అనువాదలహరి

అదృశ్య నేత్రం …జాన్ ష్రైబర్, అమెరికను కవి

అదృశ్యమైన నురుగును ఎవరు సృష్టించగలరు;

లేదా పొర్లిన ఇసుకను చూసీ, వీచిన పిల్లతెమ్మెరనుండీ

అప్పుడే ఇంకిన కెరటపుజాడ ఎవరూహించగలరు?

కంటికి చిక్కి, కనుమరుగై, ఇంకా అక్కడ ఆవిష్కారమౌతూనే ఉంటుంది.

.

జాన్ ష్రైబర్

జననం 1941

అమెరికను కవి, అనువాదకుడు, సాహిత్య విమర్శకుడు  .

 

.

Camera Obscura

.

Who can retrieve from fallen spray

or guess from altered sand or air

the wave just past, caught in the eye—

vanished but still unfurling there?

.

(From Three Epigrams)

Jan Schreiber

Born 1941

American Poet, Translator and Literary critic

Poem courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Peanuts.htm

లలితమైన ప్రకంపనలు… జాన్ ష్రైబర్, అమెరికను కవి

ఆ జంత్రవాద్యం
స్పష్టమైన ధ్వని తరంగాలు
విడిచిపెడుతుంది
అవి త్వరగా లయమైపోతాయి.

అవి ఆశ్చర్యమగ్నమైన
మనసుని అకస్మాత్తుగా ముంచెత్తి
కనుమరుగయే
ప్రేమలాంటివి.

ఆ శబ్దానికి
స్వరమిచ్చే చేతులు
మరొక స్థాయిలో
తిరిగి ప్రాణం పోస్తే,

మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడి
చేసుకున్న ఎంపిక
క్షణాలు గడుస్తున్నా
మారకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది.

నేను నిన్న
నీకు నా ప్రేమ వ్యక్తపరిచినపుడు
మామూలుగా ఆ కథ అక్కడితో
అంతమైపోయి ఉండేది.

కానీ, నా ప్రేమకి
నువ్వు సమాధానం ఇచ్చి
నేను దాన్ని
మరిచిపోలేకుండా చేసేవు.

ప్రేమకి ప్రేమ
ఒకే స్థాయిలో ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం
ఈ క్షణం సమసిపోతే
మరుక్షణం అందులోంచే పుడుతుంది.

ఇప్పుడు మనం
రాయబోయే అజ్ఞాత
ప్రేమగీతానికి
అంకితమైపోయాం.
.
జాన్ ష్రైబర్

జననం 1941

అమెరికను కవి, అనువాదకుడు, సాహిత్య విమర్శకుడు  .

.

Acoustics

The harpsichord

releases sounds

of crystal line,

rapid decay.

They are like love

that fast surrounds

the astonished sense,

then falls away,

Unless the hands

that gave them voice

renew them in

another range,

So that the act

of willful choice

makes constancy

while moments change.

Thus when I loved you

yesterday,

that might have been

the end of it,

But you gave answer

to my play

and made sure I

would not forget.

Measure for measure,

love for love,

this instant’s born

where that one dies.

We are bound to

the learning of

the unknown song

we improvise.

.

Jan Schreiber

Born 1941

American Poet, Translator and Literary critic

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Acoustics.htm

 

%d bloggers like this: