అనువాదలహరి

విధి ఒక దయలేని కుమ్మరి… భర్తృహరి, సంస్కృత కవి

నాకు ఈ సంకలనంలో బాగా నచ్చిన విషయం భర్తృహరిని (ఇంకా, అమర సింహుడు మొదలుగా సంస్కృత కవుల్ని, చాలమంది చీనీ కవుల్ని) ఇంగ్లీషులోకి ఎంతో అందంగా అనువాదం చెయ్యడం.

.

విధి ఒక నిపుణుడైన,

దయలేని కుమ్మరి.

మిత్రమా! ఆరాటాల సారెను

బలంగా తిప్పి వదలి

దురదృష్టమనే పనిముట్టు

అందుకుంటుంది ఆకారాన్ని దిద్దడానికి.

నా హృదయమనే రేగడిమట్టిని

ఇపుడది పిసికి మర్దించి సాగదీసి

తన సారెమీద ఉంచి

గట్టిగా ఒక తిప్పు తిప్పింది.

న న్నేవిధి మలచ సంకల్పించిందో

నేను చెప్పలేను.

.

భర్తృహరి

సంస్కృత కవి

5వ శతాబ్దం

 

 

.

Fate is a cruel and Proficient Potter

.

Fate is cruel

And proficient potter,

My friend!  Forcibly

Spinning the wheel

Of anxiety, he lifts misfortune

Like a cutting tool. Now,

Having kneaded my heart

Like a lump of clay,

He lays it on his

Wheel and gives a spin.

What he intends to produce

I cannot tell.

.

Bhartrihari

Sanskrit Poet

Tr. Andrew Schelling

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/222/mode/1up

 

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

 

Part III: Post Classical World

1. India: The Golden Age of Court Poetry

%d bloggers like this: