అనువాదలహరి

ఒక కన్నియ ప్రార్థన… జోసెఫ్ ఫ్యుర్టాడో, గోవా, భారతీయ కవి

ప్రియతమా! అప్పుడే సంవత్సరం గడిచిపోయింది

నువ్వు నా జీవితభాగస్వామిగా ఉంటానని ప్రమాణం చేసి,

పైనున్న దేవతల సాక్షిగా ముద్దిడి ప్రమాణాలు చేసుకున్నాం

ఆ ప్రమాణాలు నిలుపుకుంటామనీ బాస చేసుకున్నాం

ఇపుడు రాత్రీ పగలూ పైనున్న దేవతలని ప్రార్థిస్తున్నాను

మన బాసలు కలకాలం నిలిచేలా దయతో అనుగ్రహించమని.

ఒళ్ళెరగని గాఢమైన నిద్రలో మునిగినపుడు

ప్రతిరాత్రీ నీ ముఖం నా కలలో కనిపిస్తుంటుంది

ఆతృతగా నిన్ను కాగలించుకుందికి పరిగెత్తుతానా,

అంతలో తెలివి వచ్చి, కల మోసంచేసిందని తెలుస్తుంది

అప్పుడు నా బాధ పదిరెట్లు పెరుగుతుంది

ఒక్కసారి నా కళ్ళకు కనిపించవూ?

.

జోసెఫ్ ఫ్యుర్టాడో

7th April 1872 – 1st Jan 1947

గోవా, భారతీయ కవి

.

Joseph Furtado

7th April 1872 – 1st Jan 1947

Indian Poet


Image Courtesy:

http://middlestage.blogspot.com/2012/06/on-poems-of-joseph-furtado.html

 

.

A Maiden’s Prayer

.

Now o’er one year hath past, O Love,

Since thou didst pledge to be my spouse,

And kiss and swear by saints above-

We kissed and swore to keep the vows.

Now night and day to Saints I pray

To bless our vows for ever and aye.

Each night in dreams I see thy face,

If deep in slumber I be laid;

I run, all eager to embrace,

But wake, to find myself betrayed.

Ah, tenfold then arguments my pain

Oh let me see thee once again!

.

Joseph Furtado,

7th April 1872 – 1st Jan 1947

Indian Poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/indiancontributi030041mbp/page/n119/mode/1up

ఏ చూపు?… పూండి శేషాద్రి, భారతీయ కవి

నీ చూపుల్లో ఏది నా గుండెపై గాఢ ముద్రవేసిందనిచెప్పను?

ఆ రోజు సాయంత్రం … అలవాటుగా నువ్వు సన్నగా చిరునవ్వు

నవ్వుతూ సరదాగా పేరుపెట్టి గట్టిగా పిలుస్తూ చూసావే

ఆ చూపని చెప్పనా? ఒక రోజు ఊరికి దూరంగా, సమీపంలోని

అడవిలోకి కారులో వెళ్ళినపుడు, కాలమహిమచే శిధిలమై

నలుదిక్కులా పడి ఉన్న అమహావృక్షాల మౌనముద్రలు చూసి

ఆశ్చర్యపడినదా? నేను కొత్తగా రాసిన కవిత్వ పుస్తకంపై వాలి

ఒక్కొక్క కవిత గురించి అడిగినప్పటిదా? లేక, ఆ రోజు రాత్రి

నీ ముఖంమీద నిండుచంద్రుడు ప్రకాశిస్తుంటే డాబా ఎత్తునుండి

వెన్నెలవాకలోమునిగిన మిన్నువాకను తన్మయత్వంతో చూఇనదా?

లేక, ఆ రోజు ఉదయం మనసులో పెల్లుబుకుతున్న ఆలోచనలతో

సతమతమౌతూ హీనస్వరంతో ‘వీడ్కోలు ‘ అని పలికావే, అదా?

.

ప్రొ. శేషాద్రి పూండి

మరణం 1941

భారతీయ కవి

.

Which Look?

.

Thy death has shivered all my pride,

And all my house is in the grave with thee,

Yea, all my happiness with thee is dead

Which in thy lifetime on thy sweet life fed.

                                               — Catullus.

 

.

Which look of yours is graven on my breast?

Is it the one, when, with that gentle smile

Of yours, you hailed me with a kindly zest

That evening? Or when we drove awhile

Beyond the town, in neighbour forest shades,

You wondered at the mighty wrecks of time

Scattered about those hallowed, silent shades?

When bending on my latest book of rhyme

You wished to know each song? Or, when that night,

The full orbed moon aglow upon your face,

You gazed with rapture from the terraced -hight

Upon the Ganges draped in dazzling rays?

Or when the morn you slowly said, ‘farewell’,

Struggling with varied thoughts which seemed to swell?

.

(A Sonnet from his “Vanished Hours”, available at Princeton University)

.

Seshadri  Pundi

( Died 1941)

Indo-Anglian Poet

 

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/indiancontributi030041mbp/page/n84

Works:

A Monograph on Anglo-Indian Poet, John Leyden

Poetry:

Bilhana (1914); Sonnets (1914); Champak Leaves (1923); Vanshed Hours (1925)

%d bloggers like this: