అనువాదలహరి

అలా రాసిపెట్టి ఉంటే… పెట్రార్క్, ఇటాలియన్ కవి

నా జీవితం నీ జీవితం నుండి వేరుపడి, అయినా

జీవిత మలిసంధ్య మసక వెలుతురుల వరకూ 

కొనసాగమని విధి రాసి పెట్టి ఉంటే,

కళతప్పిన ఆ కన్నులను బహుశా నేను చూస్తాను;

నీ నుదుటపై అందంగా వాలే బంగారు ముంగురులు

కొంత వన్నె తగ్గి వెండిజలతారులై కనిపిస్తాయి, 

అక్కడ ఇపుడు సుందరంగా అలంకరించిన పూమాలల బదులు

గతించిన ఎన్నో వసంతాలు జాడలు పరుచుకుంటాయి.

అపుడు నేను సాహసించి నీ చెవులలో ఎప్పటినుండో

అణచుకున్న ప్రేమైక భావనలని గుసగుసలాడినా,

కాలం తాకిడికి ఛిన్నాభిన్నమవగా మిగిలిన ఈ ప్రేమకి

ప్రార్థించడానికి గాని, అర్థించడానికి గాని ఏముంటుంది చెప్పు,

పగిలిన ఈ గుండెకి, కాలం ఎంత గతించినప్పటికీ 

నీవు నిరాకరించక కనికరించి విడిచే నిట్టూరుపు తప్ప! 

 .

(అనువాదం: ఎడ్వర్డ్ ఫిజెరాల్డ్)

పెట్రార్క్

(July 20, 1304 – July 18/19, 1374)

ఇటాలియన్ కవి

If it be destined

.

If it be destined that my Life, from thine

Divided, yet with thine shall linger on

Till, in the later twilight of Decline,

I may behold those Eyes, their lustre gone;

When the gold tresses that enrich thy brow

Shall all be faded into silver -gray,

From which the wreaths that well bedeck them now

For many a Summer shall have fall’n away;

Then should I dare to whisper in your ears

The pent-up Passion of so long ago,

That Love which hath survived the wreck of years

Hath little else to pray for, or bestow,

That wilt not to the broken heart deny

The boon of one too-late relenting Sigh.

.

(Tr: Edward FitzGerald)

 Francesco Petrarca (aka Petrarch)

July 20, 1304 – July 18/19, 1374)

Italian Poet and Scholar

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/560/mode/1up

రుబాయీ— XIV ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

మనుషులు పెట్టుకునే ఈ భౌతికమైన ఆశలు

బూడిదపాలౌతాయి… తప్పితే, అప్పుడప్పుడు నిజమౌతాయి; కానీ

ఎడారి ఇసకమీద కురిసిన మంచులా, త్వరలోనే

ఒక గంటో, రెండుగంటలో మెరిసి… మాయమౌతాయి.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

18 May 1048 – 4 December 1131

పెర్షియను కవి

Omar Khayyam

XIV

The Worldly Hope men set their Hearts upon

Turns Ashes — or it prospers ; and anon,

Like Snow upon the Desert’s dusty Face

Lighting a little Hour or two — is gone.

.

(Translation: Edward Fitzgerald)

Omar Khayyam

18 May 1048 – 4 December 1131

Persian Poet, Philosopher, Mathematician, Astronomer

.

 

రుబాయీ XIV … ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్

మనుషులు మనసు లగ్నంచేసే లౌకికాపేక్షలు

బూడిదైపోతాయి… లేదా వర్ధిల్లుతాయి;  ఐనా, అవి త్వరలోనే

పొడిబారిన ఎడారి ముఖం మీది మంచు బిందువుల్లా

ఘడియో రెండు ఘడియలో వెలుగు వెలిగి… మాయమౌతాయి.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

18 May 1048 – 4 December 1131

పెర్షియన్

 

.

.

Rubai XIV

 

The Worldly Hope men set their Hearts upon

Turns Ashes — or it prospers; and anon,

Like Snow upon the Desert’s dusty Face

Lighting a little Hour or two — is gone.

.

Omar Khayyam

18 May 1048 – 4 December 1131

Persian Poet, Polymath, Philosopher, Mathematician and Astronomer.

(Courtesy: Rubaiyat of Omar Khayyam Fitzgerald’s Translation , Page 12

TN Foulis, 13& 15, Frederick Street, Edinburgh and London, MDCCCCV

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf)

 

రుబాయీ XI… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్ కవి

ఇక్కడ, ఈ పొదరింటి క్రింద ఒక రోట్టె ముక్కా,

ఒక పాత్రనిండా మద్యం, ఒక కవిత్వ పుస్తకం…

ఈ నిర్జనప్రదేశంలో… పక్కన సాకీ! నువ్వు పాడుతుంటే,

చాలు! ఈ ఏకాంతప్రదేశమే స్వర్గతుల్యం.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియన్ కవీ, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడూ

.

Omar Khayyam
Omar Khayyam
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,

A Flask of Wine, A Book of Verse, — and Thou

Beside me singing in the wilderness —

And Wilderness is Paradise enow.

.

Omar Khayyam

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Poet and astronomer

Poem Courtesy: From the reprint of First Version of 75 Rubayat by Edward Fitzgerald

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf

%d bloggers like this: