అనువాదలహరి

చెట్టునుండి రేగుపళ్ళు రాలుతున్నాయి…అజ్ఞాత చీనీ కవి.

చాలా కాలం క్రిందట ఒక కథ చదివేను. పేరు గుర్తు రావటం లేదు. అందులో కథానాయకుడికి ఒక అమ్మాయిమీద మనసుంటుంది. దగ్గర చుట్టం కూడా. అమ్మాయి వాళ్ల దగ్గరనుండి సంబంధం కలుపుకుందామని కబుర్లు వస్తుంటాయి. ఇష్టం లేనపుడు ‘నాకప్పుడే పెళ్లి వొద్దు అనడం ఒక ఆనవాయితీ’. అబ్బాయి వాళ్లింట్లో తల్లీ, వదినా, అన్నా ఒక్కొక్కరే కథానాయకుడి అభిప్రాయం కనుక్కుందికి ప్రయత్నిస్తారు వేర్వేరు సందర్భాలలో. సిగ్గుకొద్దీ ‘నాకప్పుడే పెళ్లి వొద్దు’ అని అనేవాడు వాళ్లతో. దానితో, చివరకి మన కథానాయకుడుకి ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టంలేదేమోననుకుని విరమించుకుంటారు. చివరకి,  వాళ్ళెప్పుడు ఈ ప్రస్తావన తీసుకువస్తారా, ఒప్పుకుందామా అని అతను చూస్తుంటాడు.

దీనికే, ‘ఇష్టం ఉన్నా బెట్టు పోవడం’ అంటాం. దీన్నే జూలియస్ సీజర్ లో,  షేక్స్పియర్ Casca పాత్రద్వారా చాలా చక్కగా చెప్పిస్తాడు. Antony సీజర్ కి కిరీటాన్ని పెట్టజూసినపుడు he put it by thrice, every time gentler than other మూడూసార్లూ వద్దని నిరాకరించాడట.  కానీ, ‘మొదటిసారి కంటే రెండో సారి, రెండో సారి కంటే మూడవసారీ ఆ వద్దనడంలోని తీవ్రత తగ్గుతూ వచ్చింది’ అని అనిపిస్తాడు. 

ఒకోసారి ఈ బెట్టు పోవడం ఎలా పరిణమిస్తుందంటే, వద్దన్న వస్తువుకోసమే, తర్వాత కావాలని ప్రాకులాడవలసి వస్తుంది. ఈ మనస్తత్వాన్ని ఈ కవిత చాలా చక్కగా పట్టిస్తుంది.

* * *

 

చెట్టునుండి రేగుపళ్ళు రాలుతున్నాయి.

పదిలోనూ ఇంకా ఏడు మిగిలున్నాయి.

మీలో ఎవరైనా నన్ను పెళ్ళిచేసుకుందామనుకుంటే

యువకులూ, ఓ మంచిరోజు చూసుకుని రండి.

చెట్టునుండి రేగుపళ్ళు రాలుతున్నాయి.

పదిలోనూ ఇంకా మూడు మిగిలున్నాయి.

మీలో ఎవరైనా నన్ను పెళ్ళిచేసుకుందామనుకుంటే

యువకులూ, ఇవాళే మంచిరోజు.

చెట్టునుండి రేగుపళ్ళు రాలుతున్నాయి.

మీ బుట్టనిండా పళ్ళు నింపుకోవచ్చు.

మీలో ఎవరైనా నన్ను పెళ్ళిచేసుకుందామనుకుంటే

యువకులూ, ఆ మాట చెప్పండి చాలు!

.

అజ్ఞాత చీనీ కవి

 

.

Fruit Plummets from the Plum Tree

.

Fruit plummets from the plum tree

But seven of ten plums remain;

You gentlemen who would court me,

Come on a lucky day.

Fruit plummets  from the plum tree

But three of ten plums still remain;

You men who want to court me,

Come now, today is a lucky day!

Fruit plummets from the plum tree.

You can fill up your baskets.

Gentlemen if you want to court me,

Just say the word.

.

Anonymous

Translated by: Tony Barnstone and Chou Ping

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/66/mode/1up

World Poetry Anthology

Part I: Poets of The Bronze and Iron Ages.

China: The Chou Dynasty and Warring States Period

From  The Book of Songs (800- 500 BCE)

తనివి … లూ చీ, చీనీ కవి

రచయిత అనుభూతించే ఆనందం పూర్వం ఋషు లనుభవించినదే.

నిరాకారంనుండి ఆకార మావిర్భవిస్తుంది;

నిశ్శబ్దం నుండి కవి పాట పుట్టిస్తాడు.

ఒక గజం పొడవు పట్టుదారంలో అనంతమైన రోదసి దాగి ఉంది;

భాష గుండె మూలలనుండి పెల్లుబికే వరద ప్రవాహం.

ప్రతీకల వలల వలయాలు యథేచ్ఛగా విశాలంగా విరజిమ్మి ఉన్నవి.

ఆలోచనలు మరింతలోతుగా అధ్యయనంచేస్తున్నవి.

లెక్కలేనన్ని పూల, అరవిరిసినమొగ్గల నెత్తావులు కవి వెదజల్లుతున్నాడు

పిల్లగాలులు నవ్వుతూ ఉత్ప్రేక్షిస్తున్నాయి:

వ్రాయు కుంచియల వనభూమినుండి మేఘాలు మింటిదారి నధిరోహిస్తున్నాయి.

.

లూ చీ

(261 -303) CE

చీనీ కవి

From The Art of Writing

Satisfaction

.

The pleasure a writer knows is the pleasure all sages enjoy.

Out of non-being, being is born; out of silence, the writer produces a song.

In a single yard of silk, infinite space is found; language is a deluge from one corner of the heart.

The net of images is cast wider and wider; thoughts search more and more deeply.

The writer spreads the fragrance of new flowers, an abundance of sprouting buds.

Laughing winds lift up the metaphor; clouds rise from a forest of writing brushes.

.

Lu Chi

(261 -303) CE

Tr:   Sam Hamill

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

పదాలపొందిక… లూ చీ, చీనీ కవి

కవి తన ఆలోచనలని

సొగసైన పదాలలోకి ఒడుపుగా ఒదిగిస్తున్నప్పుడు

ప్రకృతిలో కనిపించే అనేకానేక ఆకారాలవలె

సాహిత్యంకూడ అనేక రూపాలు, శైలులు సంతరించుకుంటుంది.

కనుక కనులకింపైన చిత్రంలోని ఐదు రంగుల వలె

ఐదు ధ్వని* స్థాయిలను అంచెలంచెలుగా వాడుకోవాలి.

వాటి రాకపోకలు ఒక నిర్దిష్టక్రమంలో లేకపోయినా

తారస్థాయిని అందుకోవడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా

మీకు స్థాయీభేదాల క్రమం, తేడాల మౌలిక లక్షణాలు పట్టుబడితే

పంటకాలువల్లో పరిగెత్తే నదిలా మీ ఆలోచనలూ పరిగెడతాయి.

కానీ, మీరు ఉపయోగించే పదాల గతి తప్పిందా

తలను నడిపించడానికి తోకపట్టుకున్నట్టు అవుతుంది.

నల్లరంగు నేపధ్యంమీద పసుపువేస్తే ఏమవుతుందో, అలా

మీరు వ్రాసిన అంతస్పష్టమైన రచనా బురదమయం అవుతుంది.

.

లూ చీ

(261-  303) CE

చీనీ కవి

Note:

* (వయో, లింగ, మానసిక భేదాలనుబట్టి వ్యక్తిగతమైన ఇష్టాయిష్టాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వాలు, సందర్భోచితమైన వ్యాఖ్యలు, కవి చూసే కోణంలో కనిపించే దృశ్యాదృశ్యాలు, చివరగా, లౌకికమైన లేదా ఆ సమయానికి అందిన అలంకారాలూ, విశేషణాలూ మొదలైనవి. ) .

The Music of Words

.

Like shifting forms in the world

Literature takes on many shapes and styles

As the poet crafts ideas

Into elegant language.

Let the five tones be used in turn

Like five colours in harmony,

And though they vanish and reappear inconstantly

And though it seems a hard path to climb

If you know the basic laws of order and change

Your thoughts like a river will flow in channels.

But if your words misfire

It’s like grabbing the tail to lead the head:

Clear writing turns to mud

Like painting yellow on base of black.

.

Lu Chi

(261-  303) CE

Chinese Poet and Critic

Note:

Harmony of Colours

Wherein color harmony is a function (f) of the interaction between color/s (Col 1, 2, 3, …, n) and the factors that influence positive aesthetic response to color: individual differences (ID) such as age, gender, personality and affective state; cultural experiences (CE); contextual effects (CX) which include setting and ambient lighting; intervening perceptual effects (P); and temporal effects (T) in terms of prevailing social trends.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

Translation:

Tony Barnstone and Chou Ping

Read the Poetical Theories of Lu Chi  (in his Wen Fu)  and its comparison with Horace’s Ars Poetica at:

https://www.jstor.org/stable/429384?read-now=1&refreqid=excelsior%3A91a890973da07820152eea79b01c1e3b&seq=1#page_scan_tab_contents

by Sister Mary Gregory Knoerle.

పనలమీద ప్రయాణం … లూ చీ, చీనీ కవి

ఒక్కోసారి మీ రచన రసభరితమైన ఆలోచనల సమాహారమైనప్పటికీ

అవి ఒకదాన్నొకటి ఒరుసుకుంటూ ఇతివృత్తాన్ని మరుగుపరచవచ్చు.

మీరు శిఖరాగ్రానికి చేరుకున్న తర్వాత అధిరోహించగల వేరు చోటు ఉండదు.

మీరు రాసినదాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచాలని ప్రయత్నిస్తే అది తరుగుతుంది.

సరియైన సందర్భంలో వాడిన అద్భుతమైన పదబంధం,

రచనపై కొరడాఝళిపించి గుఱ్ఱంలా దౌడుతీయిస్తుంది.

తక్కిన పదాలన్నీ ఉండవలసిన చోట ఉన్నప్పటికీ

పాలుపోసుకున్న చేను రాజనాలకై ఎదురుచూసినట్టు ఎదురుచూస్తాయి.

కొరడా ఎప్పుడైనా చెడుకంటే మంచే ఎక్కువ చేస్తుంది.

ఒకసారి సరిగా దిద్దిన తర్వాత, ఇక దిద్దుబాట్లు చెయ్యవద్దు.

.

లూ చీ

(261 – 303)

చీనీ కవి.

.

The Riding Crop

.

Sometimes your writing is a lush web of fine thoughts

That undercut each other and muffle the theme;

When you reach the pole there’s nowhere else to go,

More becomes less if you try to improve what’s done.

A powerful phrase at the crucial point

Will whip the writing like a horse and make it gallop;

Though all the other words are in place

They wait for the crop to run a good race.

A whip is always more help than harm;

Stop revising when you’ve got it right.

.

Lu Chi

(261 – 303)

Cinese Poet and Critic

Tr. Tony Barnstone and Chou Ping

Poem courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/229/mode/1up

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

Part III: Post Classical World

2. China: The Three Kingdoms Period Through the T’ang Dynasty; Korea: Early Poetry in the Chinese Style.

నే నొక పల్లెటూరివాడిని … హాన్ షాన్, చీనీ కవి

నే నొక పల్లెటూరిలో నివసిస్తున్నాను.

అక్కడ అందరూ నన్ను సాటిలేనివాడినని పొగుడుతూ ఉంటారు.

కానీ, నిన్న నగరానికి వెళ్ళాను

అందుకు భిన్నంగా, ఇక్కడ “కుక్కలు” ఎగాదిగా చూడ్డం ప్రారంభించేయి.

నా పంట్లాము మరీ బిగుతుగా ఉందని కొందరంటే

మరికొందరు నా చొక్కా మరీ పొడుగ్గా ఉందన్నారు.

ఎవరైనా ఈ డేగకళ్ళను తప్పించగలిగితే బాగుణ్ణు

చిన్నారి పిచ్చుకలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యంగా తలెత్తుకు తిరగ గలుగుతాయి.

.

హాన్ షాన్, చీనీ కవి  

C 680 – 760

Chinese Poet

.

I live in a little Country Village

.

I live in a little country village

Where everyone praises me as someone without compare.

But yesterday I went down to the city,

Where, to the contrary, I was looked up and down by the dogs!

Some complained that my trousers were too tight;

Others said my shirt was a little too long!

If someone could draw off the eyes of the hawk,

Little sparrows could dance with dignity and grace!

.

Han Shan (Literally Means Cold Mountain)

C 680 – 760

Chinese Poet

From Cold Mountain Poems

(Translated by : Robert Henricks)

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/237

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

Part III: Post Classical World

గూటికి… తావో చియాన్, చీనీ కవి

అవినీతి బలిసిపోయిన ప్రభుత్వంలో ఇమడలేక, ఉన్నతోద్యోగానికి వయసులోనే రాజీనామాచేసి, జీవితావసరాలని సంక్షిప్తంచేసుకుని జీవించగలిగితే, ప్రకృతిలో మనిషికి చాలినంత ఉంటుందనీ, కీర్తిప్రతిష్టల లాలసలేనపుడు ప్రకృతితో మమేకమై జివించడానికి మించిన “జీవితం” లేదనీ తన గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళి, పోతనలా హాలికుడై, ప్రకృతికీ, సాహిత్యానికీ ఉన్న దగ్గర సంబంధాన్ని తన జీవితంద్వారా ఋజువుచేసిన కవి తావో చియాన్. 

ఈ దిగువనిచ్చిన లింకులోనూ, వికీపీడియాలోనూ ఈ కవిగురించి మంచి సమాచారాన్ని చదవొచ్చు.

.

ఏప్పటినుండో నాకు అనిపిస్తుండేది ఈ కొండలూ, సరస్సులూ

రా రమ్మని నన్ను పిలుస్తున్నట్టు; రెండో ఆలోచన చేసే వాడిని కాదు

కానీ నా కుటుంబమూ, స్నేహితులూ నేను ఒక్కడినీ ఉంటానన్న

ఆలోచననే అంగీకరించే వారు కాదు; అదృష్టవశాత్తూ ఒక రోజు

నన్ను ఒక వింత ఆవేశం ఆవహించి ఉన్నపళంగా బయలు దేరాను

చేతికర్ర సాయంతో, పడమటిదిక్కునున్న మా కమతానికి.

ఎవరూ ఇంటిదిక్కు పోవటం లేదు, రోడ్డునానుకున్న పొలాలన్నీ

ఒకదాని పక్కన ఒకటి బీడుపడి వ్యవసాయానికి పనికిరాకున్నాయి.

కానీ మా తాటిగుడిశకొండ మాత్రం ఎప్పటిలాగే కళకళలాడుతూ ఉంది

మా కొత్త పొలాలుకూడా పాతవాటిలా స్థిరంగా సేద్య యోగ్యంగా ఉన్నాయి.

లోయలోని మలుపులన్నీ శీతకాలంలో చలికి గజగజలాడించినపుడు

వసంతంలో చేతికొచ్చిన ద్రాక్ష ఆకలినీ శ్రమనీ తగ్గిస్తుంది.

అప్పటికింకా బలంగా ఎదగకపోయినా, ద్రాక్షతీగలు,

ఏమీ లేనిదానికంటే నయం, ముందెలాగా అన్న బెంగ తీరుస్తాయి.

ఇక్కడ నెలలూ సంవత్సరాలూ దొర్లిపోతుంటే

ప్రపంచపు బాధలన్నీ దూరంగా కనుమరుగైపోతాయి.

దున్నిన దుక్కీ, నేతమగ్గమూ మా అవసరాలు తీరుస్తాయి

అంతకంటే ఎవరికైనా కావలసిందేముంటుంది?… ఫో… ఫో

ఈ వంద సంవత్సరాల జీవితంలోనూ, ఆ పైనా

నేనూ, నా కథా ఇలాగే కాలగర్భంలో కలిసిపోతాము.
.

తావో చియాన్

(365 – 427)

చీనీ కవి .

.

After Mulbery-Bramble Liu’s Poem

.

I’d long felt these mountains and lakes

Calling, and wouldn’t have thought twice,

But my family and friends couldn’t bear

Talk of living apart. Then one lucky day

A strange feeling came over me and I left,

Walking-stick in hand, for my west farm.

No one was going home: on outland roads

Farm after farm lay in abandoned ruins,

But our Thatch Hut’s already good as ever,

And our new fields look old and settled.

When valley winds turn bitter and cold

Our spring wine eases hunger and work,

And though it isn’t strong, just baby-girl

wine, it’s better than nothing for worry.

As months and years circle on away here,

The bustling world’s ways grown distant,

Plowing and weaving provide all we use.

Who needs anything more? Away- away

Into this hundred-year life and beyond,

My story and I vanish together like this.

.

T’ao Ch’ien (aka T’ao Yüan-ming)

(365 – 427)

Chinese Poet

Poem Courtesy: https://archive.org/details/mountainhome00davi/page/8

Read about the poet here

Note:

Mulbery Bramble or Ch’ai-sang : It is the name of the Poet’s ancestral village .

Thatch Hut or Lu :  It is the name of the famous Mountain  northwest of which his village lies.

 

సాంధ్యదృశ్యం, తొలగుతున్న మంచుతెరలు… చియా తావో, చీనీ కవి

చేతికర్ర ఊతంగా, మంచుతెరలు తొలగడం గమనిస్తున్నాను

వేనవేల మబ్బులూ, సెలయేళ్ళూ పోకపెట్టినట్టున్నాయి.

కట్టెలుకొట్టేవాళ్ళు తమ కుటీరాలకి చేరుకుంటున్నారు, త్వరలో,

వాడైన కొండశిఖరాల్లో వేడిమిలేని సూరీడు అస్తమించనున్నాడు.

కొండ చరియల గడ్డివరుసల్లో కారుచిచ్చు రగులుకుంటోంది

రాళ్ళమీదా, చెట్లచిగురుల్లోనూ పొగమంచు కొద్దికొద్దిగా పేరుకుంటోంది.

కొండమీది ఆశ్రమానికి దారిదీసే త్రోవలో నడుస్తుండగానే

సంధ్యచీకట్లు ఆ రోజుకి గంటకొట్టడం కనిపించింది.

.

చియా తావో

(779 – 843)

చీనీ కవి

.

.

Evening Landscape, Clearing Snow

.

Walking stick in hand, I watched snow clear.

Ten thousand clouds and streams banked up,

Woodcutters return to their simple homes,

And soon a cold sun sets among risky peaks.

A wildfire burns among ridgeline grasses.

Scraps of mist rise, born of rock and pine.

On the road back to a mountain monastery,

I hear it struck: that bell of evening skies!

.

Chia Tao (aka Jia Dao or Langxian)

(779 – 843)

Chinese Poet

Poem Courtesy: 

https://archive.org/details/mountainhome00davi/page/n18 

Famous for his poem:

For ten years I have been polishing this sword

Its frosty edge has never been put to test.

Now I am holding it and showing it to you, Sir,

Is there anyone suffering from injustice?

పొద్దు పోయింది… తూ-ఫూ, చీనీ కవి

ఆలమందలూ, జీవాలూ ఎప్పుడో ఇల్లు చేరాయి,పసులదొడ్డి

ద్వారాలు మూయబడ్డాయి. స్పష్టమైన ఈ రేయి,

తోటకి దూరంగా పర్వతాలమీదా నదులమీదా

గాలి ఎగరగొట్టినట్టు చంద్రుడు పైకి లేస్తున్నాడు.

ఎత్తైన, నల్లని చీకటి కొండగుహల్లోంచి సెలయేళ్ళు

పలచగా జారుతున్నాయి, కొండ అంచున పచ్చిక మీద మంచు

మెల్లగా పేరుకుంటోంది. లాంతరు వెలుగున నా జుత్తు ఇంకా తెల్లగా

మెరుస్తోంది. పదే పదే అదృష్టాన్ని సూచిస్తూ దీపం ఎగుస్తోంది… ఎందుకో?

.

తూ- ఫూ

712- 770

చీనీ కవి

.

Day’s End

.

Oxen and sheep were brought back down

Long ago, and bramble gates closed. Over

Mountains and rivers, far from my old garden,

A windswept moon rises into clear night.

Springs trickle down dark cliffs, and autumn

Dew fills ridgeline grasses. My hair seems

Whiter in lamplight. The flame flickers

Good fortune over and over — and for what?

.

Tu Fu

(712- 770)

Chinese Poet

Poem Courtesy:

http://famouspoetsandpoems.com/poets/tu_fu/poems/2188

జింగ్-టింగ్ పర్వతశిఖరం… లి బాయ్, చీనీ కవి

పక్షులు గుంపులుగుంపులుగా ఆకాశపుదారులంట ఎగిరిపోయాయి

ఒక ఒంటరి మబ్బుతునక, అటూఇటూ తచ్చాడి, అదీ తప్పుకుంది.

నేను ఒక్కడినీ కూర్చున్నాను, ఎదురుగా జింగ్-టింగ్ పర్వతశిఖరం

ఈ పర్వతానికీ నాకూ, ఒకర్నొకరు ఎంతచూసుకున్నా విసుగెత్తదు.

.

లి బాయ్ ( లి బో నికూడా పిలుస్తారు)

(701- 762)

చీనీ కవి

.

 

The Ching-Ting Mountain

.

Flocks of birds have flown high and away;

A solitary drift of cloud, too, has gone, wandering on.

And I sit alone with the Ching-ting Peak, towering beyond.

We never grow tired of each other, the mountain and I.

(Translated by Shigeyoshi Obata)

.

Li Bai (aka Li Bo)

(701-762)

Chinese poet

poem Courtesy:

http://www.blackcatpoems.com/b/the_ching_ting_mountain.html

 

శకటాల సంగీతం… తూ ఫూ, చీనీ కవి

శకటాలు ముందుకి కదులుతూ కిర్రు మంటున్నాయి
గుర్రాలు మంద్రంగా శకిలిస్తూ మురుస్తున్నాయి
నిర్బంధ సైనికుల నడుములకి ధనుర్బాణాలు వేలాడుతున్నాయి.
వాళ్ళ తలిదండ్రులూ, భార్యాపిల్లలూ వీడ్కోలివ్వడానికి పరిగెడుతున్నారు,
ఎంత దుమ్ము రేగుతోందంటే, గ్జ్యాన్యాంగ్ వంతెన కనిపించడం లేదు.
వాళ్ళు బట్టలు చించుకుని, కాళ్లు నేలకు బాదుతూ, ఏడుస్తూ త్రోవకి అడ్డుపడుతున్నారు
వాళ్ళ రోదనలు మింటికెగసి మబ్బుల్ని తాకుతున్నాయి.
దారినపోయే దానయ్య ఒకడు సైనికుణ్ణడిగాడు “ఎందుకేడుస్తున్నా”రని
సైనికుడు అన్నాడు: ఈ నిర్బంధపు సైనిక సేవ తరచు జరుగేదే.
పదిహేనేళ్ళకు చాలా మందిని ఉత్తరానికి నదిని రక్షించడానికి పంపుతారు.
పడమరనయితే, నల్లభై ఏళ్ళొచ్చినా దుక్కి దున్నాల్సిందే
మేము వెళ్ళినపుడు మా పెద్దలు తలకట్టు కట్టి పంపుతారు.
తిరిగొచ్చినపుడు మా తలకట్లు తెల్లగా ఉంటే మళ్ళీ యుద్ధభూమికి పంపుతారు.
సరిహద్దులదగ్గర కారిన రక్తమైతే చెప్పక్కరలేదు… సముద్రమే
ఈ యుద్ధోన్మాది చక్రవర్తికి సామ్రాజ్య విస్తరణ కలలకి అంతులేదు.
ఈ కొండలకి తూర్పున రెండువందల పరగణాలలో చూడలేదూ
ప్రతి పల్లెలో, శివారులో గచ్చతీగ, ముళ్ళకంపలూ మొలవడం?
నాగలిపట్టి, పాఱవెయ్యగల సత్తా ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఉన్నా
అక్కడక్కడ పంట పండించినా, వ్యవసాయంలో ఒక పద్ధతి లేదు.
అంతకుమించి, భయంకరమైన యుద్ధాలు చేసే మాలాంటి సైనికులని
కుక్కలూ కోళ్ళ కంటే హీనంగా చూసి నాలుగుపక్కలా తరిమెస్తుంటారు.
పెద్దవాళ్ళంటే అడగగలరు గాని,
సైనికుడు కాదని ఎలా ఎదురుచెప్పగలడు?
ఈ చలికాలంలో కూడా
ఈ కనుమకి పడమర సైనికులు కవాతు చేస్తూనే ఉంటారు.
న్యాయాధికారికి ఎప్పుడూ పన్నులమీదే గురి.
కాని, మేము ఎక్కడనుండి తెచ్చి చెల్లించగలం?
ఈ రోజుల్లో మగపిల్లల్ని కనడమే పొరపాటు,
ఆడపిల్లల్ని కనడమే ఉత్తమం;
కనీసం, పిల్లల్ని పక్క ఊర్లో ఇచ్చుకోవచ్చు.
మాగపిల్లల్ని గడ్డిలో సమాధి చేసుకోవడమే.
క్వింఘాయ్ సరిహద్దులో మీరు చూడలేదా, ఏనాటివో
ఎవరివో తెలియని పోగులకొద్దీ ఎముకలు బయటపడ్డాయట?
పాత ప్రేతాలు ఏదుస్తుంటే, కొత్తవి అన్యాయమని అరుస్తున్నాయి.
ఈ అరుస్తున్న గొంతుల నోరు మూయించడానికి చీకట్లో వర్షం కురుస్తోంది.”
.
దు ఫూ (తూ ఫూ)
8వ శతాబ్దం
చీనీ కవి

Tu Fu

.

Song of the Wagons

.

The wagons rumble and roll,
The horses whinny and neigh,
The conscripts each have bows and arrows at their waists.
Their parents, wives and children run to see them off,
So much dust’s stirred up, it hides the Xianyang bridge.
They pull clothes, stamp their feet and, weeping, bar the way,
The weeping voices rise straight up and strike the clouds.
A passer-by at the roadside asks a conscript why,
The conscript answers only that drafting happens often.
“At fifteen, many were sent north to guard the river,
Even at forty, they had to till fields in the west.
When we went away, the elders bound our heads,
Returning with heads white, we’re sent back off to the frontier.
At the border posts, shed blood becomes a sea,
The martial emperor’s dream of expansion has no end.
Have you not seen the two hundred districts east of the mountains,
Where thorns and brambles grow in countless villages and hamlets?
Although there are strong women to grasp the hoe and the plough,
They grow some crops, but there’s no order in the fields.
What’s more, we soldiers of Qin withstand the bitterest fighting,
We’re always driven onwards just like dogs and chickens.
Although an elder can ask me this,
How can a soldier dare to complain?
Even in this winter time,
Soldiers from west of the pass keep moving.
The magistrate is eager for taxes,
But how can we afford to pay?
We know now having boys is bad,
While having girls is for the best;
Our girls can still be married to the neighbours,
Our sons are merely buried amid the grass.
Have you not seen on the border of Qinghai,
The ancient bleached bones no man’s gathered in?
The new ghosts are angered by injustice, the old ghosts weep,
Moistening rain falls from dark heaven on the voices’ screeching.”

.

Du Fu

Chinese Poet

Du Fu (also known as Tu Fu) wrote in the High Tang period. His work is very diverse, but his most characteristic poems are autobiographical and historical, recording the effects of war on his own life.

Poem Courtesy:

http://www.chinese-poems.com/d16.html

This poem dates from around 750 or 751 CE. The Xianyang bridge was southwest or north of Chang’an; in either case, the conscripts are being sent to fight on the western border. The soldiers guarding the river were guarding the Yellow River; those tilling fields in the west worked at garrisons with their own farms, to make them self-sufficient. The martial emperor was emperor Wu of the Han dynasty, here standing in for the current emperor, Xuanzong. Qin and west of the pass both refer to the Chang’an area. Qinghai is on the border with Tibet.

%d bloggers like this: