అనువాదలహరి

ఆశ్చర్యమా?… ఇబ్న్ అరాబీ, అరబిక్ కవి, సూఫీ

మంటల మధ్యలో
ఈ పూలతోట ఏమిటని ఆశ్చర్యంగా ఉందా?!

నా మనసు ఏ ఆకృతినైనా దాల్చగలదు:
జింకలకి పచ్చికబీడులా
సన్యాసులకి మఠంలా
విగ్రహాలకి పవిత్రస్థలంగా
తీర్థయాత్రికుడికి ‘కాబా’గా,
‘తోరా’ లకు వ్యాసపీఠాల్లా
ఖురాను కి ‘కవిలె ‘ ల్లా

నా నమ్మిక ప్రేమ;
ఆ పథికులు ఏ మార్గం అనుసరిస్తే
అదే నా విశ్వాసం
అదే నా మతం.
.
ఇబ్న్ అరాబీ
(25 July 1165 – 8 November 1240)
అరబ్బీ కవి, సూఫీ

 

 

.

Wonder

.

Wonder,
A garden among the flames!

My heart can take on any form:
A meadow for gazelles,
A cloister for monks,
For the idols, sacred ground,
Ka’ba for the circling pilgrim,
The tables of the Torah,
The scrolls of the Quran.

My creed is Love;
Wherever its caravan turns along the way,
That is my belief,
My faith.

.

Ibn Arabi

‎(25 July 1165 – 8 November 1240)

Arab Scholar and Sufi mystic, poet and Philosopher

 

%d bloggers like this: