అనువాదలహరి

జానపదగీతిక … ఎజ్రా పౌండ్, అమెరికను కవి

వెలుగు ఆమె హేలగా మారి, కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలుపుతూ

మనుషాకృతుల్లో ఎన్నో క్రీనీడలను ప్రాకిస్తోంది. 

చూడు, వెలుగు మనసు దోచి మనచే ఎలా కూనిరాగాలు తీయిస్తోందో! 

ఆమె క్షణకాలం సూర్యుడి వెలుగుని ధరిస్తుంది

నా మనసు ఎన్నడో ఆమె అధీనమైపోయింది .

కీకారణ్యాల్లో ఏ జింకపిల్లలూ, దుప్పులూ సంచరించవు

అంత నిశ్శబ్దంగా ప్రాకుతోంది సూర్యరశ్మి;

ఆమె నడుస్తున్నంత మేరా, తలవాల్చిన పచ్చిక మీద

మెరుస్తున్న పచ్చలు ఎక్కడ త్వరగా ఇగిరిపోతాయోనని సూరీడు

వాటిని క్రిందకి తరుముతున్నాడు; సాలీడు సైతం

ఆమె అంత నాజూకుగా, సన్నగా తన పట్టునెయ్యలేదు.

.

ఎజ్రా పౌండ్

(30 October 1885 – 1 November 1972)

అమెరికను కవి .

Ezra Pound
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ezra_Pound_2.jpg

.

Ballatetta *

The light became her grace and dwelt among

Blind eyes and shadows that are formed as men;

Lo, how the light doth melt us into song:

The broken sunlight for a healm* she beareth

Who has my heart in jurisdiction.

In wild-wood never fawn nor fallow* fareth

So silent light; no gossamer* is spun  

So delicate as she is, when the sun

Drives the clear emeralds from the bended grasses

Lest they should parch too swiftly, where she passes.

Ezra Pound 

(30 October 1885 – 1 November 1972)

American Poet and Critic

[Notes:   Ballatetta = “little ballad” in Italian

                  healm = helm

                 fallow = a type of deer

                gossamer = spider web]

Poem Courtesy:

http://www.poemtree.com/poems/Ballatetta.htm

కవితతో స్వగతం… వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ నా కవితా! ఫర్వాలేదు వెళ్ళు! భయపడకు,

అంతటి అందం ముందు పురుషులు భయపడినట్టు;

నిన్ను ఆమె తీక్షణంగా చూడదు,

నీనుంచి దృష్టికూడా మరల్చదు.

ఆమె జ్ఞాపకాల్లో నువ్వు పదిలంగా నిలిచేలా

నేను కొన్ని సొగసులు నీకు అద్దుతాను,

చిన్న చిన్న లోపాలుకూడా కలగలుపుతాను

ఆమె నిన్ను సంతోషంగా క్షమించేసేలా…

.

వాల్టర్ సేవేజ్ లాండర్

(30 January 1775 – 17 September 1864)

ఇంగ్లీషు కవి

.

Image Courtesy: Poetry Foundation

http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-savage-landor

.

To His Verse

 .

Away my verse; and never fear,  

As men before such beauty do;    

On you she will not look severe,     

She will not turn her eyes from you.     

Some happier graces could I lend  

That in her memory you should live,    

Some little blemishes might blend, 

For it would please her to forgive.

.

Walter Savage Landor

(30 January 1775 – 17 September 1864)

English Poet

Poem Courtesy: The Oxford Book of Victorian Verse, 1922

Comp. Arthur Quiller-Couch

http://www.bartleby.com/336/11.html

 

%d bloggers like this: