అనువాదలహరి

మితభాషికి నిర్లక్ష్యం అంటగడతారు… భర్తృహరి, సంస్కృతకవి

మితభాషికి నిర్లక్ష్యాన్నీ,

భక్తితో ప్రవర్తించే వానికి కపటత్వాన్నీ

నిర్మల మనస్కునికి వంచననీ

వీరునికి క్రూరత్వాన్నీ

లోకాన్ని త్యజించినవానికి శత్రుత్వాన్నీ

సరససంభాషికి  నక్కవినయాలనీ

హుందాగా ఉండేవ్యక్తికి అహంకారాన్నీ,

మంచి వక్తకి వాచాలత్వాన్నీ

విశ్వాసంగా ఉండేవారికి వ్యక్తిత్వలేమినీ 

లోకం ఆపాదిస్తూనే ఉంటుంది.

దుర్బుద్ధితో ఆలోచించే వారి

దూషణని తప్పించుకోగల

సుగుణం లోకంలో, అసలు, ఉందా

.

భర్తృహరి

 

సంస్కృత కవి

 

Apathy is Ascribed to the Modest Man

.

Apathy is ascribed to the modest man

Fraud to the devout

Hypocrisy to the pure

Cruelty to the hero

Hostility to the anchorite

Fawning to the courteous man

Arrogance to the majestic

Garrulity to the eloquent

Impotence to the faithful.

Does there exist any virtue

Which escapes

The slander of wicked men?

.

Bhartrihari

(CE 650)

Sanskrit Poet

Tr. Barbara Stoler Miller

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/220/mode/1up

%d bloggers like this: