అనువాదలహరి

ఇక్కడ మనం జీవచ్ఛవాల్లా పడుంటాం… ఆల్ఫ్రెడ్ ఎడ్వర్డ్ హౌజ్మన్, ఇంగ్లీషు కవి

.

మనం జీవించదలుచుకోలేదు

కాబట్టి, మనం పుట్టిన గడ్డకి

మచ్చతెస్తూ, జీవచ్ఛవాల్లా

ఇక్కడ పడుంటాం.

నిజం చెప్పాలంటే, జీవితంలో

పోగొట్టుకోడానికి ఏమీ లేదు.

కానీ యువత అలా అనుకోదు,

మేము యువకులం కదా!

.

ఆల్ఫ్రెడ్ ఎడ్వర్డ్ హౌజ్మన్

26 March 1859 – 30 April 1936

ఇంగ్లీష్ కవి

.

Here Dead We Lie

.

Here dead we lie

Because we did not choose

To live and shame the land

From which we sprung.

Life, to be sure,

Is nothing much ti lose,

But young men think it is,

And we were young.

.

Alfred Edward Houseman

26 March 1859 – 30 April 1936

Classical English Scholar

%d bloggers like this: