అనువాదలహరి

రెండు పిల్లి పిల్లలు… జేన్ టేలర్, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

రెండు పిల్లి పిల్లల మధ్య
ఒక తుఫానురాత్రి
ప్రారంభిమైన తగవులాట
పెరిగి, కొట్టుకునేదాకా వచ్చింది.

ఒకదాని దగ్గర ఎలక ఉంది
రెండోదాని దగ్గర లేదు,
అసలీ తగవంతటికీ
మూలకారణం అదే!  

“ఆ ఎలుక నా క్కావాలి,”
అంది రెండింటిలో పెద్దది
“నీకు ఎలక కావాలేం?
అదెలా జరుగుతుందో చూద్దాం!”

“ఆ ఎలక నెలాగైనా తీసుకుంటాను,”
అంది ‘తాబేలు డిప్ప’
అని, ఉమ్ముతూ, గీకుతూ
దాని చెల్లెలుమీద దూకింది.

నే చెప్పినదంతా ఆ రాత్రి
తుఫాను రాకముందు పిల్లిపిల్లలు
రెండూ తగవులాడుకోడం
ప్రారంభించినప్పటి సంగతి.
 
ఈ లోపున ముసలావిడ
తుడుచుకునే చీపురుకట్ట తీసి
రెండింటినీ గది అవతలకి
గట్టిగా విసిరేసింది.

అక్కడ నేలంతా
మంచుతో తడిసిఉంది
నోటిదగ్గరకూడు పోయింది
వెళ్ళడానికి వేరే దారి లేదు.

అందుకని తలుపుమాటున
వణుకుతూ నిలుచున్నాయి
ఆ ముసలామె గది తుడుపు
పూర్తి అయ్యేదాకా.  

రెండూ మెల్లగా ఎలకల్లా
చడీచప్పుడులేకుండా లోనకొచ్చాయి
ఒంటినిండా మంచుతో
ఒళ్ళంతా చలిపట్టుకుపోయి

ఆ తుఫాను రాత్రి
తగవులాడుకుని తన్నుకోవడంకంటే
పొయ్యిదగ్గర చలికాచుకోవడం
ఉత్తమమని తెలుసుకున్నాయి.
.
జేన్ టేలర్
(23 September 1783 – 13 April 1824)
ఇంగ్లీషు కవయిత్రి
“ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్” ద్వారా ప్రఖ్యాతి వహించింది.

Jane Taylor
English Poetess
‘Twinkle Twinkle Little Star’ Fame.

.

Two Little Kittens

.

Two little kittens,

One stormy night,

Began to quarrel,

And then to fight.

One had a mouse

And the other had none;

And that was the way

The quarrel begun.

“I’ll have that mouse,”

Said the bigger cat.

“You’ll have that mouse?

We’ll see about that!”

“I will have that mouse,”

Said the tortoise-shell;

And, spitting and scratching,

On her sister she fell.

I’ve told you before

‘Twas a stormy night,

When these two kittens

Began to fight.

The old woman took

The sweeping broom,

And swept them both

Right out of the room.

The ground was covered

With frost and snow,

They had lost the mouse,

And had nowhere to go.

So they lay and shivered

Beside the door,

Till the old woman finished

Sweeping the floor.

And then they crept in

As quiet as mice,

All wet with snow

And as cold as ice.

They found it much better

That stormy night,

To lie by the fire,

Than to quarrel and fight.

.

Jane Taylor

(23 September 1783 – 13 April 1824)

English Poet

( “Twinkle Twinkle Little Star” Fame)

Poem Courtesy:

https://www.poetrynook.com/poem/two-little-kittens

మిల మిల మెరియవె చిని తారా… జేన్ టేలర్ (Twinkle Twinkle Little star)

http://3.bp.blogspot.com/-JF4O35M7-7c/Tgz7xMByKVI/AAAAAAAAAyQ/OeexQgR6E98/s1600/twinkle-little-star.jpg
Image Courtesy: http://3.bp.blogspot.com

.

మిల మిల మెరియవె చిని తారా!

ఎంత అందంగా ఉన్నావు రా,

భూమికి చాలా దూరంగా,

ఆకాశానా వజ్రం లా.

.

మండే సూర్యుడు గుంకగనే,

మెరిసే వస్తువు కనకుంటే,

వెలుగులు నీవవి ప్రసరిస్తావ్,

రేయంతా నువు మెరుస్తుంటావ్.

.

చిక్కని చీకటి నడిచేరూ, నీ

వెలుగుని గొప్పగ పొగిడేరూ,

వెలుగే నీదది లేకుంటే,

ఎటుపోవాలో తెలియదులే.

.

నల్లని నింగిని ఉంటూనే, నా

కిటికీ తెరలోంచి చూస్తావే,

సూర్యుడు తిరిగొచ్చేదాకా,

రెప్పే వెయ్యవు రాత్రంతా

.

నీ, దెంతచిన్నటి వెలుగైనా,

నడిచే దారిని చూపేను,

నువ్వెవరో? నాకు తెలియదులే,

మిల మిల మెరియవె, చిని తారా!

.

జేన్ టేలర్ (Jane Taylor)

(23 సెప్టెంబరు 1783 – 13 ఏప్రిల్ 1824)

బ్రిటిషు కవయిత్రి, వ్యాసకర్త.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లలనోటిలో గత రెండుశతాబ్దాలుగా నలుగుతున్నా, ఈ పాట రచయిత్రి జేన్ టేలర్ అని చాలామందికి తెలియదు. అంతేకాదు, దాని కారణంగా దీనికి ఎన్నో పాఠాంతరాలూ, అనుకరణలు కూడా వచ్చేయి.  తన 30వ యేట బ్రెస్ట్ కాన్సరుతో చనిపోయిన జేన్ (Jane) తన అక్క ఏన్ (Anne Taylor) టేలర్ తో కలిసి వ్రాసిన అనేక నర్సరీగీతాలలో ఆమెకు అజరామరమైన కీర్తి తీసుకువచ్చింది ఈ గీతమే.

.

The Star

.

Twinkle , twinkle, little star,
How I wonder what you are
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Tinkle, twinkle, all the night.

Then the trav’ller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often thro’ my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

‘Tis your bright and tiny spark,
Lights the trav’ller in the dark,_
Though I know not what you are.
Twinkle, twinkle, little star.
.

1806

Jane  Taylor

(23 September 1783 – 13 April 1824)
%d bloggers like this: