అనువాదలహరి

పాత – కొత్త… అజ్ఞాత చీనీ కవి

ఆమె కొండమీద దొరికే వనమూలికలు ఏరుకుందికి వెళ్లింది.
దిగి వస్తున్నప్పుడు దారిలో తన మాజీ భర్త ఎదురయ్యాడు.
సంప్రదాయంగా ముణుకులు వంచి నమస్కరించి అడిగింది
“నూతన వధువుతో మీ జీవితం ఇప్పుడెలా ఉంది?” అని.

“నా భార్య చాలా తెలివిగా మాటాడుతుంది గాని,
నా మొదటి భార్య అలరించినట్టుగా అలరించలేదు.
అందంలో ఎవరూ ఎవరికీ తీసిపోరు,
కానీ ఉపయోగపడడంలో ఇద్దరికీ పోలిక లేదు.
నా భార్య నన్ను కలవడానికి వీధిలోనికి వస్తే
నా మాజీ భార్య ఎప్పుడూ అంతర గృహంలోంచి వచ్చేది.
నా నూత్న వధువు పట్టు బుటేదారు పనిలో మంచి నేర్పరి.
నా మాజీ భార్యకి సాదా సీదా కుట్టు పనిలో ప్రావీణ్యం ఉంది.
పట్టు బుటేదారు పనితో రోజుకి ఒక అంగుళం నేతపని చెయ్యొచ్చు
అదే సీదాసాదా కుట్టుపనితో ఐదు అడుగుల మేర నెయ్యవచ్చు.
ఆమెకున్న నైపుణ్యాన్ని నీ కుట్టుపనితో సరిపోల్చినపుడు

నా నూతన వధువు మాజీ భార్యకు సాటిరాదని తెలుస్తుంది.
.

అనువాదం: ఆర్థర్ వాలీ.

అజ్ఞాత చీనీ కవి
క్రీ.పూ. 1 వ శతాబ్దం.

Old and New

.

She went up the mountain to pluck wild herbs

She came down the mountain and met her former husband.

She knelt down and asked her former husband

“What do you find your new wife like?”


“My new wife, although her talk is clever,

Cannot charm me as my old wife could.

In beauty there is not much to choose,

But in usefulness they are not at all alike.

My new wife comes in from the road to meet me;

My old wife always came down from her tower.

My new wife is clever at embroidering silk;

My old wife was good at plain sewing.

Of silk embroidery one can do an inch a day;

Of plain sewing, more than five feet.

Putting her skills by the side of your sewing

I see that the new wife will not compare with the old.

.

Anonymous Chinese Poet

1st  Century BC

Translation: Arthur Waley.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/anthologyofworld0000vand/page/12/mode/1up

చుంగ్ జు… అజ్ఞాత చీనీ కవి

మనందరికీ కొన్ని భయాలుంటాయి. ముఖ్యంగా, చిన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలన్నా, కొందరు వ్యక్తులు, వాళ్ళతో స్నేహం అన్నా మనకి ఇష్టం ఉంటుంది కానీ అమ్మానాన్నా, అన్నదమ్ములూ, లోకులూ ఏమంటారో అన్న భయంతో ఆ పనులూ, ఆ స్నేహాలూ చెయ్యలేకపోవడం బహుశా అందరికీ కాకపోయినా కొందరికి అనుభవమే. ఈ కవిత ఆ మానసిక స్థితిని బాగా పట్టి ఇస్తుంది. ఇది సుమారు 3 వేల ఏళ్ల క్రిందటి కవిత అంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది.

*

చుంగ్ జూ, నిన్ను బతిమాలుకుంటాను

మా పెరట్లోకి దూకొద్దు,

దూకి, అక్కడ నాటిన మొక్కల్ని పాడు చెయ్యొద్దు.

నాకు ఆ మొక్కలు పాడయిపోతాయన్న చింత కాదు,

అమ్మా నాన్నా ఏమంటారో అని భయం.

చుంగ్ జూ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం

కానీ అమ్మా నాన్నా ఏమంటారో అనే

నా భయం అంతా.

చుంగ్ జూ, నిన్ను బతిమాలుకుంటాను

మా గోడమీదకి ఎక్కొద్దు,

ఎక్కి, అక్కడ నాటిన మల్బరీ మొక్కల్ని పాడు చెయ్యొద్దు.

నాకు ఆ మల్బరీ మొక్కలు పాడయిపోతాయన్న చింత కాదు,

మా అన్నలు ఏమంటారో అని భయం.

చుంగ్ జూ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం

కానీ మా అన్నలు ఏమంటారో అనే

నా భయం అంతా.

చుంగ్ జూ, నిన్ను బతిమాలుకుంటాను

మా తోటలోకి దూకొద్దు,

దూకి, అక్కడ నాటిన కలప మొక్కల్ని పాడు చెయ్యొద్దు.

నాకు ఆ కలప మొక్కలు పాడయిపోతాయన్న చింత కాదు,

నలుగురూ ఏమంటారో అని భయం.

చుంగ్ జూ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం

కానీ నలుగురూ ఏమంటారో అనే

నా భయం అంతా.

.

అజ్ఞాత చీనీ కవి

క్రీ. పూ. 800- 500 మధ్య.

.

Chung Tzu

.

I beg of you, Chung Tzu,

Do not climb into homestead,

Do not break the willows we have planted

Not that I mind about the willows,

But I am afraid of my father and mother.

Chung Tzu I dearly love;

But of what my father and mother say

Indeed I am afraid.

I beg of you, Chung Tzu,

Do not climb over our wall,

Do not break the mulberry trees we have planted,

Not that I mind about the mulberry-trees,

But I am afraid of my brothers,

Chung Tzu I dearly love;

But of what my brothers say

Indeed I am afraid.

I beg of you Chung Tzu,

Do not climb into our garden,

Do not break the hard wood we have planted.

Not that I mind about hard wood,

But I am afraid of what people will say.

Chung Tzu I dearly love;

But of all that people say

Indeed I am afraid.

.

Anonymous

Translated by: Arthur Waley

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/68/mode/1up

World Poetry  An Anthology from Antiquity to Our Time

Katharene Washburn and John S Major  Editors,

Clifton  Fadiman, General Editor

(https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/mode/1up)

Part I: Poets of The Bronze and Iron Ages.

China: The Chou Dynasty and Warring States Period

From  The Book of Songs (800- 500 BCE)

%d bloggers like this: