అనువాదలహరి

సాంధ్యమేఘం… జాన్ విల్సన్, స్కాటిష్ కవి

అస్తమిస్తున్న సూర్యుడి సమీపంలో ఒక మేఘం వ్రేలాడుతోంది

మంచుతోపెనవేసుకున్నట్టున్న దాని అంచు పసిడిలా మెరుస్తోంది,

దిగువన స్ఫటికంలా మెరుస్తున్న నిశ్చల తటాకంలో

నెమ్మదైన దాని నడకని అలా గమనిస్తూ ఎంతసేపు గడిపానో!

దాని హృదయం ప్రశాంతతతో నిండే ఉంటుంది, అందుకే అంత నెమ్మది!

అసలు దాని నడకలోనే ఎంత ఠీవి ఉందని.

ఆ సాయంత్రం వీచిన ప్రతి చిన్న గాలి రివటా

ఆ విహాయసవిహారిని పడమటికి తేలుస్తూనే ఉంది.

శరీరబంధాన్ని త్రెంచుకున్న ఆత్మలా, బ్రహ్మానందాన్ని

అలదిన శ్వేతశరీరంలా కనిపించింది నాకు

దాని పుణ్యఫలం వలన స్వర్గలోకపు బంగారు వాకిలి

వరకూ తేలుతూ పోగల అనుగ్రహం సంపాదించుకుందేమో.

ఆ ముంగిట, ప్రశాంతంగా వ్రేలుతూ, నమ్మికగలవారికి

పొందగల దివ్యమైన భవిష్యత్తును సూచిస్తున్నట్టుంది.

.

జాన్ విల్సన్

(18 May 1785 – 3 April 1854)

స్కాటిష్ కవి.

.

The Evening Cloud

.

A cloud lay cradled near the setting sun,

A gleam of crimson tinged its braided snow:

Long had I watched the glory moving on

O’ver the still radiance of the lake below.

Tranquil its spirit seemed, and floated slow!

Even in its very motion there was rest;

While every breath of eve that chanced to blow

Wafted the traveler to the beauteous West.

Emblem, methought, of the departed soul!

To whose white robe the gleam of bliss is given:

And by the breath of mercy made to roll

Right onwards to the golden gates of Heaven,

Where, to the eye of faith, it peaceful lies,

And tells to man his glorious destinies.

.

John Wilson

(18 May 1785 – 3 April 1854)

Scottish Poet

Poem Courtesy: https://archive.org/details/WithThePoets/page/n279

and

https://archive.org/details/WithThePoets/page/n280 

%d bloggers like this: