అనువాదలహరి

అందం… ఎడ్వర్ద్ థామస్, వెల్ష్ కవి

పైకి కొంచెం అన్వయ క్లిష్టత కనిపించినా, ఇది ఒక ఏకాకి ఆత్మరోదన. అందులోనూ ఎన్నడూ ప్రేమ రుచి చూడని వాడు. సౌందర్యం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. కానీ సౌందర్య దృష్టి ఉన్నప్పుడే. కవి ఉద్దేశ్యంలో అందం పరమర్థం వేరే. అది చివరన చెబుతాడు. ప్రేమ ఎరుగని మనసుకి మృత్యువులోనే సాంత్వన దొరుకుతుంది. లేదా, కేవలం ప్రకృతిలో మమేకమైనపుడు. (అందుకే ఇందులో చక్కని ప్రకృతిదృశ్యాల వర్ణన. గుండెకోతను, నీటిని సన్నని కెరటాల తెరలుగా పిల్లగాలికోయడం ఒక అపురూపమైన ఉపమానం.} పాపం ఈ నిర్భాగ్యుడు మృత్యువులోనే ప్రశాంతత కోరుకుంటున్నాడు. శిధిలమైన తన శరీరాన్ని కీటకాలైనా ప్రేమిస్తాయన్న ఆశ అతనికి ప్రశాంతతనిస్తుంది. అందం ఇవ్వగలిగిన పరమార్థం అదే!

***

అందం అంటే ఏమిటి? అలసటతో, కోపంతో, అసహనంగా ఉన్న నాకు

ఎంత అందంగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఏ పురుషుడూ, స్త్రీ, పసిపాపడూ

నన్నాకట్టుకో లేరు. అయినా, ఇపుడు ధైర్యంగా నవ్వగలను.

కారణం తీరుబాటుగా ఈ స్మృతిశ్లోకాన్ని రాసుకుంటున్నాను గనుక:

“ఇక్కడ ఎవరినీ ప్రేమించనివాడూ, ఎవరూ ఇతన్ని ప్రేమించనివాడూ

నిద్రపోతున్నాడు”. మరుక్షణంలోనే ఆ పిచ్చి ఆలోచనా

తలపులో ఎక్కువసేపు నిలవదు. నేనిపుడు సాయంసంధ్యవేళ

ఎన్నడూ ఎండ ఎరుగని, ఎండకు కాగని నదితీరున కనిపించినా,

నా ఉపరితలాన్ని పిల్లగాలి సన్ననిపొరలుగా చీలుస్తున్నా,

ఈ మనసు, నా శరీరంలోని ఒక తునక, ఇప్పటికీ

మసకచీకటిలో, పొగమంచులో మునిగిన లోయలోని

చెట్లవైపు కిటికీగుండా ప్రశాంతంగా తేలిపోతుంది;

తీతువుపిట్టలా ఏదో పొగొట్టుకున్న దానికోసం మాటిమాటికీ

ఏడవకుండా, ప్రేమకి స్పందించకుండా తన గూటికి

దూరంగా ఎటో పావురంలా ఎగిరిపోతుంది.

అందులోనే నాకు విశ్రాంతి ఉంది. ఆ మునిమాపువేళ పిల్లగాలుల్లో

ఎగిరే కీటకాలు నాలో బ్రతికి ఉంటాయి. అందం ఉన్నదక్కడే!

.

ఎడ్వర్డ్ థామస్

(3 March 1878 – 9 April 1917)

వెల్ష్ కవి

.

Edward Thomas
(3 March 1878 – 9 April 1917) British Poet

.

Beauty

.

What does it mean? Tired, angry, and ill at ease,

No man, woman, or child alive could please

Me now. And yet I almost dare to laugh

Because I sit and frame an epitaph–

“Here lies all that no one loved of him

And that loved no one.” Then in a trice that whim

Has wearied. But, though I am like a river

At fall of evening when it seems that never

Has the sun lighted it or warmed it, while

Cross breezes cut the surface to a file,

This heart, some fraction of me, hapily

Floats through a window even now to a tree

Down in the misting, dim-lit, quiet vale;

Not like a pewit that returns to wail

For something it has lost, but like a dove

That slants unanswering to its home and love.

There I find my rest, and through the dusk air

Flies what yet lives in me. Beauty is there.

.

Edward Thomas

(3 March 1878 – 9 April 1917)

Welsh Poet

http://famouspoetsandpoems.com/poets/edward_thomas/poems/3266

జమీందారు తోట … ఎడ్వర్డ్ థామస్, ఇంగ్లీషు కవి

రాయిలాంటి మట్టికూడా కొద్దిగా మెత్తబడింది,
రెండుప్రక్కలా ప్రవహిస్తున్న పిల్లకాలువలతో
కంచెల్లో కదలాడుతున్న పూలతో రోడ్డు తళతళలాడుతోంది.
ఎండకాస్తున్నప్పటికీ నేల తనమానాన తాను నిద్ర తీస్తోంది.
ఏనాటిదో ఈ జమీందారు తోటనీ, చర్చినీ, దానికి ఎదురుగా
వయసులో, ఎత్తులో సమానంగా ఉన్న యూ-చెట్టునీ చూసేదాకా
వాలుగా పడుతున్న కిరణాల్ని మామూలుగా అయితే లెక్కపెట్టేవాడిని కాదు
అవి ఫిబ్రవరి నెల సౌందర్యంలో ఒక భాగంగా అనుకుని ఉండే వాడిని.
ఆ చర్చీ, ఆ యూ-చెట్టూ, జమీందారు తోటా ఆదివారం
మధ్యాహ్నపు నిశ్శబ్దానికి నిద్రలో జోగుతూ జోగుతూ ఉన్నాయి.
ఎక్కడా గడ్డిపరకైనా కదులుతున్న గాలి జాడలేదు.
బాగా ఏటవాలుగా ఉన్న తోటబంగళా కప్పుమీద పెంకులు
మధ్యాహ్నపు ఎండవేడికి లీలగా మెరుస్తున్నాయి; దానిమీద క్రిందకీ
మీదకీ పావురాలు ఎగురుతూ వెచ్చగా కుదురుకుంటున్నాయి.
ఒక్క చిన్న శబ్దం మినహా మరే చప్పుడూ వినిపించడం లేదు.
బగ్గీకి కట్టే 3 గుర్రాలు వాటిని హింసిస్తున్న ఒకే ఒక్క ఈగను
తోకతో చెదరగొడుతూ, వాటి ముంగురుల సందులోంచి
అర్థనిమీలిత నేత్రాలతో ద్వారం వంక చూస్తున్నాయి.

శీతకాలం వసంత, గ్రీష్మ, శిశిరాది ఋతువుల్ని ఒక్క గుటకలో
త్రాగేసిందా అన్నట్టు దాని బుగ్గలు మెరుస్తూ ప్రశాంతంగా
నవ్వుతున్నట్టుంది. కానీ నిజానికి అది హేమంతానికే పరిమితమైన దృశ్యంకాదు…
అదొక మార్పుకు ఎరగాని బ్రహ్మానంద ఋతుస్థితి.
ఎంతో పురాతనమై, సంతోషానికి మారుపేరుగా పిలవబడే
ఈ ఇంగ్లండు నేలమిద ఆ తోటల్లో, చర్చిలో యుగయుగాలుగా
వాటి పెంకుల కప్పులక్రిందా,గడ్డికప్పులక్రిందా
భద్రంగా నిక్షిప్తమై ఉండి, ఇపుడు మళ్ళీ మేలుకొంది.
.

ఎడ్వర్ద్ థామస్
(3 March 1878 – 9 April 1917)
ఇంగ్లీషు కవి

Edward Thomas
(3 March 1878 – 9 April 1917)

British Poet

.

The Manor Farm

The rock-like mud unfroze a little and rills

Ran and sparkled down each side of the road

Under the catkins wagging in the hedge.

But earth would have her sleep out, spite of the sun;

Nor did I value that thin gliding beam

More than a pretty February thing

Till I came down to the old Manor Farm,

And church and yew-tree opposite, in age

Its equals and in size.  The church and yew

And farmhouse slept slept in a Sunday silentness.

The air raised not a straw.  The steep farm roof,

With tiles duskily glowing, entertained

The mid-day sun; and up and down the roof

White pigeons nestled.  There was no sound but one.

Three cart-horses were looking over a gate

Drowsily through their forelocks, swishing their tails

Against a fly, a solitary fly.

The Winter’s cheek flushed as if he had drained

Spring, Summer, and Autumn at a draught

And smiled quietly.  But ’twas not Winter—

Rather a season of bliss unchangeable

Awakened from farm and church where it had lain

Safe under tile and thatch for ages since

This England, Old already, was called Merry.

Edward Thomas

(3 March 1878 – 9 April 1917)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/ManorFarm.htm

ఏడిల్ స్ట్రాప్… ఎడ్వర్ద్ థామస్, ఇంగ్లీషు కవి

అవును … ఏడిల్ స్ట్రాప్… ఆ ఊరుపేరు 
నాకు బాగా గుర్తు, ఎందుకంటే ఒకరోజు మధ్యాహ్నం 
మంచి ఎండవేళలో ఆ ఊర్లో రైలు ఆగింది
అకస్మాత్తుగా;  అవి జూన్ నెల చివరిరోజులు.

అక్కడ చెట్లూ, చెట్లనానుకున్న లతలూ, పచ్చికా,
వనసంపదా, గడ్డివాములూ… సమస్తమూ
ఆకాసంలో వెల్లగా వేలాడే బొల్లిమేఘాల్లా
నిశ్చలంగా, వేటిమట్టుకు అవి ఉన్నాయి.

ఒక్క నిముషంపాటు దగ్గరలోనే
ఒక నల్లని పక్షి కుయ్యగానే, చిత్రంగా
దానికి ప్రతిస్పందన అన్నట్టు దూరంగా ఆక్స్ ఫర్డ్ షీర్,
గ్లాస్టర్ షీర్ వరకూ ఎన్నో పక్షులు ఆలపిస్తూనే ఉన్నాయి.
.

ఎడ్వర్డ్ థామస్

(3 March 1878 – 9 April 1917)

ఇంగ్లీషు కవి .

Edward Thomas

(3 March 1878 – 9 April 1917)

British Poet.

.

Adlestrop

.

Yes.  I remember Adlestrop—

The name, because one afternoon

Of heat the express-train drew up there

Unwontedly.  It was late June.

The steam hissed.  Someone cleared his throat.

No one left and no one came

On the bare platform. What I saw

Was Adlestrop—only the name

And willows, willow-herb, and grass,

And meadowsweet, and haycocks dry,

No whit less still and lonely fair

Than the high cloudlets in the sky.

And for that minute a blackbird sang

Close by, and round him, mistier,

Farther and farther, all the birds

Of Oxfordshire and Gloucestershire.

.

Edward Thomas

(3 March 1878 – 9 April 1917)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Adlestrop.htm

 

వాన… ఎడ్వర్డ్ థామస్, ఇంగ్లీషు కవి

ఒకటే వాన, అర్థరాత్రి కురుస్తున్న వాన, ఈ పాకమీద
కుండపోతగా కురుస్తున్న వాన; నాకు మళ్ళీ
దగ్గరలోనే చనిపోతానేమోనని అనిపిస్తోంది, బహుశా
నేను మరోసారి వాన చప్పుడు వినలేకపోవచ్చు,
నేను ఒంటరిగా పుట్టినప్పటికంటే నిష్కల్మషంగా
నన్ను శుభ్రపరచినందుకు దానికి ఉచితరీతిలో
కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోలేకపోవచ్చు. అద్భుతమైన ఈ వాన
తమమీద కురిసే విగతజీవులు ఎంతధన్యులో!
కానీ ఇప్పుడు నేను ఒకప్పుడు ప్రేమించినవారితో సహా
ఎవరూ ఈ రాత్రి మరణించకూడదనీ, ఒంటరిగా
వానపడటం వింటూ గాని, బాధతో గాని
ఎండిపోయిన చెట్లమధ్య ప్రవహించే నీరులా,
ఇంకా మేలుకోకూడదనీ, నిస్సహాయంగా సజీవులమధ్యగాని,
నిర్జీవుల మధ్యగాని ఉండకూడదని ప్రార్థిస్తున్నాను.
ఇక్కడ నిశ్చలంగా, శిధిలమై, బిర్రబిగిసిన కట్టెలు చాలా ఉన్నాయి.
ప్రేమ ఎరుగని నాలాగే, ఈ అదుపులేని వాన, అన్ని ప్రేమలనీ
తుడిచిపెట్టేసింది… ఒక్క మృత్యువుమీద ప్రేమతప్ప.
పరిపూర్ణమైన దానిని మనం ప్రేమించవలసీ మనం ప్రేమించ
లేమంటే, తుఫాను హెచ్చరిస్తోంది, నా నమ్మకం వమ్మవుతుందని.

.

ఎడ్వర్డ్ థామస్,
(3 March 1878 – 9 April 1917)
ఇంగ్లీషు కవి
( మొదటి ప్రపంచయుద్ధంలో పాల్గొన్న బ్రిటిషు సైనికుడూ కవీ ఐన ఎడ్వర్డ్ థామస్ యుద్ధం నిష్ప్రయోజనమని చెబుతూ 1916 లో యుద్ధభూమిలో వ్రాసిన కవిత. అతను భయపడినట్టుగానే, ఈ కవిత రాసిన ఏడాదిలోనే, Battle of Arras లో ఎడ్వర్డ్ చనిపోతాడు. )

Edward Thomas (3 March 1878 – 9 April 1917) British Poet
Edward Thomas
(3 March 1878 – 9 April 1917) British Poet                               photo courtesy: Wikipedia

.

Rain

.

Rain, midnight rain, nothing but the wild rain

On this bleak hut, and solitude, and me

Remembering again that I shall die

And neither hear the rain nor give it thanks

For washing me cleaner than I have been

Since I was born into solitude.

Blessed are the dead that the rain rains upon:

But here I pray that none whom once I loved

Is dying tonight or lying still awake

Solitary, listening to the rain,

Either in pain or thus in sympathy

Helpless among the living and the dead,

Like a cold water among broken reeds,

Myriads of broken reeds all still and stiff,

Like me who have no love which this wild rain

Has not dissolved except the love of death,

If love it be towards what is perfect and

Cannot, the tempest tells me, disappoint.

.

Edward Thomas

(3 March 1878 – 9 April 1917)

British Soldier, poet, essayist and novelist

Poem Courtesy: https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/52315

Edward Thomas’s autobiographical poem ‘Rain’ was written in 1916, while Thomas, as soldier, was fighting in the trenches during the First World War.  He was training in the English countryside at the time of writing the poem and was  visualising his fate on the battlefield. The theme of the poem is the futility of war and death.  (Incidentally, Thomas would himself be killed at the Battle of Arras in 1917, a year after he wrote ‘Rain’.)

గుడ్లగూబ… ఎడ్వర్డ్ థామస్, ఇంగ్లీషు కవి

ఆకలితోనే కొండ దిగేను; ఐతే కడుపు నకనకలాడిపోలేదు;
చలిగాలి బాగా వీస్తోంది. అయినా, నా ఒంట్లో ఇంకా
ఈ ఉత్తరగాలిని తట్టుకోగల వేడి ఉంది; వొళ్ళు ఎంత అలిసిందంటే
ఏ గూట్లోనో తలదాచుకుంటే ఎంతహాయిగా ఉంటుందో చెప్పలేను.

.

నాకు ఎంత ఆకలిగా, చలిగా, అలసటగా ఉందో తెలుసుగనుక
బసలో చలి కాగి,ఆకలితీర్చుకుని విశ్రాంతి తీసుకున్నాను;
ఇక బయటి ప్రపంచంతో సంపర్కంలేకుండా రాత్రి గడిచిందిగాని,
హృదయవిదారకమైన గుడ్లగూబ అరుపుమాత్రం వేధిస్తూనే ఉంది

.    

పాపం!సంతోషపెట్టే స్వరం గాని,తగిన కారణంగాని కనిపించక
కొండమీద ఒంటరిగా రాత్రల్లా చలిలో ఒణుకుతూ…
ఆ రాత్రి నేను బసలో వెచ్చగా పడుక్కుని తప్పించుకున్నదీ
ఇతరులు తప్పించుకోలేకపోయినదీ చెప్పకనే చెప్పింది.

.

ఈ చలిలో ఏ ఆనందమూ లేక విశాలమైన ఆకాశం క్రింద
రాత్రల్లా మగ్గిన సైనికులూ, నిరుపేదలందరి తరఫునా
వినిపించిన ఆ పక్షి పాట, తీర్చుకున్న ఆకలినీ, అలసటనీ
వెగటుగా చెయ్యడమే గాక, జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించింది.

.

ఎడ్వర్డ్ థామస్

3 March 1878 – 9 April 1917

ఇంగ్లీషు కవీ, సైనికుడూ, విమర్శకుడూ 

చాలా క్లుప్తంగా ఉన్నా ఎంతో ఆర్ద్రతనిండిన కవిత ఇది. మనం కనిపించని దైవానికి కొన్ని వేలసార్లు మొక్కుతూ, స్తుతిస్తూ, ఇప్పుడున్న స్థితికంటే మెరుగుగా చెయ్యమని వేడుకుంటూ ఉంటాం గాని, మన స్వాతంత్ర్యాన్ని పరిరక్షించడానికి చలిలో, మంచులో రాత్రనక పగలనక భార్యాబిడ్డలకు దూరమై నిరంతరం సరిహద్దుల్లో, బాధపడే సైనికులని తలుచుకోవడం గాని; మనకంటే అధ్వాన్నస్థితిలో ఉండి, చలికీ, ఎండకీ వానకీ రక్షణలేక మగ్గుతున్న దీనులగురించి రాత్రిపడుక్కునేముందు స్మరించుకుని, వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బందీ కలగనియ్యవద్దని భగవంతుని ప్రార్థించడం గానీ చెయ్యము. మనగురించే తప్ప ఇతరుల గురించి తలుచుకోని మన అపరాథాన్ని, జీవితంలో కొన్ని ప్రత్యేక సంఘటనలు గుర్తు చేస్తుంటాయి. మన “లోని మనిషి”ని మేల్కొలుపుతుంటాయి. అలాంటి సంఘటన ఒకటి మనకళ్లముందు చిత్రించేడు కవి.

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరణించిన ఎడ్వర్డ్ థామస్, ఎక్కువ కాలం పత్రికలలో వ్యాసాలు వ్రాసినా, చివరి మూడునాలుగు సంవత్సరాలూ కవిత్వం వ్రాయడమేగాక, ఆ తరానికి ప్రతినిధిగానూ, తర్వాతి తరానికి మార్గదర్శకుడుగానూ కూడా పేరు సంపాదించేడు.

.

Edward Thomas (1878 - 1917), English poet and ...
Edward Thomas (1878 – 1917), English poet and nature writer, c.1905 (Photo credit: Wikipedia)

.

The Owl

.

 I came, hungry, and yet not starved;

Cold, yet had heat within me that was proof

Against the North wind; tired, yet so that rest

Had seemed the sweetest thing under a roof.

.

Then at the inn I had food, fire, and rest,

Knowing how hungry, cold, and tired was I.

All of the night was quite barred out except

An owl’s cry, a most melancholy cry

.

Shaken out long and clear upon the hill,

No merry note, nor cause of merriment,

But one telling me plain what I escaped

And others could not, that night, as in I went.

.

And salted was my food, and my repose,

Salted and sobered, too, by the bird’s voice

Speaking for all who lay under the stars,

Soldiers and poor, unable to rejoice.

.

 Edward Thomas

 3 March 1878 – 9 April 1917

English Poet, Essayist and Soldier (Killed in action in WW-I)

For the bio of the poet pl. visit:
http://www.poetryfoundation.org/bio/edward-thomas
%d bloggers like this: