అనువాదలహరి

పెరటి పాట… గ్వెండొలీన్ బ్రూక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

నా జీవితమంతా ముందరి వాకిట్లోనే గడిపాను.

నా కొకసారి పెరట్లోకి తొంగి చూడాలని ఉంది

అక్కడ ఏ సంరక్షణా లేక, గరుకుదేరి ఆబగా రొడ్డబలిసింది.

అక్కడ పూచిన గులాబికూడా అందంగా కనిపించదు.

 

నేనుప్పుడు ఆ పెరట్లోకి వెళ్దా మనుకుంటున్నాను.

అనాధపిల్లలు ఆడుకుంటున్న ఆ చోటుకి

వీలయితే వీధిచుట్టూ తిరిగైనా.

ఇవాళ నాకు ఆనందంగా గడపాలని ఉంది.

 

వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన పనులు చేస్తుంటారు.

వాళ్ళు హాయిగా కేరింతలాడుకుంటూ ఆనందంగా ఉంటారు.

మా అమ్మ అసహ్యించుకుంటుంది గాని, నే నైతే అది బాగుందంటాను.

వాళ్ళెంత అదృష్టవంతులో కదా! పావుతక్కువ తొమ్మిదికి

ఇంట్లోకి రావలసిన బలవంతం లేదు.

మా అమ్మ అంటుంటుంది జానీ మే

పెద్దయేక చెడుతిరుగుళ్ళు తిరుగుతుందని.

ఆ జార్జి నేడో రేపో జైలు కెళతాడనీని.

(ఎందుకంటే మా పెరటి తలుపు క్రిందటి చలికాలం అమ్మేసేడు)

 

నేను మాత్రం ఫర్వాలేదంటాను. నిజంగా! ఒట్టు!

నాకుకూడా కారునలుపు లేసులతో అల్లిన మేజోళ్ళు తొడుక్కుని,

ధైర్యంగా ముఖానికి రంగు పులుముకుని రోడ్లంబట తిరగాలనీ

చెడ్డపిల్లని అనిపించుకోవాలనీ ఉంది.

.

గ్వెండొలీన్ బ్రూక్స్

(June 7, 1917 – December 3, 2000)

అమెరికను కవయిత్రి

Gwendolyn Brooks

 

A Song in the Front Yard

I’ve stayed in the front yard all my life.

I want a peek at the back

Where it’s rough and untended and hungry weed grows.

A girl gets sick of a rose.

I want to go in the back yard now

And maybe down the alley,

To where the charity children play.

I want a good time today.

They do some wonderful things.

They have some wonderful fun.

My mother sneers, but I say it’s fine

How they don’t have to go in at quarter to nine.

My mother, she tells me that Johnnie Mae

Will grow up to be a bad woman.

That George’ll be taken to Jail soon or late

(On account of last winter he sold our back gate).

But I say it’s fine. Honest, I do.

And I’d like to be a bad woman, too,

And wear the brave stockings of night-black lace

And strut down the streets with paint on my face.

చిత్రకారుడు… ఫిల్లిస్ వీట్లీ, అమెరికను కవయిత్రి

లారా అగుపించగానే, పాపం, ఎపెలీజ్* తన కళ్ళు నొప్పెడుతున్నాయనీ,
ఆ వెలుగుకి కళ్ళు చికిలించి చూడవలసి వస్తోందనీ ఆరోపించేడు.
ఆమె అందం అతన్ని పూర్తిగా గ్రుడ్డివాణ్ణి చేస్తుందేమోనన్న భయంతో
అతను తన కుంచెల్నీ, రంగుల పలకనీ పక్కనపెట్టేశాడు.

కానీ అందాల ఏన్ రాగానే, అతనికి చూపు తిరిగొచ్చింది
రంగుల్నీ కుంచెల్నీ క్రమపద్ధతిలో అమర్చేడు.
ఆ చిత్రకారుడు తన ప్రవృత్తిలో మునిగిపోయాడు
అంటే!బాధా, గుడ్డితనం, అన్నవి తలపులోకి రాకుండా
ఎప్పటిలా గీతలు చకచకా సాగిపోతున్నాయి …
ఆ శ్యామల చేసిన గాయాన్ని ఈ కుమిదిని మాన్పింది.

వివేకచిత్తులు నిర్ణయించాలి ఏ దండ గ్రహించయోగ్యమో:
మనిషిని హరించే అందమా,లేక మనిషిని రహించే సౌందర్యమా?
.

ఫిల్లిస్ వ్హీట్లీ

అమెరికను కవయిత్రి

* ఎపెలీజ్ క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దికి చెందిన గ్రీకు చిత్రకారుడు. 

 

Image Courtesy: http://upload.wikimedia.org

.

On A Painter

.

When Laura appeared, poor Apelles complained

That his sight was bedimmed, and his optics much pained;

So his pallet and pencil the artist resigned,

Lest the blaze of her beauty should make him quite blind.

But when fair Anne entered, the prospect was changed,

The paints and the brushes in order were ranged;

The artist resumed his employment again,

Forgetful of labour, and blindness, and pain;

And the strokes were so lively that all were assured

What the brunette had injured the fair one had cured.

Let the candid decide which the chaplet should wear,

The charms which destroy, or the charms which repair.

.

Phillis Wheatley

American

 

She can be considered as a literary curiosity. She made so great a sensation in her time, that we must not omit a notice of her in our history of American female poetry. Although the specimens we give of her talents may not be considered so wonderful as the sensation they caused. Phillis was stolen from Africa, at seven or eight years of age, carried to America, and sold in 1761 to John Wheatley, a rich merchant in Boston. She was so much loved by his family for her amiable, modest manners, her exquisite sensibility, and “extraordinary talents” that she was not  only released from the labors usually devolving the slaves, but entirely free also from  the cares of the household. The literary characters of the day paid her much attention, supplied her with books, and encouraged with warm approbation all her intellectual efforts; while the best society of Boston received her as equal. She was not only devoted to reading, and diligent in the study of scriptures, but she made rapid proficiency in all learning; understood Latin, and commenced translation, which was said to be very creditably done, of one of Ovid’s tales. In 1772 when only nineteen, she published a volume of Poems on various subjects, moral and religious which ran through several editions in England, and in United States. It was in England that they were first given to the world. Phillis was taken there on account of her health, which, always delicate, became at this time so feeble as to alarm her friends. In 1775, she received her freedom, and two years afterwards she married a man of color, who, in the superiority of his understanding, was also a kind of phenomenon. At first a grocer, in which business he failed, he ambitiously became a lawyer, and under the name of Dr. Peter, pleaded the cause of the Negroes, before judiciary tribunals.  The reputation he enjoyed procured him fortune. He was, however, proud and indolent, and brought a good deal of unhappiness upon poor Phillis. Unfortunately, she had been a spoiled and petted child, and could not bear to turn her thoughts to household duties… Her husband required of her more than she could perform. At first he reproached, afterwards rebuked, and at last harshly and cruelly distressed her, that she could bear it no longer, but died in 1780, literally of broken heart.

కలలు…. లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్, అమెరికను కవి

కలల్ని సజీవంగా ఉంచుకో!

ఎందుకంటే, కలలు గనక మరణిస్తే

జీవితం రెక్కలు తెగిన పక్షిలా

ఇక పైకి ఎగరలేదు.

కలల్ని గట్టిగా పొదువుకో!

ఎందుకంటే, కలలు గనక జారిపోతే

జీవితం మంచుకప్పిన మైదానంలా

ఊసరక్షేత్రమైపోతుంది.

.

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

February 1, 1902 – May 22, 1967

అమెరికను కవి.

.

Langston Hughes

.

Dreams

.

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow.

.

Langston Hughes

February 1, 1902 – May 22, 1967

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/langston_hughes_2012_2.pdf

రెండు దృక్పధాలు… ల్యూసియన్ వాట్కిన్స్, అమెరికను

గంభీరమైన ఈ లోయలోంచి చూస్తుంటే, వావ్!  జీవితం

ఎంత అద్భుతంగా, అందంగా, ప్రశాంతంగా, గొప్పగా అనిపిస్తోంది,

దూరాన శైలసింహాసనం మీద పసిడి సూర్యబింబ మకుటం!

సమున్నతమైన ఈ శిఖరాగ్రంమీదనుండి చూస్తుంటే

దూరాన  కలువలు విరిసిన ఆ కనుమ ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తూ,

ఏ సడీ లేక, నులివెచ్చగా, మెత్తగా, పచ్చగా నిగనిగలాడుతూ కనిపిస్తోంది!

.

ల్యూసియన్ వాట్కిన్స్

అమెరికను

.

Lucian B Watkins

Image Courtesy:

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=539826&imageID=1216454&parent_id=539787&word=&snum=&s=&notword=&d=&c=&f=&k=0&sScope=&sLevel=&sLabel=&total=41&num=20&imgs=20&pNum=&pos=40

.

Two Points of View

.

From this low-lying valley; Oh, how sweet         

And cool and calm and great is life, I ween,        

There on yon mountain-throne—that sun-gold crest!   

 

From this uplifted, mighty mountain-seat:

How bright and still and warm and soft and green               

Seems yon low lily-vale of peace and rest!

.

 

Lucian B. Watkins

 

American

 

It is very unfortunate that too little is known about the poet.

Watkins, Lucian B., was born in Virginia. He served overseas in the Great War and lost his health. He died in 1921. He was the author of a large number of uncollected poems. (http://www.bartleby.com/269/1002.html)


Poem Courtesy: The Book of American Negro Poetry.  1922

Ed. James Weldon Johnson. (1871–1938

ఆఫ్రికా నుండి అమెరికాకు … ఫిల్లిస్ వ్హీట్లీ, అమెరికను

నాగరికత ఎరుగని నేల నుండి విధి ఇక్కడకి తీసుకొచ్చింది

అంధకారంలో ఉన్న నా ఆత్మకి అవగాహన నేర్పింది:

దేవుడున్నాడనీ, ఒక రక్షకుడున్నాడనీ

నేను మోక్షాన్ని కోరుకోనూ లేదు, అసలుందనీ తెలీదు.

మా నల్ల జాతిని కొందరు నిరసనగా చూస్తారు,

“వాళ్ళ రంగు రాక్షసుల రంగు,” అంటూ

క్రిస్టియనులారా! గుర్తుంచుకొండి. నీగ్రోలు కెయిన్ లా నల్లగా ఉండొచ్చు

కాని వాళ్ళు సంస్కరించబడి, దివ్యపరంపరలో చేరగలరు. 

.

ఫిల్లిస్ వ్హీట్లీ

(1753 – 5 డిశంబరు 1784)

అమెరికను

.

Statue of Phillis Wheatley
Statue of Phillis Wheatley (Photo credit: Sharon Mollerus)

.

On Being Brought from Africa to America

 

‘Twas mercy brought me from my Pagan land,

Taught my benighted soul to understand

That there’s a God, that there’s a Saviour too:

Once I redemption neither sought nor knew.

Some view our sable race with scornful eye,

 “Their colour is a diabolic die.”

 Remember, Christians, Negros, black as Cain,

May be refin’d, and join th’ angelic train. –

 .

Phillis Wheatley

(1753 – 5 Dec,  1784)

American

Poem Courtesy: http://www.poets.org/viewmedia.php/prmMID/16360

Bio Courtesy: http://www.biography.com/people/phillis-wheatley-9528784

%d bloggers like this: