అనువాదలహరి

భట్రాజులుంటారు జాగ్రత్త… సిడియాస్, గ్రీకు శిల్పి

ఈ కవిత చదివేక, ఈ మధ్య ఆంధ్రలో కొత్తగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యుడు ఒకరు తన నాయకునికి విధేయత ప్రకటిస్తూ, భగవంతుడు చనిపోమంటే, తన నాయకుని తండ్రి పొందిన మరణంవంటి మరణాన్ని కోరుకుంటాను అని ప్రకటించడం గుర్తొచ్చింది.

.

అతి ముఖస్తుతిచేసే వాళ్ళుంటారు. జాగ్రత్త.

వాళ్ళు, సింహానికి ఎదురుగా నిలబడి

అది ఆకలితో అలమటిస్తోందేమోననన్న

ఆలోచనకే భయంతో వణుకుతూ చస్తారు.
.

సిడియాస్

క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దం.

గ్రీకు శిల్పి

.

Beware

.

Beware.  There are fawns

who, facing the lion,

die of fright just thinking

the lion might be hungry.

.

Cydias

400 B.C. 

Greek Painter

(Translation by: Sam Hamill)

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/121

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Edited by : Katharine  Washburn and John S Major; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by  W W Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

(Part II: The Classical Empires: East and West)

%d bloggers like this: