అనువాదలహరి

గీతిక 314… రూమీ పెర్షియన్ కవి

ప్రేమ తమని నదిలా

తనలోకి ఈడ్చుకుపోతున్నట్టు ఎవరు అనుభూతిచెందలేరో,

ఎవరు ప్రాభాతాన్ని

చెలమనీటిని దోసిలితో తాగినట్టు గ్రోలలేరో,

లేక, సూర్యాస్తమయాన్ని రాత్రిభోజనంలా ఆరగించలేరో,

ఎవరు మారడానికి అయిష్టంగా ఉంటారో,

వాళ్ళని అలా నిద్రపోనీయండి.

ఈ ప్రేమ వేదాంత చర్చ పరిధికీ,

ఒకప్పటి మాయమాటలకీ, ఆత్మవంచనలకీ అతీతమైనది.

మీరు మీ మనసుని ఆ విధంగా మెరుగుపరచుకోదలిస్తే

అలాగే కానీండి. నిద్రపోండి.

నేను నా బుద్ధిని పక్కనబెట్టాను.

నా తొడుగులను విడిచి

పీలికలు పీలికలుగా చేసి పారవేశాను.

మీరు ఏ ఆచ్ఛాదనలూ లేకుండా ఉండలేనపుడు

చక్కగా మాటల ముసుగు కప్పుకుని

కమ్మగా నిద్రపోండి.

.

రూమీ

పెర్షియను కవి

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Ode 314

Those who don’t feel this Love

pulling them like a river,

those who don’t drink dawn

like a cup of spring water

or take in sunset like supper,

those who don’t want to change,

let them sleep.

This Love is beyond the study of theology,

that old trickery and hypocrisy.

If you want to improve your mind that way,

sleep on.

I’ve given up on my brain.

I’ve torn the cloth to shreds

and thrown it away.

If you’re not completely naked,

wrap your beautiful robe of words

around you,

and sleep.

.

Rumi

ప్రకటనలు

మార్మిక కవిత 2… రూమీ, పెర్షియను సూఫీ కవి

వివేకం అంది,”చూస్తుండు, అతన్ని నా వాదనతో వంచిస్తాను;”అని.
ప్రేమ అంది, “ఊరుకో! నేనతన్ని మనసుతో వంచిస్తాను.” అని

మనసు హృదయంతో అంది, “ఫో!నన్ను చూసీ,
నిన్ను చూసీ నవ్వకు. అతనిది కానిదేముందని
అది చూపి అతన్ని మోసగించడానికి?
అతనికి విచారంలేదు, ఆందోళన లేదు, అజ్ఞాతమే కొరుకుంటున్నాడు
పోనీ అతనికి మద్యాన్నీ, అధికమొత్తంలో ధనాన్నీ చూపి వంచిద్దామన్నా.
అతని చూపులతూపులు ఏ వింటినుండీ వెలువడటంలేదు
ప్రతిగా మరొక వింటినుండి చూపుల అమ్ములతో ఖండించడానికి.
అతనీ ప్రపంచానికి ఖైదీ కాడు, ఈ నేలకి ఏ సంకెళ్లతో
అతుక్కుపోలేదు అతనికి బంగారునిధులూ, రాజ్యాలూ ఇచ్చి వశపరచుకుందికి.
మనిషి రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అతనొక దేవదూత.
అతనికి ఏవ్యామోహమూ లేదు, స్త్రీలను ఎరవేసి మోసపుచ్చడానికి.
ఇటువంటి ఆకారం ఎక్కడ వసిస్తే, అది దేవదూతలకు స్థావరమౌతుంది
కనుక అతన్ని అటువంటి ఆకారాలూ రూపాలూ చూపి ఏం లోబరచుకోగలను?
అతను ఏ గుర్రాలమీదా స్వారీ చెయ్యడు అతను ఊహల్లో విహరిస్తాడు గనుక;
అతను తినేదే తక్కువ, ఇక ఏ విందుభోజనం ఆశపెట్టను?
ఈ ప్రపంచ విఫణుల్లో అతను బేహారీకాడు, వర్తకుడూ కాదు
పోనీ అతనికి లాభనష్టాల బేరీజు వేసి మోసగిద్దామన్నా.
అతనికి ఏ కపటవేషాలూ లేవు, నేను రోగిలా నటిస్తూ,
నిట్టూరుస్తూ, అతన్ని రోదనతో వంచించడానికి.
నేను నా తలని దగ్గరాకట్టుకుని ప్రణమిల్లుతాను దోవతప్పినందుకు;
అతని అనుకంపని రోగమనీ, మనోవ్యాధనీ మోసగించను
అతను నా వక్రబుద్ధిని, నటననీ ఒక్కొక్కకేశాన్నీ విడదీసి చూడగలడు.
అతనికి ఏది అందుబాటులోలేదని దాన్ని చూపి అతన్ని మోసపుచ్చడానికి?
అతనికి కీర్తి కాంక్షలేదు, కవులంటే వ్యామోహమున్న రాజూ కాదు,
పోనీ గీతాలతో, అద్భుతమైన కవిత్వంతో వశపరచుకుందికి.
ఆ నిరాకారస్వరూపపు తేజోమహిమ మరీ గొప్పది
వరమనుగ్రహించో, స్వర్గాన్ని ఎరచూపించో వంచించడానికి.
అయితే ఒక్కటి, షామె తబ్రీజ్(Shams-e Tabriz), అతనికి ఇష్టుడూ, గురువూ
అతని వేషం ధరించి మాత్రం నేను వంచించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
.
రూమీ

పెర్షియను సూఫీ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

Mystical Poem 2

.

Reason says, “I will beguile him with the tongue;”

Love says, “Be silent. I will beguile him with the soul.”

The soul says to the heart, “Go, do not laugh at me

and yourself. What is there that is not his, that I may beguile him thereby?”

He is not sorrowful and anxious and seeking oblivion

that I may beguile him with wine and a heavy measure.

The arrow of his glance needs not a bow that I should

beguile the shaft of his gaze with a bow.

He is not prisoner of the world, fettered to this world

of earth, that I should beguile him with gold of the kingdom of the world.

He is an angel, though in form he is a man; he is not

lustful that I should beguile him with women.

Angels start away from the house wherein this form

is, so how should I beguile him with such a form and likeness?

He does not take a flock of horses, since he flies on wings;

his food is light, so how should I beguile him with bread?

He is not a merchant and trafficker in the market of the

world that I should beguile him with enchantment of gain and loss.

He is not veiled that I should make myself out sick and

utter sighs, to beguile him with lamentation.

I will bind my head and bow my head, for I have got out

of hand; I will not beguile his compassion with sickness or fluttering.

Hair by hair he sees my crookedness and feigning; what’s

hidden from him that I should beguile him with anything hidden.

He is not a seeker of fame, a prince addicted to poets,

that I should beguile him with verses and lyrics and flowing poetry.

The glory of the unseen form is too great for me to

beguile it with blessing or Paradise.

Shams-e Tabriz, who is his chosen and beloved – perchance

I will beguile him with this same pole of the age.

.

Rumi

“Mystical Poems of Rumi 2” A. J. Arberry

The University of Chicago Press, 1991

ప్రేమలో మునిగిన పడవ… రూమీ, పెర్షియన్ సూఫీ కవి

నేను దహించుకుపోతేనే తప్ప ప్రేమకి సంతృప్తి కలగదా?

ఎందుకంటే, నా మనస్సే ప్రేమ ఆవాసమందిరం.

ఓ ప్రేమా! నీ ఇల్లు నువ్వు తగలబెట్టుకుంటానంటే, తగలబెట్టుకో!

“అది నిషిద్ధం,” అని ఎవడనగలడు?

ఈ ఇంటిని పూర్తిగా దహించు.

ప్రేమికుడి స్థావరం దహించబడ్డాక ఇంకా మెరుగౌతుంది.

ఈ రోజునుండీ దహించుకుపోవడమే నా పరమార్థం

నేను కొవ్వొత్తిలాటివాడిని, మంట నన్ను మరింతప్రకాశవంతం చేస్తుంది.

ఈ రాత్రికి నిద్రకి దేవిడీ మన్నా;

నిద్ర లేమితో అటూ ఇటూ తిరుగుతుంటాను

అదిగో, ఆ ప్రేమికులని చూడు ఎంత ప్రమత్తంగా ఉన్నారో.

శలభాల్లాగ దొరికిన ప్రియసమాగంలో ఎలా దహించుకుపోతున్నారో!

దేవుడు సృష్టించిన ఈ ప్రాణికోటి పడవని చూడు,

అది ప్రేమసాగరంలో నిలువునా ఎలా మునిగిపోయిందో పరికించు!

.

రూమీ

పెర్షియన్ సూఫీ కవి

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

The Ship Sunk In Love

Should Love’s heart rejoice unless I burn?

For my heart is Love’s dwelling.

If You will burn Your house, burn it, Love!

Who will say, ‘It’s not allowed’?

Burn this house thoroughly!

The lover’s house improves with fire.

From now on I will make burning my aim,

From now on I will make burning my aim,

for I am like the candle: burning only makes me brighter.

Abandon sleep tonight; traverse fro one night

the region of the sleepless.

Look upon these lovers who have become distraught

and like moths have died in union with the One Beloved.

Look upon this ship of God’s creatures

and see how it is sunk in Love.

.

Jalaluddin Rumi

30 September 1207 –  17 December 1273

Persian Sufi Poet

 

[Mathnawi VI, 617-623

The Rumi Collection, Edited by Kabir Helminski] 

.

Poem Courtesy:  http://www.rumi.org.uk/passion.htm

ఆశ్చర్యమా?… ఇబ్న్ అరాబీ, అరబిక్ కవి, సూఫీ

మంటల మధ్యలో
ఈ పూలతోట ఏమిటని ఆశ్చర్యంగా ఉందా?!

నా మనసు ఏ ఆకృతినైనా దాల్చగలదు:
జింకలకి పచ్చికబీడులా
సన్యాసులకి మఠంలా
విగ్రహాలకి పవిత్రస్థలంగా
తీర్థయాత్రికుడికి ‘కాబా’గా,
‘తోరా’ లకు వ్యాసపీఠాల్లా
ఖురాను కి ‘కవిలె ‘ ల్లా

నా నమ్మిక ప్రేమ;
ఆ పథికులు ఏ మార్గం అనుసరిస్తే
అదే నా విశ్వాసం
అదే నా మతం.
.
ఇబ్న్ అరాబీ
(25 July 1165 – 8 November 1240)
అరబ్బీ కవి, సూఫీ

 

 

.

Wonder

.

Wonder,
A garden among the flames!

My heart can take on any form:
A meadow for gazelles,
A cloister for monks,
For the idols, sacred ground,
Ka’ba for the circling pilgrim,
The tables of the Torah,
The scrolls of the Quran.

My creed is Love;
Wherever its caravan turns along the way,
That is my belief,
My faith.

.

Ibn Arabi

‎(25 July 1165 – 8 November 1240)

Arab Scholar and Sufi mystic, poet and Philosopher

 

నీ ఉనికికి దోహదం చేసే వాళ్ళతో తిరుగు … రూమీ, పెర్షియను కవి

నీ అస్తిత్వానికి దోహదం చేసే వాళ్లతో తిరుగు
అంటీ ముట్టనట్టు ఉండేవాళ్లతో వొద్దు;
వాళ్ల ఊర్పులు నోటంట నీరసంగా వస్తాయి;
ఈ దృశ్య ప్రపంచంతో కాదు,
నీ బాధ్యత చాలా గంభీరమైనది.

గాలిలోకి ఎగరేసిన మట్టి  ముక్కలై రాలిపోతుంది.
నువ్వు ఎగరడానికి ప్రయత్నించకపోతే,
ఎగిరి నిన్ను అలా ఖండ్ఖండాలుగా చేసుకోకపోతే,
మృత్యువే నిన్ను ముక్కలుముక్కలు చేస్తుంది,
అప్పుడు నువ్వు ఏదవుదామనుకున్నా సమయం మించిపోతుంది.

ఆకులు పండిపోతాయి. చెట్టు కొత్త వేరులు తొడుగుతుంది
ఆకుల్ని పచ్చగా మార్చుకుంటుంది.
నీకింకా పండి పాలిపోయిన ప్రేమపట్ల సంతృప్తి ఎందుకు?
.
జలాలుద్దీన్ రూమీ

1207 – 17 December 1273

పెర్షియను కవి

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Be with those who help your being.

.

Be with those who help your being.
Don’t sit with indifferent people, whose breath
comes cold out of their mouths.
Not these visible forms, your work is deeper.

A chunk of dirt thrown in the air breaks to pieces.
If you don’t try to fly,
and so break yourself apart,
you will be broken open by death,
when it’s too late for all you could become.

Leaves get yellow. The tree puts out fresh roots
and makes them green.
Why are you so content with a love that turns you yellow?

.

Jalaluddin Rumi

1207 – 17 December 1273

Persian Poet

మార్చలేనిదిగా మారు … రూమీ, పెర్షియన్ కవి

ఏ అద్దమూ మునపటివలె ఇనప పలకగా మారలేదు;

ఏ రొట్టే తిరిగి గోధుమ గింజగా మారలేదు!

సారాయి నుండి మళ్ళీ ద్రాక్షగుత్తులు నువ్వు సృష్టించలేవు,

ఒక సారి త్రుంచిన పువ్వుని లతకి పూర్వంలా అతికించలేవు!

తన కొలిమిలో జీవితాన్ని పరివర్తనలేని దానిగా మార్చనీ,

భూమిమీద నిన్నొక అనశ్వరమైన వెలుగుకిరణంగా తీర్చనీ.

.

జలాలుద్దీన్ రూమీ

1207- 1273

ప్రముఖ పెర్షియన్ సూఫీ కవి.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

 Change to the Unchangeable!

.

No mirror becomes an iron board again,

No bread can turn back to the wheat grain!

 

You cannot make of wine, clusters of grape,

A tulip cropped will never be tied to the scape!


Let life take you to the unchangeable, in its furnace,

Let it make of you, an everlasting ray of light on Earth!

.

Rumi

(1207 – 1273)

Persian Poet

(Translation: Maryam Dilmaghani, March 2014.)

Poem Courtesy: https://www.facebook.com/persianpoetryenglish

 

పానశాల … జలాలుద్దీన్ రూమి, పెర్షియన్ కవి

రోజల్లా దానిగురించి ఆలోచిస్తాను, రాత్రయేక చెబుతుంటాను.

నేను ఎక్కడినుండి వచ్చేను, నేను ఇక్కడ చెయ్యవలసినదేమిటి?

నాకైతే ఏమీ తెలియదు.

నా ఆత్మ మాత్రం ఎక్కడిదో… అది మాత్రం నిశ్చయం,

నేను చివరకి అక్కడకి చేరుకోవాలనుకుంటున్నాను.

 

ఈ తాగుడు అలవాటయింది వేరే పానశాలలో.

నేనక్కడికి చేరుకున్నానంటే,

నాకు మత్తు పూర్తిగా వదులుతుంది.  ఈ మధ్యకాలంలో

నేను ఖండాంతరం నుండి వచ్చి పక్షిశాలలో కూర్చున్న పక్షిలా ఉన్నాను,

నేను ఎగిరిపోవలసిన రోజు దూరంలో లేదు.

 

కానీ, ఎవరది నా చెవిలో చెవిపెట్టి నాపాట వింటున్నది?

ఎవరది నా పెదాలతో తనమాటలు మాటాడుతున్నది?

ఎవరది నాకళ్ళతో ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నది? ఆత్మ అంటే ఏమిటి?

నా ప్రశ్నల పరంపర ఆగదు.

నేను ఒక ప్రశ్నకైనా సమాధానాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే

నేను ఈ తాగుబోతుల చెరనుండి బయటపడగలను.

నా అంతగా నేను ఇక్కడికి రాలేదు, నా అంతగా నేను పోలేను.

నన్నెవరు ఇక్కడికి తీసుకువచ్చేరో వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకెళ్ళవలసిందే.

 

ఈ కవిత్వం…  నేను ఏమిటి చెప్పబోతానో నాకే తెలీదు.

నేను ముందుగా  ఏదీ అనుకోను.

నేను ఏదీ చెప్పకుండా ఉన్నప్పుడు, నేను ప్రశాంతంగా ఉండి, మాటే మాటాడను.

 

ఇక్కడ చాలా పెద్ద సారా పీపా ఉంది. కానీ పానపాత్రలే లేవు.

అది మాకు ఫరవా లేదు.  మేము ప్రతిరోజూ ఉదయాన,

మళ్ళీ సాయంత్రమూ జ్వలిస్తుంటాం.

వాళ్లు మాకు పుట్టగతులు లేవంటారు. వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పి ఉండొచ్చు.

అదీ మాకు ఫరవాలేదు.

.


జలాలుద్దీన్ రూమీ, పెర్షియను కవి,


ప్రముఖ సూఫీ కవి.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

 

.

 

The Tavern

 

 All day I think about it, then at night I say it.

 Where did I come from, and what am I supposed to be doing?

 I have no idea.

 My soul is from elsewhere, I’m sure of that,

 And I intend to end up there.

 

 This drunkenness began in some other tavern.

 When I get back around to that place,

 I’ll be completely sober. Meanwhile,

 I’m like a bird from another continent, sitting in this aviary.

 The day is coming when I fly off,

 But who is it now in my ear who hears my voice?

 Who says words with my mouth?

 

 Who looks out with my eyes? What is the soul?

 I cannot stop asking.

 If I could taste one sip of an answer,

 I could break out of this prison for drunks.

 I didn’t come here of my own accord, and I can’t leave that way.

 Whoever brought me here will have to take me home.

 

 This poetry. I never know what I’m going to say.

 I don’t plan it.

 When I’m outside the saying of it, I get very quiet and rarely speak at all.

 

 We have a huge barrel of wine, but no cups.

 That’s fine with us. Every morning

 We glow and in the evening we glow again.

 

 They say there’s no future for us. They’re right.

 Which is fine with us.

.

Jalaluddin Rumi

భావనాతీతం… రూమీ, 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త

తప్పొప్పులు చేస్తున్నామన్న భావనలకి అతీతంగా

ఒక క్షేత్రం ఉంది. అక్కడ నేను నిన్ను కలుస్తాను.

అక్కడ పచ్చిక మీద ఆత్మ మేను వాలిస్తే

ఈ ప్రపంచం మాటలకి అందనంత పూర్ణంగా కనిపిస్తుంది.

భావనలు, భాష,

ఆ మాటకొస్తే ఒకరితో ఒకరు చేసే సంభాషణా

ఏదీ అర్థవంతంగా కనిపించవు…

.

రూమీ

 13వ శతాబ్దపు సూఫీ తత్త్వవేత్త.

.

Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi
Jalal ad-Dīn Muhammad Rumi
Image Courtesy: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi

.

Out beyond ideas of wrongdoing and right doing,

there is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

the world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

doesn’t make any sense.

.

Rumi

(From Essential Rumi Translated by  Coleman Barks)

అతిథి గృహం … రూమీ, పెర్షియన్ కవి

.

ఈ మానవజీవితమే ఒక అతిథి గృహం .

ప్రతి ఉదయమూ ఒక కొత్త అతిథి  రాక.

ఒక ఆనందం, ఒక నిరాశ, ఒక నీచమైన ఆలోచన,

ఒక క్షణికమైన జ్ఞానోదయం, అనుకోని అతిథిలా వస్తుంటాయి.

అన్నిటినీ ఆహ్వానించి ఆతిథ్యం ఇవ్వు!

అవి ఒక కష్టాల పరంపర అయినప్పటికీ

ఇంట్లోని సర్వస్వాన్నీ  తుడుచుపెట్టుకుపోయినప్పటికీ,

ప్రతి అతిథినీ, అతిథికివ్వవలసిన పూర్తి గౌరవంతో సేవించు

ఏమో! ఒకొక్కరూ నిన్నొక కొత్త ఆనందానికి సన్నద్ధం చేస్తుండవచ్చు.

భయాలూ, అవమానాలూ, అసూయలూ

అన్నిటినీ ద్వారం దగ్గరే నవ్వుతూ పలకరించు

లోపలికి సాదరంగా ఆహ్వానించు.

ఎవరు లోపలికి వచ్చినా వారికి కృతజ్ఞుడవై ఉండు.

ఎందుకంటే, అందులో ప్రతి ఒక్కరూ ఊహాతీత లోకాలనుండి

నీకు మార్గదర్శనం చెయ్యడానికి పంపబడినవారే.

.

రూమీ

(30 September 1207 – 17 December 1273),

పెర్షియన్ కవి, సూఫీ తత్త్వవేత్త.

.

Rumi's attributed photo
Rumi’s attributed photo (Photo credit: Eliza_Tasbihi)

.

The Guest House

.

This being human is a guest house.

Every morning a new arrival.

A joy, a depression, a meanness,

some momentary awareness comes

as an unexpected visitor.

Welcome and entertain them all!

Even if they’re a crowd of sorrows,

who violently sweep your house

empty of its furniture,

still, treat each guest honorably.

He may be clearing you out

for some new delight.

The dark thought, the shame, the malice,

meet them at the door laughing,

and invite them in.

Be grateful for whoever comes,

because each has been sent

as a guide from beyond.

.

Rumi

Courtesy: http://lifeacousticandamplified.wordpress.com/

చీకటి అంటే లక్ష్యం లేదు… రూమీ, పెర్షియన్ కవి.

.

ఈ భౌతిక ప్రపంచం విలువిచ్చే వేవీ

ఆత్మ సత్యశోధన ముందు నిలబడవు.

.

నువ్వు నీ నీడని ఇష్టపడుతున్నావు,

బదులుగా, తిన్నగా సూర్యుడిని చూడు.

.

మనం ఒకరొకరు ఆక్రమించే

స్థల-కాలాకృతులు చూసుకొని ఏం తెలుసుకుంటాం?

.

రాత్రల్లా సగం మెలకువగా ఉన్నవాడు

రాబోయే ఉపద్రవాలు ఊహించుకుంటాడు.

వేగుచుక్క పొడుస్తుంది;

ఆకాసపుటంచులు కనిపించడం మొదలౌతుంది.

బిడారులో యాత్రికులు స్నేహాలు చేసుకుంటారు.

.

రాత్రి తిరిగే పక్షులకి

పగలు రాత్రిగా అనిపిస్తుంది,

కారణం, వాటికదే తెలుసు గనుక.

చీకటి భయ, కుతూహలములు

ఎంతమాత్రమూ రేకెత్తించని పక్షి అదృష్టవంతురాలు…

నిత్యం ఆనందంతో ఉండేవారిని “షాం తబ్రిజీ” అంటాము.

.

రూమీ

పెర్షియన్ కవి

( Note:

బిడారు: జంతువులపై ప్రయాణించే యాత్రికుల లేదా వర్తకుల సమూహం.

వేగుచుక్క: శుక్రగ్రహం. ఇది సాధారణంగా డిశంబరునెలలో తూర్పు దిక్కున కనిపిస్తుంటుంది. అది కనిపించిందంటే, ఇక సూర్యోదయం అవబోతున్నదని లెక్క.

షాం తబ్రిజీ: రూమీకి జ్ఞానోపదేశం చేసిన గురువు.

ఈ కవితలో సౌందర్యం …రాత్రి చరించే పక్షులకి పగలు చీకటిగా కనిపించడం. అందుకే గుడ్లగూబలకి “దివాంధములు” అంటారు.  అది స్వభావోక్తి అయినా, ఇక్కడ చేసిన మానసికవిశ్లేషణ చాలా పదునైనది. మనకి ఉండే Mental Blocks ని చాలా చక్కగా చెబుతోంది. (Remember Rumi was a 13th century Poet, Philosopher and Sufi Mystic).

Rumi's attributed photo
Rumi’s attributed photo (Photo credit: Eliza_Tasbihi)

.

Not Intrigued With Evening

.

What the material world values

doesnot shine the same in the truth of the soul.

You have been interested in your shadow.

Look instead directly at the sun.

What can we know by just watching

the time-and-space shapes of each other?

Someone half awake in the night

sees imaginary dangers;

the morning star rises;

the horizon grows defined;

people become friends in a moving caravan.

Night birds may think

daybreak a kind of darkness,

because that’s all they know.

It’s a fortunate bird

who’s not intrigued with evening,

who flies in the sun we call Shams.

.

Rumi

.

(From Soul of Rumi

English Translation by Coleman Barks)

%d bloggers like this: