అనువాదలహరి

మితభాషికి నిర్లక్ష్యం అంటగడతారు… భర్తృహరి, సంస్కృతకవి

మితభాషికి నిర్లక్ష్యాన్నీ,

భక్తితో ప్రవర్తించే వానికి కపటత్వాన్నీ

నిర్మల మనస్కునికి వంచననీ

వీరునికి క్రూరత్వాన్నీ

లోకాన్ని త్యజించినవానికి శత్రుత్వాన్నీ

సరససంభాషికి  నక్కవినయాలనీ

హుందాగా ఉండేవ్యక్తికి అహంకారాన్నీ,

మంచి వక్తకి వాచాలత్వాన్నీ

విశ్వాసంగా ఉండేవారికి వ్యక్తిత్వలేమినీ 

లోకం ఆపాదిస్తూనే ఉంటుంది.

దుర్బుద్ధితో ఆలోచించే వారి

దూషణని తప్పించుకోగల

సుగుణం లోకంలో, అసలు, ఉందా

.

భర్తృహరి

 

సంస్కృత కవి

 

Apathy is Ascribed to the Modest Man

.

Apathy is ascribed to the modest man

Fraud to the devout

Hypocrisy to the pure

Cruelty to the hero

Hostility to the anchorite

Fawning to the courteous man

Arrogance to the majestic

Garrulity to the eloquent

Impotence to the faithful.

Does there exist any virtue

Which escapes

The slander of wicked men?

.

Bhartrihari

(CE 650)

Sanskrit Poet

Tr. Barbara Stoler Miller

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/220/mode/1up

తనివి … లూ చీ, చీనీ కవి

రచయిత అనుభూతించే ఆనందం పూర్వం ఋషు లనుభవించినదే.

నిరాకారంనుండి ఆకార మావిర్భవిస్తుంది;

నిశ్శబ్దం నుండి కవి పాట పుట్టిస్తాడు.

ఒక గజం పొడవు పట్టుదారంలో అనంతమైన రోదసి దాగి ఉంది;

భాష గుండె మూలలనుండి పెల్లుబికే వరద ప్రవాహం.

ప్రతీకల వలల వలయాలు యథేచ్ఛగా విశాలంగా విరజిమ్మి ఉన్నవి.

ఆలోచనలు మరింతలోతుగా అధ్యయనంచేస్తున్నవి.

లెక్కలేనన్ని పూల, అరవిరిసినమొగ్గల నెత్తావులు కవి వెదజల్లుతున్నాడు

పిల్లగాలులు నవ్వుతూ ఉత్ప్రేక్షిస్తున్నాయి:

వ్రాయు కుంచియల వనభూమినుండి మేఘాలు మింటిదారి నధిరోహిస్తున్నాయి.

.

లూ చీ

(261 -303) CE

చీనీ కవి

From The Art of Writing

Satisfaction

.

The pleasure a writer knows is the pleasure all sages enjoy.

Out of non-being, being is born; out of silence, the writer produces a song.

In a single yard of silk, infinite space is found; language is a deluge from one corner of the heart.

The net of images is cast wider and wider; thoughts search more and more deeply.

The writer spreads the fragrance of new flowers, an abundance of sprouting buds.

Laughing winds lift up the metaphor; clouds rise from a forest of writing brushes.

.

Lu Chi

(261 -303) CE

Tr:   Sam Hamill

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

పదాలపొందిక… లూ చీ, చీనీ కవి

కవి తన ఆలోచనలని

సొగసైన పదాలలోకి ఒడుపుగా ఒదిగిస్తున్నప్పుడు

ప్రకృతిలో కనిపించే అనేకానేక ఆకారాలవలె

సాహిత్యంకూడ అనేక రూపాలు, శైలులు సంతరించుకుంటుంది.

కనుక కనులకింపైన చిత్రంలోని ఐదు రంగుల వలె

ఐదు ధ్వని* స్థాయిలను అంచెలంచెలుగా వాడుకోవాలి.

వాటి రాకపోకలు ఒక నిర్దిష్టక్రమంలో లేకపోయినా

తారస్థాయిని అందుకోవడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా

మీకు స్థాయీభేదాల క్రమం, తేడాల మౌలిక లక్షణాలు పట్టుబడితే

పంటకాలువల్లో పరిగెత్తే నదిలా మీ ఆలోచనలూ పరిగెడతాయి.

కానీ, మీరు ఉపయోగించే పదాల గతి తప్పిందా

తలను నడిపించడానికి తోకపట్టుకున్నట్టు అవుతుంది.

నల్లరంగు నేపధ్యంమీద పసుపువేస్తే ఏమవుతుందో, అలా

మీరు వ్రాసిన అంతస్పష్టమైన రచనా బురదమయం అవుతుంది.

.

లూ చీ

(261-  303) CE

చీనీ కవి

Note:

* (వయో, లింగ, మానసిక భేదాలనుబట్టి వ్యక్తిగతమైన ఇష్టాయిష్టాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వాలు, సందర్భోచితమైన వ్యాఖ్యలు, కవి చూసే కోణంలో కనిపించే దృశ్యాదృశ్యాలు, చివరగా, లౌకికమైన లేదా ఆ సమయానికి అందిన అలంకారాలూ, విశేషణాలూ మొదలైనవి. ) .

The Music of Words

.

Like shifting forms in the world

Literature takes on many shapes and styles

As the poet crafts ideas

Into elegant language.

Let the five tones be used in turn

Like five colours in harmony,

And though they vanish and reappear inconstantly

And though it seems a hard path to climb

If you know the basic laws of order and change

Your thoughts like a river will flow in channels.

But if your words misfire

It’s like grabbing the tail to lead the head:

Clear writing turns to mud

Like painting yellow on base of black.

.

Lu Chi

(261-  303) CE

Chinese Poet and Critic

Note:

Harmony of Colours

Wherein color harmony is a function (f) of the interaction between color/s (Col 1, 2, 3, …, n) and the factors that influence positive aesthetic response to color: individual differences (ID) such as age, gender, personality and affective state; cultural experiences (CE); contextual effects (CX) which include setting and ambient lighting; intervening perceptual effects (P); and temporal effects (T) in terms of prevailing social trends.

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/228/mode/1up

Translation:

Tony Barnstone and Chou Ping

Read the Poetical Theories of Lu Chi  (in his Wen Fu)  and its comparison with Horace’s Ars Poetica at:

https://www.jstor.org/stable/429384?read-now=1&refreqid=excelsior%3A91a890973da07820152eea79b01c1e3b&seq=1#page_scan_tab_contents

by Sister Mary Gregory Knoerle.

పనలమీద ప్రయాణం … లూ చీ, చీనీ కవి

ఒక్కోసారి మీ రచన రసభరితమైన ఆలోచనల సమాహారమైనప్పటికీ

అవి ఒకదాన్నొకటి ఒరుసుకుంటూ ఇతివృత్తాన్ని మరుగుపరచవచ్చు.

మీరు శిఖరాగ్రానికి చేరుకున్న తర్వాత అధిరోహించగల వేరు చోటు ఉండదు.

మీరు రాసినదాన్ని ఇంకా మెరుగుపరచాలని ప్రయత్నిస్తే అది తరుగుతుంది.

సరియైన సందర్భంలో వాడిన అద్భుతమైన పదబంధం,

రచనపై కొరడాఝళిపించి గుఱ్ఱంలా దౌడుతీయిస్తుంది.

తక్కిన పదాలన్నీ ఉండవలసిన చోట ఉన్నప్పటికీ

పాలుపోసుకున్న చేను రాజనాలకై ఎదురుచూసినట్టు ఎదురుచూస్తాయి.

కొరడా ఎప్పుడైనా చెడుకంటే మంచే ఎక్కువ చేస్తుంది.

ఒకసారి సరిగా దిద్దిన తర్వాత, ఇక దిద్దుబాట్లు చెయ్యవద్దు.

.

లూ చీ

(261 – 303)

చీనీ కవి.

.

The Riding Crop

.

Sometimes your writing is a lush web of fine thoughts

That undercut each other and muffle the theme;

When you reach the pole there’s nowhere else to go,

More becomes less if you try to improve what’s done.

A powerful phrase at the crucial point

Will whip the writing like a horse and make it gallop;

Though all the other words are in place

They wait for the crop to run a good race.

A whip is always more help than harm;

Stop revising when you’ve got it right.

.

Lu Chi

(261 – 303)

Cinese Poet and Critic

Tr. Tony Barnstone and Chou Ping

Poem courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/229/mode/1up

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

Part III: Post Classical World

2. China: The Three Kingdoms Period Through the T’ang Dynasty; Korea: Early Poetry in the Chinese Style.

ఉదాత్త స్వభావము… బెన్ జాన్సన్ , ఇంగ్లీషు కవి

చెట్టులా ఏపుగా బలంగా పెరగడం

మనిషిని మెరుగైనవాడిగా చెయ్యదు;

ఓక్ చెట్టులా మూడు వందల ఏళ్ళు బ్రతికినా అంతే.

చివరకి ఎండి, నిస్సారమై, బోడి మానై, రాలి ముక్కలవాల్సిందే.

లిల్లీపువ్వు జీవితం ఒకరోజే

వేసవిలో బహుసుందరంగా ఉంటుంది.

పగలుపూచినది రాత్రికి వాడి, రాలిపోవచ్చు.  ఐతేనేం,

మన రోజంతటినీ దేదీప్యమానం చేసే పువ్వు అది.

మనం సౌందర్యాన్ని చిన్నచిన్న మోతాదుల్లోనే చూస్తాం.

చిన్న చిన్న ప్రమాణాల్లోనే జీవితం పరిపూర్ణమై ఉంటుంది.

.

బెన్ జాన్సన్

(11 June 1572 – 6 August 1637)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Ben Johnson

.

The Noble Nature

.

It is not growing like a tree

In bulk, doth make man better be;

Or standing long an oak three hundred year,

To fall a log at last, dry, bald, and sere;

A lily of a day

Is fairer far in May,

Although it fall and die that night-

It was the plant and flower of Light.

In small poportions we just beauty see;

And in short measures life may perfect be.

.

Ben Johnson 

English poet

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/childrensgarlan01unkngoog/page/n362

విధి ఒక దయలేని కుమ్మరి… భర్తృహరి, సంస్కృత కవి

నాకు ఈ సంకలనంలో బాగా నచ్చిన విషయం భర్తృహరిని (ఇంకా, అమర సింహుడు మొదలుగా సంస్కృత కవుల్ని, చాలమంది చీనీ కవుల్ని) ఇంగ్లీషులోకి ఎంతో అందంగా అనువాదం చెయ్యడం.

.

విధి ఒక నిపుణుడైన,

దయలేని కుమ్మరి.

మిత్రమా! ఆరాటాల సారెను

బలంగా తిప్పి వదలి

దురదృష్టమనే పనిముట్టు

అందుకుంటుంది ఆకారాన్ని దిద్దడానికి.

నా హృదయమనే రేగడిమట్టిని

ఇపుడది పిసికి మర్దించి సాగదీసి

తన సారెమీద ఉంచి

గట్టిగా ఒక తిప్పు తిప్పింది.

న న్నేవిధి మలచ సంకల్పించిందో

నేను చెప్పలేను.

.

భర్తృహరి

సంస్కృత కవి

5వ శతాబ్దం

 

 

.

Fate is a cruel and Proficient Potter

.

Fate is cruel

And proficient potter,

My friend!  Forcibly

Spinning the wheel

Of anxiety, he lifts misfortune

Like a cutting tool. Now,

Having kneaded my heart

Like a lump of clay,

He lays it on his

Wheel and gives a spin.

What he intends to produce

I cannot tell.

.

Bhartrihari

Sanskrit Poet

Tr. Andrew Schelling

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/222/mode/1up

 

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

 

Part III: Post Classical World

1. India: The Golden Age of Court Poetry

నే నొక పల్లెటూరివాడిని … హాన్ షాన్, చీనీ కవి

నే నొక పల్లెటూరిలో నివసిస్తున్నాను.

అక్కడ అందరూ నన్ను సాటిలేనివాడినని పొగుడుతూ ఉంటారు.

కానీ, నిన్న నగరానికి వెళ్ళాను

అందుకు భిన్నంగా, ఇక్కడ “కుక్కలు” ఎగాదిగా చూడ్డం ప్రారంభించేయి.

నా పంట్లాము మరీ బిగుతుగా ఉందని కొందరంటే

మరికొందరు నా చొక్కా మరీ పొడుగ్గా ఉందన్నారు.

ఎవరైనా ఈ డేగకళ్ళను తప్పించగలిగితే బాగుణ్ణు

చిన్నారి పిచ్చుకలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ధైర్యంగా తలెత్తుకు తిరగ గలుగుతాయి.

.

హాన్ షాన్, చీనీ కవి  

C 680 – 760

Chinese Poet

.

I live in a little Country Village

.

I live in a little country village

Where everyone praises me as someone without compare.

But yesterday I went down to the city,

Where, to the contrary, I was looked up and down by the dogs!

Some complained that my trousers were too tight;

Others said my shirt was a little too long!

If someone could draw off the eyes of the hawk,

Little sparrows could dance with dignity and grace!

.

Han Shan (Literally Means Cold Mountain)

C 680 – 760

Chinese Poet

From Cold Mountain Poems

(Translated by : Robert Henricks)

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/237

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Katharine Washburn and John S Major, Editors; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by W. W. Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

Part III: Post Classical World

భట్రాజులుంటారు జాగ్రత్త… సిడియాస్, గ్రీకు శిల్పి

ఈ కవిత చదివేక, ఈ మధ్య ఆంధ్రలో కొత్తగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యుడు ఒకరు తన నాయకునికి విధేయత ప్రకటిస్తూ, భగవంతుడు చనిపోమంటే, తన నాయకుని తండ్రి పొందిన మరణంవంటి మరణాన్ని కోరుకుంటాను అని ప్రకటించడం గుర్తొచ్చింది.

.

అతి ముఖస్తుతిచేసే వాళ్ళుంటారు. జాగ్రత్త.

వాళ్ళు, సింహానికి ఎదురుగా నిలబడి

అది ఆకలితో అలమటిస్తోందేమోననన్న

ఆలోచనకే భయంతో వణుకుతూ చస్తారు.
.

సిడియాస్

క్రీ. పూ. 4 వ శతాబ్దం.

గ్రీకు శిల్పి

.

Beware

.

Beware.  There are fawns

who, facing the lion,

die of fright just thinking

the lion might be hungry.

.

Cydias

400 B.C. 

Greek Painter

(Translation by: Sam Hamill)

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/worldpoetryantho0000wash/page/121

An Anthology of Verse From Antiquity to Our Time

Edited by : Katharine  Washburn and John S Major; Clifton Fadiman (General Editor)

Published by  W W Norton & Company ISBN 0-393-04130-1

(Part II: The Classical Empires: East and West)

Nongtongpaw… ఛార్లెస్ డిబ్డిన్, ఇంగ్లీషు గీత రచయిత

నా చిన్నతనంలో బొత్తిగా సంస్కృతం చదువుకోని అల్లుడిని, పండగకి అత్తవారింటికి వచ్చినపుడు ఆటపట్టిస్తూ చేసిన గందరగోళం గురించి ఒక చిన్న నాటకం పాఠ్యభాగంలో ఉండేది. అలాగే, ఈ “Nongtongpaw” కూడా. Jonathan Swift, Alexander Pope కీ మిత్రుడైన John Arbuthnot తొలిసారిగా, United Kingdom నీ మరీ ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండుని ఆటపట్టిస్తూ సృష్టించిన రాజకీయ వ్యంగ్య పాత్ర John Bull. 

ఈ John Bull కి ఒకసారి ఫ్రాన్సు చూడాలన్న కోరిక కలిగింది. అక్కడ అతనికి ఎదురైన అనుభవాన్ని వ్యంగ్యంగా చెబుతుంది ఈ కవిత.

జాన్ బుల్ కి ఫ్రెంచి బొత్తిగా అర్థంకాదు. నేర్చుకోవాలన్న కోరిక ఉండదు. పైగా, అదొక అనాగరిక భాష అన్న అభిప్రాయం ఉంది. ఇంగ్లీషు తప్ప ఫ్రెంచిలో అడుగలేడు. ఇతను ఇంగ్లీషులో అదిగిన ప్రతిదానికీ వాళ్ళు ఫ్రెంచిలో “”Je ne vous entends pas” (I cannot understand what you say)” అని చెబితే, ఆ ఫ్రెంచి మాటలు అతనికి Nongtongpaw గా వినిపిస్తాయి. అదొక వ్యక్తి పేరుగా పొరబడుతాడు. 

.

కొన్నాళ్ళ క్రిందట జాన్ బుల్ కి ఏమీ తోచక

ఫ్రాన్సును చూద్దామనీ, అక్కడి కళలగురించీ

విజ్ఞానం గురించీ తెలుసుకుని ఇక్కడ

మాటాడదామనీ ఆవేశం వచ్చి బయలుదేరాడు.

అయ్యా , అన్నీ వినయంగా ఇంగ్లీషులోనే అడిగేవాడు

ఏమడిగినా వచ్చీరాని గ్రీకులో సమాధానం చెప్పేవాడు.

అతను చూసిన ప్రతిదానికీ, అడిగిన ప్రతిదానికీ

వాళ్ల సమాధానం,”ఆర్యా! మీరంటున్నది నాకు అర్థంకాలే”దని. 

జాన్ ముందుగా Palais-Royal కి వచ్చాడు

దాని వైభవం చూసి కాసేపు నోటమాట రాలేదు.

“ఎవరిదండీ ఈ ఇల్లు ఇక్కడ ఇంత అందంగా ఉంది?”

“ఇది ఇల్లా? అయ్యా మీరంటున్నది నాకు అర్థం కావటం లేదు”

“ఏమిటీ? మళ్ళీ Nongtongpawమాటేనా?” అని కెవ్వు మన్నాడు జాన్.

“అతను తప్పకుండా చాల పెద్ద దొర అయి ఉండాలి.

సందేహం లేదు, అతనికి భుక్తికి ఏ రకమైన ఢోకా లేదు.

ఈ Nongtongpaw తో ఎలాగైనా ఒకరోజు ఫలహారం చెయ్యాలి.”

మార్లీ రాజప్రాసాదం ఎత్తునుండి వెర్సైల్ ని దర్శించాడు.

ఆ సుందరదృశ్యాన్ని చూసి సంతోషం పట్టలేక పోయాడు.

“ఎవరిదబ్బా ఇక్కడ ఇంత విశాలమైన భూ వసతి?”

“భూ వసతా? ఆర్యా, మీరంటున్నది నాకు అర్థం కావటం లేదు.”

“మళ్ళీ అతనే? ఈ భూమీ ఇళ్ళూ అన్నీ అతనివేనా?

అయితే అతను ఏ యూదువ్యాపారికన్నా ధనవంతుడన్నమాటే.

అతను పట్టినదంతా బంగారమే నన్నమాట.

నేనీ Nongtongpawతో ఓ మధ్యాహ్నం కలిసి భోంచెయ్యాలి.”

తర్వాత అతన్ని దాటుకుంటూ ఒక నాగరిక స్త్రీ వెళ్ళింది.

ఆమె అందాన్ని చూసి జాన్ ముగ్ధుడైపోయి గుటకలు మింగాడు.

“ఎవరీ పడుచు ఇక్కడ ఇంత అందంగా కనిపిస్తోంది?”

“పడుచు? అయ్యా, మీరంటున్నదేమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు.”

“ఏమిటి? మళ్ళీ అతనిపేరేనా? నా మీద ఒట్టేసిచెప్పగలను:

ఆ భవనం, ఈ భూసంపద, అంత అందమైన భార్య

బహుశా దేముడుకూడ హుషారుగా అన్నీ జోడించి ఉంటాడు.

ఈ Nongtongpaw ఎవరో అతనితో రాత్రి తప్పక భోంచెయ్యాలి.”

“కానీ, ఆగండాగండి! ఎవరిదా శవయాత్ర?” అరిచినంతపని చేశాడు జాన్.

“ఆర్యా! మీరంటున్నది నాకు అర్థంకాలేదు.” “ఏమిటి? అతను చనిపోయాడా?

ఇంత సంపద, ఇంత కీర్తీ, అంతటి అందం పాపం

Nongtongpaw ని మృత్యువునుండి కాపాడలేకపోయాయా?

అతని జీవితం అతని జీవించాడు. కథ ముగిసింది.

అతనితో ఫలహారమో, మధ్యాహ్నమో రాత్రో భోంచేద్దామనుకున్నాను.

కానీ అతను నిష్క్రమిద్దామని నిశ్చయించుకున్నాడు గనుక,

Nongtongpawగారూ, ఈ రోజుకింక శలవు. శుభరాత్రి.”

.

ఛార్లెస్ డిబ్డిన్

(before 4 March 1745 – 25 July 1814) 

ఇంగ్లీషు గీత-సంగీత-గాయక రచయిత.

.

Charles Dibdin

(before 4 March 1745 – 25 July 1814)

.

NONGTONGPAW

.

John Bull for pastime took a prance

Some time ago, to peep at France,

To talk of sciences and arts,

And knowledge gain’d in foreign parts.

Monsieur, obsequious, heard him speak,

And answer’d John in heathen Greek:

To all he ask’d, ‘bout all he saw,

‘Twas, ‘Monsieur, je vous n’entends pas.’

John, to the Palais-Royal come,

Its splendor almost stuck him dumb.

‘I say, whose house is that there here?’

‘House! Je vous n’entends pas, Monsieur’

‘What, Nongtongpaw again!’ cries John;

‘This fellow is some mighty Don:

No doubt he’s plenty for the maw,

I’ll breakfast with this Nongtongpaw.’

John saw Versailles from Marli’s height,

And cried, astonished at the sight,

‘Whose fine estate is that there here?’

‘State! Je vous n’entends pas, Monsieur.’

‘His? What, the land and houses too?

The fellow is richer than a Jew:

On everything he lays his claw!

I should like to dine with Nongtongpaw.

Next tripping came a courtly fair,

John cried, enchanted with her air,

‘What lovely wench is that there here?’

‘Ventch! Je vous n’entends pas, Monsieur.’

‘What, he again? Upon my life!

A palace, lands, and then a wife

Sir Joshua might delight to draw:

I should like to sup with Nongtongpaw.’

‘But hold! Whose funeral’s that?’ cries John.

‘Je vous n’entends pas.’ – ‘What, is he gone?

Wealth, fame, and beauty could not save

Poor Nongtonfpaw then from grave!

His race is run, his game is up,-

I’d with him breakfast, dine and sup;

But since he chooses to withdraw,

Good night t’ ye, Mounseer Nongtongpaw!’

.

Charles Dibdin

(before 4 March 1745 – 25 July 1814)

Singer-Song writer and Musician

Poem Courtesy:

https://archive.org/details/childrensgarlan01unkngoog/page/n264

ఎలిజబెత్ మహరాణి స్మృతిలో… బెన్ జాన్సన్, ఇంగ్లీషు కవి

మనిషి సంక్షిప్తంగా ఏమి చెప్పగలడో

వినాలనుందా? అయితే, పఠితా! నిలు, నిలు!

ఎంత అందం మట్టిలో కలవగలదో అంత అందమూ

ఈ రాతికింద మట్టిలో కలిసి పోయి ఉంది.

అది జీవితానికిచ్చినదానికంటే ఎక్కువ పాలు

శీలానికి తననితాను ధారపోసుకుంది.

ఆమెలో మచ్చుకి ఏదైనా లోపం కనిపిస్తే

దాన్ని ఈ సమాధిలోనే విడిచిపెట్టండి.

ఆ అందానికి ఉన్నది ఒక్కటే పేరు: ఎలిజబెత్

శరీరాన్ని మృత్యువుతో శయనించనీయండి.

మృతిలోకూడా ఆజ్ఞనీయగల సమర్థురాలు

ఆమె పేరుకి జీవించి ఉన్నప్పటికంటే.  శలవు!

.

బెన్ జాన్సన్

11 June 1572 – 6 August 1637

ఇంగ్లీషు కవి

On Elizabeth L. H.

.

Wouldst though hear what Man can say

In a little? Reader, stay!

underneath this stone doth lie

As much beauty as could die;

Which in life did harbour give

To more Virtue than doth live.

If at all she had a fault

Leave it buried in this vault.

One name was Elizabeth,

The other, let it sleep with death;

Fitter, where it died, to tell,

Than that it lived at all. Farewell.

.

Ben Johnson

11 June 1572 – 6 August 1637

English  Playwright, Poet and Critic.

%d bloggers like this: