అనువాదలహరి

నేను “నే” నన్నది మరిచిపోగలిగితే బాగుణ్ణు… జార్జి శాంతాయన, అమెరికను కవి

నేను “నే” నన్నది మరిచిపోగలిగితే బాగుణ్ణు

నా చేతలు ‘నా’ తో పెనవేసిన బరువైన సంకెలలవంటి 

గాఢమైన అనుబంధాలని తెంచుకోగలిగితే బాగుణ్ణు.

ఈ శరీరమనే సమాధిలో కప్పబడి పరుండే గుణానికి

ఎల్లలు లేవు. అది ఆకాశతత్త్వానికి చెందినది.

అది భావినేలే మహరాజు, గతానికి కాపలాదారు.

త్వరలోనో, తక్షణమో నన్ను నేను తెలుసుకుందికి

చిరకాలం జీవించటానికి, ఆనందంగా మరణిస్తాను.

 

తిండికోసం అలమటించే మూగజంతువు ధన్యురాలు

అది తన బాధని తన బాధగా గుర్తించలేదు.

ఎప్పుడూ మంచినే చూసే దేవదూతా అదృష్టవంతుడే

కానీ పాపం తను సింహాసనం మీద ఉన్నాడని తెలుసుకోలేడు;

దౌర్భాగ్యమంతా మనిషిదే, ఆవేశంతో లోతుగా ఆలోచిస్తూ

గుండెలోని బాధను ఒంటరిగా భరించవలసిన శాపగ్రస్తుడు.

.

జార్జి శాంతాయన

(December 16, 1863 – September 26, 1952)

అమెరికను కవి, వేదాంతి

.

.

I Would I Might Forget That I Am I

.

I would I might forget that I am I,

And break the heavy chain that binds me fast,

Whose links about myself my deeds have cast.

What in the body’s tomb lie buried lie

Is Boundless: it is the spirit of the sky,

Lord of the future, guardian of the past,

And soon must forth, to know his own at last

In his large life to live, I fain would die.

Happy the dumb beast, hungering for food,

But calling not his suffering his own;

Blessed the angel, gazing on all good,

But knowing not he sits upon a throne;

wretched the mortal pondering his mood,

And doomed to know his aching heart alone.

.

George Santayana

(December 16, 1863 – September 26, 1952)

Spanish-American Poet, Philosopher

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/littlebookofmode00ritt/page/178

విశ్వాసము… జార్జి శాంతాయన, స్పానిష్- అమెరికన్ కవి

ఈ మధ్యకాలంలో నేను చదివిన అపురూపమైన కవితల్లో ఇదొకటి.

ఓ ప్రపంచమా! నువ్వు ఉత్తమంగా ఉండాలని ఎందుకనుకోవు?

తెలివి అంటే, కేవలం జ్ఞానాన్ని సంపాదించి,

అంతర్దృష్టితో దేన్నీ చూడకుండా కళ్ళుమూసుకోవడం కాదు,

తెలివంటే, మనసుమీద పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉండడం.

కొలంబస్ ఒక ప్రపంచాన్నే కనుక్కోగలిగేడు,

నక్షత్రాలస్థితిని చూసి అర్థంచేసుకోగల నమ్మకం తప్ప;

మార్గదర్శనానికి అతని దగ్గర ఏ సముద్రపటాలూ లేవు,

మనసు విశ్లేషించినదానిపై అచంచల విశ్వాసమే

అతని శాస్త్రపరిజ్ఞాన పరిధీ, అతని ఏకైక అభినివేశమూ.

మన విజ్ఞానమంతా కొడిగడుతున్న దివిటీలాంటిది

ఈ నిగూఢ, భయానక, శూన్యావరణంలో మనం

వెయ్యబోయే తర్వాతి అడుగువరకే దారి కనిపిస్తుంది.

కనుక, ఎంత లవలేశమైనా నమ్మకాన్ని వెలిగించు

ఒక్క దాని ద్వారానే నశ్వరమైన ఈ మనసు

దైవాన్నిగూర్చిన ఆలోచనలతో ముందుకి నడవగలుగుతుంది.

.

జార్జి శాంతాయన

స్పానిష్- అమెరికను కవి, తత్త్వవేత్త

Faith

O world, thou choosest not the better part!

It is not wisdom to be only wise,

And on the inward vision close the eyes,

But it is wisdom to believe the heart.

Columbus found a world, and had no chart,

Save one that faith deciphered in the skies;

To trust the soul’s invincible surmise

Was all his science and his only art.

Our knowledge is a torch of smoky pine

That lights the pathway but one step ahead

Across a void of mystery and dread.

Bid, then, the tender light of faith to shine

By which alone the mortal heart is led

Unto the thinking of the thought divine.

.

George Santayana

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, known as George Santayana (December 16, 1863 – September 26, 1952), was a philosopher, essayist, poet, and novelist. Spanish-born, Santayana was raised and educated in the United States and identified himself as an American, although he always kept a valid Spanish passport. He wrote in English and is generally considered an American man of letters. At the age of forty-eight, Santayana left his position at Harvard and returned to Europe permanently, never to return to the United States. His last wish was to be buried in the Spanish pantheon in Rome.

Santayana is popularly known for aphorisms, such as “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it,” and “Only the dead have seen the end of war.” Although an atheist, he always treasured the Spanish Catholic values, practices and world-view with which he was brought up. Santayana was a broad ranging cultural critic spanning many disciplines.

Poem Courtesy:

The World’s Best Poetry.

Eds.  Bliss Carman, et al.

Volume IV. The Higher Life.  1904.

III. Faith: Hope: Love: Service

http://www.bartleby.com/360/4/87.html

Read more about Santayana’s philosophy here: http://clrforum.org/2012/11/13/our-knowledge-is-a-torch-of-smoky-pine-a-new-book-on-george-santayana/

 

సానెట్II … జార్జి శాంతాయన, స్పానిష్- అమెరికన్

నీతోపాటే నాలో కొంతభాగంకూడా మరణించింది.

నా మనో జన వనంలో

శీతగాలి ఒక చెట్టును మోడుని చేసింది.

ఇక మరి అది ఎన్నడూ పచ్చదనానికి నోచుకోదు.

గుడీ, చలికాగేపొయ్యీ, ఊరి రోడ్డూ, సముద్రతీరమూ,

తాము కోల్పోయిన స్నేహానికి అలవాటుపడుతున్నాయి.

మరొకరు, నేనెంతకోరుకున్నా, దొరక లేదు,

ఒక్క రోజుకే, నే నెంతో ముసలివాడినయిపోయాను.

అయినా, నేను నాజ్ఞాపకాలని పదిలపరచుకుంటాను…

నీ ఔదార్యం, లేతహృదయాలకిచ్చే చనవూ

నీస్నేహాన్ని పొందగలిగే గౌరవమూ;

ఒకప్పుడు ఇవి నావి, నాజీవితం వాటితో వన్నెకెక్కింది.

ఇందులో ఏది గొప్పదో నేన్నడిగితే చెప్పలేను:

నేను నీనుంచి మిగుల్చుకున్నదా? నేను కోల్పోయినదా?

.

జార్జి శాంతాయన.

.

George Santayana

.

Sonnet II, from “To W.P.” (Warrick Potter)

.

With you a part of me hath passed away;

For in the peopled forest of my mind

A tree made leafless by this wintry wind

Shall never don again its green array.

Chapel and fireside, country road and bay,

Have something of their friendliness resigned;

Another, if I would, I could not find,

And I am grown much older in a day.

But yet I treasure in my memory

Your gift of charity, and young hearts ease,

And the dear honour of your amity;

For these once mine, my life is rich with these.

And I scarce know which part may greater be,–

What I keep of you, or you rob from me.

.

George Santayana

December 16, 1863 – September 26, 1952

Spanish Philosopher, essayist, poet, and novelist.

%d bloggers like this: