అనువాదలహరి

II… లావొ జూ సంకలనం (చీనీ) నుండి

ప్రపంచానికి అందాన్ని అందంగానే తెలుసు

అందుకే అక్కడ కురూపితనం కూడా ఉంది.

ప్రపంచానికి మంచిని మంచిగానే తెలుసు

అందుకే అక్కడ చెడు కూడా ఉంది.

అస్తిత్వమూ, శూన్యమూ ఒకదాన్నొకటి సృష్టించుకుంటాయి

కష్టమూ, సుళువూ ఒకదాన్నొకటి నిర్వచించుకుంటాయి,

పొడవూ, పొట్టీ ఒకదానికొకటి హద్దులేర్పరచుకుంటాయి,

ఎత్తూ, పల్లమూ ఒకదానిమీద ఒకటి ఆధారపడతాయి.

గళమూ, స్వరమూ ఒకదాన్నొకటి శృతిలో ఉంచుకుంటాయి,

పాతదీ, కొత్తదీ ఒకదాన్నొకటి అనుసరిస్తాయి,

విజ్ఞులు  కర్మకి అకర్మ ద్వారా కట్టుబడి ఉంటారు,

మౌనంద్వారా చెప్పదలచుకున్నది వ్యక్తపరుస్తారు.

ఒక రీతిలో కొన్ని వేల జీవులు సృష్టించబడతాయి

అంతమాత్రం చేత దానిమీద అధికారం ముద్రించబడదు

ఏ ఆధిపత్యం లేకుండా జీవితం ప్రసాదిస్తుంది.

వాటికి ఉపకారం చేసినా కృతజ్ఞత ఆశించదు.

దాని పని అదిచేసుకుపోతూ, ఏ యోగ్యతా ప్రకటించదు.

అది యోగ్యత ప్రకటించనంత మాత్రం చేత

అందులో యోగ్యత లేదని అర్థం కాదు.

.

లావొ జూ 

Tao te Ching సంకలనం (చీనీ) నుండి

Autumn Storm on the River - Liu Songnian (16th century)
Autumn Storm on the River – Liu Songnian (16th century)

II

The world knows beauty as beauty,

So there is then ugliness.

The world knows good as good,

So there is then the bad.

As is and is-not create each other,

The hard and easy define each other,

The long and short delimit each other,

The high and low depend on each other,

Voice and music harmonise with each other,

Last and next follow each other.

So the wise adhere to action through non-action,

And communicate the teaching without words.

From the Way come the myriad creatures

Yet it imposes no authority.

It gives them life without possession.

It benefits them but asks no thanks.

It does its work but claims no merit.

Because it claims no merit

Merit is never lacking in it.

.

 Lao Tzu:

(From:

Tao Te Ching (The Book of The Way and its Virtue))

Translated by AS Kline

 

Poem Courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm#anchor_Toc42848702

The Tao Te Ching (or Daodejing, in pinyin) is a classic Chinese Taoist text dating from at least the fourth century BC. According to tradition it has its origins even earlier, around the sixth century BC. The title may be translated as Instruction regarding the Way of Virtue. Consisting of eighty-one short sections in a poetic style, the text ranges widely in content, from practical advice to universal wisdom, embracing politics, society and the personal. The emphasis is on the right view and understanding of existence, the Way of the cosmos, and the text sets out to transmit an informed awareness of being that leads to personal harmony. The Taoist inclination to refer to the natural background to human existence when considering the human is widely in evidence. The literary style is terse and often cryptic, so that multiple interpretations of the individual sections are often possible, but the essence of the work is clear, in communicating an approach to life which is in accord with the natural, and so conducive to spiritual tranquility and resilience.

 

Like the Homeric texts, the Tao Te Ching has been ascribed to a single author and to many. Traditionally the author was one Lao-Tzu (Laozi) which is an honorary title meaning the ‘Old Master’. In the earliest ‘biographies’ it is claimed that he was a contemporary of Confucius (551-479BC) or that he lived during the Warring States period of the fifth or fourth century BC, and in legend he departs for the western borders, to live there as a hermit, after first writing the text of the Way, leaving it behind for the instruction of others. Archaeological evidence continues to move the earliest evidence of the text further back in time, but as yet the claims as to single authorship or an effort of compilation by many writers cannot be resolved. Regardless of authorship, the text remains immensely influential in the later development of Taoist thought and practice.

V… లావొ జూ సంకలనం (చీనీ) నుండి

భూమీ ఆకాశమూ కనికరము లేనివి

అనేక జీవరాసుల్ని గడ్డిబొమ్మల్లా తొక్కిపడేస్తాయి.

మేధావులూ నిర్దాక్షిణ్యమైన వారే

మనుషులందరినీ గడ్డిబొమ్మలుగా జమకడతారు.

భూమికీ ఆకాశానికీ నడుమ

కొలిమి తిత్తిలా లేదూ?

అంతా శూన్యమే, కానీ ఎప్పుడూ ఖాళీ అవదు.

అది ఎంత పనిచేస్తుంటే, అంత బయటకి పోతుంటుంది.

అతిగా మాటాడడం చివరకి మౌనానికి దారి తీస్తుంది.

కనుక శూన్యాన్ని నమ్ముకుని ఉండడమే మంచిది.

.

V

 .

Heaven and earth are ruthless,

Trampling the myriad creatures like straw dogs.

The wise are ruthless,

Considering the people as straw dogs.

The space between earth and heaven,

Isn’t it like a bellows?

It’s empty but never exhausted.

The more it works the more flows out.

Much speech leads in the end to silence.

Better to hold fast to the Void.

.

(Translated by AS Kline)

 

Lao Tzu:

From Tao Te Ching

(The Book of The way and its Virtue)

Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/TaoTeChing.htm

 

మధుపానం… తావో చియెన్, చీనీ కవి

నలుగురూ నివసించే చోటే ఇల్లు కట్టుకున్నాను

కానీ, మాటల సందడీ లేదు, వాహనాల రొదా లేదు.

“అదెలా సాధ్యం?” అని మీరు అడగవచ్చు

మనసు దూరంగా ఉంటే, ఊరూ దూరంగానే ఉంటుంది.

 

తూరుపు దడిదగ్గర పూసిన చేమంతులు కోస్తూ

దక్షిణానికున్న కొండలవైపు చూసాను.

ఈ సాయంసంధ్యవేళ కొండగాలి హాయిగా వీస్తోంది

పక్షులు బారులు బారులుగా ఇంటిముఖం పట్టేయి.

ఇందులోనే ఏదో నిగూఢమైన సత్యం దాగుంది.

అది విప్పిచెప్పడానికి నాకు మాటలూ లేవు, మనసూ లేదు.

.

తావో చియెన్

(క్రీ. శ. 365-427)

చీనీ కవి

.

Drinking the Wine

.

I built my house near where others live.

Still there’s no sound of wheels or voices.

You’ll ask me ‘How can that be?’

When the mind is remote the place is distant.

Cutting Chrysanthemums by the Eastern Hedge,

I look out towards the Southern Hills.

Mountain air is fine at end of day.

The flights of birds make for home.

In these things there is a hint of Truth,

but trying to tell it there’s no mind, no words.

.

(Translation by AS Kline)

T’ao Ch’ien

(365-427 AD)

Chinese Poet

Poem courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Chinese/AllwaterTaoChien.htm

తిరిగి పల్లెలో బ్రతకడానికి… టావో చియెన్, చీనీ కవి

యువకుణ్ణైన నాకు అందరిలాటి ఆలోచనలు లేవు

నాకు పర్వతాలూ ప్రకృతీ అంటే ఇష్టం.

తెలివితక్కువగా నేను దుమ్ముకొట్టుకుపోయిన వలలో చిక్కాను,

తెలివొచ్చేసరికి ముఫై ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి.

 

పంజరంలోని పిట్టకి ఒకప్పటి చెట్టూ, గాలీ కావాలి

తోటలోని చేప పూర్వం స్వేచ్ఛగా తిరిగిన సెలయేటికై తపిస్తుంది

నేను సౌత్ మూర్ ఒడ్డున  ఉన్న ఒక చెలక దున్నుకుంటాను

జీవితాన్ని సీదాసాదాగా ఉంచుకుని నా నేలకీ తోటకీ పోతాను.

 

నా పొలంలో గట్టిగా చూస్తే నాలుగు మళ్ళు కూడా లేవు

నా ఇంట్లో ఎనిమిదో తొమ్మిదో గదులున్నాయి.

చింతచెట్లూ,టేకు చెట్లూ వెనక పెరడంతా నీడనిస్తే

మామిడి చెట్లూ, నేరేడూ ముంగిట్లో ఆవరించి ఉన్నాయి.

 

దూరాననున్న పల్లె మసక మసకగా కనిపిస్తోంది

వంటింటి చిమ్నీలోంచి పొగ అలలు అలలుగా తేలిపోతోంది

ఎక్కడో దూరాన వంకర్లుపోయిన బాటల్లో కుక్క మొరుగుతోంది.

మల్బరీ చెట్టు చిటారుకొమ్మనుండి కొక్కొరొకో అని పుంజు కూస్తోంది.

 

మూసిన తలుపుల వెనక ఇపుడు వేడీ దుమ్మూ లేవు

శూన్యమైన నా గదులిప్పుడు విశాలంగా, ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి.

చాలా కాలం బందీగా, పంజరంలో చిక్కుకున్నానేమో

ఇప్పుడు నేను హాయిగా ప్రకృతితో మమేకమవొచ్చు.

.

తావో చియెన్

(365 – 427 AD)

చీనీ కవి.

T’ao Ch’ien. Encyclopedia of World Biography. 2004. Encyclopedia.com. 3 Aug. 2014

Tao Chien (aka T’ao Yüan-ming)

.

 

 Returning to Live in the Country

 .

 Young, I was always free of common feeling.

 It was in my nature to love the hills and mountains.

 Mindlessly I was caught in the dust-filled trap.

 Waking up, thirty years had gone.

 The caged bird wants the old trees and air.

 Fish in their pool miss the ancient stream.

 I plough the earth at the edge of South Moor.

 Keeping life simple, return to my plot and garden.

 My place is hardly more than a few fields.

 My house has eight or nine small rooms.

 Elm-trees and Willows shade the back.

 Plum-trees and Peach-trees reach the door.

 Misted, misted the distant village.

 Drifting, the soft swirls of smoke.

 Somewhere a dog barks deep in the winding lanes.

 A cockerel crows from the top of the mulberry tree.

 No heat and dust behind my closed doors.

 My bare rooms are filled with space and silence.

 Too long a prisoner, captive in a cage,

 Now I can get back again to Nature.

.

T’ao Ch’ien (aka  T’ao Yüan-ming)

( 365-427 AD)

Chinese Poet

Read about the poet here

%d bloggers like this: