అనువాదలహరి

One Midnight in San Francisco… Afsar, Indian Poet

.

 “I left my heart in San Francisco…”

 Tony Bennett was walking away singing crazily…

 

Still…

This dead of night

Over the blue firmament of San Francisco

And over the whiff of hazy black mist of cold winds.

 

2

 

Forgive me, Tony!

Madly believing your song to be true

I ‘flotsam’med into this bay.

 

I am not able to hide under my eyelids

The cable cars you tied to stars

And your blue seas

 

I know you suspect my vision if I say

Your home looks to me

A walking skeleton donning lights.

 

3

For that matter, can any city be a home to anyone?

 

 

Who knows!  As I was walking

down the heart of downtown

It looks the drizzle of cold and fog

Has enveloped both the skin and the soul.

 

 Of what hue and savor is indigence, you can see

Come here once Tony!

And play your song in that hue and savor.

You said you floated lonely somewhere, but

 

4

Hiding the dark truth of homelessness 

Your song glitters like a funereal wreath

In the hunger’s forest-fire of mortal frames.

 

That amber-colored sun

is an untouchable … even here.

 

Forever!

.

Afsar

.

AfsarImage Courtesy: Kavisangamam
Afsar
Image Courtesy: Kavisangamam

.

 శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వో అర్ధ రాత్రి  

 .

1

 “I left my heart in San Francisco…”

 టోనీ బెన్నేట్ అలా పిచ్చిగా పాడుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాడు

 

ఇప్పటికీ ఈ రాత్రి కూడా

ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నీలి ఆకాశంలోంచి,

ఈ చలిగాలుల లేత చీకటి పొగమంచు మీదుగా.

 2

 

క్షమించెయ్ నన్ను, టోనీ!

నీ పాటని పిచ్చిగా నమ్మి ఈ ఆఖాతానికి కొట్టుకొచ్చా,

 

నువ్వు నక్షత్రాలకి కట్టిన కేబుల్ కార్లూ,

నీ నీలి సముద్రమూ

నా రెప్పల కింద దాచుకోలేకపోతున్నా.

 

నీ ఇల్లు నాకు దీపాల్ని తోడుక్కొని

తిరుగుతున్న అస్థిపంజరంలా అనిపిస్తోందని నేనంటే

నా కన్నునే నువ్వు శంకిస్తావనీ తెలుసులే!

 3

అస లే నగరమయినా ఎవరికయినా ఇల్లవుతుందా?

 

ఏమో, ఈ డౌన్ టౌన్ గుండెల్లోంచి నడుస్తున్నప్పుడు

 శరీరాన్నీ, గుండెని కూడా

పొగ మంచు, చలి చినుకులు ముసురుకున్నట్టే వుంది.

 

గరీబీకి ఏ రంగూ ఏ వాసనా వుంటాయో చూసిపోదువు కానీ,

వొక సారి ఇటు వచ్చి నీ పాటని

ఆ రంగులోంచి ఆ వాసనలోంచి వినిపించు టోనీ!

ఎక్కడో అతి ఏకాకినై ఇక్కడ తేలానని నువ్వు అన్నావే కానీ,

 4

 

ఈ ఆకలి తగలబెడ్తున్న శరీరారణ్యంలో

 నీ పాట చమ్కీ దండలా మిలమిలా మెరుస్తోంది,

నీడలేని తనపు చీకటి నిజాన్ని దాచేసి!

 

నీ / నా బంగారు వన్నె సూరీడు

ఇక్కడా అంటరాని వాడే,

 

ఎప్పటికీ.

.

అఫ్సర్

%d bloggers like this: