అనువాదలహరి

భవిష్య వాణి… వాల్టర్ వాన్ దెర్ వొగెల్వైడ్, జర్మను కవి

సందేహాలు చుట్టుముట్టి, సతమతమౌతూ,

నేను ఒక్కడినే చాలాసేపు ప్రశాంతంగా కూచుని ఆలోచించేను

ఆమె ఆలోచనలనుండి ఎలా విముక్తి పొందాలా అని

చివరికి ఒక ఆలోచన సాంత్వననిచ్చేదాకా.

నిజానికి దీన్ని పూర్తిగా సాంత్వన అని అనలేము,

చిన్నపిల్లలు కూడా దీనికి శాంతించరేమో, అంత చిన్నది;

అదేమిటో మీకు చెబితే, నన్ను మీరు వెక్కిరిస్తారు:

అయినా ఏ కారణం లేకుండా ఎవ్వరూ సుఖంగా ఉండలేరు కద!

ఇవాళ ఒక పూరిపుడక నాకు ఆనందాన్నిచ్చింది;

అలాంటి ఆనందాన్ని నేనింతవరకు ఎరగను

ఆటలో ఇవాళ నేనొక గడ్డిపుడకతో కొలిచేను,

చాలాసార్లు పిల్లలు ఇలా ఆడడం చూసేను

అయితే వినండి, ఆమె నా ప్రేమ అంగీకరిస్తుందో లేదో

“ఆమె ప్రేమిస్తుంది- లేదు-ప్రేమిస్తుంది!” అనుకుంటూ దాన్ని నాల్గువేళ్లతో కొలిచేను,

చివరకి ఎప్పుడూ “ఆమె ప్రేమిస్తుంది” తోనే ముగిసేది.

అందుకని ఆనందంగా ఉన్నాను; దేనికయినా, నమ్మకమే ప్రధానం.
.
వాల్టర్ వాన్ దెర్ వొగెల్వైడ్,

(1170–1228)

జర్మను కవి

.

The Oracle

.

Beset with doubts, in agony      

I sat quite long alone and thought       

How from her service I might be free,

Until a comfort gladness brought.       

This thing a comfort I can hardly call,

’Tis scarce a baby comfort—oh, so small!    

And if I tell you, you’ll be mocking me:       

Yet without cause no one can happy be.       

A little stalk has made me glad to-day;

It promised happiness I never knew:  

I measured with a stalk of straw in play,       

As I had often seen the children do.    

Now listen, if her heart my love has heeded:

“She loves—loves not—she loves!” Which way my hands would bend,        

“She loves me!” always was the end.  

So I am happy; only—faith is needed!

.

Walter von der Vogelweide

German Poet

(1170–1228)

A Harvest of German Verse.  1916.

Ed., trans: Margarete Münsterberg,

http://www.bartleby.com/177/5.html

రుబాయీ XIV … ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియన్

మనుషులు మనసు లగ్నంచేసే లౌకికాపేక్షలు

బూడిదైపోతాయి… లేదా వర్ధిల్లుతాయి;  ఐనా, అవి త్వరలోనే

పొడిబారిన ఎడారి ముఖం మీది మంచు బిందువుల్లా

ఘడియో రెండు ఘడియలో వెలుగు వెలిగి… మాయమౌతాయి.

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

18 May 1048 – 4 December 1131

పెర్షియన్

 

.

.

Rubai XIV

 

The Worldly Hope men set their Hearts upon

Turns Ashes — or it prospers; and anon,

Like Snow upon the Desert’s dusty Face

Lighting a little Hour or two — is gone.

.

Omar Khayyam

18 May 1048 – 4 December 1131

Persian Poet, Polymath, Philosopher, Mathematician and Astronomer.

(Courtesy: Rubaiyat of Omar Khayyam Fitzgerald’s Translation , Page 12

TN Foulis, 13& 15, Frederick Street, Edinburgh and London, MDCCCCV

https://ia700508.us.archive.org/20/items/rubaiyatfitzgera00omar/rubaiyatfitzgera00omar_bw.pdf)

 

పద్యం -38… ఉమర్ ఖయ్యాం, పెర్షియను కవి

నిన్న రాత్రి ఊరంతా తిరుగుతూ

మట్టి కూజాలమ్మే దుకాణం దగ్గర ఆగేను,

వాటిపక్కన నిశ్శబ్దంగా నిల్చున్న నేను, అవి ఇలా అనడం విన్నాను:

ఎన్నో ఏళ్ళుగా మేము మా దారంట వచ్చిన లెక్కలేనంతమంది

కుమ్మరుల, వ్యాపారుల ఆప్యాయపు స్పర్శకు పులకించాము.

వాళ్ళందరూ అకస్మాత్తుగా నిష్క్రమించారు– మమ్మల్ని వదిలి

మరి వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళేరో ఏమో!

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియను కవీ, తాత్త్వికుడూ, గణిత, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు.

.

Omar KhayyamOmar Khayyam

.

Quatrain No. 38

Last night wandering in the town–

I stopped by the store of the vases of clay.

standing silent by their side, I heard them say:

Years, years we have spent in countless embrace

of the potters and merchants, the fellows coming our way.

Yet, all abruptly left and us unaware where they’re taken away.

.

Omar Khayyám

(18 May 1048 – 4 December 1131)

Persian Polymath, Philosopher, Astronomer Poet.

Translation: Maryam Dilmaghani,
November 2012, Halifax.
Poem Courtesy: http://www.persianpoetryinenglish.com/

ఉమర్ ఖయ్యాం రుబాయీలు

.

ఓహో, జ్ఞానుల్ని చర్చించుకోనీ! రా, ఈ ముసలి ఖయ్యాం

తోడుగా నడు; ఒకటి మాత్రం నిజం- పరిగెడుతుంది జీవితం

మిగతావన్నీ అబద్ధమైనా ఈ ఒక్కటి మాత్రం నిజం:

ఒకసారి విరిసిన కుసుమం, రాలిపోవడం తథ్యం..

 

వయసులో ఉన్నప్పుడు తరచు సేవించేవాడిని

పండితులనీ, యోగులనీ ; ఇదీ, అదీ, ప్రతి విషయాన్నీ

చాలా కూలంకషంగా తర్కించేవాళ్ళు; ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినగానీ 

నాకేం లాభించలేదు. వెళ్ళినద్వారంలోంచే తిరిగొచ్చేవాడిని

 

వాళ్లలో జ్ఞాన బీజాలని అక్షరాలా నాటేను;

కష్టపడి చేజేతులా పెరగడానికి ప్రోదిచేశాను

కోసుకునేవేళకి మిగిలింది పిడికెడు చేను:

“నేను నీటితో వచ్చేను… గాలితో పోతాను.”

.

ఉమర్ ఖయ్యాం

(18 May 1048 – 4 December 1131)

పెర్షియన్ కవి, తత్త్వవేత్త, ఖగోళ, గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు, బహుభాషాకోవిదుడు 

.

Omar Khayyam

Omar Khayyam

Image Courtesy: http://en.wikipedia.org

.

The Rubaiyat of Omar Khayyam

 

.

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise

To talk; one thing is certain, that Life flies;

One thing is certain, and the Rest is Lies;

The Flower that once has blown forever dies.

 

Myself when young did eagerly frequent

Doctor and Saint, and heard great Argument

About it and about that; but evermore

Came out by the same Door as in I went.

 

With them the Seed of Wisdom did I sow,

And with my own hand labour’d it to grow:

And this was all the Harvest that I reap’d —

‘I came like Water and like Wind I go.’

 

.

Omar Khayyam

%d bloggers like this: