అనువాదలహరి

ఉదాత్త స్వభావము… బెన్ జాన్సన్ , ఇంగ్లీషు కవి

చెట్టులా ఏపుగా బలంగా పెరగడం

మనిషిని మెరుగైనవాడిగా చెయ్యదు;

ఓక్ చెట్టులా మూడు వందల ఏళ్ళు బ్రతికినా అంతే.

చివరకి ఎండి, నిస్సారమై, బోడి మానై, రాలి ముక్కలవాల్సిందే.

లిల్లీపువ్వు జీవితం ఒకరోజే

వేసవిలో బహుసుందరంగా ఉంటుంది.

పగలుపూచినది రాత్రికి వాడి, రాలిపోవచ్చు.  ఐతేనేం,

మన రోజంతటినీ దేదీప్యమానం చేసే పువ్వు అది.

మనం సౌందర్యాన్ని చిన్నచిన్న మోతాదుల్లోనే చూస్తాం.

చిన్న చిన్న ప్రమాణాల్లోనే జీవితం పరిపూర్ణమై ఉంటుంది.

.

బెన్ జాన్సన్

(11 June 1572 – 6 August 1637)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Ben Johnson

.

The Noble Nature

.

It is not growing like a tree

In bulk, doth make man better be;

Or standing long an oak three hundred year,

To fall a log at last, dry, bald, and sere;

A lily of a day

Is fairer far in May,

Although it fall and die that night-

It was the plant and flower of Light.

In small poportions we just beauty see;

And in short measures life may perfect be.

.

Ben Johnson 

English poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/childrensgarlan01unkngoog/page/n362

%d bloggers like this: