అనువాదలహరి

మనవి… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను కవయిత్రి

విరివిగా వాడడంవల్ల అరిగి అరిగి, నీ చేతికి అలవాటై,

నీ అవసరానికి తగినట్టు మలచబడిన పనిముట్టునవాలనీ,

నీ సేవకై నన్ను అలవోకగా వినియోగించుకోమనీ నా వినతి.

నిగనిగలాడే నీ జీవితపు రంగురంగుల కలనేత వస్త్రంలో

నన్నొక గుర్తింపులేని దారపుపోగుగా మసలనీ;

ఆ రంగురంగులమిశ్రమంలో నేనూ ఒక కణాన్నై

దాగి, చిరకాలం ఆ రంగుల్ని స్ఫుటంగా ప్రతిఫలిస్తాను.

నీ పగటికలల్లో నేనూ విహరించాలని నా ఆకాంక్ష,

మొయిలుదారులలో నువ్వు పరుచుకున్న మెట్ల అంచున,

దివ్యమైన వెన్నెల ప్రవాహపు పరవళ్ళలో

తారకాసముదయాలు వెలవెలబోతున్నప్పుడు

అధిరోహిస్తున్ననీ అడుగులు జారకుండా ప్రాపుగా ఉంటాను.

కానీ, నువ్వు అడుగులు వేస్తున్న సోపానాలనీ,

నగగనాంతరసీమలకు నీ రక్షణనీ మరిచిపోవద్దు.

.

ఏమీ లోవెల్

(February 9, 1874 – May 12, 1925)

అమెరికను కవయిత్రి.

.

.

A Petition

.

I pray to be the tool which to your hand

Long use has shaped and moulded till it be

Apt for your need, and, unconsideringly,

You take it for its service. I demand

To be forgotten in the woven strand

Which grows the multi-coloured tapestry

Of your bright life, and through its tissues lie

A hidden, strong, sustaining, grey-toned band.

I wish to dwell around your daylight dreams,

The railing to the stairway of the clouds,

To guard your steps securely up, where streams

A faery moonshine washing pale the crowds

Of pointed stars. Remember not whereby

You mount, protected, to the far-flung sky.

.

Amy Lowell

(February 9, 1874 – May 12, 1925)

American Poet

A Funny Call!… Palaparthy Indrani, Telugu, Indian

My daughter got a new pal yesterday:

It’s our new neighbour’s kid.

My daughter started playing with her happily

displaying all her toys.

That kid was just picking up how to speak.

After a while they both came to me in the kitchen.

“Mommy! I want water,“ asked my daughter.

Immediately, her friend repeated,

“Mommy! I want water.”

My child did not like her friend calling me mommy.

“You should not call my mommy as mommy you know.

You should call her Aunty, understand?” she said to her.

Her friend looked perplexed.

After taking water they were back to their play in the hall.

After some more time, they came back together.

“Mom, give me a laddu!” asked my daughter.

“Mom, give me laddu,” repeated her friend.

“I told you, you should call my mommy as Aunty?”

My daughter did not hide her displeasure.

“No darling! She is only a kid.  She doesn’t know”

I tried to pacify.

She left rather reluctantly.

They came in for a third time.

“Aunty, Aunty! Give me a biscuit,” said my daughter.

“What’s this? Am I Aunty to you?

Have you forgotten how to call me?” I said.

“Give me your ear,” my daughter insisted.

I did not expect I was in for a surprise.

When I bent, she whispered secretly into my ear:

“It is just for fun Mommy!

If I call you Aunty,

She will also call you Aunty. That’s it.

You got me?”

She revealed her intentions.

“What a clever ploy!”

I wanted to say something, but refrained.

And soon, her friend asked,

“Aunty, Aunty! Give me a biscuit. “

.

Palaparthy Indrani.

Palaparthy Indrani

Palaparthy Indrani

Palaparthy Indrani hails from  Avanigadda, Krishna district of AP.  She did Masters in Industrial Engineering.  She lives presently in New Jersey, USA.  She has  2 poetry collections Vanaku tadisina puvvokati (2005) and aDavi darilO gali paaTa (2013), and a Prose collection Bandi Ra (2013) to her credit.  You can find her books at:

http://kinige.com/author/Palaparthy+Indrani

 

ఉత్తుత్తి పిలుపు

.

పాపకి కొత్త చిన్న ఫ్రెండు వచ్చింది.

 

కొత్తగా వచ్చిన పక్కింటివారి పాప.

పాపతో ఆడుకోవడానికి ఇంటికి వచ్చింది.

పాప హాప్పీగా తన బొమ్మలన్నీ చూపించి ఆ పాపతో ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టింది.

ఈ ఫ్రెండు ఇప్పుడిప్పుడే మాటలు నేర్చుకుంటోంది.

కొంచెంసేపయ్యాక ఇద్దరూ వంటింట్లోకి వచ్చారు.

అమ్మా! బొబ్బ కావాలి తాగడానికి అన్నది.

వెంటనే ఫ్రెండు పాప, అమ్మా! బొబ్బ కావాలి తాగడానికి! అన్నది.

తన అమ్మని ఆ పిల్ల అమ్మా అనడం పాపకి నచ్చలేదు.

ఆంతీ అనాలి.

అమ్మా అనకూడదు! తెలిసిందా? అన్నది.

అర్ధం కానట్టు చూసింది ఆ పాప.

ఇద్దరూ బొబ్బ తాగేసి మళ్ళీ ఆడుకోడానికి హాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు.

కొంచెంసేపయ్యాక మళ్ళీ వచ్చారు పాపా, ఫ్రెండు పాపా.

అమ్మా! లడ్డూ పెత్తు! అడిగింది పాప.

అమ్మా! లడ్డూ పెత్తు! అన్నది ఫ్రెండు పాప.

అంతీ అనాలి. చెప్పానా? అన్నది పాప.

పర్వా లేదు నాన్నా. చిన్న పాప కదా! తెలీదు. అన్నది అమ్మ అనునయంగా.

కానీ పాపక్కొంచెం అసంతృప్తిగానే ఉన్నది.

మూడోసారి మళ్ళీ వచ్చారు ఇద్దరూ.

ఆంతీ!ఆంతీ! బిస్కత్తు పెత్తు అన్నది పాప.

ఆంటీ అంటున్నావేవిటి?? మర్చిపోయావా? ఆశ్చర్యపోతూ అన్నది అమ్మ.

కాదమ్మా! కిందికి దిగు చెబుతాను అన్నది పాప.

అమ్మ వంగి పాపకి చెవి వొగ్గింది.

అమ్మా! ఊరికినే! నిజంగా కాదమ్మా!

ఉత్తుత్తిగా.

నేను ఆంతీ అంతే అది కూడా ఆంతీ అంతుంది.

అందుకని.

అని చెప్పింది పాప అమ్మ చెవిలో రహస్యంగా.

ఓసి పిల్ల తెలివి బంగారంగానూ! అని మనసులో అనుకుంటూ ఏదో అనబోయింది అమ్మ.

ఇంతలోనే-

ఆంతీ!అంతీ!

బిస్కత్తు పెత్తు!

అన్నది పాప ఫ్రెండు పాప.

 

.

పాలపర్తి ఇంద్రాణి .

దీపం… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి.

సుదీర్ఘమైన చీకటి దిగుడు బాటపట్టి నేను పోతున్నపుడు
నీ ప్రేమని ఒక దీపంలా నా ముందు పట్టుకో గలిగితే
అంతులేని నీడలు నను చుట్టుముట్టినా భయపడను;
భీతితో కెవ్వుమని కేకలూ పెట్టను.  

నేను దేవుడ్ని కనుక్కోగలిగితే, కనుక్కుంటాను.
ఎవరికీ అతను కనిపించకపోతే, నిశ్చింతగా నిద్రిస్తాను…
భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నీ ప్రేమ ఒక్కటే సరిపోలేదా
చిమ్మ చీకటిలో దీపంలా…  

.

సారా టీజ్డేల్
(August 8, 1884 – January 29, 1933)
అమెరికను కవయిత్రి

.

English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portr...
English: Filsinger, Sara Teasdale, Mrs., portrait photograph. (Photo credit: Wikipedia)

.

 The  Lamp

.

If I can bear your love like a lamp before me,
When I go down the long steep Road of Darkness,
I shall not fear the everlasting shadows,
Nor cry in terror.

If I can find out God, then I shall find Him,
If none can find Him, then I shall sleep soundly,
Knowing how well on earth your love sufficed me,
A lamp in darkness.

.

Sara Teasdale 

(August 8, 1884 – January 29, 1933

ముత్యపుపడవలో వీనస్… ఏమీ లోవెల్, అమెరికను

The Birth of Venus by Sandro Botticelli
The Birth of Venus by Sandro Botticelli (Photo credit: Wikipedia)

ఒక విషయం చెప్పు నాకు,

ముత్యపుచిప్ప పడవలో

ముడుతలుపడుతున్న అలలమీద తేలుతూ

తీరానికి కొట్టుకొస్తున్న వీనస్

నీకంటే అందంగా ఉందా?

ఏమిటి, బోట్టిచెల్లీ* చూపు

నాకంటే గొప్పగా అంచనా వెయ్యగలదా?

ఆమెపై అతను విసిరిన

రంగుపూసిన గులాబి మొగ్గలు

వెండిజరీ ముసుగులో

నీ అపూర్వ సౌందర్యం దాచడానికి

నీపై వెదజల్లుతున్న

నా అక్షర సుమాలకంటే విలువైనవా?

నా మట్టుకు నువ్వు

వినీలాకాశంలో తేలియాడుతూ

వెలుగులవడ్డాణం ధరించి

కిరణాలమీద చిద్విలాసంగా నడవడానికి

సన్నద్ధంగా ఉన్నావు.

నీకు ముందు పరిగెత్తుతున్న కెరటాలు

నీ పాదాల క్రింది ఇసకరేణువులని

అలలచే తుడిపిస్తున్నాయి.  

.

ఏమీ లోవెల్

February 9, 1874 – May 12, 1925

అమెరికను.

.

*బోట్టిచెల్లీ (1445 – May 17, 1510).  పైన ఇచ్చిన సాండ్రో బోట్టిచెల్లీ వీనస్ చిత్రం ఇటాలియన్ రినైజాన్సు కాలంనాటి ఒక అద్భుతమైన కళాఖండంగా పేరుగాంచింది. 

TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuri...
TIME Magazine cover from March 2, 1925 featuring Amy Lowell (Photo credit: Wikipedia)

.

Venus Transiens

.

Tell me,

Was Venus more beautiful

Than you are,

When she topped

The crinkled waves,

Drifting shoreward

On her plaited shell?

Was Botticelli’s vision

Fairer than mine;

And were the painted rosebuds

He tossed his lady,

Of better worth

Than the words I blow about you

To cover your too great loveliness

As with a gauze

Of misted silver?

For me,

You stand poised

In the blue and buoyant air,

Cinctured by bright winds,

Treading the sunlight.

And the waves which precede you

Ripple and stir

The sands at your feet.

.

Amy Lowell

February 9, 1874 – May 12, 1925

American Poetess

 Amy Lowell (1874-1925) was born into a prominent New England Family.  In addition to poetry, she wrote criticism and a biography of John Keats.  Lowell was a generous and vivid person who supported other artists, launched the Imagist movement in America, and got into spats with Ezra Pound.  “Venus Transiens,” written in 1915, was probably inspired by her muse, the actress Ada Dwyer Russell.

Poem Courtesy:

The Second Book of Modern Verse a Selection of the Work of Contemporaneous … Ed.  By Jessie Rittenhouse, Page 72

%d bloggers like this: