అనువాదలహరి

మగాళ్ళు… డొరతీ పార్కర్, అమెరికను కవయిత్రి

నువ్వు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించినందుకు

వాళ్ళు నిన్ను “వేగుచుక్క”వని పొగుడుతారు.

అదే సుకుమార భావనతో వాళ్ళని తిరిగి మన్నిస్తే

వాళ్ళు, నీ గురించి వేరే అర్థాలు తీస్తారు;

వాళ్లకి రూఢిగా, చింతలేని నీ పొందు దొరికిందా

వాళ్ళు నిన్ను అన్నిరకాలుగానూ మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

నీ నడతమీద, అవేశాలమీదా ఆంక్షలు పెడతారు

వాళ్ళు నిన్ను నువ్వుకాని వేరే వ్యక్తిగా మార్చివేస్తారు.

నువ్వు నడిచేరీతిలో నిన్ను నడవనివ్వరు

వాళ్ళు తమప్రభావం చూపించి అన్నీ నేర్పుతారు.

వాళ్ళు పూర్వం పొగిడినవే, అయినా, అన్నీ మార్చెస్తారు.

ఇహ చెప్పకు! తల్చుకుంటే రోతపుడుతోంది. విసుగేస్తోంది.

.

డొరతీ పార్కర్

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

అమెరికను కవయిత్రి

 

Men

.

They hail you as their morning star

Because  you are the way you are.

If you return the sentiment,

They will try to make you different;

And once they have you, safe and sound,

They want to change you all around.

Your moods and ways they put curse on;

They’d make of you another person.

They cannot let you go your gait;

They influence and educate.

They’d alter all that they admired.

They make me sick. They make me tired.

.

Dorothy Parker

 (August 22, 1893 – June 7, 1967)

American Poet

 

 

 

ప్రకటనలు

చిత్తరువులు … మారిన్ సొరెస్క్యూ, రుమేనియా కవి

మ్యూజియాలన్నిటికీ నేనంటే భయం:
ఎక్కడైనా నేను రోజల్లా ఒక చిత్రాన్ని
నిశితంగా పరిశీలిస్తానా,
మరుచటిరోజే, అది
మాయమైపోయిందని ప్రకటిస్తారు.

ప్రతిరోజూ, ప్రపంచంలో ఏదో ఒకచోట
నేను ఏదో ఒకటి దొంగిలిస్తుండగా పట్టుకుంటారు.
నా చెవుల్ని ఒరుసుకుంటూ తుపాకిగుళ్ళు పోతుంటాయి;
ప్రేమికులకి తమ ప్రేమికల
శరీరగంధం తెలిసినదానికంటే ఎక్కువగా
పోలీసు కుక్కలకి ఇప్పుడు
నా అడుగుల వాసన బాగా తెలుసు;
అయినా నేనేమీ చలించను.

నేను నా ప్రాణానికి ముప్పుతెచ్చిపెట్టే
తైలవర్ణచిత్రాలమీద గట్టిగా అరుస్తాను.
వాటిని మేఘాలమీదా, చెట్టుకొనలకీ వేలాడదీసి
వివిధభంగిమల్లో అవలోకిస్తాను.
గొప్ప ఇటాలియన్ చిత్రకారులతో మాటకలపడం సుళువు
వర్ణమిశ్రమాలగురించి ఏం మాటాడతార్రా బాబూ!
కనుకనే వాళ్ల సాంగత్యంలో
నన్ను సుళువుగా పోలికపట్టవచ్చు.
చిలకలు పట్టేవాడిని పోల్చుకున్నట్టు
దూరంనుండి నన్ను విని పసిగట్టవచ్చు.

అందరిలోకీ రెంబ్రాంట్ ని దొంగిలించడం కష్టం
అతన్ని పట్టుకుందామని చెయ్యి చాచుతావు, నీకు చీకటి చిక్కుతుంది.
నీకు గాభరా వేస్తుంది: అతని మనుషులకి శరీరాలుండవు
ఎక్కడో నేలమాళిగల్లో బంధించబడ్డ కళ్ళుమాత్రమే ఉంటాయి.

వాన్ గో చిత్రాలకి మతిపోతుంది.
అవి చూస్తే తల దిమ్మతిరిగి ప్రేమలో పడిపోతాం
మీ రెండుచేతుల్నీ పట్టుతప్పిపోకుండా గట్టిగా ప్రయత్నించాలి.
లేకపోతే చంద్రుడి ఆటుకి సముద్రంలా లోపలికి లాగేస్తాయి.

బ్రూగెల్ నన్నెందుకు ఏడిపిస్తాడు?
నాకంటే పెద్ద వయసున్నవాడు కాదే!
అయినా సరే అతన్ని అందరూ “పెద్ద”ని పిలుస్తారు.
కారణం, అతను చనిపోయాక పెద్దల్లో కలిసిపోయాడు.

నే నతడినుండి నేర్చుకుందికి ప్రయత్నిస్తుంటాను.
కానీ, నా కన్నీళ్ళని అతని బంగరు చిత్రాలపై పడకుండా ఆపనూలేను.
నేను దౌడుతీస్తూ, చంకలో ఋతువుల్ని దాచకుండా ఉండనూలేను.

నే చెప్పినట్టు
ప్రతిరోజూ నా నైపుణ్యానికి అసూయపడేలా
ఒక్కో చిత్రాన్ని దొంగిలిస్తుంటాను.
అయినా నా పరుగుకి అంతంలేదు.
చివరకి ఒక రోజు నేను దొరికిపోతాను.
అలసి, కుక్కలచే పీక్కుతినబడి
రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి చేరుకుంటాను
చేతుల్లో చాలా హీనమైన అనుకరణచిత్రంతో…
.

మారిన్ సొరెస్క్యూ

29 February 1936 – 8 December 1996

రుమేనియా కవి

“Paintings”
.

All museums are afraid of me:
When I spend a whole day
Contemplating a painting
The following day they announce
It has disappeared.

Every day I am found stealing
In another part of the world
Yet I am unperturbed
By the bullets which whistle past my ears
And the police dogs
Which now know the smell of my steps
Better than lovers
The perfume of their beloved.

I talk loudly to the oil paintings
That endanger my life
I hang them up on the clouds and trees
Then step back to study the perspective.
With the Italian masters it’s easy to start a conversation
What a chatter of colours!
And so with them
I am easily detected
Heard and seen from a distance
As if I were carrying parrots.

The most difficult to steal is Rembrandt.
You reach to touch him and come upon darkness
You panic, his people have no bodies
Only. eyes locked in dark cellars.

Van Gogh’s canvases are mad
They swirl and turn head over heel
You must keep a tight grip With both hands
They are sucked in by some power of the moon.

Why should Breughel make me cry?
He was no older than me
Yet he was named the Elder
Because he was omniscient when he died.

I try to learn from him
But I can’t keep my tears
From running on his golden frames
As I escape, the seasons under my arm.

As I say
Each night I steal a painting
With a dexterity to be envied
And yet it is such a long way
And finally caught I am caught.
So home I come late at night
Tired, torn by dogs,
Bearing in my hands a cheap reproduction.

.

Marin Sorescu

29 February 1936 – 8 December 1996)

Romanian poet, playwright, and novelist.

(Translation by Constantin Roman)

Poem Courtesy:

ప్రకటనలు

స్వర్గానికి నిచ్చెన… మారిన్ సొరెస్క్యూ, రుమేనియన్ కవి

సాలీడు అల్లిన పట్టు దారపుపోగు
కప్పునుండి వేలాడుతోంది
సరిగ్గా నా పక్కకి నెత్తిమీద.

రోజు రోజుకీ అది క్రిందకు దిగడం గమనిస్తున్నాను.
నే ననుకుంటుంటాను: “ఇప్పుడు నాకు
దేముడు స్వర్గాన్ని అధిరోహించడానికి నిచ్చెన వేస్తున్నాడని.”

నేను నీరసించిపోతే నీరసించిపోదునుగాక
పూర్వపు నా రూపుకి నేను ఒక చాయనవుతే అవుదునుగాక
కానీ, నన్నీ నిచ్చెన భరించలేదు.

ఓ హృదయమా, విను!
నువ్వు మాత్రం ముందుకి సాగు…
మెత్తగా… సుతిమెత్తగా
.
మారిన్ సొరెస్క్యూ

రుమేనియన్ కవి, నాటక కర్త

.

.

Ladder to Heaven

A silken thread, spun by a spider
Hangs from the ceiling
Just above my bed.

Day by day I watch it descend.
And think, ‘now heaven offers me ladder,
It reaches to me from above’.

Weakened though I be,
A shadow of my former self,
I think the ladder might not
Support my weight.

Listen, my soul, on you go ahead,
Softly, softly.
.

Marin Sorescu

29 February 1936 – 8 December 1996

Romanian poet and playwright

(Translation by Constantin Roman)

[In late 1996, dying of liver cancer, Sorescu dictated his last volume of poetry The Bridge to his wife, directly confronting without hesitation his own death]

Poem Couresy: http://hedgeguard.blogspot.in/2005/12/ 

ప్రకటనలు

శోకస్తుతి… ఏంటొనెట్ డి కూర్సే పాటర్సన్, అమెరికను కవయిత్రి

శోకమా, ఓ శోకమా, నా హృదయానికి నువ్వు

ఎంతచిరపరిచితురాలవంటే, నీ విషాదస్వరానికి

అలవాటుపడిన ఆ చెవి, నీ పాటకై ఎదురుచూస్తుంది.

కొత్తగా ఈ మధ్యనే నాకు ఊల్లాసమని పిలిచే భావనతో

పరిచయమేర్పడినా, అల్లంత దూరంలో చిరుచీకటిలో

అస్పష్టంగానైనా పోల్చుకోగలిగేట్టుగా నీ రూపు తెలుస్తోంది

అదెంత సాహసంతో గులాబిపూలహారాలతో మనసుదోచి

నీ విషాదచ్ఛాయలను చెరిపివేయడానికి ప్రయత్నించినా.

కానీ, ఓ శోకమా! నీ మార్గంలో చిరకాలం నడిచిన నాకు

ఇపుడు వేరొక కొత్తదారిని నడవడం నాకు సాధ్యపడదు-

చీకటిరోజులకు నీ వల్ల ఈ కనులు అలవాటు పడితే,

అచలమైన దాని బరువుకి ఈ మేను వంగిపోతోంది.

 

లాభం లేదు, ఉల్లాసమా! నీ భుజం మీద నేను చెయ్యి వెయ్యలేను,

నా అతినెమ్మది నడక, నీ అడుగుల ఉధృతికి సరితూగదు.

.

ఏంటోనెట్ డికూర్సే పాటర్సన్
అమెరికను కవయిత్రి, అనువాదకురాలు, చిత్రకారిణి

.

To Sorrow

Sorrow, O Sorrow, thou hast lain so long

Close to my soul that still its listening ear,

Attuned to mournful music, waits thy song.

Off the dim grey distance, faint yet clear,

It rises,- though this little alien thing

Called Joy, which crept of late into my arms,

Tries bravely with each rose-wreathed offering

To dissipate they melancholy charms.—

But, Sorrow, though hast trained me in thy ways

So long I cannot follow a new road,-

These eyes thou hast accustomed to grey days,

This back to stooping from its constant load.

Nay, Joy, I cannot lay my hand in thine, –

Too swift thy dance for these slow steps of mine.

Antoinette Decoursey Patterson

(1866-1925)

American Poetess, Translator and Artist

Poem Courtesy:

Sonnets & Quatrains, P4

H W Fisher & Company

Philadelphia

MDCCCXIII

ప్రకటనలు

ప్రార్థన … లూయీ అంటర్ మేయర్, అమెరికను కవి

ప్రభూ! ఈ బ్రతుకు జీవచ్ఛవం లాంటిదైనప్పటికీ
మేమేమి చేస్తున్నామో మాకు అవగాహనలేకపోయినప్పటికీ
మేము పురిలేని సన్నని దారంవంటి నమ్మకాలతో బ్రతుకుతున్నప్పటికీ
పోరాడి ఓడిపోవడానికి కావలసిన ధైర్యాన్ని ప్రసాదించు.

ఎప్పుడైనా తిరగబడగలిగితే నన్ను తిరగబడనీ
నన్ను భక్తుడికంటే సాహసికుడిని చెయ్యి
నన్ను అన్నిటికీ అతి సులభంగా సంతృప్తిపడేలా చెయ్యకు
నన్ను ఎప్పుడూ సందేహాలతో తేలియాడేలా అనుగ్రహించు.

దృశ్యాలచుట్టూ పరివేష్టితమైన అందాన్నీ
ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలనీ చూడగలిగే కన్నులివ్వు
కానీ అన్ని వేళలా పంకిలాలనీ
అందులోనే పుట్టి నశించేవాటినీ చూడగలిగేట్టు చెయ్యి.

నా చెవులు సంగీతాన్ని ఆస్వాదించగలిగేట్టు అనుగ్రహించు
వాసంతపు తొలి మురళీరవాలకీ, మృదంగాలకీ పులకరించనీ
కానీ ఎన్నడూ మురికివాడలలో మ్రోగే
విషాదగీతాలను మరిచిపోయే సాహసం చెయ్యనీకు.

పనులు సగంచెయ్యడానికీ, రాజీపడిపోడానికీ
దూరంగా ఉండే అహంభావిగా, మొండివాడిగా నన్ను ఉంచు
కడకు విజయం నన్ను వరించినప్పటికీ,
ప్రభూ! నాలో ఇంకా కొంత అసంతృప్తి మిగుల్చు.
.

లూయీ అంటర్ మేయర్

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

అమెరికను కవి .

.

Prayer

.

God, though this life is but a wraith,

    Although we know not what we use,     

Although we grope with little faith, 

    Give me the heart to fight—and lose.    

Ever insurgent let me be,                 

    Make me more daring than devout;       

From sleek contentment keep me free,       

    And fill me with a buoyant doubt.         

Open my eyes to visions girt  

    With beauty, and with wonder lit—        

But always let me see the dirt,

    And all that spawn and die in it.  

Open my ears to music; let     

    Me thrill with Spring’s first flutes and drums—       

But never let me dare forget     

    The bitter ballads of the slums.    

From compromise and things half done,   

    Keep me with stern and stubborn pride;

And when at last the fight is won,   

    God, keep me still unsatisfied.

.

Louis Untermeyer

(October 1, 1885 – December 18, 1977)

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.bartleby.com/104/107.html

 

ప్రకటనలు

అనైతికం … ఎజ్రా పౌండ్, అమెరికను కవి

మనం ప్రేమకోసం, తీరుబడికోసం అర్థిస్తాం
మిగతావి ఏవీ అర్రులుజాచేంత గొప్పవి కావు

నేను చాలా దేశాలు తిరిగినా
జీవితంలో ప్రత్యేకత ఏదీ కనిపించలేదు.

గులాబిరేకలు వాడికృశిస్తేనేం
నేను నా ఇష్టమైనది ఆరగిస్తాను

హంగేరీలో ఘనకార్యాలు చేసేకంటే
అందరి నమ్మకాలూ దాటి ముందుకెళతాను.
.
ఎజ్రా పౌండ్

(30 October 1885 – 1 November 1972)

అమెరికను కవి.

Ezra Pound
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_2.jpg

.

An Immorality

.

Sing we for love and idleness,

Naught else is worth the having.

Though I have been in many a land,

There is naught else in living.

And I would rather have my sweet,

Though rose-leaves die of grieving,

Than do high deeds in Hungary *

To pass all men’s believing.

Ezra Pound

(30 October 1885 – 1 November 1972)

American Poet

Notes for students:

* high deeds in Hungary = I believe this refers to heroic deeds in Hungary

                                         during World War I

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Immortality.htm

ప్రకటనలు

యువకుడూ- ఆయుధాలూ…. విల్ఫ్రెడ్ ఓవెన్, ఇంగ్లీషు కవి

ఆ కుర్రాడిని తుపాకి బాయ్ నెట్ కత్తిని అలా చేత్తో రాస్తూ
అది ఎంత చల్లగా ఉందో, ఎంత రాక్తదాహంతో పదునుగా ఉందో
వెర్రివాడి చేతిలో రాయిలా, అసూయతో పచ్చబారిందో,
మాంసానికి అలమటిస్తూ సన్నగా తీర్చబడిందో తెలుసుకోనీండి.

యువకుల గుండెల్లో ఒదగాలని తపించే, మొండి, విచక్షణ
ఎరుగని సీసపుగుళ్ళని ఇచ్చి లాలనగా నిమరనీండి
లేదా వాళ్ళకి పదునైన జింకు గుళ్ళని సరఫరా చెయ్యండి
అవి దుఃఖమూ, మృత్యువంత పదునుగా ఉండాలి.

అతని దంతాలు ఆపిలుపండు కొరుకుతూ ఆనందంగా ఉండదగ్గవి
అతని సున్నితమైన చేతివేళ్ల వెనుక ఏ పక్షిగోళ్ళూ లేవు
అతని కాలివేళ్లకి దైవము ఏ పదునైన డేగగోళ్ళూ మొలిపించదు
అతని దట్టమైన ఉంగరాలజుట్టులోంచి ఏ కొమ్ములూ మొలవవు.
.
విల్ఫ్రెడ్ ఓవెన్
(18 March 1893 – 4 November 1918)
ఇంగ్లీషు కవి

.

.

Arms and the Boy

Let the boy try along this bayonet-blade

How cold steel is, and keen with hunger of blood;

Blue with all malice, like a madman’s flash;

And thinly drawn with famishing for flesh.

Lend him to stroke these blind, blunt bullet-leads

Which long to nuzzle in the hearts of lads,

Or give him cartridges of fine zinc teeth,

Sharp with the sharpness of grief and death.

For his teeth seem for laughing round an apple.

There lurk no claws behind his fingers supple;

And God will grow no talons at his heels,

Nor antlers through the thickness of his curls.

Wilfred Owen

(18 March 1893 – 4 November 1918)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/ArmsAndTheBoy.htm

ప్రకటనలు

మినర్వా జోన్స్… ఎడ్గార్ లీ మాస్టర్స్, అమెరికను కవి

1915 లో Spoon River Anthology అన్న పేరుతో Edgar Lee Masters సంకలనం ప్రచురించి ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం చేశాడు. ఆయన స్వంత ఊరుకి దగ్గరగా ప్రవహిస్తున్న Spoon River పేరుతో ఒక నగరాన్ని కల్పనచేసి, ఆ నగర ప్రజలలో 212 మంది మృతులు తమ జీవితాలగురించి తామే చెబుతున్నట్టుగా 244 సంఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ కవితలు వ్రాసాడు. అమెరికను నగరాల గురించి, పల్లెల గురించి ప్రజలలో ఉన్న కొన్ని భ్రమలని తొలగింపజెయ్యడమే ఈ సంకలనం ముఖ్యోద్దేశం.

***

నా పేరు మినర్వా, నేనొక జానపద కవయిత్రిని
వీధిలో అల్లరిచిల్లరగా తిరిగే పోకిరీవాళ్ళు
నా భారీశరీరానికీ, మెల్ల కళ్ళకి, కాళ్ళీడ్చి నడవడానికీ
నన్ను వెక్కిరించేవాళ్ళు. అన్నిటికీ మించి ఆ దుర్మార్గుడు
వెల్డీ నన్ను దారుణంగా వెంబడించి మరీ చెరిచాడు.
డాక్టర్ మేయర్స్ దగ్గర నా ఖర్మకి నన్ను విడిచిపెట్టాడు.
పాదాలదగ్గరనుండి పై వరకూ స్పర్శకోల్ఫోతూ క్రమక్రమంగా
మంచులోకి కూరుకుపోతున్నట్టూ, మృత్యుకుహరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టూ ఉంది.
దయచేసి ఎవరైనా ఈ పల్లెలోని పాత వార్తాపత్రికలు సంపాదించి
అందులో నేను వ్రాసిన కవితల్ని కవితల్ని సంకలించరూ?
నేను ప్రేమ కోసం అంతగా ప్రాకులాడేను!
నేను జీవితంకోసం అంతగానూ తపించేను!
.
ఎడ్గార్ లీ మాస్టర్స్

(August 23, 1868 – March 5, 1950)

అమెరికను కవి

.

.

Minerva Jones

.

I am Minerva, the village poetess,

Hooted at, jeered at by the Yahoos of the street

For my heavy body, cock-eye, and rolling walk,

And all the more when “Butch” Weldy

Captured me after a brutal hunt.

He left me to my fate with Doctor Meyers;

And I sank into death, growing numb from the feet up,

Like one stepping deeper and deeper into a stream of ice.

Will some one go to the village newspaper,

And gather into a book the verses I wrote?—

I thirsted so for love!

I hungered so for life!

Edgar Lee Masters

(August 23, 1868 – March 5, 1950)

American Poet

 

ప్రకటనలు

పల్లెటూరిసంతలో… థామస్ హార్డీ, ఇంగ్లీషు కవి

మనిషికి వివేకము గొప్ప వరం. మనిషిని తక్కిన జంతువులతో వేరుచేయగల సాధనం అదే. కానీ, మనిషి తన వివేకాన్ని కాకుండా తన నమ్మకాలమీద ఎక్కువ ఆధారపడతాడు. అవి ఒంటికన్నువి. అంటే, నమ్మకాలు కొన్ని కోణాల్ని మాత్రమే చూపించగలవు. అయినా మనిషి ఆ ఒంటికన్ను నమ్మకాలకే, తన వివేకాన్ని బానిసగా చేసి ప్రవర్తిస్తాడని చాలా చమత్కారంగా చెప్పిన కవిత

***

మొన్న జరిగిన ఒక పల్లెటూరి సంతలో
ఒక మరుగుజ్జు ఒక మహాకాయుణ్ణి రుమాలువంటి
ఎర్రని తాడుతో నడిపించూకుంటూ వెళ్ళడం చూశాను.
ఆ ఇద్దరిలో తనెంత ఎక్కువ బలవంతుడో
ఆ మహాకాయుడు గుర్తించినట్టు లేదు.

తర్వాత మరింతజాగ్రత్తగా చూసి అతను గుడ్డివాడని గ్రహించేను
ఆ మరుగుజ్జు వ్యవహారదక్షతగలిగిన ఒంటికన్నువాడు;
ఆ మహాకాయుడు తనకంటూ స్వంత ఆలోచన లేనట్టు
సౌమ్యంగా, పిరికిపిరికిగా,
ఆ తాడు ఎలాతీసికెళితే అలా అనుసరించేడు.

ఆ మరుగుజ్జు ఎక్కడికి తీసికెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి
అతని అడుగుల్లో అడుగువేసుకుంటూ వినమ్రంగా
(బహుశా వినిపించకుండా లోపల గొణుక్కుని ఉండొచ్చు)
అతనికి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా
విధి అతన్ని శాశించిన వాడిలా అనుసరించేడు.

చాలా దేశాల్లో, చాలా సమయాల్లో ఇటువంటి
దృశ్యాన్ని చూసేను, ఇంకా ఇలాంటివి చూస్తాను కూడా
కానీ ఈ దృశ్యాన్ని మాత్రం నేను మరిచిపోలేను
నేను చూసిన వందల మూకాభినయాల్లో
ఇంత బాధాకరమైనది అదొక్కటే.
.

థామస్ హార్డీ

ఇంగ్లీషు కవి

           Image Courtesy:

 

wikimedia.org

At a Country Fair

At a bygone Western country fair
I saw a giant led by a dwarf
With a red string like a long thin scarf;
How much he was the stronger there
The giant seemed unaware.

And then I saw that the giant was blind,
And the dwarf a shrewd-eyed little thing;
The giant, mild, timid, obeyed the string
As if he had no independent mind,
Or will of any kind.

Wherever the dwarf decided to go
At his heels the other trotted meekly,
(Perhaps—I know not—reproaching weakly)
Like one Fate bade that it must be so,
Whether he wished or no.

Various sights in various climes
I have seen, and more I may see yet,
But that sight never shall I forget,
And have thought it the sorriest of pantomimes,
If once, a hundred times!

Thomas Hardy

(2 June 1840 – 11 January 1928)

English Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/AtACountryFair.htm

ప్రకటనలు

పదవీ విరమణచేస్తున్న గ్రద్ద … రాబర్ట్ ప్రాన్సిస్ , అమెరికను కవి

అందరూ అనుకుంటున్నారు
గ్రద్ద గ్రద్దగా ఉండి విసిగెత్తిపోయిందనీ
దాని రెక్కలు మార్చుకోవాలనుకుంటోందనీ
అంతగా రాజసం లేని మరో పక్షికి
మాటవరసకి, సీగల్ ని, పదవి అప్పగించి
తను తప్పుకోవాలనుకుంటోందని.

హంసలలోనూ, కొంగలలోనూ, బాతులలోనూ
అదే పుకారు వ్యాపించింది,
దాని అధికార హోదా ఏ మాత్రం నచ్చక,
అది నమ్మశక్యంకని కారణమనుకోండి
వీలయితే కేవలం ఒక పక్షిగానే ఉండిపోయి
పదవి విరమించి ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటోందని.

ఒక పుకారు వ్యాప్తిలో ఉంది
గ్రద్ద రాష్ట్రీయ చిహ్నంగా
అధికారముద్రలో తన స్థనాన్నీ
తన హక్కును శాశ్వతంగా
విడిచిపెట్టాలని యోచిస్తోందని

ఇలా పదవీ విరమణ చెయ్యాలనుకోవడానికి
కారణం వయసు మీరడమా
కేవలం వృద్ధాప్యానికి చెందిన ఫిర్యాదా
లోపల కుతకుత ఉడికిపోవడమా?
లేదా దానికి వెరే నిగూఢమైన తాత్త్విక కారణాలున్నాయా?

మరో పుకారు చక్కర్లు కొడుతోంది
(దేవుడు మనని రక్షించుగాక) ఒక వృద్ధ యోధుడు
సూర్యుణ్ణిచూసి అరుస్తూ తొడకొట్టినవాడూ
సీజరూ, నెపొలియనుల వెనుక తిరిగినవాడు
ఇపుడు యుద్ధం అంటే తప్పులుపడుతున్నాడని

అతను పదవీ విరమణ చెయ్యడమో
రాజీనామా చెయ్యడమో లేదా
ఎవరికీ అందుబాటులో లేని
ఏకాంత ప్రదేశానికి తరలిపోయి
అక్కడ ఒక కలహం సృష్టించాలనుకుంటున్నాడని
అది కేవలం అతని వ్యక్తిగత కలహం
.

రాబర్ట్ ప్రాన్సిస్

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

అమెరికను కవి

.

Photo Courtesy:

Poetry Foundation.org

.

The Disengaging Eagle

.

There is a rumor

      the eagle tires of being eagle

      and would change wing

      with a less kingly bird as king,

      say, the seagull.

      With swans and cranes and geese,

      so the rumor goes,

      finding his official pose

      faintly absurd,

      he would aspire to unofficial peace

      and be, if possible, pure bird.

There is a rumor

      the eagle nurses now a mood

      to abdicate

      forever and for good

      as flagpole-sitter for the State.

      Is it the fall of age

      merely, a geriatrical complaint,

      this drift to disengage,

      this cool unrage?

      or rather some dark philosophical taint?

There is a rumor

      (God save us) the old warrior

      who screamed against the sun

      and toured with Caesar and Napoleon

      cavils now at war

      and would allegedly retire,

      resign, retreat

      to a blue solitude,

      an inaccessible country seat

      to fan a native fire

      a purely personal feud.

Robert Francis

(August 12, 1901 – July 13, 1987)

American poet

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/DisengagingEagle.htm

 

ప్రకటనలు
%d bloggers like this: