అనువాదలహరి

సంధి… పాల్ లేక్, అమెరికను కవి

రాజ్యం చక్రాలను ఆపడానికి నా జీవితాన్ని
ఒకరకమైన వేగనిరోధినిగా చేసి
జైలుకి వెళ్ళాను… నా పన్నులు చెల్లించకుండా;
అంత నమ్మకం లేని మిత్రుడొకరు తిరిగి పన్ను

చెల్లించి ఆ పళ్ళచక్రం కదిలి నన్ను ప్రక్కకి
తొలగించేదాకా గడిపేను. అక్కడ
ఆ నాలుగు మందమైన రాతి గోడల మధ్యా,
బరువైన కలప- ఇనప తలుపులవెనక

గడిపిన సమయంలో, రాజ్యమూ, వాటి సంస్థలూ
తమకి ఇచ్ఛానుసారం బందీలుగా చెయ్యడానికి
మనుషులని కేవలం రక్తమాంసాలూ, ఎముకలప్రోవులుగా
ఊహించుకునే ఎంత దద్దమ్మలో అర్థం అయింది.

నేను జైలులో గడిపిన ఆ రాత్రి చాలా చిత్రమైనదీ
కుతూహలం రేకెత్తించేదీ: నా జైలు గది
నేను వెళ్ళేటప్పటికి చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంది-
రాత్రి తాళాలు వేసే సమయందాకా అక్కడి బందీలు

బయటకి తొంగిచూస్తూ మాటాడుకునే పద్ధతి చూస్తే
అదొక జైలులా కాక చిన్న హోటలులా కనిపించిందినాకు.
ఒకసారి నా టోపీ ఎక్కడ తగిలించాలో తెలుసుకున్నాక
నేనో గోడవార హాయిగా చతికిలపడ్డాను.

బయటకి ఊచలగుండా చూడనారంభించబోతే
కళ్ళముందు చరిత్రపుటలు నా నగరాన్ని
మళ్ళీ చీకటి యుగాల్లోకి తీసుకుపోయాయి.
రైను నదితో ఒప్పందాలవరకూ.

మరుచటిరోజు ఉదయం, నిడుపుగా ఉన్న కన్నంలోంచి
మాకు ఆహారం అందించేరు- కొన్ని బ్రౌన్ బ్రెడ్ ముక్కలూ
పొగలుకక్కుతున్న చాకొలేట్ పాలూ …
ఫలహారం పూర్తి చేసిన తర్వాత

ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం అయేదాకా పంటపొలాల్లో
గడ్డినూర్చికుప్పవేసే నా జైలుగది తోడు
నాకు వీడ్కోలు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ
మనిద్దరం కలవడం అనుమానమేనంటూ.

బయటపడ్డ నేను, నేను వీధి అవతల
మరమ్మత్తు చెయ్యడానికి ఇచ్చిన జోడు
తెచ్చుకుందికి వెళ్ళేను; ఏ ఆటంకం లేకపోవడంతో
దారంతా నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేను.

అలా నడుస్తూ నడుస్తూ నగరం నడిబొడ్డు దాటి
మళ్ళీ గుర్తొచ్చే వేళకి పొదలతో నిండిన ఊరికి
రెండుమైళ్ళ దూరంలో ఒక కొండ అంచున ఉన్నాను
నా మనసు నిర్మలంగా, నా బాధ్యత పూర్తిచేసుకుని.

.

పాల్ లేక్

జననం 1951

అమెరికను కవి.

 

Concord

.

To stop the wheels of state, I made

My life a kind of counter friction

And went to jail, my tax unpaid,

Until a friend with less conviction

Paid so its cogs might turn again

To spit me out.  And as I stood

Behind those four thick walls of stone,

That heavy door of iron and wood,

I saw how states and institutions

Must be half-witted, thinking men

Are merely flesh and blood and bones

To be locked up at their discretion.

The night I spent in jail was novel

And interesting enough:  My cell

Was clean and neat on my arrival—

It might have been a small hotel

The way the inmates leaned to chat

In doorways till the lockup call.

Once learning where to hang my hat,

I took my station at the wall

And gazed out through its grille, as pages

Of history seemed to waft my town

Backward to the Middle Ages,

Turning our Concord to the Rhine.

Next morning, through an oblong slot,

They passed our meal—brown hunks of bread

And steaming pints of chocolate —

And after having breakfasted,

My roommate, who spent mornings haying

In neighboring fields each day till noon,

Bade me good-bye and parted, saying

He doubted we’d be meeting soon.

Let out myself, I then proceeded

Across the street to fetch the shoe

I’d left to mend, then unimpeded

Strolled slowly down an avenue

And past the square and when last seen

On top a hill two miles from town,

Was lost in huckleberrying,

My conscience clear, my duty done.

Paul Lake

Born 1951

 

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Concord.htm

ప్రకటనలు

నల్లకాకి… పాల్ లేక్, అమెరికను కవి

తెల్లవారుతూనే, మా కిటికీ ప్రక్కన తుప్పుపట్టిన గొట్టం చేసే
చప్పుడు లాంటి చప్పుడువిని లేచాము. తెరలు తొలగించి
లేతవెలుగులో డాగ్ హౌస్ వైపు చూడబోతే
పక్కింటి వాళ్ళ పిల్లిమీద ఒక నల్లకాకి ఎంత గట్టిగా అరుస్తోందంటే,
క్షణకాలం, ఈ పక్షులు ఎగిరి పారిపోవాలన్న ఉపాయాన్ని
మరిచిపోయి, బదులుగా, ముక్కు ముందుకి సూదిగా చాపి
మాటకిమాట గట్టిగా, ప్రతిధ్వనించేలా ఎందుకు అరుస్తున్నాయనిపించింది.

తర్వాత దానికి అసలు కారణం తెలిసింది:
కంచెకి దగ్గరలో, పువ్వులులేని డేఫొడిల్స్ కొమ్మల మధ్య
పల్చని రెక్కల పోగు. మళ్ళీ చెట్లకొమ్మలనీడలోకి పోయి
గూడుకట్టడానికి సమయం మించిపోయిందని గ్రహించింది.
అందుకని కుక్కని తరుముతూ, పిల్లిమీద దాడి చేస్తూ
ఆ తల్లి కాకి ఉదయం అల్లా ఎగురుతూనే ఉంది
మొత్తం పెరడంతా తన అధీనంలోకి తీసుకుంటూ.

నేను ఇంటికి ఆఫీసునుండి వచ్చేసరికి నా కారు వంక
భయంకరమైన జంతువుని చూసినట్టు చూస్తూ, తల దానివంకే గురిపెట్టి
నా తలమీంచి ఎగురుతూ, నల్లకాకుల గుంపుకి నాయకత్వం వహిస్తూ
కనిపించింది. ఇంకా దానికి నమ్మకం సడలలేదు.
ఎత్తైన గడ్డిలో మధ్యాహ్నం నేను చూసిన,ఉలుకూ పలుకూ లేని,
కదలకుండా పడున్న వస్తువు మళ్ళీ లేచి ఎగురుతుందేమోనన్న ఆశచావక;
మరణించినవి తల్లి ఆలన పరిధిని దాటిపోలేదు సుమా అని చెబుతున్నట్టు .

.

పాల్ లేక్

జననం 1951

అమెరికను కవి.

.

Blue Jay

A sound like a rusty pump beneath our window

Woke us at dawn.  Drawing the curtains back,

We saw—through milky light, above the doghouse—

A blue jay lecturing a neighbor’s cat

So fiercely that, at first, it seemed to wonder

When birds forgot the diplomacy of flight

And met, instead, each charge with a wild swoop,

Metallic cry, and angry thrust of beak.

Later, we found the reason.  Near the fence

Among the flowerless stalks of daffodils,

A weak piping of feathers.  Too late now to go back

To nest again among the sheltering leaves.

And so, harrying the dog, routing the cat,

And taking sole possession of the yard,

The mother swooped all morning.

                                                    I found her there

Still fluttering round my head, still scattering

The troops of blackbirds, head cocked toward my car

As if it were some lurid animal,

When I returned from work.  Still keeping faith.

As if what I had found by afternoon

Silent and still and hidden in tall grass

Might rise again above the fallen world;

As if the dead were not past mothering.

Paul Lake

Born 1951

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/BlueJay.htm

 

%d bloggers like this: