అనువాదలహరి

ఇక్కడ మనం జీవచ్ఛవాల్లా పడుంటాం… ఆల్ఫ్రెడ్ ఎడ్వర్డ్ హౌజ్మన్, ఇంగ్లీషు కవి

.

మనం జీవించదలుచుకోలేదు

కాబట్టి, మనం పుట్టిన గడ్డకి

మచ్చతెస్తూ, జీవచ్ఛవాల్లా

ఇక్కడ పడుంటాం.

నిజం చెప్పాలంటే, జీవితంలో

పోగొట్టుకోడానికి ఏమీ లేదు.

కానీ యువత అలా అనుకోదు,

మేము యువకులం కదా!

.

ఆల్ఫ్రెడ్ ఎడ్వర్డ్ హౌజ్మన్

26 March 1859 – 30 April 1936

ఇంగ్లీష్ కవి

.

Here Dead We Lie

.

Here dead we lie

Because we did not choose

To live and shame the land

From which we sprung.

Life, to be sure,

Is nothing much ti lose,

But young men think it is,

And we were young.

.

Alfred Edward Houseman

26 March 1859 – 30 April 1936

Classical English Scholar

నేను నిన్ను ప్రేమించేను గనుక… A E హౌజ్మన్, ఇంగ్లీషు కవి

మగవాడు తన అహాన్ని అథిగమించి
ప్రకటించేంతగా నిన్ను ప్రేమించేను గనుక,
నీకు చిరాకు కలిగించింది; ఆ ఆలోచన
విడిచిపెడతానని నీకు మాటిచ్చేను.

మనిద్దరం పెడసరంగా, ఏ స్పందనలూ లేకుండా 
విడిపోయాము … భూఖండాలు మారిపోయాము.
“నన్ను మరిచిపో, శలవు,” అన్నావు నువ్వు.
“ఫర్వాలేదు, మరిచిపోగలను,” అన్నాను నేను.

భవిష్యత్తులో, నువ్వు ఈ “తెల్ల పూల”తో నిండిన
శ్మశానపు దిబ్బలమీంచి వేళ్ళే సందర్భం కుదిరితే,
ఈ మూడాకుల గరికలో ఏ పొడవాటి పువ్వూ
నిన్ను పలకరించి ఆశ్చర్యపరచకపోతే,

“ఈ హృదయం స్పందించదు” అని రాసి ఉన్న
సమాధి ఫలకం దగ్గర కాసేపు ఆగు
నిన్ను ప్రేమించిన కుర్రాడు
తనమాట నిలబెట్టుకున్నాడని ఒప్పుకో.
.

ఏ ఇ. హౌజ్మన్
(26 March 1859 – 30 April 1936)
ఇంగ్లీషు కవి.

.

Because I Liked You

Because I liked you better

     Than suits a man to say,

It irked you, and I promised

     To throw the thought away.

To put the world between us

     We parted, stiff and dry;

‘Good-bye,’ said you, ‘forget me.’

     ‘I will, no fear’, said I.

If here, where clover whitens

     The dead man’s knoll, you pass,

And no tall flower to meet you

     Starts in the trefoiled grass,

Halt by the headstone naming

     The heart no longer stirred,

And say the lad that loved you

     Was one that kept his word.

A.E. Housman 

(26 March 1859 – 30 April 1936)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/BecauseILikedYou.htm

 

 

%d bloggers like this: