అనువాదలహరి

జంటబాసిన పులుగు… షెల్లీ, ఇంగ్లీషు కవి

జంటబాసిన పులుగొకటి శీతవేళ

కొమ్మపై కూర్చుని రోదిస్తున్నది ;

పైన గడ్డకట్టిన శీతగాలి కోత

క్రింద గడ్దకడుతున్న సెలయేటి పాత.

ఆకురాలిన అడవిలో మచ్చుకైన లేదు చిగురు

నేలమీద వెతికితే దొరకదు పూలతొగరు

గాలిలో లేదు సన్ననిదైన విసరు

ఉన్నదొక్కటే మిల్లు చక్రపు విసురు.

.

P. B. షెల్లీ

(4 August 1792 – 8 July 1822)

ఇంగ్లీషు కవి

.

PB Shelly
Image Courtesy:
http://www.theguardian.com/books/2010/jan/28/percy-bysshe-shelley-christopher-hitchens

.

The Widow Bird

.

A widow bird sate mourning for her love

Upon a wintry bough;

The frozen wind crept above,

The freezing stream below.

There was no leaf upon the forest bare,

No flower upon the ground,

And little motion in the air

Except the mill-wheel’s sound.

.

PB Shelly

English Poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/childrensgarlan01unkngoog/page/n351

%d bloggers like this: