అనువాదలహరి

పచ్చికబయళ్ళలో లార్క్ పక్షి… సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

వానవెలిసిన తర్వాత మిగిలే వెండివెలుగులో

ఇంకా చినుకులు రాలుస్తున్న మెరుగు పచ్చ పొదలమధ్యనుండి 

పచ్చికబయళ్ళలోని లార్క్ పక్షుల కుహూరవాలు వినడానికి 

ఒంటరిగా, మహారాణిలా, ఎంతో ఉత్సాహంతో కాలిబాటపట్టేను.

బ్రతుకన్నా, చావన్నా నాకు భయపడడానికి ఏముంది?

అసలు ఈ మూడూ తెలిసినవారు లోకంలో ఎవరున్నారని:

రాత్రి ముద్దూ, గొంతులో పాట పలుకేటప్పుడు రెక్కతొడిగే ఆనందం, 

ఈ వెండి వెలుగుల ప్రకృతి హేలలో లార్క్ పక్షుల రసధునీ? 

.

సారా టీజ్డేల్

(August 8, 1884 – January 29, 1933) 

అమెరికను కవయిత్రి

Meadow Larks

.

In the silver light after a storm,

Under dripping boughs of bright new green,

I take the low path to hear the meadowlarks

Alone and high-hearted as if I were a queen.

What have I to fear in life or death

Who have known three things: the kiss in the night,

The white flying joy when a song is born,

And meadowlarks whistling in silver light.

.

Sara Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933) 

American Poet

అంతా అయిన తర్వాత … సారా టీజ్డేల్, అమెరికను కవయిత్రి

ఇప్పుడు నువ్వంటే నాకు ప్రేమ లేదు,

నీకూ నే నన్నా ప్రేమ లేదు,

అద్భుతమైన పెను తుఫానులా

ప్రేమ మనల్ని తాకి, వెళ్ళిపోయింది.

అయినప్పటికీ, మనిద్దరి మధ్యా

దూరాలూ, కాలమూ పెరుగుతున్నకొద్దీ

ఏవో చిన్న చిన్న విషయాలు

జ్ఞాపకానికి వస్తూనే ఉంటాయి:

వానతోపాటు వచ్చిన వాసన

చినుకులతోపాటు నేలమీదకి జారి

అక్కడ రాలిన ఎండుటాకుల్లోకీ

పుష్పించే లతాగుల్మాలలోకి చేరినట్టు…

స్ఫటికాల్లాటి వానబిందువులు

అక్కడి సాలెగూళ్ళ వలలపై తేలి

మిణుకుమనే తారకలతో

సామ్యాన్ని ఆపాదించుకున్నట్టు.

.

సారా టీజ్డేల్

(8 August 1884 –  29 January 1933) 

అమెరికను కవయిత్రి

220px-Sara_Teasdale._Photograph_by_Gerhard_Sisters,_ca._1910_Missouri_History_Museum_Photograph_and_Print_Collection._Portraits_n21492

.

Afterwards

.

I do not love you now,

Nor do you love me,

Love like  a splendid storm

Swept us and passed

Yet while the distance

And the days drift between us,

Little things linger

To make me remember

As the rain’s fragrance

Clings when the rain goes

To the wet under leaves

Of the verbena,

As the clear rain-drops

Cling to the cobwebs

Leaving them lightly

Threaded with stars.

.

Sara Teasdale

(August 8, 1884 – January 29, 1933)

American poet

దీవులు… ఆర్చిబాల్డ్ మెక్లీష్, అమెరికను కవి

సాగర దీవుల్లోని గేలిక్ ప్రజల్లా

ముసలివాళ్ళు జీవితాల్ని వెలారుస్తారు,

సముద్రపుటొడ్డున పొలమూ, ఒక భార్యా,

కాసేపు కొడుకులనిపించుకునే పిల్లలూ;

కొంత కాలానికి భార్యా, సముద్రపుటొడ్డు పొలమూ

సముద్రపు హోరూ, దాని గురించిన ఆలోచనలూ,

పిల్లలూ … అందరూ

ఆ నీటిమీదనుండే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు.

చివరకి పెద్దకొడుకూ

ఆఖరి కూతురూ కూడా

ఆ నీటిబాటనే జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ

కనుమరుగైపోతారు.

కడకి ఆ ఇద్దరూ… ముసలాడూ, ముసల్దీ

మిగుల్తారు ఆ సాగర ద్వీపం మీద.

ముసలివాళ్ళు మాటాడుకునేట్టుగానే మాటాడుకుంటూ

తలూపుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ ఉంటారు.

వాళ్ళబ్బాయిలగురించీ, వాళ్ళనవ్వులగురించీ ఆలోచిస్తారు.

ఆమె గట్టిగా అరిచి పిలుస్తుంది గాని వాళ్ళని కాదు.

“ఆమెకి పిల్లల్ని గుర్తుచేసుకునేకంటే

పెంచుకుందికి ఒక పిల్లి ఉంటే బాగుణ్ణ”నిపిస్తుంది.

మనిషి చాలా కాలం బ్రతకొచ్చు

అప్పటికి మగపిల్లలూ, ఆడపిల్లలూ

సముద్రాలు దాటుకుని వెళ్ళిపోతారు

భార్య నీళ్ళవంక అలా చూస్తూ కూర్చుంటుంది.

.

ఆర్చిబాల్డ్ మెక్లీష్

(May 7, 1892 – April 20, 1982)

అమెరికను కవి

.

.

Hebrides 

Old men live in a life

As the Gaels in those ocean islands,

A croft by the sea and a wife

And sons for a while;

Afterward wife and croft

And the sound of the sea and the thought of it,

Children and all gone off

Over the water;

Even the eldest son,

Even the youngest daughter,

All of them vanished and gone

By the way of the water.

A man and his wife, those two,

Left on the ocean island:

They talk as the old will do

And they nod and they smile.

But they think of their sons, how they laughed,

And she calls but it’s not for them-

“she’d rather a kitten to have

Than a child to remember.”

You can live too long in life

Where the sons go off and the daughter

Off over the sea and the wife

Watches the water.

.

Archibald  Macleish

(May 7, 1892 – April 20, 1982)

American Poet

Poem Courtesy:

Archibald Macleish

Collected Poems 1917- 1982 pages 18-19

నేను పెద్దవాణ్ణవుతున్న కొద్దీ… లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్, అమెరికన్ కవి

చాలాకాలం క్రిందటి మాట.

నేను నా కలని పూర్తిగా మరిచేపోయాను.

కానీ అప్పుడు ఆ కల

నా కళ్ళముందు కదలాడేది

సూర్యుడిలా ప్రకాశవంతంగా

అందమైన నా కల!

తర్వాత ఒక గోడ లేచింది

నెమ్మది నెమ్మదిగా

నాకూ నా కలకీ మధ్య

ఒక అడ్దుగోడ

ఆకాశాన్ని తాకేదాకా లేస్తూనే ఉంది

ఆ గోడ.

పెద్ద నీడ.

నేను నల్లగా.

నేను ఆ నీడలో పరున్నాను.

ఇపుడు నా కళ్ళకెదురుగా నా కల వెలుగు లేదు.

నా మీదా ప్రసరించడం లేదు.

బలమైన పెద్దగోడ.అంతే!

నిండుగా పరుచుకున్న నల్లని నీడ.

ఓ నా చేతులారా!

నల్లని నా చేతులారా!!

ఈ గోడని పదగొట్టి ముందుకు సాగండి.

నా కలని అందుకోండి.

ఈ చీకటిని పారద్రోలేందుకు నాకు సహకరించండి.

ఈ రాత్రిని ఎలాగైనా పారద్రోలాలి …

ఈ నీడని ఎలాగైనా విడగొట్టాలి…

వేల సూర్యుల కాంతిపుంజాలుగా

పదేపదే పునరావృతమయే

వెలుగురేని అలల కలలుగా.

.

లాంగ్స్టన్ హ్యూజ్

(February 1, 1901 – May 22, 1967)

అమెరికను కవి

Image courtesy: http://4.bp.blogspot.com

.

As I Grew Older

.

It was a long time ago.

I have almost forgotten my dream.

But it was there then,

In front of me,

Bright like a sun—

My dream.

And then the wall rose,

Rose slowly,

Slowly,

Between me and my dream.

Rose until it touched the sky—

The wall.

Shadow.

I am black.

I lie down in the shadow.

No longer the light of my dream before me,

Above me.

Only the thick wall.

Only the shadow.

My hands!

My dark hands!

Break through the wall!

Find my dream!

Help me to shatter this darkness,

To smash this night,

To break this shadow

Into a thousand lights of sun,

Into a thousand whirling dreams

Of sun!

.

Langston Hughes

(February 1, 1901 – May 22, 1967) 

American Poet Poem Courtesy:

https://www.poemhunter.com/poem/as-i-grew-older/ 

 

వాసంత ప్రభాతవేళ… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

ఇంత చక్కని మనోజ్ఞ వాసంత ప్రభాతవేళ హృదయమా!

ప్రాణప్రదమైన నా ప్రియుని అడుగుజాడలు తెలుపవా?

అప్పుడు నేను నా స్వామికి, నా ప్రభువుకి

ఉచితమైన దృక్కులతో, నైవేద్యములతో

త్వరత్వరగా ఎదురేగి స్వాగతిస్తాను

సప్తవర్ణాల ఇంద్రధనుస్సులను సృష్టించే తుంపరలుగా

మహోన్నతమైన శిలలపై పతనమయే నీటిచాలుల

అతని కనుగొంటే, అవి నే తెచ్చే కలలకు సాటిరావని గ్రహిస్తాడు;

తెల్లని ఎండలో తళతళలాడే పచ్చని గోరింటలతో

మైదానం కళకళలాడే చోట అతని దర్శించితినా

‘ఆమె బంగారురంగు శిరోజసౌందర్యము ముందు

ఈ పూలసౌందర్యమేకాదు, ఏదీ సాటిరా’దనీ

‘ఆమె చెక్కిళ్ళలో పూచే గులాబులముందు, తోట

సరిహద్దుల పూచే గులాబులు దిగదుడు’పనీ తప్పక అంటాడు

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

(1866-1925)

అమెరికను కవయిత్రి

.

In Spring

.

On this most perfect morning of the spring,

Tell me my heart, where Love’s dearest feet shall stray,

That I may haste to meet him on the way,

With looks, and with an offering

That shall seem fitting for my lord and king.

If I shall find him where the waters play

About the mighty rocks, their rainbow spray

He’ll think less lovely than these dreams I bring:

And if I meet him in the meadows where

Are yellow cowslips gleaming in the sun,

I know that he will say, her golden hair

Outshines them in its glory, everyone,-

And in her cheeks my roses bloom so fair

That those upon the hedgerows are outdone!

.

Antoinette De Coursey Patterson

(1866-1925)

American Poet, Translator and Artist

From:

Page 16

Sonnets and Quatrains by Antoinette De Coursey Patterson

Philadelphia

H W Fisher & Company

MDCCCCXIII

   

ప్రేమే సర్వస్వం కాదు (సానెట్ 30) … ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే, అమెరికను కవయిత్రి

ప్రేమే సర్వస్వం కాదు; తినేదీ తాగేదీ అసలు కాదు.

సుఖంగా నిద్రపుచ్చేదో, వాననుండి రక్షించే పైకప్పో కాదు.

అందులో పడి మునుగుతూ తేలుతూ, మునుగుతూ తేలుతూ,

మళ్ళీ ములిగే మగాళ్ళని రక్షించగల ‘తేలే కలపముక్కా’ కాదు.

ప్రేమ దాని ఊపిరితో ఆగిపోయిన గుండెను కొట్టుకునేలా చెయ్యలేదు

రక్తాన్ని శుభ్రపరచలేదు, విరిగిన ఎముకను అతకనూ లేదు.

నేను ఇలా చెబుతున్నప్పుడుకూడా, ఎంతో మంది పురుషులు

కేవలం ప్రేమలేకపోవడం వల్ల మృత్యువుతో చెలిమిచేస్తున్నారు.

హాఁ! ఒకటి నిజం. ఏదో ఒక బలహీన క్షణంలోనో

బాధలు అణగద్రొక్కి, తప్పించుకుందికి అల్లాడినపుడో,లేదా

లేమి వెంటాడుతూ, మనసును ఇక అదుపుచేయగల శక్తి లేనపుడో,

ఉపశమనం కోసం నీ ప్రేమని మార్పిడిచేసుకుందామనిపించవచ్చు

ఆకలితీర్చుకుందికి ఈ రేయి జ్ఞాపకాలని వినిమయం చెయ్యొచ్చు.

అది కేవలం ఊహ. అలా చెయ్యగలనని నే ననుకోను.

.

ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

అమెరికను కవయిత్రి

Love is Not All

(Sonnet XXX)

.

Love is not all: it is not meat nor drink

Nor slumber nor a roof against the rain;

Nor yet a floating spar to men that sink

And rise and sink and rise and sink again;

Love can not fill the thickened lung with breath,

Nor clean the blood, nor set the fractured bone;

Yet many a man is making friends with death

Even as I speak, for lack of love alone.

It well may be that in a difficult hour,

Pinned down by pain and moaning for release,

Or nagged by want past resolution’s power,

I might be driven to sell your love for peace,

Or trade the memory of this night for food.

It well may be. I do not think I would.

.

Edna St. Vincent Millay

.

1892-1950

American Poet

Poem Courtesy: https://poets.org/poem/love-not-all-sonnet-xxx

 

దిగువన… కార్ల్ శాండ్ బర్గ్, అమెరికను

Today is Carl Sandburg’s Birthday.

 

మీ అధికార కెరటాల దిగువన

ఉన్నత శాసనయంత్రాంగపు

పునాది స్తంభాలను నిత్యం తాకుతూ

వ్యతిరేకదిశలో ప్రవహించే తరంగాన్ని నేను

నేను నిద్రపోను

నెమ్మదిగా అన్నిటినీ సంగ్రహిస్తాను

అందనంతలోతుల్లో

మీరు భద్రంగా దాచుకున్న వస్తువులకు

తుప్పునూ, తెగులునూ

కలుగజేసేది నేనే

మీ కంటే

మిమ్మల్ని కన్నందుకు గర్వపడే

వారికంటే పురాతనమైన శాసనాన్ని నేను

మీరు “ఔ”నన్నా

“కా”దన్నా

ఎప్పటికీ

నే వినిపించుకోను.

నేను అన్నిటినీ కూలదోసే

రేపుని.

.

కార్ల్ శాండ్ బర్గ్

(January 6, 1878 – July 22, 1967)

అమెరికను కవి

.

Under

.

I am the undertow

Washing the tides of power,

Battering the pillars

Under your things of high law.

I am sleepless

Slowfaring eater,

Maker of rust and rot

In your bastioned fastenings,

Caissons deep.

I am the Law,

Older than you

And your builders proud.

I am deaf

In all days,

Whether you

Say “yes” or “no!”.

I am the crumbler:

To-morrow.

.

Carl Sandburg

 (January 6, 1878 – July 22, 1967)

American

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n115

కొత్త సంవత్సరం… ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్, అమెరికను కవయిత్రి

I WISH

ALL MY FRIENDS

A VERY HAPPY AND PROSPEROUS

NEW YEAR 2020

MAY THIS YEAR

USHER IN

NEW FRIENDSHIPS,

SOOTHE OLD PAINS,

FULFILL YOUR DREAMS

AND

INSPIRE YOU TO ASPIRE FOR MORE.

ఇప్పటికే వేలసార్లు చెప్పి, చెప్పకుండా మిగిలినదేముందని

నూతన సంవత్సరంలో కొత్తగా కవితలో చెప్పడానికి?

కొత్త సంవత్సరాలు వస్తూంటాయి, పాతవి వెళుతూంటాయి,

మనం కలగంటామని తెలుసు, అయినా ఎన్నో కలలు కంటాం.

మనం వేకువతో నవ్వుతూ నిదుర మేల్కొంటాం,

చీకటితోపాటే శోకిస్తూ … నిద్రకుపక్రమిస్తాం.

మనల్ని కాటువేసేదాకా, లోకాన్ని హత్తుకుంటాం, 

అప్పుడు శపిస్తాం, ఎగిరిపోడానికి రెక్కలులేవే అని నిట్టూరుస్తాం.

మనం జీవిస్తూ, ప్రేమిస్తాం, కామిస్తాం, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం,

పెళ్ళికూతుళ్ళను సింగారిస్తాం, మృతులను దుప్పటిలో చుడతాం.

మనం నవ్వుతాం, ఏడుస్తాం, ఎన్నో ఆశిస్తాం, ఎన్నిటికో భయపడతాం,

ఆ మాటకొస్తే, ఏ సంవత్సరానికైనా పల్లవి అదే!

.

ఎలా వ్హీలర్ విల్ కాక్స్

(November 5, 1850 – October 30, 1919) 

అమెరికను కవయిత్రి

.

The Year

.

What can be said in New Year rhymes,

That’s not been said a thousand times?

The new years come, the old years go,

We know we dream, we dream we know.

We rise up laughing with the light,

We lie down weeping with the night.

We hug the world until it stings,

We curse it then and sigh for wings.

We live, we love, we woo, we wed,

We wreathe our brides, we sheet our dead.

We laugh, we weep, we hope, we fear,

And that’s the burden of the year.

.

Ella Wheeler Wilcox

(November 5, 1850 – October 30, 1919)

American Poet

Poem Courtesy:

https://www.familyfriendpoems.com/poem/the-year-by-ella-wheeler-wilcox

మారణహోమం… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను

Maple in Autumn

 

శరత్కాలం ఆ లోయని వరదలా కమ్ముకుంది—

సీసపు గుళ్ళలా చినుకులు టపటపా రాలుతున్నాయి

ఫర్ చెట్లు అటూ ఇటూ బాధతో మూలుగుతూ కదుల్తున్నాయి

నేలంతా గాయపడ్డ మేపిల్ చెట్ల రక్తపు మరకలే.

.

ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్

అమెరికను 

Carnage

.

Over the valley swept the Autumn flood—

In showers of leaden bullets fell the rain;

the firs moved to and fro, drunken with pain,

And wounded maples stained the earth with blood.

.

Antoinette De Coursey Patterson

American

Poem Courtesy:
https://archive.org/details/poetry01assogoog/page/n91

 

నేను నమ్మకం వీడను… డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్, అమెరికను కవి

ఈ పరీక్షలన్నీ నాకే ఎందుకు వస్తాయో తెలీదు

కష్టాలన్నీ గుంపుగా ఒకదానివెనక ఒకటి వస్తాయెందుకో

నాకు భగవంతుని లీలలు అర్థం కావు ,

నా సుఖాలెందుకు చిరకాలముండవో

నా ఆశలన్నీ ఎందుకు త్వరలోనే మట్టిపాలవుతాయో

అయినా, నేను నమ్మకాన్ని విడవను.

ఆశల ఆకాసం మీద ఎప్పుడూ దట్టమైన నీలినీడలే తారాడతాయి

ఈ ప్రపంచం నిండా దుఃఖమే నిండి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది

కానీ ప్రశాంతతతో, అతను చేసిన కమ్మని వాగ్దానాన్నే నమ్ముతాను

ఎన్నడూ మాట తప్పని ఆ చెయ్యిని విడిచిపెట్టను

జీవితంలో ఎంత గొప్ప కష్ట సమయం ఆసన్నమయినా

ఒక్కసారి తల పైకెత్తి చూస్తాను, నమ్మకం విడవను.

నా జీవితం అతని చేతుల్లో భద్రం అని ఎరుగుదును

ఏది జరిగినా, చివరకి, భగవంతుని పూర్తిగా నమ్మి

సేవచేసే వాళ్ళకీ, ఆశలు ఎంత అణగారి మట్టిపాలయినా

పిల్లలు ఆధారపడినట్లు అతనిపై ఆధారపడే

వారికీ, అందరికీ మంచినే ఒనగూర్చాలి;

నేను ఇప్పటికీ అతన్ని విశ్వసిస్తాను.

.

డేనియల్ వెబ్స్టర్ డేవిస్

(1862 – 1913) 

అమెరికను కవి.

Daniel Webster Davis
Image Courtesy:
https://www.encyclopediavirginia.org/Davis_D_Webster_1862-1913

.

I can Trust

.

I can not see why trials come,

And sorrows follow thick and fast;

I can not fathom His designs,

Nor why my pleasures cannot last,

Nor why my hopes so soon are dust,

But, I can trust.

When darkest clouds my sky o’er hang,

And sadness seems to fill the land,

I calmly trust His promise sweet,

And cling to his ne’er failing hand,

And, in life’s darkest hour, I’ll just

Look up and trust.

I know my life with Him is safe,

And all things  still must work for good

To those who love and serve our God,

And lean on Him as children should,

Though hopes decay and turn to dust

I still will trust.

.

Daniel Webster Davis

(1862 – 1913)

American Poet

Read the poet’s Bio here

 Poem Courtesy:

https://archive.org/details/africanamericanp00joan/page/375

%d bloggers like this: