక భావనని తీసుకుని అద్భుతంగా అల్లిన కవిత ఇది. “దూరపు కొండలు నునుపు” అని మనకు ఒక సామెత. దూరాలు లోపాలని గ్రహించలేనంతగా, లేదా పట్టించుకోలేనంతగా చేస్తాయి. ఈ దూరమే మనుషుల్ని దగ్గరకు చేరాలన్న ఆరాటాన్ని కలిగిసుంది. కానీ, దగ్గరగా ఎక్కువకాలం ఉన్నకొద్దీ లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అవి మధ్య దూరాన్ని సృష్టిస్తాయి. కొంతకాలం గడిచేక ఈ దూరాలు కల్పించిన అవగాహనలేమి, ఈ లోపాలనన్నిటినీ కప్పిపుచ్చి మళ్ళీ మనల్ని ఒక సుందర దృశ్యంగా మలుస్తాయి. దీనికి ఉదాహరణగా ఎంతమంది వ్యక్తుల్నైనా మనం చూడొచ్చు. ఒక తరంలో బ్రతికిన వ్యక్తులు, కొందరు వ్యక్తులలోని లోపాలు మాత్రమే చూస్తూ దూరాలు సృష్టించుకుంటారు. ఆ వ్యక్తుల్ని ఏమాత్రం తెలియని వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రతిభ (అదిగూడాదూరాన్నుంచి చూడటంవల్లనే) చాలా గొప్పగా కనిపిస్తుంది. కాలం ఆ వ్యక్తుల్ని హరించిన తర్వాత, వాళ్లతో పాటే వాళ్లలోపాలూ దూరమైపోతాయి. కాలం దూరాన్ని పెంచుతున్నకొద్దీ కొందరు తాము బ్రతికినప్పటికంటే ఎక్కువ పేరునో, (మంచి కనిపించనపుడు) ఎక్కువ అపకీర్తినో సంపాదిస్తూంటారు. ఆ వ్యక్తులు కవులో, కళాకారులో, తల్లిదండ్రులో, గురువులో, స్నేహితులో ఎవరైనా కావచ్చు. మనం ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకుంటే అటువంటి వ్యక్తులు మనకు చాలమంది స్ఫురిస్తారు. ఈ దూరమే మంచిగానో, చెడుగానో, ఒక Myth సృష్టిస్తుంది.)

***

మహాపర్వతాలు మహాపర్వతాలుగా కనిపించడానికి కారణం
వాటికీ మనకీ మధ్యనున్న అనంతదూరాలు.
దగ్గరనుండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే
వాటిలోనూ నా పోలికలు కనిపిస్తాయి.

విశాలమైన దృశ్యాలు మనుషుల్ని నిలువునా ఆశ్చర్యచకితుల్ని చేస్తూ
వాటికీ తమకూ మధ్యనున్న అనంతదూరాల్ని మరోసారి గుర్తుచేస్తాయి.
నిజానికి వాటి అనంత దూరాలే
మనుషుల్ని మనుషులుగా చేస్తాయి.

ఇంతకీ, మనుషుల అంతరాంతరాల్లో కూడా
అనంతదూరాలు లేకపోలేదు.
అందుకే కొందరిపట్ల మరికొందరికి అంత ఆరాటం…

కానీ, త్వరలోనే వాళ్ళు తమని తాము
దూరాలు వంచించిన క్షేత్రాలుగా,
ఎవరూ పట్టించుకోని స్థలాలుగా గ్రహిస్తారు.
వాళ్ళిప్పుడొక సుందర ప్రకృతిదృశ్యంగా మిగిలిపోతారు.
.
షున్ తారో తనికావా
జననం 1931
జపనీస్ కవి

Sonnet 38

.

It’s distance that makes
mountains mountains.
Looked at closely,
they start to resemble me.

Vast panoramas stop people in their tracks
and make them conscious of the engulfing distances.
Those very distances make people
the people they are.

Yet people can also contain distances
inside themselves,
which is why they go on yearning…

They soon find they’re just places violated by distances,
and no longer observed.
They have then become scenery.

(From 63 Sonnets)

Shuntaro Tanikawa

Born 1931

Read the bio of the poet  here

Poem Courtesy:

 http://www.thethepoetry.com/2011/09/poem-of-the-week-shuntaro-tanikawa/

 

నేను ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించాను… యోనిజీరో నొగూచి, జపనీస్ కవి

నేను ప్రపంచాన్ని పరిత్యజించేను
నన్నేదీ తాకదని అనుకున్నాను.
అయినా, మంచు కురిసిన రోజు చలేస్తూనే ఉంది
పూలు విరిసిన రోజు ఆనందం కలుగుతూనే ఉంది
.
యోనిజీరో నొగూచి
December 8, 1875 – July 13, 1947
జపనీస్ కవి.

.

I Have Cast the World

I have cast the world,    

      and think me as nothing.  

Yet I feel cold on snow-filling day,  

And happy on flower day.

.

Yone Noguchi 

December 8, 1875 – July 13, 1947 

Japanese Poet

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/264.html

శ్వేతతుషారం… చక్రవర్తి సలహాదారు యకమోచి, జపనీస్ కవి

కొండగాటి పక్షుల వంతెన మీద
మిరిమిట్లుకొలిపే ధవళవస్త్రాన్ని
పగటిఱేడు శ్వేతతుషారంతో పరచగానే
అర్థమయింది నాకు: రాత్రి అట్టేలేదనీ
వెలుతురు ఇక చిక్కగా చొచ్చుకొస్తుందనీ.

.

ఈ కవిత కృతికర్త Koshu ప్రాంతపు గవర్నరు, అప్పటి జపానులోని అంతగా నాగరికత చాయలు కనరాని ఉత్తర తూర్పు ప్రాంతాలకు వైస్రాయి గా ఉండే యకమోచి. అతను సుమారు క్రీస్తు శకం 785 ప్రాంతాలవాడు. క్యోటోలోని రాజ సౌధంలో “Magpies Bridge” అనే వంతెన మార్గం ఉంది. కానీ ఈ కవితలో ఆ పదం రాజసౌధంలోని వంతెనను గాక, జపానులో ప్రచారంలో ఉన్న ఒక జానపదకి సంకేతం. అభిజిత్తు నక్షత్రం ఒక సాలె కన్నియ. ఆమె పాలపుంతకి (ఒక నదిగా భావించబడింది) ఈవల ఉండేదట. ఆమె దేవతలకి వస్త్రాల్ని నేసేదట. సూర్యదేంవుడికి ఆమె మీద కరుణ కలిగి పాలపుంతకి ఆవలివైపునున్న Aquila (గరుడుడు) అన్న గొల్లవానితో పెళ్ళి చేశాడు. దాని పర్యవసానంగా దేవతలకి వస్త్రాలు కరువయిపోయాయి. దానితో వాళ్ళు ఆమె తన భర్తని కలుసుకుందికి ఆంక్షలు పెట్టారు. ప్రతి ఏడూ 7వ నెలలో 7 వరోజు రాత్రి కలుసుకోవాలని. ఆ రోజు రాత్రి పాలపుంత మీద కొండగాటి పక్షుల (Magpies) సమూహం ఒక వంతెనలా నిలబడితే వాటిమీంచి ఆమె భర్త ఆమెదగ్గరకి చేరేవాడట. ఈ శ్వేతతుహినం (Hoarfrost) సరిగ్గా పొద్దుపొడిచే ముందు ఏర్పడుతుందట. కథని పక్కనబెడితే, ఖగోళమూ, ప్రాంతీయవాతావరణమూ మనిషిజీవితంతో, ఆలోచనలతో, అనుభూతులతో, కల్పనాశక్తితో ఎంతగా పెనవేసుకుపోయాయో మనకి తెలుస్తుంది.

.

 

When on the Magpies’ Bridge I see
The Hoar-frost King has cast
His sparkling mantle, well I know
The night is nearly past,
Daylight approaches fast.

.

The Imperial Adviser YAKAMOCHI

Japanese Poet

Around CE 785

.

(ఆంగ్లమూలం: THE HYAKU-NIN-ISSHIU కి William N Porter అనువాదం
Courtesy: Internet Archives)

 

కవి… యోనీ నొగూచి, జపనీస్ కవి

అగాధ తమోమయ జగత్తులోకి
ఒత్తిగిలిన ఉదయంలా
పరిపూర్ణమూ, అద్భుతమూ ఐన
ఒక రహస్య ఆకారం అవతరిస్తుంది.

అతని ఊర్పులు సువాసన భరితం
అతని కనులు తారకాసముదయానికి త్రోవచూపించగలవు
అతని ముఖంలో ప్రసన్న మరుద్వీచికలుంటాయి
స్వర్లోక ప్రాభవమంతా అతని మూపున ఉంటుంది

అమూర్త దివ్యరూపంలా నడచివస్తాడు
అనంతమైన ప్రేమని పంచిపెడుతూ,
ప్రాభాత సూర్యకిరణం అతని ఆటపట్టు
మధుర సాంధ్య సంగీతం అతని పలుకు.

అతని చూపు పడితే
సమాధి మృత్తికలోకూడ కదలిక వస్తుంది
నందనవనాలకి ప్రయాణం సాగుతుంది.

.

యోనీ నొగూచి

December 8, 1875 – July 13, 1947

జపనీస్ కవి

.

Yone Noguchi

Yone Noguchi

.

The Poet

.

Out of the deep and the dark,          

A sparkling mystery, a shape,          

Something perfect,             

Comes like the stir of the day:         

One whose breath is an odor,                  

Whose eyes show the road to stars,

The breeze in his face,       

The glory of heaven on his back.    

He steps like a vision hung in air,    

Diffusing the passion of eternity;           

His abode is the sunlight of morn,   

The music of eve his speech:           

In his sight,           

One shall turn from the dust of the grave,     

And move upward to the woodland.

.

Yone Noguchi

December 8, 1875 – July 13, 1947

Japanese Poet

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Ed. Harriet Monroe

http://www.bartleby.com/265/263.html

 

 

 

.

 

%d bloggers like this: