అనువాదలహరి

Love in a Hospital… Ismail, Telugu Poet, Indian


.
It was not yet time for your visit

I was watching the cityscape through the window

earth had stretched its sharp nails of shadows

Tearing open the sky, it swallowed the Sun.

And the Bacilli were sweeping through every corner,

drawing the last trace of hope from the moans.

It was time for your visit

suddenly, tubelights-syrenges started injectimg

Light into the veins of ashen city.

At last, windows opened their eyes.

I could hear your shoes on the steps

You enter like a WBC then.

.

Ismail

(26 May 1928 – 25 November 2003)

Telugu Poet

హాస్పిటల్లో ప్రేమ

.

నువ్వొచ్చేవేళ కాలేదింకా

గవాక్షంలోంచి చూస్తున్నాను ఊరివంక

నీడల వాడిగోళ్ళని చాచింది ధరణి

నింగి పొట్టని చీల్చి మింగింది రవిని

మూలమూలలా ” బేసిలై “ తోడుకుంటున్నాయి

మూలుగుల్లోని వెలుగుల్నికూడా తోడేస్తున్నాయి.

నువొచ్చే వేళైంది

చివాల్న ట్యూబ్లైట్ల ఇంజక్షను మొదలైంది

పట్టణం నరాల్లోకి కాంతులు ప్రవహించాయి

కట్టకడకు కిటికీలు కళ్ళుతెరిచాయి

మెల్లగా మెట్లపై నీ బూట్ల చప్పుడు

తెల్ల జీవకణంలా ప్రవేశిస్తావప్పుడు.

.

ఇస్మాయిల్

(26 May 1928 – 25 November 2003)

తెలుగు కవి

Evening Perfumes… Ismail, Telugu, Indian

She daubs

Evening perfumes

For my sake every eve.

The scent of thin shadows

Creeps under her chin and ears. 

The aroma of a

Steady standing rain

Over a Casuarina plantation

On the sea-shore

Flares in her tresses.

A whiff of the caves

The sun-lion sleeps at night

Sweeps over her body.

And in her eyes reflects

The essence of the blue sky

Where the stars twinkle one after another.


Flying down from everywhere

The crows

Set somber in the Tamarind 


Then

From the very Tamarind

The moon

Would stretch his alabaster wing.

.

Ismail. 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

.

Ismail
Ismail

.

సాయంత్రపు సువాసనలు

.

ప్రతి సాయంకాలం నా కోసం

సాయంత్రపు సువాసనలు

పులుముకుంటుందీమె.

చుబుకం కిందా, చెవుల కిందా

సాగుతున్న పల్చటి నీడల వాసన.

సముద్రపొడ్డున సరుగుడు తోటలో

కురిసే సన్నటి

నిడుపాటి వాన వాసన

ఈమె జుత్తులో.

సూర్య సింహం రాత్రులు పడుకునే

గుహల సువాసన

ఈమె దేహం నిండా.

ఒకటొకటిగా చుక్కలు పొడిచే

ఆకాశపు నీలివాసన

ఈమె కళ్ళల్లో.

ఎక్కడెక్కణ్ణించో

ఎగిరి వచ్చిన కాకులు

చింత చెట్టులో

నల్లగా అస్తమిస్తాయి.

అప్పుడు

ఆ చింతచెట్టులోంచే

చంద్రుడు

తెల్లటిరెక్క చాపుతాడు.

.

Ismail. 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

.

Rembrandt… Ismail, Telugu, Indian

How to capture on the canvas

the golden hues that hop

on the cheeks, on the shoulders,

on the jewellery adorning a neck

and on the borders of silver-laced saris?

First, captivate darkness…

one that’s very fat and robust;

Then, on its skin

make indentures with knife.

Be merciless!

Through those indents

tawny blood juts out

only to coagulate

under the cheeks,

under shoulders,

under the jewellery adorning a neck

and under the borders of silver-laced saris.

.

Ismail

(July 1, 1928 – Nov 25, 2003)

Indian

.

Ismail
Ismail

.

Rembrandt: Self Portrait (Altman)
Rembrandt: Self Portrait (Altman) (Photo credit: Wikipedia)

.

రెంబ్రాంట్

 

బుగ్గల మీదా, బుజాల మీదా

మెళ్ళో ఆభరణాల మీదా

వస్త్రాల జరీ అంచుల మీదా

గెంతే బంగారు కాంతిని

కాన్వాసుపై పట్టటం ఎలా?

 

ముందు చీకటిని ఆహ్వానించు.

బాగా బలిసిన చీకటి.

దాని చర్మం మీద

కత్తితో గాట్లు పెట్టు.

కనికరించక.

 

ఆ గాయాల్లోంచి

బంగారు రంగు రక్తం ఉబికి

బుగ్గల కిందా, బుజాల కిందా

మెళ్ళో ఆభరణాల కిందా

వస్త్రాల జరీ అంచుల కిందా

ఘనీభవిస్తుంది.

.

Ismail 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

Poet Immortal…… Ismail, Telugu, Indian

Ismail
Ismail

Poet Immortal…
 .

Taking a stroll for a while
On the shores of Time,
He returned
Throwing a pebble afar.

The puppy of world
Came wagging its tail
And looked at the pebble left
And tried to take a bite.
Never did it see
Such a piece of brawn before.

The stone the poet had left
Was teasing the puppy …
Like an eyeball pulled off its socket
It was looking in all directions
And even when it was not standing there
It seemed to puppy that it was watching only her.

The stone which took shape
Between earth and heaven
Escaped the nails of the probing sea
Rolling round and round
And burying itself like a seed
It shot green life up on death.
.

Ismail

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

Indian

కీర్తిశేషుడైన కవి

.

కాలసాగర తీరాన
కాస్సేపు పచార్లు చేసి
గులకరాయొకటి
గిరవాటేసి
తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు.

లోకమనే కుక్కపిల్ల
తోకూపుకుంటూ వచ్చి
గులకరాయిని చూసి
కొరికేందుకు ప్రయత్నించింది.
ఇటువంటి రాయి అది
ఇదివరకు చూళ్ళేదు.

కవి వదిలిపోయిన రాయి
కుక్కపిల్లని బాధిస్తోంది.
ఊడపెరికిన కన్నుగుడ్డులా
అన్ని దిక్కులూ పరికిస్తోంది.
తను లేకపోయినా
తనకేసే చూస్తోంది రాయి.

ఆకాశానికీ అరచేతికీ మధ్య
ఆకారం తాల్చిన రాయి
గుండ్రంగా దొర్లుతూ సముద్రపు
గోళ్ళనించి తప్పించుకుంటుంది.
గుండ్రంగా విత్తనంలా పాతుకుని
మృత్యువుపై పచ్చటి బాకు దూస్తుంది.
.
ఇస్మాయిల్

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

(‘రాత్రి వచ్చిన రహస్యపు వాన’  కవితా సంకలనం నుండి. )

Treescape in a Storm … Ismail

Image Courtesy: http://www.laytonstree.com

.

It sways like a sea…
Why does this ungirdled garden grieve
Night and day in the ceaseless storm?

Curiously, why even the ocean imitates?

Maybe it rains perpetually in its heart.

Amidst such billowing turbulence
Why do birds retreat only to the tree-waves
That howl and hiss?

No sooner the easterly hurricane
Starts spinning its sinister snares, than the
Ships sail to the seas for refuge, they say;

As the trees flaunt to the wind
Their answer to its questioning of their roots
The erotemes of roots
Still hang in the vacuum left by the upturned.

And the graceful cities
Fattened by the questionables
Remain under the siege
Of surrounding sheets of brimming brine.

Hands may cede, but,
Seeds and birds shall take wings.
Casting new shadows
Humming new hymns.

For the storm and the swelling surfs
Agitation is only at the periphery…
But at heart
They are both pacific.

.

Ismail 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

Indian

.

వర్షంలో ఊగే చెట్లు

.

సాగరంలా ఊగుతోంది.

భోరున కురిసే వర్షంలో

పారం కనిపించని తోట

అహర్నిశీధులు క్షోభిస్తుందేం?

మహాసముద్రం చోద్యంగా ?

గుండెల్లో నిత్యం వానలు

కురుస్తో ఉంటాయి గావును.

అంత కల్లోలంలోనూ

ఎగిరిపడి కసిరేసే

వృక్షతరంగాల్నే

పక్షులాశ్రయిస్తాయేం?

తూర్పున నల్లటి ఉచ్చులు

తుఫాను పన్నుకుంటూ రాగా

చప్పున సాగరవృక్షాగ్రానికి

తప్పించుకుంటాయిట ఓడలు

మూలాల్ని ప్రశ్నించే గాలికి

కూలుతాయి మహావృక్షాలు,

ఊగుతాయి ఆ శూన్యంలో

ఊడిన వేళ్ళ ప్రశ్నార్థకాలు

చుట్టుకుపోయిన మహాసముద్రాల

అట్టడుగున మిగుల్తాయి

బలిసిన ప్రశ్నార్థకాలతో

కుల్కులలాడే మహానగరాలు.

భుజాలు పతనమైనా

బీజాలూ ద్విజాలూ ప్రసరిస్తాయి

కొత్తనీడల్ని పాతుతాయి

కొత్తపాటల్ని మొలకెత్తుతాయి

జలనిధికీ, ఝంఝ కీ

అలజడి పైకే కానీ

హృదయాలతి ప్రశాంతమట

.

ఇస్మాయిల్. 

July 1, 1928 – Nov 25, 2003

 

%d bloggers like this: