అనువాదలహరి

A St(r)ing on the Wall… Sibi, Telugu Poet, Indian

Closed room stories become public temptations

Intimate pictures on the bed

Spear young deers that have just learnt stepping out

Bodies sold for paper currency

Turn into posters to hang on ‘Wall-Cross’es

Dung spills on all womanhood

.The barbarous heritage of barber shops

Becomes  such an angler

That heads turn no other way.

Along with meat plate and wine bottle

Womanliness becomes a commodity

And gets into ‘Kick’ing ads.

Animals chew these posters.

Those two rags permitted by the Censor

Look more like bandages around an injury.

The eyes that yearn to see  those injuries naked

visit operation ‘theatre’s

It all reduces to an ‘A’dult affair.

Cured in saliva

Womanhood bloats to obscenity.

And every woman walks by

Looks like garbed nudity.

These are just warnings…

Forebodings of a stretching stone age.

This string of posters sting you and me

Not here and there, but everywhere.

This Wall is longer than that

‘Great Wall of China’

We should resolve

Not Whether or not to live between the walls

But to dismantle  all such walls as these.

.

SIBI

(Pseudonym)

Contemporary Telugu Poet

Note:  This was a translation from the original written by the poet at least 30 years back. I lost the original and I am not sure if the poet has it. I lost contact with him.  He was once a very active member of Sahrudaya Sahiti, Visakhapatnam. This poem was am expression of his agony towards the kind of  Telugu Cinema wallposters those days.  I only wish he sees this poem

Perhaps, This is a Testing Time… Kalekuri Prasad, Telugu Poet, Indian

Just that…

I am not too ambitious to gallop away,

But at the same time, don’t want to stay put where I am

biding time, doing nothing worthwhile.

Holding a cryptic clue in my hands

I walk towards a distant dawn.

Perhaps, this is a testing time.

If I come across shackles and hurdles

of earthly life’s attractions, let them!

I may be physically weak but mentally tough.

My mind and heart are

as sharp as razor’s edge

There is a galore of abhorring scenes afore

And insufferable acts of cruelty and violence.

Once more, rising from their midst

like a wildflower  

breaking through the cracks of graves

I resurrect, carrying the arms of words

that break through the water bubble like ray

to hoist the flags in colorful spectra.

By I, I mean, you, me and all of us.

(The last poem of Kalekuri Prasad)

.

Kalekuri Prasad

(1964 అక్టోబర్ 25 – 2013 మే 17)

కవి, సినీ గీత రచయిత, సాహితీ విమర్శకుడు, మార్క్సిస్టు విశ్లేషకుడు, దళిత ఉద్యమకారుడు.

Courtesy: Tangirala Sony from Facebook 4th April 2020)

Kalekuri Prasad
Kalekuri Prasad
 Photo Courtesy:  http://prajakala.org/mag/kprasad_1/#more-839

బహుశా ఇది పరిక్షా సమయం  

ఊరకే

ఉరికురికిపోవాలని ఉబలాటమేమి లేదు

అట్లని నిలబడ్డ చోటనే నుంచోని

మీనమేషాలు లెక్కబెట్టాలనీ లేదు

ఒక సాంద్రసంకేతాన్ని అరచేతిలో పట్టుకుని

సూర్యుడు వైపు నడుస్తున్నాను

బహుశా ఇది పరిక్షా సమయం

కాని ఏ జీవనమోహాలు ఆటంకాలు

అవరోధాలు వస్తే రానియి

బలహీనుడినే కాని స్థిరచిత్తుడను

హృదయం మెదడు

పదునెక్కిన ఖడ్గంలా వున్నాయి

కళ్ళముందు అనేకనేక బీభత్సదృశ్యాలు

సహించలేని క్రూర అకృత్యాలు

వీటిమధ్య నుంచి మళ్ళొక్కసారి

సమాధుల పగుళ్ళలోంచి

మొలుచుకొచ్చిన గడ్డిపువ్వులా

నీటిబుడగను పగలకొట్టి

ఇంద్రధనుస్సు జెండాలెగరేసిన అక్షరాలను

ఆయుధాలుగా చేబూని వస్తున్నాను

నువ్వే నేను నేనే నువ్వు మనందరం … *

( ఆఖరి కవిత, అసంపూర్ణం , రచన కాలం 2013 ,

రాతప్రతి ఆధారం )

Courtesy: Tangirala Sony from Facebook 4th April 2020)

( అంటరాని ప్రేమ నుంచి )

 కలేకూరి ప్రసాద్

%d bloggers like this: