అనువాదలహరి

The Vagabond

This is such a droughty land

like the highseas

where you don’t get

even a drop of water to drink.

But, dear friend!

For truth, this wandering through

is but just an excuse.

The glorious elation in flying high

enduring the pain under the wings,

is beyond the idiom and trope of any language.

.

Iqbalchand

Telugu Poet

దేశ దిమ్మరి

.

నడి సముద్రంలో

వొక్కటంటే వొక్కటైనా

తాగునీటిబొట్టుకు నోచని

కరువుసీమ ఇది-

నిజానికి

దేశాలు పట్టుకుని తిరగడం

వొఠ్ఠి నెపం మాత్రమే, మిత్రమా! 

ఎగురుతున్నంత సేపు

రెక్కల్లోని నొప్పిని భరించడంలోనే

అలంకారాలకు అందని మహత్తర మత్తు దాగుంది.

%d bloggers like this: